Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016


 Jméno Podnět ODPOVĚDNÁ OSOBA

1/19

Ludmila Tomaníková

Miloslav Skládal

Citovala z usnesení rady číslo 1794/49/10/2016 Železniční zastávka Přerov - Předmostí, kdy Rada města Přerova po projednání:

  1. se neusnesla ve věci vzít na vědomí informace o vývoji záměru zbudování železniční zastávky Přerov-Předmostí
  2. se neusnesla ve věci zrušit své usnesení č. 1692/47/11/2016 ze dne 16.6.2016, kterým se rozhodla nepokračovat v jednání s příslušnými orgány ve věci železniční zastávky.
  3. se neusnesla ve věci podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr spolufinancování výstavby železniční zastávky Přerov-Předmostí nejvýše do výše 30% celkových investičních nákladů, předběžně ve výši 23 mil. Kč bez. DPH.

Dle jejich informací proběhla v této věci jednání se zástupci Českých drah. Nedovede si představit, že někdo za město jednal bez pověření – žádá tedy o informaci, kdo jednal a kým byl pověřen a v jakém stadiu je tento projekt. Město má dle jejího názoru důležitější problémy. M. Zácha uvedl, že zastávka je samostatným bodem jednání.

M. Skládal požádal, aby se primátor s ohledem na hlasování na radě vyjádřil, jak to s jejich slibem na zřízení zastávky je. Argumentoval dopisem z roku 2012, z něhož vyplývá, že město vědělo, že by muselo zajistit z vlastních zdrojů částku ve výši 50%. Nemohou tedy dnes říkat, že o vysoké finanční spoluúčasti nevěděli, minulé vedení za to kritizovali. V prezentaci dokumentoval názory členů stávající koalice v minulém období. Ptá se tedy, jaký je důvod změny názoru.

Primátor odpověděl, že bude zaslána písemná odpověď.

M. Skládal požádal, aby alespoň rámcově odpověděl primátor přímo na zastupitelstvu. Primátor se vyjádřil ve smyslu, že ani o ani koalice nikomu neslíbila zastávka, v plánu uvedeno je, že znovu prověří možnost jejího zřízení. V momentu, kdy se dospělo do fáze, že půjde pouze o jednostrannou zastávku bez možnosti rychlíkové zastávky a pouze za podmínky přispění města ve výši 30 – 35%, musel jako správný hospodář, svůj názor upravit.

T. Tužín uvedl, že v programu to měli, je pravda, že v době předvolební kampaně všichni, včetně primátora, věděli, že to bude jednostranná zastávka pro osobní vlaky a nemůže se tomu tedy nyní divit. V plánu pro Přerov město počítá, že bude hledat cesty financování. Evidentně tedy nastala názorová změna, nikoliv nová okolnost. J. Kohout doplnil, že všechny věci mají svůj vývoj a zastávka také. Připomněl velký kus práce, který v této věci odvedl zejména J. Horký.

M. Dostál shrnul fakta z jednání rady z poslední doby a uvedl, že by J. Horký neměl jednat bez pověření. Doplnil, že na výboru projednávali tento materiál, z 6 přítomných hlasovalo 5 proti. Materiál prošel i výborem pro místní část Předmostí, rovněž s negativním výsledkem. Zdá se mu, že zastávka je iniciativa J. Horkého a táže se, na základě čeho jel jednat s ministrem. H. Netopilová sdělila, že nevidí nic zvláštního na tom, že se názory vyvíjí a nechápe tedy skandalizaci. Zpočátku, když byli v opozici, účastnila se různých jednání a vždy na nich bylo řečeno, že (minulé) vedení města totálně a osudově zaspalo a vůbec nereagovalo na nabídky a neuvažovalo o možnosti zřízení zastávky. Oni se do toho pustili, zvláště J. Horký, který zasluhuje obdiv za svou vytrvalost. Otázka je velmi obtížná, právě v důsledku jednání minulého vedení města.

