Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016


 Jméno Podnět ODPOVĚDNÁ OSOBA

1/17

Miloslav Skládal

Námitka k zápisu. Primátor informoval o námitce (viz ikona souborupříloha č. 2), kterou M. Skládal poslal k minulému zápisu a vyzval D. Novotnou, aby přítomné seznámila s odpovědí. Po přečtení odpovědi (viz ikona souborupříloha č. 1) udělil primátor slovo M. Skládalovi, který shrnul, čeho se námitka týkala a poděkoval za to, že jeho námitka bude připojena k zápisu.

ikona souboruPříloha č. 3, ikona souborupříloha č. 4

Bez dalších sdělení

2/17

Michal Zácha

Personální záležitosti – vedoucí odboru majetku. Požaduje písemnou odpověď, co bylo za odchodem Z. Vojtáška, co stálo za dohodou  a kdo dnes vede odbor majetku.

V této souvislosti P. Měřínský zdůraznil, že Z. Vojtášek odešel dohodou, což je P. Vrána doplnil, že personální záležitosti jsou vždy citlivé a proto jej zajímá, proč se kolegové nešli zeptat přímo tajemníka a teprve pokud by neobdrželi odpověď neotevřeli tuto záležitost na zastupitelstvu. J. Kohout zdůraznil pochybnost celé diskuse, jelikož magistrát má být nepoliticky a politikové nemají zasahovat do personálních záležitostí. Diskuse, v níž přítomní potvrdili, že s tajemníkem jednali, ale mají pochybnost. Dále byla diskutována pozice rady. Tajemník uvedl, že šlo o ukončení pracovního poměru dohodou, jedná se o vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, nepatří na zastupitelstvo. R. Rašťák řekl, že vedoucí odboru je jmenován a odvoláván radou, P. Měřínský znovu upozornil, že rada ho neodvolala.  Doplnil informaci o pověření M. Dohnala na základě ustanovení zákoníku práce do doby, než bude radou řádně jmenován nový vedoucí. Primátor na základě poznámky R. Rašťáka doplnil, že Z. Vojtáška neodvolala ani rada ani tajemník.

M. Skládal řekl, že všichni práci vedoucího Z. Vojtáška chválí, najednou se rozhodl, jako mladý člověk s hypotékou apod. že dá výpověď – tomu může věřit jen naivní člověk (podobně jako tomu, že vedení města nemá vliv na rozhodnutí primátora). Tajemník znovu zopakoval, že Z. Vojtášek nepodal výpověď, dohodli se na ukončení pracovního poměru dohodou a upozornil na nevhodnost vyjadřování se k majetkovým podmínkám p. Vojtáška.

Závěr: písemnou odpověď, co bylo za odchodem Z. Vojtáška, co stálo za dohodou  a kdo dnes vede odbor majetku předloží tajemník.

Viz ikona souborupříloha

Z: P. Mlčoch

T: 10.6.2016

3/17

Michal Zácha

K usnesení 1467/43/4/2016 Obecně závazná vyhláška - loterie a jiné podobné hry. Rada města Přerova po projednání odložila projednání návrhu na změnu Obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města.

Rada odložila předložený návrh OZV. Byl by rád, kdyby od primátora dostal informaci, kdo si požádal, proč byl předložen, co obsahovala a proč byla odložena.

P. Měřínský odpověděl, že se na město obrátila firma Forbes Casino s tím, že by chtěla provozovat živé hry. Rada města se rozhodla, že potřebuje další informace, aby se mohla rozhodnout, jaké doporučení následně předložit zastupitelstvu.

Bez dalších sdělení

4/17

Michal Zácha

K usnesení 1512/43/10/2016 Změna vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších předpisů

Dotázal se ke změně vnitřního předpisu (organizační řád). Je v něm popsán i počet zaměstnanců do 1. 7. 2017 (302,7), neustále dochází ke změnám na nově vzniklém odboru PŘI. Jak sleduje výběrová řízení, mění se i celkový počet zaměstnanců. Zajímá ho, zda je to již konečné nastavení odboru PRI. Dále požaduje informaci, kolik zakázek vysoutěžili sami a kolik zakázek bylo externě administrováno.

