Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016


 Jméno Podnět ODPOVĚDNÁ OSOBA

1/16

Michal Zácha

Dotaz k usnesení 1367/40/7/2016 Provozování kina Hvězda po skončení nájemní smlouvy

Rada města Přerova po projednání:

  1. schvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem objektu občanské vybavenosti č.p. 243, příslušném k části obce Přerov I-Město,  který je součástí pozemku p.č. 2185/1, mimo bytovou jednotku, trafostanici,  výměníkovou stanici a restauraci K2 a pozemku p.č. 2185/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 2.062 m2 v k.ú. Přerov.
  2. ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb ve spolupráci s kanceláří primátora zpracovat podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na nájem nemovitostí uvedených v bodu 1 a ty předložit k projednání Radě města Přerova.

M. Zácha se dotazuje, proč je ze záměru na nájem objektu kina Hvězda vyjmuta bytová jednotka, trafostanice, výměníková stanice a pivnice K2.

P. Košutek informoval, že město hodlá vypsat výběrové řízení v tomto rozsahu z toho důvodu, že v prostorách pivnice K2 a bytu by bylo vhodné zřídit pobočku knihovny, aby se z tohoto objektu stal opravdu kulturní stánek.

Bez dalších sdělení

2/16

Michal Zácha

Dotaz k usnesení 1424/41/10/2016 Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

Rada města Přerova po projednání:

  1. žádá Ministerstvo dopravy o vysvětlení rozhodnutí ve věci železniční zastávky v Přerově-Předmostí v rámci stavby Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba, když varianta se zastávkou splňuje požadavky na ekonomickou efektivitu stavby,
  2. žádá Ministerstvo dopravy o přehodnocení svého rozhodnutí ve věci železniční zastávky v Přerově-Předmostí v rámci stavby Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba,
  3. ukládá primátorovi města Přerova zaslání dopisu s obsahem bodů 1 a 2 tohoto usnesení zástupcům Ministerstva dopravy a zástupcům Správy železniční a dopravní cesty, s.o., a to do 14.4.2016.

M. Zácha se dotázal, proč se opakovaně otevírá problematika zastávky. J. Horký odpověděl, že další příležitost vybudovat železniční zastávku se nenaskytne další desítky let, proto stojí za to pokusit se o změnu rozhodnutí. Má informace, ekonomicky efektivní je stavba, dosáhne-li minimální hodnoty 5,5%. Varianta bez zastávky získala hodnocení 6,07%, varianta bez zastávky  6.53% (nerealistická pseudovarianta zastávky bez „kolejí“ získala -8,27%).  Z uvedeného vyplývá, že obě varianty jsou z tohoto pohledu přijatelné. Primátor doplnil, že o nerealizaci zastávky rozhodla pouze centrální komise, tudíž má smysl se pokoušet o zvrácení tohoto stanoviska. J. Navařík se v této souvislosti zmínil a zkritizoval otevřený dopis primátora ministrovi Jurečkovi.

Bez dalších sdělení

3/16

Jiří Lapáček

Vyjádření k usnesení 1310/39/7/2016 Výpůjčka částí pozemků p.č. 25, p.č. 29, p.č. 403/1, p.č. 4926/1, p.č. 4926/4, p.č. 4940 a p.č. 4970 a pozemku p.č. 4926/5 vše v k.ú. Přerov a uzavření smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Rozšíření ulice Palackého v Přerově“

J. Lapáček uvedl, že nesouhlasí s tímto řešením, Uvedl informace k historii této ulice i k historii snah o její zobousměrnění. Kritika této myšlenky, která je v rozporu s vizí klidného města pro všechny. Pro ilustraci také citoval z denního tisku.