J. Horký uvedl, že pověření má od rady z roku 2015 a byl vyzván náměstkem Čočkem k vysvětlení některých bodů studie proveditelnosti. Náklady spojené s cestu na městě nenárokoval. Primátor ocitoval uvedené pověření. Dále k problematice zastávky vystoupil J. Navařík, který sdělil, že před volbami v mimořádném vydání bulletinu bylo mimo jiné uvedeno, že (SpP) chtějí zastávku. Bylo distribuováno několik dní před volbami. Primátor odpověděl, že tam není uveden žádný slib.

Viz také podnět 9/19

Viz ikona souboruPříloha č. 1 – text, který byl také otištěn v týdeníku Nové Přerovsko.

Z: primátor

T: 14. 9. 2016

2/19

Michal Zácha

Citoval usnesení číslo 1748/48/10/2016 Prevence kriminality, kdy Rada města Přerova po projednání:

  1. odvolává dnešním dnem Ing. Jiřího Kohouta z pozice manažera prevence kriminality města Přerova, do které byl jmenován usnesením Rady města Přerova č. 12/2/4/2014 ze 2. schůze konané dne 20. listopadu 2014,
  2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova svěřit Ing. Jiřímu Kohoutovi úkoly v oblasti samostatné působnosti: prevence kriminality, včetně projektů souvisejících s aktivní politikou zaměstnanosti.

Dotázal se, zda pověření J. Kohoutovi ve věci prevence kriminality, které není v materiálech na zastupitelstvo předloženo, bude pověření politické. Dále se zajímal, zda náměty a připomínky má směrovat J. Kohoutovi nebo pracovnici D. Pavlíčkové..

J. Kohout vysvětlil, že už když vstupoval do funkce manažera prevence kriminality, chápal svůj mandát jako dočasný. Zdůvodnil to velkým vytížením při řešení této problematiky, časovou náročností při zpracování a realizaci projektů. Tuto práci vykonával ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Proto bylo na magistrátu zřízeno místo pro manažera prevence kriminality, který bude vše zabezpečovat. Po svěření úkolů (bude předloženo na příštím zasedání zastupitelstva) se bude zabývat prevencí kriminality na politické úrovni, bude vycházet s náměty pro realizaci.  

Bez dalších sdělení

3/19

Michal Zácha

K usnesení 1806/50/3/2016 Veřejná zakázka „Nákup osobních automobilů“ – schválení zadávacích podmínek, schválení zahájení výběrového řízení, schválení vyzvaných zájemců, jmenování členů komise pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek

Mezi vyzvanými zájemci byla také společnost AGROTEC a.s., Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957, která je dle jeho informací ve vyšetřování v souvislosti s kauzou Česká pošta.

P. Měřínský uvedl, že firmě nebyla zakázána činnost, v souladu se zákonem byla oslovena mezi dalšími 5 firmami i ona, o zakázku se mohl ucházet  každý.

Následně se k tomuto tématu vrátil občan Daniel Vymětalík s dotazem, kdo navrhl firmu Agrotec, zda to byl někdo z ANO a zda jim nevadí, že míří k soudu za korupci. P. Měřínský uvedl, že platí presumpce neviny.

Bez dalších sdělení

4/19

Michal Zácha

K usnesení 1662/47/6/2016 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3385/2015 na realizaci stavby „Prezentace archeologických nálezů v Přerově“, kterým Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3385/2015 ze dne 8. 1. 2016, na provedení stavby „Prezentace archeologických nálezů v Přerově“, se zhotovitelem PSS Přerovská stavební a.s., Přerov - Přerov I - město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002, IČ 27769585, dle přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (méněpráce). Cena za plnění se dodatkem č. 1 snižuje o 20 727,60 Kč bez DPH z původní ceny 1 164 345,77 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 1 143 618,17 Kč bez DPH.

Dotaz směřující k pověření k podpisu dodatku smlouvy a jeho platnosti (pověření není uvedeno v usnesení). Dále dotaz ohledně kvality a dodávka dlažby.

