Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016


 Jméno PodnětODPOVĚDNÁ OSOBA

1/15

Jakub Navařík

Městský ples. Návrh, zda by se způsob konání plesu nemohl vrátit ke způsobu, jako když býval ples primátora. Na ples by mohly být pozvány významné osobnosti města. Předkládá námět ke zvážení. Připomínka k incidentu náměstka, který poškodil svým chováním dobré jméno města a mohl by se omluvit. Primátor – předpokládá, že komise něco radě navrhne.

Závěr: Kancelář primátora, KIS a Komise pro cestovní ruch a kulturu se budou tímto podnětem zabývat při přípravě městského plesu 2017.

Z: D. Novotná, J. Macíček, M. Jandová

T: 09/2016

2/15

Adin Vyhlídka

Kácení stromů a nepřiměřené zkracování keřů na území města.  Vyjádřil se ke kácení podél Bečvy směrem k Henčlovu – kácení vzrostlých stromů pokračuje, stromy již mají pupeny. Nechápe, proč se kácí na takovém místě. Dle jeho názoru by měl zasáhnout příslušný odbor.

Z. Vojtášek – požádal A. Vyhlídku, aby se na něj se svými dotazy obracel  předem nebo aby si domluvil schůzku. Takto bez přípravy nedokáže argumentovat. Navrhuje panu Vyhlídkovi možnost osobního setkání a prodiskutování problematiky přímo na místě..

3/15

Šárka Krákorová Pajůrková

Za petiční výbor – petice k renovaci v ulici Na zábraní. Vystoupila jednak s ohledem na termín vyřízení petice, ale zdůvodnila také důvod jejího podání – katastrofický stav komunikace po realizaci plynofikace a kanalizace. Občané očekávali opravu komunikací a chodníků po těchto investičních akcích. Žádá o poskytnutí odborných stanovisek jednotlivých dotčených odborů, aby občané věděli, proč není možné provést opravu komunikace.

Kritiku ukončila vzorem z okolních měst, kde jsou chodníky vydlažďovány zámkovou dlažbou. Primátor přislíbil předložení požadovaných materiálů, doplnil, že již po plynofikaci nedošlo k uvedení komunikací do odpovídajícího stavu. R. Pospíšilík uvedl, že v Kozlovicích funguje místní výbor, který předložil do zásobníku investičních akcí priority, které by chtěli v Kozlovicích realizovat. Tohle však mezi prioritami nežádali. Podle jeho názoru, pokud chtěli realizaci oprav, mělo být již vyřešeno v projektu… Dále doplnil, že pokud předloží tento požadavek na jednání výboru pro místní části, bude se výbor tímto požadavkem zabývat. Z. Vojtášek uvedl, že odboru majetku je znám špatný stav chodníku v této lokalitě. Pro rok 2017 není tato komunikace s chodníkem zařazena do plánu investic, jelikož vycházejí ze zpracovaných projektových dokumentací z minulých let, tato dokumentace zpracována nebyla. Dále uvedl, že místní výbor alokoval část prostředků na opravu části komunikace (ne chodníku) v ulici Na zábraní.

Závěr: Z. Daněk zašle požadované podklady petičnímu výboru.

ikona souboruPříloha č. 1

Z: Z. Daněk

T: 30. 3. 2016

4/15

Jakub Navařík

Karel Bořuta

František Porč

Daniela Jásová

Možnost vystupování občanů a zastupitelů v rámci schváleného programu. V návaznosti na diskusi při schvalování programu citoval z jednacího řádu – kdo a kdy se může ke schváleným bodům hlásit do diskuse. Dále uvedl, že by zastupitelé měli mít možnost reagovat, jako např. R. Pospíšilík k problematice komunikace Na zábraní. Primátor se odkázal na ustanovení zákona o obcích, a uvedl, jak mohou vystupovat občané směrem k orgánům obce, uvedl, že je pro maximální otevřenost v souladu s § 16 a ! 94 zákona o obcích. Doplnil, že R. Pospíšilík bylo v podnětu 3/15 uděleno slovo jako předsedovi výboru pro místní části.  K. Bořuta uvedl, že nenachází slova, jak se zde překrucuje demokracie a jak si ji někteří vykládají a jak primátor vytváří několik kategorií občanů… F. Porč měl komentář k nedůstojné situaci na zasedání zastupitelstva, vyvolané usednutím zastupitelů do auditoria s požadavkem, aby jim bylo umožněno v tomto bodu programu vystoupit. Nedůstojný průběh nastává dle jeho mínění již od prvního zasedání. D. Jasová požádala primátora, aby nechal tyto zastupitele vystoupit… Primátor přerušil zasedání a po přestávce uvedl, že bod Různé pro občany i zastupitele bude v návrhu programu uváděn od příštího zasedání zastupitelstva v závěru zasedání.