P. Košutek upřesnil, že se jedná o rozšíření o 2 metry v délce 160 metrů. Pokud by byla možnost do budoucna zdvousměrnit provoz, stále ještě by lidé v lokalitě žili v lepších podmínkách než v blízké ulici Komenského. Budou probíhat další jednání o případné změně dopravního režimu, prozatím není rozhodnuto. T. Tužín uvedl, že nechce analyzovat postupné zobousměrňování ulice. Co jej však zaráží, je proces. Dopravní řešení by dle jeho názoru mělo být koncepční a zásadní věci se neměly realizovat dříve, než bude zpracován plán udržitelné mobility. Zmínil se o důvodech řešení zobousměrnění z hlediska odborného (nebezpečí, že zobousměrněná komunikace převezme funkci průpichu). Uvedl, že má smíšené pocity - není dobře, že se tato změna nekomunikovala s občany… politické rozhodnutí by mělo být opřeno o pevný programový bod, tuto investici takto před volbami nevnímal. Závěrem dodal, že rozhodnutí o změně dopravního režimu navrhuje ponechat až po zpracování plánu udržitelné městské mobility a záměrně projednat s občany. Primátor uvedl, že jiný proces, než jak naznačil T. Tužín, nás nečeká. P. Kouba vystoupil s tím že se chtěl v podstatě  dotázat, kde mají v programu zobousměrnění Palackého ulice, tuto informaci však již dostal od předřečníka. Přimlouvá se za ten stav, aby  zobousměrnění bylo opravdu je pro vozidla IZS, nikoliv pro automobily a už vůbec ne pro vozidla nad 3,5 tuny. Vrátil se k myšlence odlehčit Kratochvílově ulici, která dle jeho názoru není dobrá a požaduje za žádoucí, aby se lidé mohli podrobně vyjádřit v rámci projektu městské mobility. P. Gala shrnul, že snaha o rozšíření Palackého ulice byla připravována již v minulosti, následně byla dokumentace předána ředitelství silnic a dálnic, shrnul genezi problému před započetím stavby. Vyjádřil se k možnosti částečného převedení autobusové dopravy z Kratochvílovy, ovšem v současné době je a bude respektováno stavební povolení. Upozornil na možnost následného využití komunikace při realizaci dalších velkých dopravních staveb na území města. J. Kohout doplnil, že je tento problém třeba chápat v širších souvislostech, připravujeme se na velké stavby… J. Navařík vyjádřil svou zkušenost, že  v odpoledních špičkách je na Palackého ulici pravidelně kolona, takže nyní tam jistě není pozitivní životní prostředí a nedovede si představit, že zobousměrnění by situaci zlepšilo. Dotázal se, zda je zpracována nějaká  studie. Na to primátor dodal, že pokud hygiena nedá souhlas, nebude zobousměrnění možné.

M. Skládal se vyjádřil ve smyslu, že jsme od začátku věděli, že by si ji muselo hradit město. Proto se dotazuje, zda jsou zastupitelé v případě, že ministerstvo dopravy odsouhlasí realizaci této zastávky, odsouhlasí 114 milionovou investici. J. Horký informoval, že na žádném jednání nezaznělo, že by město mělo financovat zastávku (v minulosti bylo uváděno 50%), zastávka souvisí s přestupním uzlem, který by byl financován z ITI. Zároveň by byl řešen i most, kudy by byla vedena cyklostezka – ani toto nebude hradit město z vlastních zdrojů. M. Zácha doplnil, že dle jeho informací by související investice (mimo zastávku a kolejiště) hradilo město. Primátor dodal, že by byla možnost krýt finanční náklady alespoň částečně z ITI.

T. Tužín informoval, že cena zastávky by měla být zahrnuta do ceny investice SŽDC, není to první zastávka budovaná na koridorové trati (např. zastávka Třinec centrum). Vlastní zastávka je dle jeho zkušeností vždy investicí dráhy. Je pravda, že úplně první dopis byl jiného znění, ale po řadě jednání došlo ke změně: město by s vysokou šancí na dotace platilo stavby související – parkoviště, stojany na kola,, zastávky autobusu…

Bez dalších sdělení

4/16

Petr Kouba

K usnesení

1327/39/8/2016 Individuální dotace – vymezení pravomoci

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova si nevyhradit pravomoc rozhodovat o poskytování „individuálních“ dotací do 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

1341/39/8/2016 Individuální dotace – vymezení pravomoci

Rada města Přerova po projednání se vrátila k bodu usnesení číslo 1327/39/8/2016 Individuální dotace - vymezení pravomoci a po proběhlé diskusi usnesení hlasováním ruší.

P. Kouba kritizoval postup, podle kterého si rada uzurpuje rozhodování o individuálních dotacích do výše 50 tis. Kč. Kritizoval tento postup, a to i  z toho důvodu, že všichni vědí, jak těžce se rodil grantový program se svými kritérii… V rámci dotačního programu jsou stanovovány i rezervy, o jejichž rozdělování doposud rozhodovalo zastupitelstvo. Nyní chce o dotacích z rezervy ve výši do 50 tis. Kč rozhodovat rada. Což je dle jeho názoru špatně, navrhovaná výše pro individuální dotace je „hrozná“. On by viděl tuto pravomoc tak na 5 tis. Kč.