I. Pinkasová uvedla, že požadavek na změnu dlažby uplatnil autorský dohled (arch. Musil), bylo mu vyhověno. Cena cca 42 tis. Kč bez DPH.

Závěr: Písemnou odpověď pověření k podpisu dodatku předloží I. Pinkasová.

Ohledně uzavřeného dodatku ke smlouvě k investiční akci „Prezentace archeologických nálezů v Přerově“ odbor PRI uvádí, že se uvedením nesprávného čísla pověření p. náměstka Ing. Měřínského jednalo o zjevnou chybu v psaní. Na základě toho byla na profilu zadavatele dne 23.8.2016 zveřejněna informace o opravě čísla a data usnesení RM k pověření oprávněné osoby jednat za objednatele. Uvedená chyba v psaní zcela jednoznačně nezneplatňuje uzavřený dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3385/2015.

Z: I. Pinkasová

T: 14. 9. 2016

5/19

Marek
Dostál

K usnesení 1781/49/7/2016 Stanovení podmínek pro vydání výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“ (která je součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a)

K tomuto měl připravenou prezentaci – svoz odpadu ve Wilsonově ulici, který byl svážen vozidlem do 3,5 tuny (otevřené vozidlo). Uvedl, že nezávidí těm lidem, kteří tímto způsoben odpad sváží – hygiena a bezpečnost práce. Dle jeho názoru by se dalo řešit jinak, v minulosti býval odpad svážen kuka vozem, který zřejmě měl výjimku. Předpokládá, že si technické služby vysoutěží odpovídající vozidlo. Dále vyslovil poděkování B. Střelcovi za pomoc při odstranění velkoobjemového odpadu (matrace).

B. Střelec řekl, že technické služby jsou i správci komunikace a chodníků, situace se začala řešit i na jejich podnět. Do Wilsonovy ulice nemůže více než 20-ti tunové auto jezdit, jelikož komunikaci ničí. To, co bylo prezentováno, bylo jednorázové, přechodné řešení, nyní tam jezdí automobil na svoz odpadkových košů, který má odpovídající systém. Přijali také odpovídající organizační opatření. Další svozové auto pořizovat nebudou, ale pořídí nové vozidlo na svoz odpadových košů, kterým budou zajišťovat i svoz odpadu ve Wilsonově ulici. P. Měřínský doplnil, že dopravní značení zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 tuny platí již roky a je rád, že TSMPr je dodržují. 

T. Tužín vyslovil názor, že jakákoliv městská komunikace musí snést občas průjezd vozidla svozu odpadu a údržby, není řešením změna značení. Správným řešením by bylo uvést komunikaci do stavu, aby unesla provoz takových aut (Wilsonova, Jiráskova…). Dle jeho názoru se povrchy v těchto ulicích nepovedly. M. Skládal souhlasil s tím, co řekl T. Tužín. Upozornil také na bezpečnost práce. Podobně se vyjádřil i M. Zácha - ke svozu ve Wilsonově ulici, k bezpečnosti, hygieně…

Bez dalších sdělení

6/19

Radomír Rašťák

Jan Horký

Vystoupení k průběhu zasedání zastupitelstva, osobní rovina, invektivy. K tomuto tématu se v závěru zasedání vyjádřil rovněž občan J. Navařík.

Bez dalších sdělení

7/19

Richard Šlechta

K materiálu předloženému ve věci Centralizace nákupu příspěvkových organizací města – implementace nákupního a controllingového systému CENTRES.

Požaduje přehled faktor jako v minulém období, aby mohlo dojít ke srovnání obou období a zjištění, k jakým změnám pod novým vedením města došlo.

Závěr: Písemný přehled všech faktur zajistí P. Měřínský.

Viz příloha ikona souboruFaktury

Z: P. Měřínský

T: Příští zastupitelstvo

8/19

Ludmila Tomaníková

Tomáš Tužín

a další

Další diskuse k zastávkám v rámci bodu programu Železniční zastávka Přerov – Předmostí.

