Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016


 JMÉNO PODNĚTODPOVĚDNÁ OSOBA

1/21

Marek Dostál

Na minulém zasedání jedna kolegyně užila příměr – citoval z vyjádření (příměr na Goebbelsovskou propagandu). Předložil proto podnět na usnesení,

J. Kohout uvedl, že takový návrh na usnesení by měl být příště předkládán v bodě „různé“, v další části diskuse předložil protinávrh na přesunutí návrhu až do „různého“. H. Netopilová uvedla, že nikoho neurážela a řekla svůj názor. Pravidelní čtenáři Přerovských listů a pravidelní posluchači zastupitelstva s ní musí souhlasit. Před hlasováním o ukončení diskuse primátor vyslovil návrh, že předložený návrh na usnesení je nehlasovatelný, jelikož není možné ukládat zastupiteli něco, čím by došlo k omezení jeho práva na svobodné vyjadřování. J. Kohout na základě tohoto vyjádření svůj protinávrh stáhnul.

Ve faktické připomínce R. Rašťák vyjádřil přesvědčení, že primátor porušil zákon s tím, že  M. Dostál nestáhl svůj návrh na usnesení a měl o něm nechat hlasovat. Primátor oponoval, že toto není v kompetenci zastupitelstva.  R. Rašťák trvá na tom, že porušení zákona došlo. A není to v pořádku a dále se vrátil k vyjádření ministerstva vnitra vzhledem k odebrání slova M. Skládalovi. Primátor odmítl toto tvrzení s tím, že neodebral panu Skládalovi slovo a citoval z doporučení ministerstva vnitra. P. Dvorský vnitřně s návrhem Dostála nesouhlasí, ale hlasovat by se o něm dle jeho názoru mělo. P. Kouba uvedl, že by bylo možné, aby i zastupitelé takové věci vyřídili mezi sebou. Avšak od H. Netopilové požadoval omluvu již několikrát ale bezvýsledně. Minule např. urazila celou redakční radu a neomluvila se. Dále doplnil, že ze strany primátora není zachovávána rovnost, v minulosti návrh usnesení, vyzývající k omluvě M. Dostála zastupitelům k hlasování předložil, nyní nikoliv.

Bez dalších sdělení

2/21

Marek Dostál

K usnesení 1960/53/6/2016 - Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov – dodatečné stavební práce“ – schválení výsledku zadávacího řízení a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2691/2016, který byl sjednán se zhotovitelem PSS Přerovská stavební a.s., cena za plnění se dodatkem č. 1 navyšuje o 161 816,18 Kč bez DPH z původní ceny 13 816 880,04 Kč bez DPH na konečnou cenu 13 978 696,26 Kč bez DPH.

K usnesení 1962/53/6/2016 - Veřejná zakázka „Energetická opatření Městského domu v Přerově“ - rozhodnutí o vyloučení uchazečů, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, kterým byl společností PSS Přerovská stavební a.s.. Cena za plnění bude činit 11.944.939,86 Kč bez DPH, tj. 14.453.377,23 vč. DPH.

Tato usnesení uvedl v kontextu získání zakázek společností PSS Přerovská stavební, což bylo v minulosti opakovaně kritizováno. Vznesl tedy dotaz, zda by nebylo dobré se omluvit minulému vedení. P. Kouba potvrdil, že v minulém volební období SpP toto neustále řešila směrem k bývalému vedení. P. Měřínský sdělil, že nevidí důvod se někomu omlouvat, nyní se realizují zakázky podle výběrového řízení. To, jak zadávalo vícepráce minulé vedení, není věc současné politické reprezentace. J. Kohout se vyjádřil ke způsobu hodnocení a výběru dodavatelů, rada rozhoduje podle doporučení hodnotících komisí. A ještě dodal, že když SpP útočilo ve věci PSS na bývalého primátora v minulém volebním období, mělo již informace o trestním oznámení, které dospělo až k žalobě.

Bez dalších sdělení

3/21

Marek Dostál

K usnesení 1964/53/6/2016 Příprava investiční akce „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“, kdy rada stanovila výjimku z Vnitřního přepisu č. 9/2012 Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí na přímé uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností Pontex, spol. s r.o.

Dotázal se, proč se dodavatel nesoutěží a dále sr dotázal, zda není firma ve střetu zájmu. Byla to právě tato firma, která uvedla, že mosty jsou v havarijním stavu a následně dostali zakázku. P. Měřínský uvedl, že pokud bychom zhotovitele projektové dokumentace soutěžili, pravděpodobně by město nestihlo předložit žádost o dotaci. P. Gala poskytl podrobnější informace k vypsanému dotačnímu projektu. Doplnil, že stavba mostů se navíc musí zkoordinovat s dalšími dopravními stavbami – okružní křižovatka  (investor Olomoucký kraj) a modernizace žst. Přerov. Informoval také o ceně projektu, která je oproti nacenění dle katalogu Unika snížena v jednotlivých položkách o cca 1/3 až 1/2.