Bez dalších sdělení

5/15

Karel Bořuta

Dotaz na náměstka P. Košutka na situaci ve věci opravy komunikace I. třídy kolem Kazeta směrem na dálnici - zda by nemohlo ŘSD tento havarijní stav řešit. P. Košutek informoval, že silnice I. a II. třídy jsou spravovány ŘSD a SSOK, město tedy může pouze jednat a dávat náměty těmto orgánům, této možnosti využívá. Nemá k dispozici informaci, kdy a které komunikace budou opraveny. Primátor doplnil, že bylo dohodnuto, že katastrofální stav komunikace od Hypernovy na Hulínskou bude opraven do 30. 6. 2016. K. Bořuta se dotázal, zda by nemohlo být realizováno dříve. Primátor odpověděl, že se jedná o nejzazší termín.

Bez dalších sdělení

6/15

Michal Zácha

K usnesení 1340/39/10/2016 Program prevence kriminality 2016

V této souvislosti se ptá, jaký je záměr s dalším pokračování prevence kriminality, a to s ohledem na vyhlášené výběrové řízení, jak to bude kombinováno s gescí J. Kohouta. Dotázal se, co bude náplní obou funkcí a zda je navázáno na dotace.

J. Kohout informoval, že výběrové řízení není vyhlašováno pro něho, ponechá si politickou gesci, bude hybatelem projektu. Úředník bude mít v gesci administrativní záležitosti v plné šíři té práce. Tajemník doplnil, že se jedná o jednoho úředníka na plný úvazek, který bude přímo podřízený vedoucí R. Pospíšilové s náplní tak, jak charakterizoval J. Kohout. J. Kohout dodal, že vylučuje, že by bylo navázáno pouze na dotační tituly.

Bez dalších sdělení

7/15

Michal Zácha

K usnesení  1247/37/3/2016 Návrh na personální změny - jmenuje s účinností od 1. 3. 2016 do funkce člena a předsedy Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty Pavla Košutka.

Vyjádřil se k široké náplni práce P. Košutka a požádal, aby nebyl svazován tolika povinnostmi. Navrhuje vytipovat na některou z funkcí (výbor, komise) někoho jiného. P. Vrána dal M. Záchovi za pravdu, jsou si vědomi vytíženosti náměstka Košutka a hledají řešení - zřejmě v rámci školského výboru (předpoklad změny na příštím zasedání zastupitelstva. P. Košutek doplnil, že se jednání této komise účastnil i v minulosti, potvrdil, že změna je v řešení. M. Dostál uvedl, že tedy mohlo jmenování pana Košutka počkat. P. Vrána poděkova za doporučení s tím, že  - jak již bylo řečeno, budou situaci řešit.

Bez dalších sdělení

8/15

Karel Bořuta

Ukončení členství v komisích. Vznesl dotaz, zda je občan povinen číst usnesení z rady a zda je povinen je číst, pokud je předsedou nebo členem komise. Na svou otázku si odpověděl, že není. Toto otevřel v souvislosti s usnesením 1247/37/3/2016 (Návrh na personální změny), kterým byl odvolán s účinností k 29. 2. 2016 z funkce člena a předsedy Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty a dozvěděl se to právě z usnesení.  Požaduje písemnou informaci o svém odvolání.

Závěr: Všichni členové a předsedové komisí a výborů budou dnešním dnem počínaje o svém odvolání z funkce informováni písemně.

Z: D. Novotná

T: průběžně

9/15

Jakub Navařík

Dotaz k jednotnému vizuálnímu stylu – rada posvětila 5 návrhů, doporučených do druhého kola porotou. Ptal se mailem již před 14 dny J. Horkého, zda, kdy a jakou formou budou tyto návrhy zveřejněny. Odpověď neobdržel. J. Horký se omluvil, že neodpověděl (pravděpodobně mail přehlédl) a odpověděl, že není vhodné v tento okamžik "polotovary" postupující do 2. kola zveřejňovat  - aby soutěžící vzájemně nevěděli, jak vypadají návrhy konkurence. Možný okamžik zveřejnění jsme nalezli až v okamžik doručení zpracovaných návrhů pro 2. kolo zadavateli, pětice návrhů bude zveřejněna až po doručení obálek s rozpracováním pro 2. kolo soutěže.