P. Měřínský uvedl na pravou míru, co má vyhrazeno zastupitelstvo v této oblasti. Dle §85 zákona o obcích je vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. J. Navařík vystoupil s tím, že on si také myslí, že to není dobře, pokud by o dotacích v takové výši (do 50 tis. Kč) rozhodovala jen rada.

Bez dalších sdělení

5/16

Jakub Navařík

Strojař. Dotázal se na aktuální informace ohledně Strojaře. P. Vrána informoval, že město zaslalo podepsané smlouvy na ministerstvo obrany, nyní čeká smlouvu cca 4 měsíční proces, na jehož konci bude převod dokončen. Zároveň se město zabývá dalšími nemovitostmi v majetku města, možnostmi jejich využití.

Bez dalších sdělení

6/16

Miloslav Skládal

Chemoprojekt. Dotaz, zda již byl zpracován návrh, jak dál naložit s Chemoprojektem. Citoval se zápisu pracovní skupiny, v němž jsou uvedeny některé možnosti a dotázal se, kdo vymyslel prodej, jak by vypadal záměr realizovat v Chemoprojektu prodejnu Lidlu a na R. Pospíšilíka směroval dotaz, kolik by tam vzniklo parkovacích míst.

P. Vrána uvedl, že Lidl má plán expanze, bude nejen rekonstruovat stávající prodejny, ale i ve městech velikosti Přerova budovat nové prodejny – v této souvislosti jej napadla případná možnost tohoto využití.

R. Pospíšilík odpověděl, že se jedná o návrh celého klubu PROSP, je to rozsáhlá budova s vysokými náklady, v obytné zóně – navrhovali proto odbourat severovýchodní část a v kombinaci se zelení doplnit parkoviště pro potřeby místních občanů.

M. Zácha uvedl, že M. Skládal citoval ze zápisu, který nebyl doposud projednán v žádném orgánu města.

Bez dalších sdělení

7/16

Miloslav Skládal

K usnesení 1290/39/6/2016 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Přerova ve věci schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku - Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov

Rada města Přerova po projednání:

  1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na revokaci části usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 419/14/7/2016, ze dne 15. února 2016, v bodu 3, na základě usnesení Rady města Přerova č. 1257/37/6/2016, ze dne 18. února 2016, bod 1,
  2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Stavební úpravy základní školy,  Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“, bez realizace vzduchotechniky, dle důvodové zprávy.

Dotázal se k problematice změny v záměru realizovat úpravy ZŠ Za mlýnem – nejprve se vzduchotechnikou, následně bez vzduchotechniky. Dotázal se tedy, kdy konkrétně bude vzduchotechnika v této základní škole realizována. J. Horký odpověděl, že bude rozhodovat rada, nyní  nedokáže stanovit termín.

Bez dalších sdělení

8/16

Přemysl Dvorský

Ulice Palackého – dvorní trakt za samoobsluhou. Nechce diskutovat o stavbě, byl osloven občany z paneláků, že projíždějí vnitroblokem autobusy a lidé, kteří tam bydlí, trpí uzavírkou a nemohou vůbec do lokality ani na parkoviště ve vnitrobloku vjet, ani parkovat - na byť omezenou dobu (vyložit a vynést nákup apod.). Stavba evidentně průjezd umožňuje, neboť tudy jezdí autobusy. Apeluje na možnost alespoň omezeného vjezdu, předložil rovněž návrh na usnesení. Primátor poznamenal, že není třeba schvalovat samostatné usnesení, rada se bude tímto návrhem zabývat. O návrhu se tedy nehlasovalo. P. Košutek doplnil informaci, že v lokalitě bydlí občané, kteří tam mají místa vymezená pro zdravotně postižené - tato parkovací místa jsou po dobu uzavírky přemístěna.

Závěr: Rada města se bude tímto podnětem zabývat.

Informace P. Košutka: Auta ve vnitrobloku neparkují, nebylo účelné částečně povolit parkování v prostoru za samoobsluhou, jelikož od 1. 6. je plná uzavírka Palackého ulice, takže příprava parkování na tak časově omezenou dobu by byla  neadekvátní. Navíc byl předpoklad, že by mohlo parkování ve vnitrobloku působit problémy MAD a vozidlům IZS.

