Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016


 Jméno Podnět Odpovědná osoba

1/18

Břetislav Passinger

Strojař. Reakce na článek z pátečních novin, kde bylo uvedeno, že jsme jej koupili již v loňském roce. Uvedl, že od loňského roku, kdy se o záměru hovořilo, se o objekt nikdo nestará a v posledních letech objekt chátrá. Rád by věděl, jaké je stanovisko rady, zda někdo podal dementi, že toto není pravda.

J. Kohout doplnil, že se jedná o informaci do různého. M. Dohnal uvedl situaci na pravou míru, shrnul historii od schválení úplatného převodu Strojaře do vlastnictví města až po dnešek. Doplnil, že dnes nebo zítra bude platba na účet státu připsána a do dvou měsíců bychom měli být vlastníky nemovitosti. P. Košutek sdělil, že ostraha je zabezpečena, zajišťuje Armáda ČR.

Bez dalších sdělení

2/18

Marek Dostál

Vyloučení firem. K usnesením přijatým na 44. schůzi rady – citoval z přijatých usnesení, v nichž byly některé firmy vyloučeny z probíhajících veřejných zakázek a některým byla zakázka schválena.

P. Měřínský uvedl, že pokud rada někoho vylučuje, děje se tak na doporučení hodnotící komise. Písemnou odpověď obdrží.

Závěr: Písemnou odpověď k problematice vylučovaných firem připraví P. Měřínský ve spolupráci s I. Pinkasovou.

ikona souboruPříloha č. 1

Z: P. Měřínský, I. Pinkasová

T: 13. 7. 2016

3/18

Michal Zácha

Předzahrádka roku. Je škoda, že složení poroty je uvedeno jen v důvodové zprávě. Bylo by dobré, aby občané věděli, kdo bude přihlášené zahrádky hodnotit.

J. Horký uvedl, že je složení poroty je v podmínkách soutěže. Poděkoval za upozornění – na základě vystoupení  M. Záchy zjistil, že podmínky nejsou na webu. Náprava bude zabezpečena.

Závěr: Podmínky soutěže budou na web vyvěšeny zítra.

Podmínky byly na webové stránky města vyvěšeny dne 21. 6. 2016.

Z: D. Novotná

T: ihned

4/18

Michal Zácha

Centralizace nákupu.

Ve svém vystoupení se dotázal, na základě čeho byla vybrána společnost  ecentre, k čemu nám systém bude, zda je zdarma  - pokud ne, jak bylo soutěženo a proč jej budou využívat pouze příspěvkové organizace. Již dříve bylo vynaloženo cca 97 tisíc Kč za tento software.

P. Měřínský odpověděl, že portál je bezplatný, platí se pouze za dosaženou úsporu. Software za 97 tisíc, o kterém mluvil, je jiný. Slouží k administraci veřejných zakázek. Jako důvod pořízení uvedl, že se nepodařilo vysoutěžit hygienické potřeby a kancelářský materiál. Pokud se systém osvědčí, bude se jeho využívání rozšiřovat. P. Dvorský se dotázal, zda software bude umožňovat a podporovat výběr zboží od dodavatelů, kteří poskytují náhradní plnění. Pokud ne, budou muset školy platit náhradní plnění z rozpočtu, resp. z příspěvku. P. Měřínský uvedl, že jsme náhradní plnění nevyžadovali a v této chvíli neví, zda toto bude možné. R.Pospíšilík doplnil, že předejít platbám za náhradní plnění je možné zaměstnáváním zdravotně postižených osob.

Bez dalších sdělení

5/18

Michal Zácha

K usnesení  1587/45/6/2016 Návrh dopravních staveb pro rok 2017 - revokace usnesení. Proč byly připomínky výboru PRID revokovány?

P. Měřínský uvedl, že změny, které doporučil výbor PRID, by vedly k nutnosti kompletně přepracovat projektové dokumentace staveb vybraných pro další rok, přičemž kritériem zařazení do akcí příštího roku byla právě jejich připravenost. M. Zácha oponoval, že u Základní školy Za mlýnem se také předělávala projektová dokumentace.

Bez dalších sdělení

6/18

Michal Zácha

Zábor výstava (usnesení 1642/45/11/2016) – dotazoval se, proč to schvalovala rada.

Primátor odpověděl, že rada nerozhodovala, jednalo se pouze o samosprávné stanovisko rady.

Bez dalších sdělení

7/18

Michal Zácha

Podnět od občana – Velká Dlážka, veřejné osvětlení. Upozorňuje a prosí, veřejné osvětlení na Velké Dlážce, nasvětlena je pouze hlavní komunikace, chodníky osvětlené nejsou.

