Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016


 Jméno Podnět ODPOVĚDNÁ OSOBA

1/20

Marek Dostál

Farmářské trhy. Uvedl, že rada svým usnesením (1615/45/7/2016) vyhlásila výběrové řízení na provozovatele pravidelných městských trhů a městských jarmarků a dále byla uzavřena smlouva (1782/49/7/2016) o pořádání pravidelných městských trhů a městských jarmarků se společností BINEMA COM s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítězná 3334/7, IČ 02463016, z níž citoval některá ustanovení. V powerpointové prezentaci představil trhy, konané 3. 9. 2016 touto firmou a také z jarmárku, který na náměstí uspořádal  16. 9. 2016.

Dotázal se, v jakém stadiu je jednání s firmou ohledně plnění smlouvy a udělení pokuty. Dotázal se prostřednictvím primátora H. Netopilové, jak se jí trhy líbí. Primátor upozornil vystupujícího, ať nevyužívá zasedání zastupitelstva pro propagaci svého byznysu. P. Měřínský vysvětlil, že město  vyhlásilo výběrové řízení s cílem, aby se pravidelně konané trhy koncepcí blížily farmářským trhům. Smlouva je uzavřena na 6 měsíců, s tím, že následně bude vyhodnocena a město se rozhodne, jak dál. Souhlasí s M. Dostálem – trhy byly katastrofa a město bude reagovat. J. Kohout by se chtěl zastat H. Netopilové – šlo o kolektivní rozhodnutí rady, neměla by tedy být osočována jedna osoba. P. Měřínský doplnil, že již v této věci svolal jednání, na které se firma nedostavila, pokud se opakovaně nedostaví – bude smlouva vypovězena.

Bez dalších sdělení.

2/20

Michal Zácha

Ke svému podnětu z minulého zastupitelstva (4/19 - k usnesení 1662/47/6/2016 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Prezentace archeologických nálezů v Přerově“) uvedl, že odpověď sice dostal, ale žádá o věcné prověření, jelikož součástí usnesení 1662/47/6/2016 vůbec nebylo pověření.

Závěr: Prověří a informaci poskytne odbor PRI

Pověření p. náměstka Ing. Měřínského k právnímu jednání za účelem uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením RM ze dne 29.10.2015, č. 896/29/6/2015 (nikoli jak bylo nesprávně uvedeno v předloze do 47. RM číslo usnesení 477/18/6/2015 ze dne 21.5.2015). Zde je pod bodem 6 pověření  náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu. Pro uzavření dodatku ke smlouvě není nutná potřeba nového pověření. To vyplývá i ze Závěrečných ustanovení smlouvy o dílo kde je konstatováno, že změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Technické doplnění k dodatku smlouvy – oprava chyby v psaní je zveřejněna na profilu zadavatele zde.

Z: I. Pinkasová

T: 10. 10. 2016

3/20

Michal Zácha

K usnesení 1825/51/5/2016 Obřadní síň na Městském hřbitově - uzavření smlouvy o dílo  na vypracování projektové dokumentace, kdy Rada města Přerova po projednání v bode 1 stanovila výjimku z Vnitřního přepisu č. 9/2012 Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí na přímé uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a zhotovitelem Ing.arch.Pavel Klein - KT architekti se sídlem Kroftova 35, 616 00 Brno, IČ 723 85 120, který podal cenovou nabídku na zpracování příslušných částí projektových dokumentací.  Z jeho vystoupení vyplynulo, že dle jeho názoru jsou některé výjimky z vnitřního předpisu zbytečné, zejména tam, kde se nejedná ani o řešení havarijního stavu ani o časovou tíseň např. Z důvodu možnosti získání dotace.

P. Gala vysvětlil, že projekty na výstavbu obřadní síně vznikaly v roce 1983, obřadní síň byla postavena v roce 1988, stavba je tedy dožitá. Byl zpracován stavebně technický průzkum a provedeno digitální zaměření. Z dostupných informací vyplynulo, že by bylo vhodné podívat se na revitalizaci obřadní síně koncepčně (zpracování architektonické studie, na kterou by se následně navázaly další dokumentace). Uvedl, že již 2x byla vyhlášena soutěž a vždy přišla pouze 1 nabídka, proto se přistoupilo k rozhodnutí řešit přímým zadáním.