Z: P. Košutek

T: 04/2016

9/16

Petr Kouba

Činnost výborů. Potřebuje vysvětlit funkčnost a pravomoci výborů. Navazuje na vyjádření náměstka Navrátila, který řekl, že nevidí problém, že materiál neprošel výborem PRID. A opět se vrátil k problematice dotací, o jejichž udělení by rozhodovala rada města. Výbory by se tak o žádostech ani nedozvěděly, neprojednávaly by je. Na druhou stranu uvedl příklad, že primátor u taxi pro seniory naopak chtěl, aby byl materiál projednán ve výboru. P. Kouba se vyjádřil, že on také považuje za důležité, aby materiály byly ve výborech projednávány. Opět se vrátil k podnětu č. 4/16 s tím, že je přesvědčen, že by neměla rada rozhodovat o tak vysokých částkách a proto připravil návrh na usnesení (do 5 tis. rada).

Bez dalších sdělení

Viz usnesení

10/16

Marek Dostál

Z transparentního účtu zjistil, že byly zakoupeny 2 telefony v pořizovací hodnotě u každého přes 20 tis. Kč pro členy vedení města.  Uvedl další informace o tomto nákupu, získané na magistrátu.

Bez dalších sdělení

11/16

Marek Dostál

Uvedl k jednateli TSMPr, že  na základě vstupu na minulém zastupitelstvu si prošel Přerov a zjistil špatné (neaktuální) označení  na některých objektech TSMPr, své vystoupení ilustroval fotografiemi takových objektů. Dále se dotázal, na kolik přišla TSMPr výpověď řediteli Koněvalíkovi, dle jeho informací se jednalo o statisíce.

B. Střelec uznal chybu, že cedule nejsou opraveny a okamžitě sjedná nápravu. K druhému dotazu poskytl informace ohledně způsobu výpovědi řediteli, dodal, že byla provedena dohoda o narovnání, řediteli byly vyplaceny finanční prostředky formou odměny (ve výši ušetřené po dobu jeho výkonu funkce). Odstupné nedostal.

Bez dalších sdělení

12/16

Bohuslav Přidal

Tomáš Dostal

Mediální podoba našeho města, zastávka Předmostí. Okomentoval, že večtvrtek vyšel článek ohledně výstaviště, v pátek k zastávce v Předmostí. Na základě článku k zastávce Předmostí jej oslovovali lidé z Předmostí s tím, že se záměrem na zřízení zastávky nesouhlasí, lidé tuto zastávku nechtějí (obava z navýšení hlučnosti) a mají pocit, že se jich nikdo na jejich názor neptá. Navrhuje udělat anketu ohledně názoru lidí na připravovanou zastávku. Doplnil, že lidé vzpomínají, že dřívější „bojovníci“ proti Penny marketu nyní bojují za zastávku. T. Tužín  se obrátil na B. Přidala s tím, že by neměl lhát, nebo ať řekne alespoň jedno jméno toho, kdo byl proti Penny marketu a kdo se nyní zasazuje o zastávku. Dále doplnil,  že co se týče skřípání brzd, již nejezdí parní lokomotivy… Informoval, že s J. Horkým si dělali průzkum a lidé v Předmostí podle jejich průzkumu zastávku podporují.  B. Přidal zopakoval, že brzdění je hlučné a lidé z Předmostí jej oslovili s tím, že nesouhlasí se zastávkou…

T. Dostal doplnil informaci, že v úterý v Předmostí proběhlo seznámení se s dokumentací SŽDC – nejzásadnější informací bylo, že zastávka realizována nebude, cyklopodjezd ano a dále překvapující až šokující byla informace, že se nebude budovat protihluková stěna a výměna oken ne. Na tato opatření již dle nové hlukové studie není nárok. Chtěl by se zeptat, jaké kroky město podnikne, aby byl vyvinut tlak na adekvátní protihluková opatření. R. Pospíšilíkdoplnil, že se s dr. Mathonovou také zúčastnil tohoto jednání a dle informací SŽDC soupravy nepřekračují hlukové hranice. Dohodli se, že bude tato problematika projednána na příštím zasedání výboru pro místní části a pozval na toto jednání náměstka P.  Košutka. Předpokládá, že by na základě dalších jednání protihluková stěna mohla být průchodná. P. Košutek dodal, že zástupci města jednají o zastávce a neopominou ani všechny dostupné kroky, aby uvedené rozhodnutí SŽDC zvrátili (1 km stěny stojí 35 milionů, což je zřejmě zásadním problémem).