Tajemník informoval, že rada má v kompetenci schválit organizační řád. Od 1. dubna je na magistrátu  10 odborů, co se týče odboru PRI – bylo zřízeno nové oddělení a tím by měly být změny na tomto odboru uzavřeny. J. Kohout doplnil, že pohyb v celkovém počtu zaměstnanců zkreslují asistenti prevence kriminality (8).

Závěr: Informaci, kolik zakázek vysoutěžili na odboru PRI sami a kolik zakázek bylo externě administrováno, předloží I. Pinkasová.

Informace I. Pinkasové:

Odbor PRI vysoutěžil ke dni 11. 5. 2016:

- 2015: 37 zadávacích řízení, z toho 4 VZ byly administrovány externě a 14 VZ bylo zrušeno a opětovně zadáno.

- 2016: 9 zadávacích řízení, žádné nebylo zrušeno a žádné nebylo administrováno externě.

Za rok 2016 je v přípravě (ke dni 6. 6. 2016) - 11 zadávacích řízení, z toho 1 opakované a 2 jsou zadána externě.

ikona souborupříloze je také přehled realizovaných VZ. Dovoluji si uvést, že odbor PRI nesoutěží pouze stavební zakázky, ale veškeré zakázky MMPr nad 500 tis. Kč.

K oddělení investic sděluji, že organizační změna bude k 1 .9. 2016, ze stávajícího úseku investic, který má v současné době tři pracovníky, vznikne oddělení investic o čtyřech pracovnících.

Pro informaci přikládám objem investic, kde zejména na úseku projektových dokumentací je nárůst objemu vyčleněných finančních prostředků téměř čtyřnásobný:

Stav  rozpočtu  k 31. 12. 2015

Projektové dokumentace (investice) -  ORJ 25

Rozpočet upravený:   3 709 400,00 Kč

Čerpání: 841 882,00 Kč

Čerpání v %: 22,70 %

Realizace INV akce 2015

Rozpočet upravený: 71.791.500,00 Kč

Čerpání: 44.616.821,35 Kč

Čerpání v %: 62,15 %

Stav  rozpočtu  k 30.4.2016

Projektové dokumentace (investice) -  ORJ 25

Rozpočet upravený:   9 782 200,00 Kč

Čerpání: 945 487,00 Kč

Čerpání v %: 9,70 %

Projektové dokumentace (investice_ITI) -  ORJ 26

Rozpočet upravený:   4 424 000,00 Kč

Čerpání: 0,00 Kč

Čerpání v %: 0,00 %

Realizace INV akce 2016

Rozpočet upravený: 75.186 000,00 Kč

Čerpání: 303 439,39 Kč

Čerpání v %:  0,40 %

Z: I. Pinkasová

T: 10.6.2016

5/17

Michal Zácha

K usnesení 1515/43/10/2016 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova, kterým rada po projednání:

  1. vzala na vědomí hodnocení odborné poroty Soutěže o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova z 19. 4. 2016,
  2. se neusnesla rozhodnout, že vítězným návrhem Soutěže o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova je návrh č. 3 od autorek Markéty Steinert a Kristýny Greplové,
  3. se neusnesla rozhodnout, že druhé místo získá návrh č. 5 od autorky Veroniky Kořínkové a třetí místo získá návrh č. 2 od autorky Mariany Tutschové.

a k usnesení 1519/43/11/2016 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Horkého – Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova, kterým se Rada vrátila znovu k projednání Soutěže o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova  a rozhodla, že druhé místo v soutěži a odměnu 40.000 Kč získává návrh číslo 3 autorek Markéty Steinert a Kristýny Greplové. Třetí místo v soutěži získává návrh číslo 5 a odměnu ve výši 30.000 Kč autorka Veronika Kořínková.

Dotázal se, zda výsledek soutěže, uvedený ve 2 usneseních (vyhlášeno 2. a 3. místo) znamená již ukončení soutěže nebo zda se bude rada vracet k soutěži  a bude vybrán vítěz.