Bez dalších sdělení

4/20

Michal Zácha

K usnesení 1919/52/6/2016 Příprava investiční akce „Předmostím až do pravěku“ (1. etapa areálu Mamutov), kdy Rada města Přerova po projednání v bodě 2 pověřuje Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru PRI k uzavření právního jednání se zhotovitelem Ing. arch. Jiřím Stejskalíkem, IČ: 68909268, Ostrava, Moravská Ostrava, Husovo náměstí 1789, PSČ 702 01, v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 1 písm. e) Vnitřního přepisu č. 9/2012 Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí.

Dle jeho názoru v tomto předpisu čl. VII. odst. 1 písm. e) není obsažen. Žádá tedy o informaci, na co se v usnesení tedy odvolává.


Závěr: Prověří a informaci poskytne  odbor PRI

V návrhu usnesení byl uveden nesprávný odkaz na písm. e), kde má být správně použito písm. c) ustanovení čl. VII. odst. 1. Jedná se o zjevnou písařskou chybu, která nemá vliv na výrokové sloveso, jímž rada města pověřila jmenovitě Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru PRI uzavřením příslušné smlouvy o dílo.

Z: I. Pinkasová

T: 10. 10. 2016

5/20

Michal Zácha

K usnesení 1909/51/11/2016, kterým Rada města Přerova po projednání zřídila projektový tým, který se bude zabývat využitím hotelu Strojař v čele s Ing. Petrem Vránou a členy týmu: Ing. arch. Jan Horký, Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. Věra Vránová Ph.D., Ing. Pavel Gala, Ing. Ivana Pinkasová, Mgr. Romana Pospíšilová.

Dává podnět, aby v týmu byly zastoupeny všechny politické strany. Na doplňující dotaz M. Dostála, kde je zastoupena opozice byla poskytnuta odpověď , že v týmu je opoziční zastupitelka V. Vránová.

Závěr: Případné změny v projektovém týmu si zabezpečí vedoucí týmu P. Vrána.

Z: P. Vrána

T: průběžně

6/20

Michal Zácha

K usnesení 1918/52/6/2016 Veřejná zakázka " Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov – dodatečné stavební práce" – schválení zadávacího řízení, kdy Rada města Přerova  v bodě 2 schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov – dodatečné stavební práce“ dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tj. zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění za splnění všech podmínek § 23 odst. 7 a) zákona.

Dotazuje se, zda byly splněny všechny podmínky.

Závěr: Prověří a informaci poskytne  odbor PŘI

Ano, jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Tím byly splněny veškeré zákonné podmínky pro použití JŘBU dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Předmět víceprací byl řádně specifikován v důvodové zprávě  předlohy RM. V předloze materiálu byla taktéž připojena stanoviska oddělení investic (před 1.9.2016 úseku přípravy a realizace investic) a odd. PZD, která souhlasně vyjadřovala zákonnost použití JŘBU v předmětné investiční akci. 

Z: I. Pinkasová

T: 10. 10. 2016

7/20

Marek Dostál

Vrátil se ke svému dotazu z minulého zasedání zastupitelstva (11/19), kdy hovořil o odměnách vedoucích odborů (již dříve si vyžádal informaci podle zákona 106, která mu byla poskytnuta). – podnět. Okomentoval informaci, která byla poskytnuta na základě jeho podnětu 11/19 s tím, že dle jeho názoru odpověď nedostal, jelikož mu nebylo sděleno, kde je ten  předpis a co je to za smlouvy.

Tajemník ve svém vystoupení shrnul informace s tím, že uvedl, že na žádost podle zákona 106 dostal odpověď, a uvedl na pravou míru sdělení stran výše odměn ve výši desítek tisíc (odměny 15 tis. a 7 tis. byly poskytnuty ve dvou letech). P. Vrána uvedl, že tato diskuse mezi M. Dostálem a tajemníkem může proběhnout kdekoliv jinde, nikoliv na zastupitelstvu.

Bez dalších sdělení

8/20

Martin Švadlenka

Ve svém sdělení se jako předseda komise pro otevřenou radnici vrátil k vystoupení M. Dostála na minulém zasedání zastupitelstva, kde M. Dostál se vyjádřil k malé účasti některých členů na jednání komise. Uvedl, že dle jednacího řádu mají členové možnost se řádně omluvit, usnášeníschopnost je při jednáních zabezpečena. Uvedl také příklady výsledků práce komise (např. transparentní účet, zveřejňování smluv v registru ještě před platností zákona, konzultace na zadávacích podmínkách nového webu, kamery apod.).