Bez dalších sdělení

10/15

Radovan Rašťák

Dotaz k usnesení 1305/39/7/2016 Záměr statutárního města Přerova – převod/nájem nemovitých věcí z/ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 137, zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 150, příslušný k části obce Přerov I – Město, v k.ú. Přerov (nám. TGM 8)

Rada města Přerova po projednání:

  1. odkládá projednání materiálu záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 137, zast. pl.  a nádvoří, o výměře cca 290 m2, jehož součástí je část objektu bydlení č.p. 150, příslušném k části obce Přerov I - Město, v k.ú. Přerov, (nám. TGM 8 - přední část) z vlastnictví statutárního města Přerov.
  2. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb zahájit rozdělení objektu stavebně technicky a právně.

Dotázal se, v jakém stádiu je situace okolo tohoto objektu. V diskusi zazněly některé nepřesné informace, které byly uvedeny na pravou míru – tedy že žádný záměr nebyl dosud schválen, rada materiál odložila a jsou připravovány podklady. Primátor doplnil, že možnost eventuálního prodeje bude komplikovaná, proto je třeba vyčkat do zpracování odborných podkladů.

Bez dalších sdělení

11/15

Ludmila Tomaníková

Požaduje písemnou informací, zda je ekonomické, pokud se uplatňují  centrální nákupy a musí být tedy následně realizována náhradní plnění.

Informace k plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením:

Jedním ze způsobů plnění povinného podílu je i odebírání výrobků nebo služeb od firem, kteří zaměstnávají alespoň 50 % lidí se zdravotním postižením.

Způsob provedení výběrového řízení tedy nehraje v tomto roli – vždy záleží na tom, zda vybraný uchazeč (z jakéhokoliv typu výběrové řízení) splňuje výše uvedenou podmínku.

Výše plnění závisí také na tom, kolik lidí se zdravotním postižením zaměstnává město.  Tento počet se každoročně mění, mění se každoročně průměrná mzda v národním hospodářství pro tyto účely, která se vyhlašuje až ke konci roku, za který se povinný podíl počítá, a také se mění celkový počet zaměstnanců.

Např.:

  • za rok 2013 jsme v roce 2014 odvedli do státního rozpočtu 113.877,- Kč
  • za rok 2014 jsme v roce 2015 neodváděli do státního rozpočtu nic, neboť odběrem výrobků a služeb jsme povinný podíl dokonce přeplnili
  • za rok 2015 jsme v roce 2016 odvedli do státního rozpočtu 287.524,- Kč., neboť jsme neodebrali tolik výrobků, jako v roce 2014.

Z: P. Karola

T: 7. 4. 2016

12/15

Marek Dostál

Žádá o podrobné informace k připravované realizaci pasportu veřejného osvětlení. Z. Vojtášek doplnil, že se jedná o zákonnou povinnost s tím, že se pokusí náklady na realizaci pasportu.

Závěr: Z. Vojtášek poskytne písemnou informaci.

V roce 2015 MAJ provedl výběrové řízení na zpracovatele pasportu veřejného osvětlení na území statutárního města Přerova vč. místních částí, který měl sloužit jako podklad pro zpracování auditu energetického hospodářství – veřejného osvětlení. Bylo osloveno 9 dodavatelů, kdy ceny za zpracování pasportu se pohybovaly v rozmezí 885.720 – 1.127.554,- Kč vč. DPH. Vzhledem k výši nabídek MAJ zrušil výběrové řízení a hledal alternativní řešení.

Nejprve bylo jednáno s TSMPr o aktualizaci stávajícího pasportu VO, kdy byla nabídnuta částka 753.830 Kč vč. DPH. I tato nabídka přišla MAJ příliš vysoká, a tak jsme hledali jiné řešení. Oslovili jsme autorizované osoby, oprávněné zpracovávat audity energetického hospodářství. Výsledkem předběžného jednání je možnost zpracování energetického auditu na základě stávajícího pasportu s případným minimálním doplněním – pro potvrzení této možnosti bude následovat osobní jednání s energetickým specialistou. MAJ od jednání očekává, že se mu podaří zajistit zpracování energetického auditu za částku výrazně nižší než 790 tis. Kč.