Primátor odpověděl, že soutěž byla vyhlášena a ukončena, ale předpokládá, že rada se v budoucnu k tomuto tématu ještě vrátí.

V diskusi vystoupil M. Dostál, který řekl, že chápe, že rada má právo ukončit soutěž bez vyhlášení vítěze. 115 tisíc, které byly na soutěž vynaloženy, považuje za „vyhozené“, jelikož není ani vítěz ani logotyp. Nepovažuje za normální ukončení soutěže bez výsledku. Primátor zopakoval, že rada má právo nevyhlásit vítěze soutěže, soutěž byla ukončena. J. Kohout uvedl, že soutěž dopadla v souladu s hlasováním radních a on bude vždy hlasovat podle svého svědomí a ne podle názoru jiných zastupitelů. H. Netopilová se vyjádřila, že dle jejího názoru soutěž proběhla normálně a dopadla také normálně.

Bez dalších sdělení

6/17

Michal Zácha

K usnesení 447/16/2/2016 Návrh na personální změny, kterým Zastupitelstvo navrhlo na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odvolat z představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02  Přerov, IČ: 476 74 521, Mgr. Roberta Pavlíčka, a navrhlo do představenstva této společnosti Ing. Petra Hermély.

Dotázal se, zda dobře pochopil, že prozatím zůstává R. Pavlíček členem představenstva, a to až do příští valné hromady. Primátor odpověděl, že  ano, R. Pavlíček je stále členem představenstva společnosti VaK, jinak to ani ze zákona nejde. Je třeba vyčkat na další zasedání valné hromady. Jednal v této věci i s předsedou představenstva. 

Bez dalších sdělení

7/17

Daniela Jasová

Své vystoupení adresovala k zastupitelce H. Netopilové, která – jak vyplynulo z dalšího obsahu sdělení, dle jejího názoru s občany komunikuje nedostačujícím způsobem. Informovala přítomné, že Komise pro otevřenou radnici projednávala její podnět na zřízení funkce „městského ombudsmana“. Vyjádřila se k postupu projednávání tohoto svého podnětu. Uvedla, že požádala radní, aby se vyjádřili, proč neodhlasovali zřízení této funkce. Uvedla, že radní jí neodpověděli, dnes dostala informaci z kanceláře primátora (materiály z rady).

Dále informovala o odpovědi ministerstva vnitra na svůj dotaz, zda je člen zastupitelstva i občanem města. Informaci rozeslala radním, citovala část odpovědi H. Netopilové na toto vyjádření. Dále D. Jasová uvedla, že ji znovu oslovila, ani po opakovaném mailu odpověď nedostala, odezvu nemá ani na opakovanou žádost o osobní schůzku (ze dne 25. dubna). Proto se jí ptá, proč hlasovala proti a zda svou komunikaci s občany považuje za adekvátní a dostačující.