M. Dostál poděkoval a dodal, že bude muset udělat apel na komise a výbory, aby zastupitelům řekli, co tam projednávají. V této souvislosti J. Kohout uvedl, že zve všechny zastupitele na jednání Finančního a rozpočtové výboru.

Závěr: veškeré zápisy z jednání všech komisí rady, výborů zastupitelstva i místních výborů jsou pravidelně vyvěšovány na webové stránky města.

Bez dalších sdělení

9/20

Břetislav Passinger

Demolice Chemik. Ve svém vystoupení se vrátil k diskusi k materiálu, k němuž bylo přijato usnesení 579/20/3/2016. Dle jeho názoru nebudou lidé spokojeni, že by se měl tento objekt demolovat, totéž hrozilo i Strojaři. K tomu vystoupil také P. Kouba, který doplnil, že V. Puchalský již v roce 2014 uváděl, že zboření Chemiku by mohlo být nejekonomičtější a nejefektivnější variantou.

Dále se vrátil k objektu Čechova 43, připomněl historii objektu, jeho získání a možnost využití. Uvedl, že budova je ve špatném stavu. Dává návrh (i když ví, že má být nabídnuta budova k prodeji), aby rada města případně příslušné výbory, zpracovaly návrh na smysluplné využití budovy a závěr doplnily i o ekonomickou analýzu záměru, to vše do konce roku 2016. On navrhuje, aby tam vzniklo muzeum průmyslu města Přerova.

P. Hermély se vyjádřil k podnětu, který minule podal B. Passinger jejich výboru a podnět. Pokud četli zápis z výboru PRID, tak ví, že se vyjádřili  k využití Strojaře. Dnešní podnět je „úsměvný“ – několik let se nevyřešilo, co s Čechovou 43 a nyní se to chce do 3 měsíců…

Bez dalších sdělení

Viz usnesení 600/20/9/2016

10/20

Petr Hermély

Informoval, že Nezávislí nekandidují v krajských volbách, ale ostatním přeje úspěch ve volbách – dobrá spolupráce

Bez dalších sdělení

11/20

Petr Hermély

Pokud je to možné, žádá kopii výsledku vrchního soudu - odvolání ve věci Škodovy ulice.

Prozatím město ani magistrát nemá k dispozici.

Bez dalších sdělení

12/20

Tomáš Tužín

Mosty – Dluhonská ulice. Vrátil se k diskusi k usnesení 592/20/5/2016. Chtěl by doplnit, co s tím souvisí. Problémem je špatný stav, a také to, že  jsou nízko nad kolejištěm. Stejná situace byla i jinde. V jiných městech v takových případech kompletně celý most zaplatila. Uvedl, že pokládá za urážlivý způsob jednání SŽDC směrem k městu, nechovají se vstřícně. Byl by rád, kdyby tam, nedošlo k žádným vylepšením ve prospěch Českých drah. Pochopitelně bezpečné převedení pěších a cyklistů podporuje.

Bez dalších sdělení

13/20

Josef Nekl

Hlasování, uvedení do zápisu. Uvedl, že v momentě hlasování o vzájemném bezúplatném převodu domova Alfreda Skeneho  a střední zdravotnické školy nebyl přítomen v sále, ale pochopitelně je pro a tento záměr podporuje. Požádal, aby bylo v zápisu uvedeno, že souhlasí.

Závěr: Bude v zápisu uvedeno

Splněno.

Z: ověřovatelé, zapisovatelka

T: před ověřením

14/20

Adin Vyhlídka

Uvedl, že 22. září je den bez automobilů a vyzval přítomné, aby se také zapojili do této akce.