8/18

Michal Zácha

Přerovská rokle. Navazuje na novinový článek a korespondenci v této věci (stížnosti). Vyjádřil se k tradici a významu závodů na vyhlášené trati. S ohledem na význam závodiště předkládá také návrh na usnesení. Žádá o pomoc provozovatelům. Vyjádřil se také k víkendovým závodům, mrzí ho nezájem ze strany zastupitelů. Dále uvedl, že na víkendové akci kolovala petice za podporu sportu na rokli. R. Pospíšilík doplnil, že klub požádal radu, aby nominovala zástupce města, který by předával poháry a věnce. Rada jej delegovala, shrnul poznatky z víkendu. Dle jeho názoru by město mělo podporovat. K oběma názorům se připojil P. Hermély. Považuje za vhodné místo restrikce ze strany města podpořit klub např. spoluprací na modernizaci areálu. B. Střelec se vyjádřil ve smyslu, že se kolem tohoto problému rozšířila spousta nepravd. Hlavní problém není ve velkých závodech, ani občané neprotestují kvůli uzavírkám. Největší prašnost zapříčiňují jednotliví jezdci, kteří jezdí bez kropení a zviřují prach. R. Pspíšilík doplnil, že bezpečnost, kropení, údržba trati je na nejvyšší úrovni. Pokud by se tedy vybudoval automatický závlahový systém, bylo by možné jej využívat i pro tréninky. H. Netopilová by ráda upozornila, že hlavní problém je tam mimo regulérní soutěže, ale kdy tam jezdí „kdokoliv“. A oblaka prachu jsou opravdu vidět až v Předmostí. Další problém, který vnímá – když jsou velké soutěže, chodí lidé na „toalety“ vykonávat onu potřebu kdekoliv. Následky jsou velké, totéž platí i o odpadech. Autoklub by se tedy měl o tyto věci starat. Co se týče finanční podpory – měl by dle jejího názoru shánět peníze i od jiných sponzorů. T. Tužín se přidal k názoru H. Netopilové, nelze ji posuzovat pouze ze strany klubu. V lokalitě bude prováděna stavba dálnice, je to jedna z posledních klidových a přírodních zón města, vede tam cyklotrasa… Podporuje myšlenku usměrnění a kultivace lokality. J. Kohout není zastáncem ani jednoho názoru. Vyjádřil se k návrhu usnesení – nezná stanovisko autoklubu, návrh nebyl projednán v orgánech. Je třeba hledat rovnováhu a balanc, takto předložené usnesení je P. Kouba uvedl, že je zajímavé, kam se debata posunula. Lidé se bojí restriktivního chování, mají obavu, že bude dlouholetá tradice zpřetrhána. Návrh podpoří.  T. Navrátil uvedl, že mu tato forma také trochu chybí. Přirovnal k postupu SK – které uvedlo, jak sehnalo a následně požádalo a řešilo se – tak ať taky požádají. P. Měřínský si jako „starý čekyňák“ neumí představit, že by se tak závody nejezdily, ale není možné zavázat radu, aby financovala zachování závodů. M. Zácha vysvětlil, že klub je sponzorován i řadou soukromých sponzorů. Primátor doplnil, že proporce musí být nastavena, smlouva o výpůjčce nestanovuje téměř žádná pravidla, je velmi neurčitá. Informoval o jednáních se zástupci klubu (kamera, černé jízdy, hledání dotačního titulu na závlahy). Aréna musí být zachována. H. Netopilová uvedla, že fámu o rušení závodů musel někdo vyrobit, ale je třeba řešit problémy. R. Rašťák uvedl, že na základě toho, co zde zaznělo není návrh usnesení kontroverzní a odráží pro občany záměr pomoci. S rozvojem motosportu je žádoucí nastavit podmínky, bude tím částečně zamezeno ježdění motorek a čtyřkolek i tam, kde to není žádoucí. A. Vyhlídka vyjádřil svůj názor na sport, na proměnu sportu v čase a chování motoristů v přírodě. Vyjádřil se také k problematice kropení v době, kdy hovoříme o nedostatku vody.

Bez dalších sdělení

Viz usnesení

9/18

Petr Kouba

Poděkování senátorce Seitlové, že zastupitelstvo za její přítomnosti proběhlo v klidu. Poděkování za omluvu J. Horkého. Dotaz k rozpočtovému opatření č. 11. Dotázal se, kdy bylo schváleno rozpočtové opatření č. 10, dle jeho názoru chybí. P. Měřínský uvedl, že se jednalo o rozpočtové opatření, které podléhalo schválení na radě. 

10/18

Marek Dostál

Připravená promluva k primátorovi.

Bez dalších sdělení

11/18

Tomáš Navrátil

Evropský den hudby. Hudební léto na hradbách. Pozvánka na koncerty.

Bez dalších sdělení

12/18

Jakub Navařík

Parkování v centru města. V blízkosti centra jsou plochy, které „se tváří“ jako parkoviště, jsou však v zóně a parkovat se tam nesmí. Ilustroval to na fotografiích z těchto míst. V těchto lokalitách často stávají auta a strážníci tam dávají pokutu. Proto navrhuje zvážit možnost zlegalizovat tato stání.