H. Netopilová se vyjádřila nejprve k funkci ombudsmana. Informovala, že na začátku volebního období o funkci ombudsmana (pro seniory) také uvažovali, avšak nakonec s ohledem na celou řadu jiných příležitost od záměru upustili. Jako problém vidí, že řada občanů nemá dostatek informací o fungování města, ale není to vina města - občané sami musí být aktivní a zajímat se. Ona sama má jinou představu než D. Jasová nebo M. Skládal. Některé maily z její strany považuje až za stalking, nikoliv však za věcnou komunikaci. Zopakoval, že svá přání zaměňují za skutečnost. Neustálé maily jí přišly až obtěžující. J. Kohout doplnil, že neustále jsou v jejich vyjádřeních  hodnoceni z pozice občanů města, ale - paní Jasová je jedna osoba, opírající se o občany města. Nediví se H. Netopilové, že nereaguje, jelikož  některá komunikace D. Jasové se objevuje na některých serverech za účelem dehonestace zastupitelů.. Proto si myslí, že jiná forma komunikace se zastupiteli jí přinese více výsledků. P. Měřínský uvedl, že nedávno D. Jasová radila J. Kohoutovi, jak se chovat. Pokud chce po radních dobrou vůli, měla by ona sama volit jiná vyjádření. R. Pospíšilík řekl, že se na to dívá jinýma očima - byl zvolen občany a proto nemá problém komunikovat ani s paní Jasovou (s níž si osobně vyjasnil problémy). M. Zácha uvedl, že považuje za svou povinnost občanům odpovídat, zde nelze hovořit o stalkingu. J. Navařík se vyjádřil směrem k J. Kohoutovi a H. Netopilové, že občané mají právo se na zasedání zastupitelstva vystoupit. M. Skládal doplnil názor, že zde na zastupitelstvu říkají své názory podobně jako v minulosti např. radní Kohout. Zmínil také, že v minulosti se také vyjadřoval kriticky k dehonestaci na anonymních serverech. Diskuse k právu vystupovat na zasedání zastupitelstva, nabídka primátora k osobnímu projednávání podnětů na schůzce na radnici.  Primátor také zmínil, že s D. jasovou hovořil o možnosti zapojit se do práce místního výboru v Kozlovicích. K tomu byla vedena rovněž diskuse (upřesnění ze strany D. Jasové, připomínka T. Dostala, že členové výborů v místních části byli zvoleni, informace R. Pospíšilíka, že D. Jasová se korektně spolupodílí na činnosti výboru v Kozlovicích).

Bez dalších sdělení

8/17

Miloslav Skládal

K usnesení 1478/43/6/2016 Veřejná zakázka „Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. Etapa (Tyršova, Teličkova)“ - rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

2. ruší, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. Etapa (Tyršova, Teličkova)“, zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 27 zákona.

a k usnesení 1437/42/6/2016 Regenerace panelového sídliště Předmostí, kterým Rada města Přerova po projednání ukládá Odboru řízení projektů a investic pořízení projektové dokumentace na 13. etapu regenerace panelového sídliště Předmostí dle důvodové zprávy za podmínky finančního krytí

Na základě těchto usnesení se vyjádřil k problematice pořízení projektové dokumentace na 13. etapu regenerace v návaznosti na zrušení výběrového řízení na 10. etapu. Konstatoval, že jsme nyní zřejmě ve stavu, kdy nebudeme čerpat dotace na regeneraci panelových sídlišť, jelikož na přípravě regenerace Trávníku se nepokračovalo.

P. Gala informoval, že bylo sice zrušeno výběrové řízení na 10. etapu, ale již je realizována 11. etapa (v minulosti došlo k přehození etap v souvislosti s možností čerpat dotace). Město má zájem letos 10. etapu realizovat, dotace je již zajištěna, výběrové řízení bude opakováno. Postupná realizace jednotlivých etap v Předmostí vychází ze schváleného harmonogramu (17 etap). Tajemník potvrdil jeho slova, předpokládá realizaci ještě letos. Důvodem zrušení byla chyba v zadávací dokumentaci. J. Horký se vyjádřil k regeneraci Trávníku. Vzhledem k tomu, že nebylo vydáno stavební povolení, nebylo možné žádat o dotaci. P. Měřínský doplnil, že 11. etapa regenerace Předmostí byla loni realizována a potvrdil, že na 10. etapu se výběrové řízení zopakuje a realizace by měla být ještě letos.

Bez dalších sdělení

9/17

Miloslav Skládal

K usnesení 1384/41/5/2016 Sčítání cyklistů ve městě Přerově, kterým Rada města Přerova po projednání:

  1. schvaluje provedení sčítání cyklistů na území města Přerova v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě za nabídkovou cenu 108 600 Kč.
  2. stanovuje výjimku z Vnitřního přepisu č. 9/2012 Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí na přímé uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a Vysokou školou logistiky o.p.s., IČ 25875167, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov.
  3. pověřuje odbor koncepce a strategického rozvoje přímým uzavřením smlouvy o dílo s Vysokou školou logistiky o.p.s., IČ 25875167, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov za nabídkovou cenu 108 600 Kč.

Upozornil na to, že zakázka je zadávána přímo vysoké škole na základě výjimky z vnitřního předpisu – proč?