Bez dalších sdělení

15/20

Lenka Jirků

Upozornění na dlouhodobě špatnou situaci v lokalitě Pasáž a přilehlé plochy Kratochvílovy a Palackého ulice. Uvedla, s jakými problémy se musejí potýkat nepořádek, hluk, nevhodné a neslušné chování nájemníků v bytech, pískání, nepoužívání zvonků…). Chtěla by, aby byli kontaktováni vlastníci a aby pronajímatelé bytů ve svých smlouvách požadovali dodržování dobrých sousedských vztahů. K výzvě paní Jirků se připojil i M. Dostál, uvedl, že by tam mohl pochůzkovat strážník městské policie. Doplnil, že v době natáčení reportáže o těchto problémech neměl ještě k dispozici stížnost, kterou paní Jirků zaslal všem zastupitelům. J. Kohout dodal, že je to těžký úkol, je ochoten přispět a spolupodílet se na jeho řešení, ale nebude to jednoduché. P. Kouba uvedl, že to vítá, třeba i ve spolupráci s asistenty prevence kriminality. Primátor uvedl, že v současné době se strážníci městské policie této lokalitě věnují a stížnost paní Jirků je řešena v součinnosti s dalšími subjekty – hygiena, hasiči apod. Doplnil, že stížnost paní Jirků obdrželi mailem všichni zastupitelé. A ještě dodal, že problémem je jiný styl života. Zmínil se také o vystoupení mladého chlapce k této věci na zářijovém setkání Z očí do očí.  P. Košutek ještě dodal, že všichni ví, že situace tam není utěšená, jaké jsou možnosti také víme – téměř žádné, město nemůže nařizovat soukromým vlastníkům. Ale stížností se budeme zodpovědně zabývat. Slova paní Jirků potvrdila i M. Jandová. Působí ve Výstavní síni Pasáž a paní Jirková ji přeběhla, jelikož ona si již o prázdninách začala studovat zákony, aby si zjistila, co by se dalo dělat. Podle ní je jednání s majiteli dobrá cesta. Za sebe slibuje, že udělá všechno pro to, aby se situace zlepšila. I v galerii s tím bojují, hlavně v létě, návštěvníci se k situaci v lokalitě vyjadřují. B. Střelec informoval přítomné, že co se týče pořádku v Pasáži - přijal opatření, aby technické služby posílily údržbu, je tam ovšem stavební problém a nemohou tam vjet silnější technikou. Další problém je, že sotva tam uklidí, do 2 dnů je zase vše při starém. Nelze uklízet denně (finance).

Závěr: Stížnost paní Jirků, kterou podala písemně prakticky se stejným obsahem, jako bylo uvedeno zde, je řešena. O výsledku řešení bude paní Jirků i zastupitelé informováni.

Uskutečnilo se místní šetření stavebního úřadu (stavební dohled a pracovník odpadového hospodářství), od jejich zjištění se budou odvíjet další kroky. Primátor průběžně komunikoval s lidmi v lokalitě, došlo k mírnému zlepšení, s tajemníkem jedná o různých možných způsobech zlepšení stavu celé lokality.  Do konce října proběhne jednání s vlastníky nemovitostí. Termín pro vyřízení stížnosti byl prodloužen a paní Jirků byla informována.

Z: P. Košutek, Z. Daněk

T: 10. 10. 2016

16/20

Marek Dostál

Ve svém vystoupení vyslovil podnět, aby byl personálně posílen odbor správy majetku a komunálních služeb. Na odbor je směrováno velké množství úkolů, odbor je přetížen. Není to sdělení namířené proti nim, Uvedl, že výbor PRID projednával  zajímavý materiál o aktualizaci pasportu a hodnocení stavu komunikací. Je v plánu něco podobného vypracovat i na chodníky. Dle jeho názoru na odboru nejsou kapacity, aby potřebná šetření a hodnocení chodníků v terénu provedli. K tomuto názoru se připojil i R. Pospíšilík. P. Košutek uvedl, že se nejedná o jeho kompetenci. Tajemník sdělil, že personální záležitosti řeší s radou města a že R. Pospíšilík může o tyto věci projednávat přímo na radě.

Bez dalších sdělení

17/20

Petr Kouba

Odvolání náměstka. Vrátil se k diskusi k usnesení 570/20/2/2016 s tím, že P. Měřínský v průběhu diskuse stejně neodpověděl na dotazy, počítá s písemnou odpovědí.

Závěr: dotazy směrované k jednateli společnosti Přerovská rozvojová nebudou na zastupitelstvu řešeny.

Bez dalších sdělení

18/20

Petr Kouba

Prostřednictvím přesedajícího apeluje na paní Netopilovou, aby volila ve svých vyjádřeních adekvátní výrazy a příměry.

Bez dalších sdělení

13.10.2016 16:06:52 | přečteno 1656x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49964297
Za týden: 136112
Za den: 28719
Online návštěvníků: 317
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load