Vyjádřila za KSČM negativní názor. T. Tužín zmínil, že železniční doprava se poslední dobou zásadně vyvíjí, uvedl příklady rozvoje kolejové dopravy (příklady Ostrava Stodolní, elektrifikace trati Zlín Otrokovice, Olomouc – nová tramvaj na Nové Sady). Uvedl, že unie podporuje projekty na kolejovou dopravu, za posledních 10 let je nárůst o 25%. Stávající tratě nestačí, plánují se VTR. Pokud zastupitelstvo odmítne zastávku, bude to do budoucna pro město problém. Dále zmínil úctu k programu, kdy on osobně hlasoval pro tuto koalici právě kvůli zastávce. Apeloval na jednotu zastupitelů v zásadních věcech. M. Dostál otevřel otázku dojížďky na nádraží (zastávku do Předmostí) z místních částí busem, navrhuje vyzkoušet prostřednictvím speciální autobusové linky, záměr nepodpoří. M. Zácha podpořil názor, aby „táhli za jeden provaz“ ve věci dálnice, letiště, průmyslové zóny atd. Ale od roku 2013 se dělá ze všeho politikum. Dále zmínil předpokládané náklady, dopis primátora na ministerstvo, vrátil se  k jednotlivým usnesením z minulé doby. Dále se dotázal, zda je pravda, že zastávka byla „vyměněna“ za protihluková opatření a cyklopodjezd. Toto primátor odmítl.

V další diskusi zazněla z úst zastupitelů (T. Tužín, J. Horký, R. Rašťák, J. Nekl, J. Kohout, T. Dostal, B. Přidal) celá řada názorů pro a proti, v diskusi se opakovaly různé pohledy na věc. K problematice se vyjádřila i senátorka J. Seitlová, která ve svém vystoupení uvedla, že železniční zastávka je dlouhodobou otázkou a je zcela legitimní a legální, aby padaly názory pro a proti a tříbily se. Rozhodnutí zastupitelstva bude rozhodující. Shrnula události kolem zastávky, od toho, že zastupitelstvo 27 hlasy v roce 2014 podpořilo zastávku a rada následně zmocnila J. Horkého a P. Košutka k dalším jednáním. Uvedla, že architekt Horký se na ni také obracel s tím, že vyhodnocení má nějaké slabiny a chtěl zjistit, zda je jeho názor správný. Informovala, že jednání probíhalo koncem května, 16.6. - před usnesením rady. Dále sdělila, že na podvýboru pro energetiku a dopravu potkala ředitele SŽDC Surého a dotázala se, jak to se zastávkou dopadne. Ten jí odpověděl, že primátor zastávku nechce. Protože tomuto sdělení nevěřila, volal v její přítomnosti primátorovi, který to potvrdil. Byla tehdy překvapena. Doplnila, že architekt nejednal v rozporu s usnesením rady, jednání s náměstkem Čočkem bylo předem domluveno. Dále se vyjádřila k vlastnímu problému – je to rozhodnutí zastupitelů, integrovaná doprava v řadě měst je řešena příměstskými vlaky, jako příklad uvedla mj. i Osek.

Primátor oponoval, že vystoupení senátorky bylo politické a nekorektní, jelikož se neúčastnila žádných jednání, jen vytrhla nekorektně jednu věc, to co řekla je polopravda. Na základě dvouměsíčních jednání na SŽDC (byl u nich i A. Prachař) vystoupil na radě. J. Horký jednal bez náměstka P. Košutka, s nímž byl zmocněn k jednáním.

R. Pospíšilík se zastal rady a koalice. Celé 2 roky se jednání posunovala dál, aby se získaly nové informace a čísla. Poslední usnesení neprošla na základě argumentů. Na dotaz M. Záchy, aby sdělil aspoň částečně obsah jednání a co jej vedlo k rozhodnutí, primátor uvedl, že závěr je jednoduchý. Počínaje ministerstvem až po ředitele Surého převládá názor, že zastávka je ekonomicky nepřijatelná, těžko se prosazuje, ani kraj v rámci integrovaného systému tento model nepodporuje. To byly 3 základní věci, na základě kterých podal návrh radě nepokračovat.