P. Gala řekl, že hlavním důvodem, proč se zadalo přímo vysoké škole, je dobrá spolupráce se studenty. Nabídky jiných firem jsou vyšší. Nyní město zpracovává plán udržitelné mobility, kde výsledky sčítání cyklistů využije. J. Horký uvedl, že je třeba sčítat v době, kdy se jezdí i do škol… sčítání např. o prázdninách by byly výsledky zkreslené, jiný postup by zkreslil výsledky. Sčítacích míst je 30, sčítá se 4 dny. Doplnil, že město se zapojilo i do sčítání automobilové dopravy.

Bez dalších sdělení

10/17

Miloslav Skládal

Vyjádřil se také k přípravě investiční akce – přestupní terminál – také tam bylo uvažováno s výjimkou z vnitřního předpisu. Dotázal se, proč se nedělá klasické výběrové řízení, v němž by byly osloveny přerovské firmy.

P. Gala odpověděl, že je zařazeno do ITI projektů – jedná se o prostor nádraží, kdy SŽDC by zrealizovala prodloužený podchod a z druhé strany by město postavilo přestupní terminál. Tajemník doplnil, že to byl návrh magistrátu, nikoliv rady. Důvodem byl záměr stihnout realizovat dokumentace do září, kdy by byla šance žádat o dotaci. Rada se však rozhodla materiál stáhnout s tím, že se investiční akce začlení do projektů ITI.

Bez dalších sdělení

11/17

Josef Nekl

Uvedl, že na základě sms, které mu přicházejí od občanů, by chtěl, aby J. Kohout nevyvolával svými reakcemi vášně.

Bez dalších sdělení

12/17

Marek Dostál

Záležitosti personálních změn. Vyjádření se k nástupu personalisty Kuchty, kterého zaučovala J. Jemelíková. Zatím nemá ukončen v minulém zaměstnání pracovní poměr, kde je údajně v PN a sem dochází na poloviční úvazek v době svých vycházek. Dotaz na tajemníka, zda je to pravda. 

Tajemník uvedl, že je ve funkci od 15. 5. Na půl úvazku, jelikož se prozatím nevyvázal z minulého zaměstnání (do konce června) Zda je v PN prověří. M. Dostál požaduje písemnou odpověď.

Vyjádření k informaci zastupitele M. Dostála, že vedoucí personálního oddělení R. Kuchta je v pracovní neschopnosti zaznělo již na radě 19. 5. 2016. Uvedl, že toto sdělení prověřil s tím, že není pravdivé.  R. Kuchta není a ani od 12. 5. 2016 nebyl v pracovní neschopnosti.

Z: P. Mlčoch

T: 10. 6. 2016

13/17

Marek Dostál

Pietní akt – Lazce. Na fotografiích dokumentoval nevhodný způsob reprezentace města primátorem.

Bez dalších sdělení

14/17

Bohumír Střelec

Prezentace jak se občané chovají ke svému městu. Nepořádek u popelnic, černé skládky… J. Navařík se dotázal, zda se jedná o nahodile pořízené záběry nebo zda jsou některé vybrané lokality postižené nepořádkem více než ostatní. B. Střelec odpověděl, že jsou v Přerově místa, kde je takový nepořádek v podstatě pořád, ale lze říct, že se takové problémy objevují všude.

Bez dalších sdělení

15/17

Petr Kouba

Rozšíření Palackého ulice. Dotaz (na základě podnětu občana), zda je stále v platnosti vyjádření kraje z 09/2009, které ocitoval. Nebo zda byl minimalizován dopad na životní prostředí a toto vyjádření naplněno být nemusí.

P. Košutek odpověděl, že silnice bude v délce 160 m rozšířena o 2 metry, bude položen tichý asfalt, takto bude zkolaudováno. Nic víc není nyní řešeno. Primátor doplnil, že stavba vzniká na základě řádného platného stavebního povolení.

Diskuse, pozice státní správy.