Bez dalších sdělení

13/16

Marek Dostál

Granty a dotace. V Přerovském deníku vyšlo srovnání, kolik se dává v grantech v jednotlivých městech Olomouckého kraje na sport a kulturu. Citoval z informací, kdy město Přerov vychází z tohoto srovnání nejhůře. Bylo by záhodno se nad tím zamyslet a čísla změnit. Je řada žadatelů, kteří na své akce dostali ze strany města podporu 0 korun.

P. Vrána v reakci na toto sdělení uvedl, že neví, jak relevantní jsou uváděné informace – ověřoval si telefonicky výši poskytovaných dotací v Jeseníku, dle informací od představitelů města jsou granty výrazně nižší, než jak uváděl M. Dostál… V dalším vystoupení M. Dostál upřesnil údaje (vliv investic) a potvrdil slova P. Vrány.

Bez dalších sdělení

14/16

Tomáš Dostal

Po zimě jsou opět zacpané kanalizační vpusti, chtěl by požádat, aby je TSMPr vyčistily.

Prověří odbor správy majetku a komunálních služeb ve spolupráci s TSMPr a zajistí jejich vyčištění.

Informace M. Dohnala: Čištění kanalizačních vpustí provádějí TSMPr s.r.o. dle harmonogramu, práce stále pokračují. Čištění začalo v měsíci březnu.

Informace B. Střelce: TSMPr mají ročně dle smlouvy se statutárním městem Přerovem vyčistit 900 vpustí ročně. Do 30. 4. 2016 bylo vyčištěno 598 vpustí, tj. 66% požadovaného objemu. Předpokládáme, že v letošním roce vyčistíme celkem 1.500 vpustí (pokud bude požadováno městem).

Z: M. Dohnal,
B. Střelec

T: 13. 5. 2016

15/16

Tomáš Dostal

Pochvala městské policii a prosba – okolo hospod a non stopů se vyrojilo spousta návštěvníků, kteří porušují vyhlášku o požívání alkoholu na veřejnosti. Byl by rád, kdyby se na tuto problematiku Městská policie zaměřila.  

Z: O. Teriaki

T: průběžně

16/16

Jakub Navařík

Chtěl by navázat na to, co říkal při projednávání vyhlášky k parku Michalov – narazil na to, že od laguny po Bezručovu ulici nejsou odpadkové koše, navrhuje prověřit situaci a doplnit je na trase (např. alespoň u ornitologické stanice).

Prověří odbor správy majetku a komunálních služeb ve spolupráci s TSMPr a koše případně doplní.

Informace M. Dohnala : Počátkem května proběhla instalace celkem 4 ks odpadkových košů v těchto lokalitách:

  • 1 ks odp. koše - u ornitologické stanice (v místě, kde končí cyklostezka ve směru od parku Michalov)
  • 1 ks odp. koše - u bikecross dráhy na Laguně
  • 3 ks odp. košů - na nové cyklostezce Bečva směrem k Laguně

Informace B. Střelce: na  jednání Pracovní skupiny pro optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem dne 29.04.2016 bylo dohodnuto, že na cyklostezce k Ornisu budou umístěny odpadkové koše – TSMPr umístily v 18. týdnu tyto koše, celkem je jich umístěno 5 ks.

Z: M. Dohnal,
B. Střelec

T: 13. 5. 2016

16/16

Jakub Navařík

Osvětlení věže zámku – červené světlo na špičce věže. Zaregistroval, že již není potřeba, ale nyní se šíří informace, že letiště nebude rušeno a tudíž se ptá, zda by nemělo být opět osvětlení na věž doplněno. Pokud to není třeba, zajímalo by jej, zda musí být červeným světlem i nadále označeny 13-ti patrové domy (náklady na údržbu).

Prověří odbor správy majetku a komunálních služeb.

Informace M. Dohnala : Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, se sídlem v Brně vydal dne 16.11.2015 závazné stanovisko, ve kterém „se zrušením výstražného překážkového značení věže zámku Přerov z hlediska ochrany územních zájmů Ministerstva obrany souhlasí“. Rovněž nám sdělili, že v současné době hájí ochranná pásma letiště Přerov Úřad pro civilní letectví a ke zrušení osvětlení je nutné si vyžádat stanovisko tohoto úřadu.

Úřad pro civilní letectví (UCL) se sídlem v Praze zaslal, dne 11.11.2015 vyjádření, kdy po posouzení z hlediska ochranných pásem letiště Přerov UCL nepožaduje světelné překážkové značení věře zámku v Přerově.

Na základě uvedených skutečností není Odborem správy majetku a komunálních služeb od listopadu 2015 zajišťováno světelné překážkové značení věže zámku.