V další diskusi z úst vystupujících opakovaně zaznívaly informace z předchozích usnesení, hovořilo se o stanovisku KIDSOKu, zazněly předpoklady, že realizace by připadal v úvahu až v době, kdy již bude dálnice a průpich, hovořilo se o  dopravní návaznosti zastávky a MHD, o životnosti mostu, řešení cyklodopravy, atd.

Martin Kolařík dodal, že je to infrastrukturní projekt na delší období. Uvedl opakovaně argumenty pro s tím, že možnosti využití dále přijdou.

Bez dalších sdělení

Viz usnesení

9/19

Břetislav Pasinger

Na minulém připomenul kauzu Strojař, která se táhne již více jak rok. Dává návrh na usnesení.  P. Vrána informoval, že zhruba před měsícem získalo město Strojař do majetku. Co se týče využití, uvedl, že byla pracovní skupina, v níž byli zastoupeni zástupci všech politických stran, na které se kromě jiného majetku města hovořilo i o Strojaři. Jako nejvýhodnější bylo uvedeno využití areálu pro seniory. Nyní bude jmenován projektový tým, který bude realizovat projekt využití, včetně harmonogramu postupu. Primátor doplnil, že ve středu bude na radě jmenován projektový tým v čele s P. Vránou. Pokud návrh na usnesení projde, bude tým spolupracovat s výborem PRID. P. Hermély vyslovil názor, že takto by výbor pracovat neměl, chtít po výboru propočty je nepřiměřené. Toto by měl ředit magistrát.

Bez dalších sdělení

Viz usnesení

10/19

Michal Zácha

Kontrolní výbor – chtějí uzavřít jednou pro vždy cyklověž, citoval usnesení 470/17, kterým Kontrolní výbor doporučuje Radě města Přerova v působnosti valné hromady společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. zajistit předání chybějících dokumentů pro úplné provedení kontroly Kontrolního výboru dle usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 306/11/2/2015.

Požádal, aby se na něj ještě jednou podívali, V září by chtěli podat poslední stanovisko. Všechny kontroly uložené zastupitelstvem jsou v řešení.

Valná hromada se již uvedeným usnesením zabývala.

Bez dalších sdělení.

11/19

Marek Dostál

Vyžádal si informaci dle zákona 106 – přehled odměn vedoucích odborů, včetně odůvodnění. Citoval z obdržené odpovědi. S ohledem na nepravdivé informace poskytne tajemník upřesňující písemnou odpověď.

Odpověď tajemníka:

Pro upřesnění: Za vyhotovení vnitřního předpisu „Plánování a pořízení investic“ byla udělena odměna ve výši 15.000,- Kč, tedy nikoliv v několika desítkách tisíc.

Za přípravu a vyhotovení 3 veřejnoprávních smluv na povolení stavby cyklodomu a jejich kontrolu byla udělena odměna ve výši 7.000,- Kč, tedy také nikoliv v několika desítkách tisíc, jak uvedl pan zastupitel.

Dále citoval z dopisu občana k vystoupení primátora na hodech. P. Vrána zmínil, že dle citace se jedná zřejmě o anonym, tudíž nerelevantní informace. M. Dostál potvrdil, že se jedná anonymní dopis. J. Kohout uvedl, že anonymní dopisy na zastupitelstvo nepatří. M. Jandová sdělila, že by chtěla uzavřít osobní dohodu s M. Dostálem, že již nikdy nebude číst na zastupitelstvu anonymy.

Dále M. Dostál hovořil o hlasování v anketě – letničkové záhony. Dle jeho názoru je nevhodné, že byl oset i kruhový objezd.