Z ušetřených fin. prostředků MAJ plánuje zpracovat vytýčení podzemního vedení veřejného osvětlení v nezmapovaných úsecích a generel veřejného osvětlení. 

Z: Z. Vojtášek

T: 30.4.2016

13/15

Bohumír Střelec

V souvislosti s materiálem 15/7 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice: navrhuje pokusit se skloubit výstavbu kanalizace s rekonstrukcí komunikace, kterou má kraj v úmyslu opravovat do roku 2020. Pokud by se to podařilo, tak by nebylo třeba rozkopávat v Čekyni při výstavbě kanalizace chodníky. M. Zácha upozornil na závazné kritérium 90 tisíc na ekvivalentního  obyvatele a na termín, který je třeba dodržet. P. Měřínský doplnil, že B. Střelec bude členem projektového týmu, který bude tuto investici připravovat. B. Střelec dodal, že se na místním výboru dohodli, že jsou ochotni si  našetřit z financí „na hlavu“ peníze na část oprav komunikací v souvislostí s touto akcí. T. Tužín vyjádřil mínění, že projekt opravy komunikací se musí zpracovávat současně s projektem kanalizace. Pokud by měl někdo zájem, může poradit, jak správně postupovat – je třeba tyto činnosti dobře zkoordinovat. R. Pospíšilík upozornil na stékání splašků do vodoteče, A. Vyhlídka potvrdil, že kanalizace je důležitá pro čistotu vodoteče.

Bez dalších sdělení

14/15

Josef Nekl

Boj proti negativním jevů, zaměstnávání nezaměstnaných – dobrá věc. Dočetl se, že ministerstvo dělalo velký průzkum ohledně bezdomovectví. Velmi ho zarazilo, že Přerov se do výzkumu nezapojil.

T. Navrátil – v Praze se účastnil jednání, kde se řešil zákon o sociálním bydlení. Sčítání osob ohrožených ztrátou bydlení jsme se neúčastnili. Čtvrtletně děláme zjišťování na ubytovnách, stavy osob na ubytovnách máme zmapované.

Doplňující informace: Průzkumu MPSV k řešení bezdomovectví jsme se účastnili. Počet osob ohrožených ztrátou bydlení  ječasově velmi proměnlivým údajem, záleží  také na výkladu tohoto pojmu (osoby bez přístřeší, osoby na ubytovnách, osoby ohrožené ztrátou bydlení). V rámci dotazníku MPSV jsme uváděli např. důvody bezdomovectví, nástroje k řešení situace osob ohrožených ztrátou bydlení, nástroje k prevenci bezdomovectví na území ORP Přerov. 

Bez dalších sdělení

15/15

Josef Nekl

Tibetská vlajka – byla vyvěšena na 740 budovách, zvažuje, zda je dobré, aby na státních budovách vlajka visela. Ptá se, zda zastupitelé znají historii Číny a Tibetu, zda se budou vyvěšovat i vlajky dalších zemí, v nichž se porušují lidská práva. Primátor odpověděl, že vlajka byla vyvěšena na základě rozhodnutí rady, budova radnice není státní budovou, ale budovou samosprávného města. R. Pospíšilík  doplnil informaci z historie.

Bez dalších sdělení

16/15

Marek Dostál

Poděkování hokejistům HC Zubr.

Bez dalších sdělení

Viz usnesení

17/15

Břetislav Passinger

Doprava – obrátil se již v minulosti s upozorněním na nebezpečná místa. Zrovna na jednom z těchto jím uvedených míst (křižovatka Denisova) byly již 4 havárie a proto se obrací na VPRID, aby se tím znovu zabývali. Křižovatka je nepřehledná. Navrhuje, aby se dopravní inženýr na tuto křižovatku podíval, aby se předešlo zranění dětí.

Závěr: Zabývat se podnětem.

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu záležitost opakovaně projednával a podal zastupitelstvo návrh uložit radě , aby řešila dopravní situaci na uvedené křižovatce změnou dopravního značení.

Z: P. Košutek

T: 30. 4. 2016

18/15

Marek Dostál

Reklama na cyklověži. Uvedl, že doposud není na cyklověži žádná reklama umístěna. P. Vrána řekl, že pro něj je důležité, zda město dostalo za reklamu zaplaceno. P. Měřínský upřesnil, že za reklamu k dnešnímu dni obdržela Přerovská rozvojová 796 tis. Kč, městu má ročně  platit 600 tis. Kč.