Bez dalších sdělení

4/21

Petr Kouba

K usnesení 2031/54/7/2016 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o pořádání pravidelných městských trhů a městských jarmarků, kdy rada schválila  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pořádání pravidelných městských trhů a městských jarmarků - provozovatel BINEMA COM s.r.o.

Pořádání městských trhů se řešilo již minule, nový pořadatel jeden trh neuspořádal, druhý byl ubohý. Dále minule náměstek Měřínský sdělil, že bude s firmou jednat. Dotázal se tedy, zda jednání proběhlo a jakou dostala firma pokutu za nesplnění podmínek smlouvy. Rozebral také důsledky  schválení dodatku č. 1. Uvedl, že se jedná o narušení konkurenčního prostředí a práv podnikatelů. A dále se dotázal, co je myšleno „kulturní a sportovní.

P. Měřínský odpověděl, že již když byl přijímán tržní řád, deklarovali, že chtějí, aby se trhy blížily farmářským trhům a ne vietnamské tržnici. Do  výběrového řízení se mohl přihlásit i pan Dostál. Dále P. Měřínský sdělil, že na základě jednání se zástupci firmy došlo k dohodě a pokuta nemusela být udělena. Do konce roku bude firma organizovat ještě 1 trh, v ostatních termínech již má náměstí zamluveno jiný subjekt. Dodavatel je vysoutěžený do konce roku, bude tedy připraveno nové výběrové řízení pro příští rok. Do soutěže se může přihlásit i M. Dostál. Na dotaz primátora, zda se M. Dostál v této diskusi necítí ve střetu zájmu, odpověděl M. Dostál, že nikoliv. M. Dostál pokračoval, vrátil se v čase a uvedl, že jeho požadavkům nevyšla rada vstříc (např. aby byl rozšířen sortiment). Vyjádřil kritiku na vybraného dodavatele, kritizoval i to, že následně smlouva s tímto dodavatelem byla upravena – to se mu nelíbí. I on se snaží o progres, ale rada podporuje cizí podnikatele. P. Kouba zopakoval dotaz k těm „sportovním a kulturním akcím“ – o jaká omezení se jedná, co si pod tím má představit. A co se týče nápravy a pokuty – nechápe postup, kdy dodavatel něco poruší, rada pozmění podmínky a tím pádem nemusí dodavatel platit pokutu za nedodržení podmínek smlouvy. H. Netopilová by se chtěla k tržnímu řádu vyjádřit ve smyslu, že by si M. Dostál měl uvědomit, že změny tržního řádu nejsou přijímány kvůli němu a jeho trhům, ale proto, že chtějí lidem připravit trhy blížící se farmářským trhům. Termín (na pátek) byl změněn také proto, že na víkend je těžké získat prodejce (jsou na akcích typu hody, oslavy…). M. Dostál zopakoval, že všechny změny v tržním řádu, které on požadoval, nebyly umožněny, a nyní rada vyšla provozovateli vstříc. P. Měřínský ještě doplnil informaci P. Koubovi – ze strany firmy nedošlo k porušení smlouvy, jen k porušení sortimentu dle tržního řádu.

Bez dalších sdělení

5/21

Petr Vrána

P. Vrána se vyjádřil k dosavadnímu průběhu zastupitelstva. Uvedl, že již více než půl hodiny se vedou diskuse, které v mnoha ohledech nesouvisí se schváleným programem. Navrhl ukončení debaty.

Bez dalších sdělení

- Viz zápis

6/21

Marek Dostál

Navrátil se k problému ze začátku zasedání a připomněl usnesení z 10. zasedání, vyvolané M. Jandovou, kdy se hlasovalo o jeho okamžité omluvě panu Horkému. Zastupitelstvo se neusneslo, ale hlasovalo se. Ocitoval čl. 9 jednacího řádu (návrh na usnesení ke každému bodu programu  Zastupitelstva předkládá navrhovatel, zpravodaj, případně předsedající) s tím, že není nikde napsáno, že může primátor zrušit návrh na usnesení. Teď se tedy projednává návrh usnesení ve věci omluvy Heleny Netopilové za nevhodné výroky na minulém zasedání. J. Kohout za nastalé situace vyslovil souhlas, aby bylo hlasováno. P. Vrána uvedl, že je to trapné, nebude hlasovat, je to nedůstojné. Považuje za vhodné, aby si toto pan Dostál s paní Netopilovou vyříkali mezi sebou mimo zasedání zastupitelstva. V další části diskuse se M. Dostál, P. Kouba opakovaně kriticky vyjadřovali k nevhodnému vyjádření H. Netopilové na minulém zasedání a k požadavku na omluvu. Zazněly informace z životopisu Goebbelse.  Uvedli, že chápou, že se zastupitelka zřejmě neomluví, ale zastupitelé by měli dát najevo svůj názor. Vyjádřili se ve smyslu, že by předsedající měl změnit názor a nechat o usnesení hlasovat. Opakovaně zaznělo, že předsedající nemůže odepřít hlasování. J. Navařík uvedl, že tento problém se zde opakuje dokola. Věří, že názor, který řekne, není jen jeho. Ty urážky, které na zastupitelstvu probíhají, jsou oboustranné. Vyzval zastupitele, aby se od toho oprostili a chovali se k sobě uctivě. Na to B. Střelec řekl, že by se pan Navařík měl podívat, koho se to týká…