Bez dalších sdělení

16/17

Petr Měřínský

Úkol pro kontrolní výbor. Navrhl usnesení, aby zastupitelstvo pověřiloKontrolní výbor kontrolou postupu realizace investiční akce „Dočasná oprava komunikace Ke Tmeni, Újezdec.“ R. Rašťák vyjádřil podiv, že došlo k tak rychlému hlasování bez rozpravy. 

Bez dalších sdělení

Viz usnesení

17/17

Petr Kouba

Ombudsman. Vrátil se k debatě ze začátku zasedání a uvedl, že ze strany občanky se jedná o legitimní požadavek. Obecně není pro zavedení funkce ombudsmana, ale v této chvíli by dokázal najít vhodné tipy na obsazení této funkce. Diskuse, možnost využití ochránce veřejných práv. Viz také podnět č. 7/17

Bez dalších sdělení

18/17

Tomáš Tužín

Vyjádřil se k rozšíření Palackého ulice. Uvedl, že nejvíce mu vadí rušení přechodů. Zaujalo ho vyjádření, proč musel být zrušen přechod u samoobsluhy, tedy že by nebyla zachována bezbariérovost. Dle jeho názoru, podloženém odbornou literaturou mohl přechod před samoobsluhou zůstat, i když by nebyl bezbariérový – citoval, že ne každý chodník musí být na bezbariérové trase. Připomněl, že slibovali podporu chodců a cyklistů a tento přechod je rušen zcela zbytečně.

Bez dalších sdělení

19/17

Radovan Rašťák

Připomínka k zápisu z minulého jednání. Ve svém vystoupení požadoval, aby připomínka občana Skládala byla zapracována do zápisu dle hlasového záznamu. Primátor podotkl, že na začátku jednání bylo řečeno, že námitka bude připojena k zápisu. S tím pan Skládal souhlasil. Viz také podnět č. 7/17

Bez dalších sdělení

20/17

Tomáš Dostal

Již před časem upozorňoval na „přechod – nepřechod“ na Velké Dlážce (v blízkosti základní školy). P. Košutek odpověděl, že touto problematikou se zabýval Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu (PRID), zatím je stanovisko, že takovou úpravu nelze na vytížené komunikaci I. třídy povolit. Doplnil, že po dohotovení všech silničních staveb na území města nebude problém změnu provést. J. Horký potvrdil, že výbor tento problém projednával, ŘSD odmítá stavební úpravy, hledají tedy možnost vyřešit opatřením nestavební povahy. M. Zácha řekl, že v lokalitě bydlí, požadované řešení je  nebezpečné a v blízkosti je k dispozici přechod.

Bez dalších sdělení

21/17

Michal Zácha

Doporučuje zastupitelům přehrát si záznam z dnešního zasedání. Diskuse. R. Pospíšilík doplnil, že dle jeho informací občané konstatují, že na tomto zastupitelstvu chybí vzájemná úcta. Požádal o vzájemnou korektnost.

Bez dalších sdělení

22/17

Jakub Navařík

S ohledem na pozitivní výsledky hospodaření navrhuje zastupitelům, aby zvážili  navýšení finančních prostředků do dotačního programu, zejména na kulturu. P. Měřínský uvedl, že i když město výborně hospodařilo, tak stále dluží 250 mil. Kč a proto by to zastupitelé neměli přehánět s navyšováním objemu dotací.

Bez dalších sdělení

23/17

Věrek Vrána

Chtěl by požádat, zda by mohli zastupitelé poslat českým hokejistům telegram z „nového hokejového města“ a podpořit je v jejich výkonech na mistrovství světa. Diskuse k návrhu, který následně předložil P. Vrána.

Bez dalších sdělení

Viz usnesení

24/17

Věrek Vrána

Vyjádření k průběhu zastupitelstva, tématům, připravenosti, k personálním změnám… Vyjádřil se k výstavišti Přerov a problematice Škodovy ulice.

Bez dalších sdělení

14.6.2016 10:47:33 - aktualizováno 22.9.2016 10:26:02 | přečteno 1173x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49969376
Za týden: 428500
Za den: 69520
Online návštěvníků: 1160
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load