Z: tajemník

T: 14. 9. 2016

12/19

Tomáš Tužín

Ve svém vystoupení se vrátil k problematice fungování dopravy v Přerově a regionu, zmínil některé aspekty chování kraje, hovořil o své spolupráci s J. Horkým. Uvedl, že vstoupil do politiky, protože chtěl prosadit jisté cíle, po 2 letech nezbylo z cílů nic. Poslední věc, která ho držela, byla zastávka, kterou v podstatě zástupci koalice nepodporují. Nemá tedy důvod a cíl, proč by nadále zůstal v koalici. Jsou se zelenými předběžně domluveni, že z koalice vystoupí a příště již bude v opozici. P. Vrána řekl, že jej mrzí, že se rozhodl nesetrvávat v koalici. Do zastupitelstva se dostal jako kandidát SpP nikoliv strany zelených, měl by tudíž zvážit setrvání v zastupitelstvu. K tomu T. Tužín sdělil, že i tuto variantu zvažoval, avšak na základě názorů jeho voličů se nakonec rozhodl takto.

Bez dalších sdělení

13/19

Marek Dostál

Přerovská rokle, mistrovství Evropy v autokrosu. Kritizoval, že pozvání na rokli dostali představitelé města a nikdo z nich nepřišel a neomluvil se (kromě R. Pospíšilíka). V diskusi zaznělo, že osobní pozvání neobdrželi.

Bez dalších sdělení

14/19

Bohuslav Přidal

Pochvalně se vyjádřil k Památníku jednoty bratrské, který je vystavěn Na Marku a bude počátkem září slavnostně otevřen.

Bez dalších sdělení

15/19

Marta Jandová

Pozvání na výstavu do výstavní síně Pasáž – výstava Přerov v datech k 760. výročí města byla prodloužena pro školy

Bez dalších sdělení

16/19

Jakub Navařík

Parkovací místa – již minule uvedl, že v okolí jsou nejasně značená parkovací místa. Neví, zda se to někam posunulo.

Závěr: Bude prověřeno a bude písemně informován.

Toto je přesné znění podnětu z minulého zasedání zastupitelstva. Parkování v centru města. V blízkosti centra jsou plochy, které „se tváří“ jako parkoviště, jsou však v zóně a parkovat se tam nesmí. Ilustroval to na fotografiích z těchto míst. V těchto lokalitách často stávají auta a strážníci tam dávají pokutu. Proto navrhuje zvážit možnost zlegalizovat tato stání.

Dále před montážemi je značka konec zákazu zastavení – ale začátek chybí. Mělo by se dát do pořádku, navrhuje prověřit a dořešit.

P. Košutek se vyjádřil k parkování a informoval o nových parkovištích, která budou pro občany připravena v lokalitě Za mlýnem.

Závěr: Prověřit správnost dopravního značení v centru města. Z: J. Kočicová, O. Teriaki  T: 08/2016

Ke shora uvedenému uvedla J. Kočicová:

  • v zóně je umožněno parkování tam, kde je vyznačeno vodorovným dopravním značením a doplněno značkou svislou - Parkoviště
  • pokud se některé plochy "tváří" jako parkoviště a značky tam nejsou, tak to parkoviště není a každý, kdo tam zaparkuje, by si toho měl být vědom...
  • jednu konkrétní plochu, kterou občan ukazoval - před Tyršovým mostem - ta je před mostem proto, aby zde mohla zastavit, ne stát celodenně, auta zásobující přilehlé provozovny a nebrzdila provoz směrem na most
  • pokud vlastník místní komunikace (město - zastoupené odborem majetku) chce změnu - více parkovacích míst, nechť podá návrh spolu se všemi náležitostmi, pokud schválí Policie ČR, stanoví odbor ESŽ dopravní značení.

Závěr: dopravní značení v současné době je v pořádku, pokud chceme legalizovat některé plochy, tak - jak uvedla J. Kočicová, koná vlastník a následně, až ve správním řízení by odbor ESŽ stanovil dopravní značení.

Z: J. Kočicová, O. Teriaki

T: 14.9.2016

19.9.2016 16:58:27 | přečteno 1231x | Iva Kohoutová

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (270)
 
8% (25)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49958474
Za týden: 177111
Za den: 52855
Online návštěvníků: 481
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load