Dále před montážemi je značka konec zákazu zastavení – ale začátek chybí. Mělo by se dát do pořádku, navrhuje prověřit a dořešit.

P. Košutek se vyjádřil k parkování a informoval o nových parkovištích, která budou pro občany připravena v lokalitě Za mlýnem.

Závěr: Prověřit správnost dopravního značení v centru města.

Z: O. Teriaki, J. Kočicová

T: 08/2016

13/18

Jitka Seitlová

senátorka

Vyjádřila se k některým projednávaným materiálům – mamuti, rokle. Uvedla také, že ani podle jejího názoru není dopravní značení v Přerově v pořádku. (viz také podnět 12/18).

Hlavním důvodem, proč se zúčastnila dnešního zasedání zastupitelstva je, že má otázku na primátora. Celý region žil v posledních měsících přípravou průmyslové zóny. Chtěla by se zeptat, v jakém stádiu nyní příprava průmyslové zóny je.

Primátor odpověděl, že vláda rozhodla, že stát vybuduje průmyslovou zónu se zachováním letiště. Pokračují jednání pracovní skupiny, v níž jsou zastoupeni také zástupci samospráv. Realizace průmyslové zóny by měla být zahájena v roce 2017, dokončena v roce 2018 tak, aby mohla být nabízena zahraničním i tuzemským investorům. V roce 2018 by měla být dána do provozu dálnice Přerov - Lipník. Doplnil, že na dalším jednání pracovní skupina zasedne 23. června na letišti v Bochoři. Hlavním realizátorem investice je státní podnik LOM. To jsou všechny informace, které má momentálně k dispozici.

Bez dalších sdělení

14/18

Marek Dostál

Prezentace – nešvary a problémy ve městě. V obrazové prezentaci upozornil na  některé problémy ve městě - informační systém bez informací na Horním náměstí, část parkové úpravy Michalova, letničkové záhony bez letniček, cyklostezka u výstaviště, sjezd u grymovského mostu, parkování motorky.

B. Střelec uvedl, že s takovými nedostatky nemusí M. Dostál vystupovat na zastupitelstvu, bylo by efektivnější ozvat se s nedostatky nebo podněty na zlepšení přímo B. Střelcovi. V návaznosti na uvedené nešvary upozornil také na pozitiva činnosti technických služeb, jako např. opravené veřejné WC, upravené záhony a trávníky, úpravy na hřbitově… Řekl také, že původně chtěl komentovat výroční zprávu – ale po vystoupení M. Dostála dostalo zasedání dle jeho názoru jiný směr a proto se již vyjadřovat k výsledkům technických služeb nebude. P. Kouba ve svém vystoupení připomněl, že na minulém zasedání právě B. Střelec dokumentoval průřez nešvarů na území města a dnešní vystoupení o problematických místech bere jako útok. To by neměl.

Odpověď:

Parková úprava Michalova - při vstupu do parku z ul. Máchova nebyly na záhonech vysázeny letničky záměrně, protože jsou tyto plochy zastíněny a letničky zde špatně rostou a velmi málo kvetou. Jsou zde navrženy výsadby trvalek pro stinná místa.

Cyklostezka u výstaviště je již pokosená a zametená.

Z: B. Střelec, M. Dohnal

T: 07/2016

15/18

Bohuslav Přidal

K mediální scéně  - dozvěděl se, že Přerov vyhrál v soutěži „Tady žiju“, lavičku. Soutěžilo 17 měst a on je rád, že Přerov získal takové umístění. Poté, co byla vyhlášena anketa na umístění vyhrané lavičky, oslovovali jej senioři – mnoho laviček bylo v minulém roce zrušeno a to se jich nikdo neptal. Potěšilo ho také, že LIBOSAD MALÉHO NOE se v celostátním internetovém hlasování v soutěži Má vlast cestami proměn – nejkrásnější proměna 2015 umístil na 3. místě.

Bez dalších sdělení

16/18

Tomáš Dostal

Vyjádřil se k údržbě zeleně, pozitivně se vyjádřil k plochám udržovaným technickými službami. Zároveň však vyslovil požadavek, zda by bylo nožné „popohnat“ majitele pozemků v blízkosti podjezdu, Tam nejsou plochy posečeny.

Prosba, aby se systematicky dbalo o zanedbané vpustě (zacpaná na Velké Dlážce u knihovny). Některé zřejmě nejsou v majetku města – bylo by tedy dobré najít systém, jak zajistit, aby byly v pořádku.

Odpověď:

Pokosení ploch u podjezdu - v současné době jsou již pozemky pokoseny (majitelé pozemků jsou ČD, ÚZSM).

Vpustě na území města a v místních částech se průběžně čistí.

Z: M. Dohnal

T: 06/2016

 

25.7.2016 10:59:28 | přečteno 442x | Iva Kohoutová

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 557988
Za den: 83647
Online návštěvníků: 2238
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load