Bez dalších sdělení

7/21

Bohuslav Přidal

Investice ZŠ Za mlýnem. Uvedl, že ve škole probíhá velká investiční akce, okna se vyměňují, zatepluje se budova. Jeho dotaz směřuje k následné rekonstrukci hřiště. Vyjádřil se ke zrušené veřejné zakázce a k zápisu z školského výboru v této věci. Ptá se tedy, jak se bude pokračovat – zda se bude pokračovat v přípravě a realizaci zakázky, v jakém termínu, kdo bude zpracovatelem dokumentace.

T. Navrátil informoval, že minulý týden proběhla schůzka. Zpracování projektové dokumentace bylo zastaveno, nebyl plně vyjasněn postup ohledně travnatého hřiště. Pokračovat se však bude, v návrhu rozpočtu se s tím počítá, termínově nelze prozatím stanovit. B. Přidal požádal o doplnění, kdo tedy připravuje dokumentaci. P. Měřínský doplnil, že projektovat se bude, dodavatel bude vysoutěžen a následně bude investice provedena dle investičních možností města.

Bez dalších sdělení

8/21

Tomáš Dostal

Poděkování technickým službám za promptní řešení problémů. Dále se obrací na předsedu výboru pro místní části, zda by nebylo možné vymyslet  systém, aby na místní části nechodilo tolik požadavků na vyjádření.

R. Pospíšilík odpověděl, že informace, které proudí do místních výborů jsou  vyžádané informace. Opakovaně se projednává a výbory požadují, aby byli informovány v podstatě o všem, co se v jejich místních částech připravuje a povoluje a  aby se k tomu mohli vyjadřovat. B. Střelec potvrdil, že místní výbory se chtějí vyjadřovat k různým věcem, místní výbor Čekyně se chce vyjadřovat k udělování výjimek, ke stavebnímu povolení apod.

Bez dalších sdělení

9/21

Bohuslav Přidal

Dotaz, podnět, zda by nestálo za úvahu zpracovat koncepci nevyužitých budov.

Na výzvu primátora M. Dohnal informoval přítomné, že koncepce se již řadu měsíců zpracovává, prošla již všemi výbory a komisemi. Nyní se připravuje materiál do orgánů města.

Bez dalších sdělení

10/21

Pan Porč

Zasedání zastupitelstva přirovnal ke kabaretu. Lidé by si měli uvědomit, kdo to tady rozehrává. Dále se vrátil k dluhům a půjčce – minulý zastupitelé udělali dluh, a to zde byl prodej bytového fondu za 240 mil. Kč.  Nečekanou investici chápe, ale neví, zda rozpočet počítá s objektem Čechova 43, je třeba zateplit objekty atd. Zejména bývalí zastupitelé by si měli uvědomit, co se odehrávalo v minulém období.

Bez dalších sdělení

11/21

Břetislav Passinger

Vrátil se k návrhu na usnesení, předloženému ve věci omluvy M. Dostálem.  Nemá problém ho schválit, ale předkládá protinávrh, aby slovo ukládá bylo změněno na doporučuje.  M. Dostál přijímá tuto změnu návrhu a mění sám tento návrh.

12/21

Jakub Navařík

Dotazník mobility. V dotazníku se nemyslí na vozíčkáře. Z vystoupení vyplynulo, že by byl rád, kdyby se při zpracování plánu udržitelné mobility pamatovalo také na tuto skupinu obyvatel.

J. Horký se bude v rámci realizace projektu tímto podnětem zabývat.

Z: J. Horký

T: průběžně v rámci projektu

13/21

Pan Porč

Ochrana obyvatelstva. Dotázal se, jak to vypadá s ochranou obyvatelstva v rámci CO. Důvodem dotazu je úbytek krytů (s prodejem domů a bytů se některé kryty zrušily). Žádá o informaci kolik je krytů a kolik občanů by tato kryty pokryly.

Písemnou odpověď zajistí Kancelář primátora.

Kryty se nachází na těchto adresách a mají následující kapacitu:

1) Čapka Drahlovského 17 - 55 osob,

2) Dvořákova 37 - 330 osob,

3) Petřivalského 4, 6, 10, 12 - á 300 osob (celkem 1200 osob),

4) Kainarova 9 - 320 osob,

5) Jasínkova 1, 3 - á 150 osob (celkem 300 osob),

6) Svisle 5, 7 - á 150 osob (celkem 300 osob),

7) 17. listopadu 6a - celkem 450 osob,

8) Čechova 49 - celkem 900 osob,

9) Hranická 14 - celkem 450 osob.

Z: D. Novotná

T: 8. 11. 2016

9.11.2016 12:01:25 | přečteno 1341x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49964297
Za týden: 136112
Za den: 28719
Online návštěvníků: 317
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load