Bez dalších sdělení

19/15

Marek Dostál

4.3.2016 – Přerovský deník: podrobně tam popsal své myšlenky v návaznosti na vystoupení J. Kohouta na minulém zasedání zastupitelstva (čistokrevní občané). V odpovědi byl pouze životopis J. Kohouta. Na to, co se ptal – tedy co je to čistokrevný občan, neodpověděl. Primátor upozornil, že pokud chce M. Dostál komunikovat s J. Kohoutem, může tak činit v  novinách, na ulici – tedy v soukromí. Taková komunikace nepatří na zastupitelstvo. J. Kohout uzavřel debatu s tím, že ve své odpovědi napsal závěrečnou větu – že nehodlá reagovat na osobní invektivy. A toho se i bude držet.

Bez dalších sdělení

20/15

Marek Dostál

Ples města Přerova. Uvedl, že má informace o incidentu pan Navrátila na plese a ptá se, zda je takové chování normální a zda se tím bude město zabývat. Primátor uvedl, že každý má své silné a slabé stránky. P. Vrána dodal, že rozebírat chování a vyjadřovat se k zprostředkovaným informacím o plese nepatří dle jeho názoru před kamery na zastupitelstvu. T. Navrátil řekl, že M. Dostál na plese nebyl, a on sám se nebude k tomu vyjadřovat.

Bez dalších sdělení

21/15

Bohumír Střelec

K vystoupením M. Dostála – původně reagovat nechtěl, ale vzhledem k tomu, že se vždy od něj „něco dozví“, těší se na jeho vystoupení. V jeho článcích se dočetl, jak poklesla kultura vyjadřování na zastupitelstvu. B. Střelec uvedl, že na zastupitelstvo chodí posledních 13 let, co se ale děje v poslední době, je pro něj nepochopitelné. V uplynulých obdobích se nikdy neřešilo tak veřejně hospodaření městských společností – zejména komunikace zkreslených informacích o platech a odměnách jednatele. Svými vyjádřeními se M. Dostál pasuje na ochránce demokracie ve městě a ochránce etického kodexu. Měl by se však zamyslet nad pravdivostí svých vyjádření tak, jak doporučuje ve svých vystoupeních a článcích jiným. K tomu se připojil také P. Měřínský, který řekl, že žasne, jak si dovoluje M. Dostál moralizovat, když se běžně chová tak, že uráží ostatní.

Bez dalších sdělení

22/15

Radovan Rašťák

Vrací se k majetkovým záležitostem 15/4.1.4 – směna pozemků. Jedná se mu o pozemky na Skalce v Předmostí.  (jedná se také o fotbalovou tribunu, součástí jsou i pozemky sportoviště  bývalé OSP...). Ve výčtu mu chybí pozemek p.č. 167/2 – přímo pod halou, možná by bylo vhodné ho rovněž zahrnout do výčtu nebo alespoň ověřit majetkové vztahy. Je škoda, že areál chátrá, bylo by dobré zamyslet se nad tím, jak předat areál nebo převzít pod město.

P. Košutek – bude prověřeno, i když v důvodové zprávě je uvedeno, že předkládaný seznam směňovaných pozemků v k.ú. Předmostí byl odsouhlasen ze strany PMS Přerov a.s. jako konečný.

Závěr: bude prověřeno a poskytnuta písemná odpověď.

Na pozemku p.č. 167/2 v k.ú. Předmostí se nachází stavba občanského vybavení – sportovní hala, ve vlastnictví TJ Pozemní stavby Přerov - Předmostí, Hranická 157/23, Přerov II Předmostí, 75124 Přerov. Na uvedené nemovitosti váznou právní omezení – exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, zástavní právo smluvní ve výši 6 mil. Kč pro Kyperskou společnost, zástavní právo zákonné (Okresní správa sociálního zabezpečení) ve výši cca 44 tis Kč. O možnosti převodu výše uvedené stavby jednaly orgány obce již v letech 2008. Záměr nebyl schválen. Ostatní pozemky tvořící sportovní areál, včetně přilehlého fotbalového hřiště, tribun i bývalého koupaliště jsou do směny zahrnuty.

Z: Z. Vojtášek

T: 7. 4. 2016

 

11.4.2016 13:15:04 | přečteno 1354x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 447367
Za den: 47781
Online návštěvníků: 1175
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load