Na základě úkolu z jednání zastupitelstva ve věci zrušení světelného překážkového značení výškových objektů (13-ti patrových domů s byty) Odbor správy majetku zaslal dne 6.5.2016 dotaz na Úřad pro civilní letectví v Praze a Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury v Brně.

Po obdržení písemných odpovědí z uvedených úřadů budeme informovat vedení statutárního města Přerova.

ikona souboruDoplňující informace Ministerstva obrany z 11. 7. 2016

Z: M. Dohnal

T: 13. 5. 2016

17/16

Pan Janáček

Vystoupil s opětovnou žádostí o řešení situace v ul. Prostějovská, všem zastupitelům poslali dopis, ve kterém vyjadřují svůj názor na průběh jednání rady v záležitosti dotýkající se úpravy vjezd do stavebnin FKK. Žádají písemné stanovisko, že k požadované úpravě nedojde, že nedojde ani ke snížení počtu parkovacích a bude dodržen zákaz vjezd nákladních vozidel a kamionů. Podrobně je vše popsáno ve zmiňovaném dopisu. Primátor potvrdil, že žádost obdrželi a budou se tímto problémem zabývat. J. Draška upřesnil, že se dávají dohromady 2 záležitosti – stavební úprava vjezdu na základě žádosti FKK a 2. věc, podaná později – úprava svislého dopravního značení. K tomu co řekl pan Janáček uvedl, že rada skutečně 7.4. změnila své rozhodnutí, výbor se vyjadřoval k problematice jak v březnu, tak následně po mimořádném jednání výboru pro místní část Předmostí, které bylo svoláno právě k této věci a všichni přítomní se shodli, že úpravu poloměru zatáčení odsouhlasili (nedojde k úbytku parkovacích míst), ale nadále trvá negativní stanovisko výboru k úpravě svislého dopravního značení. M. Dostál podpořil pana Janáčka, aby se tato otázka znovu otevřela, aby kamiony Prostějovskou ulicí nejezdily.

Bez dalších sdělení

ikona souboruPříloha 1

18/16

Věrek Vrána

Vystoupil jako nový občan města Přerova, který dlouhá desetiletí žil v zahraničí a na důchod se vrátil do Přerova. Uvedl, že sledoval několikrát zasedání zastupitelstva, kdy jednání neprobíhalo v odpovídající atmosféře… Oproti tomu dnešní zasedání vyhodnotil pozitivně, až na malé detaily zastupitelé byli schopni své návrhy a názory představit a vyargumentovat. Vyslovil názor, že zastupitelé, kteří byli lidmi zvoleni musí pro lidi pracovat a vzájemně spolupracovat. Do práce mají být zapojeny také komise a výbory…

Poděkování technickým službám za odváděnou práci, apel na lidi, aby nedělali nepořádek, aby se chovali ve městě tak, aby bylo čisté (zejm. psí exkrementy). Důraz je třeba klást také na výchovu.

Dotázal se, kdo z přítomných čte „Přerovské noviny“, na kterých lidé zastupitelům nadávají…

Uvedl, že se ptal lidí, co je nejvíc trápí. Nejčastější odpovědí byla  – Škodova ulice a bezdomovci. Neslyšel však, že by tu dnes ty dva body probírali. Co s tím chtějí zastupitelé dělat? Příště se bude zase ptát…

Bez dalších sdělení

19/16

Adin Vyhlídka

Poděkování všem, kteří se v sobotu 16. 4. aktivně zúčastnili úklidu ve městě. Dotkl se malé laguny, mokřadu – uklízely tam pracovnice magistrátu a pan Závěšický, posbíralo se 13 velkých pytlů odpadků… Dále uvedl, že byl svědkem, městská policie čistila mostní pilíře a suplovala tak práci Povodí Moravy. Poděkování.

Bez dalších sdělení

20/16

Roman Dvořák

Ulice Prostějovská – vysvětlil, jak vznikl problém vjezdu FKK, považuje za špatné, nechat jezdit do obydlené zóny náklaďáky. Nesouhlas s řešením, aby jim kolem domů vjížděly do areálu FKK náklaďáky na základě podpory lobbistů. J. Draška se ohradil proti nařčení z lobismu ve prospěch FKK, to, co místní výbor odsouhlasil, neubírá parkovacích míst.

Bez dalších sdělení

13.5.2016 9:08:23 - aktualizováno 25.7.2016 13:51:48 | přečteno 1160x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970694
Za týden: 429818
Za den: 70838
Online návštěvníků: 1318
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load