Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016


 JMÉNO PODNĚT ODPOVĚDNÁ OSOBA

1/22

Michal Zácha

Informace o plnění úkolů. S ohledem na to, že jsou zde uváděny úkoly pouze pro některé odbory, dotazuje se, jakým způsobem jsou přehledy zpracovávány, proč v něm nejsou obsaženy všechny úkoly.

Přehled plnění úkolů je generován automaticky systémem Inflex, a to z usnesení, která jsou uvozena slovesem „ukládá“ a u nichž je stanovena zodpovědná osoba a termín plnění.

Z: D. Novotná

T: 5. 12. 2016

2/22

Michal Zácha

Uzavření smlouvy o poskytnutí právní služby s externí advokátní kanceláří (kauza Tesco SW). Dotazuje se, za jakou maximální částku, proč není řešeno interními právníky a proč nebylo projednáno v zastupitelstvu.

Primátor sdělil, že vnitřní právní služba nestačí na zastoupení ze strany města. Bude předložena písemná odpověď.

Dne 17.3.2014, byla uzavřena smlouva o dílo č. 175/2014, mezi Statutárním městem Přerov (objednatel) a společnostmi TESCO SW a.s. a Telefonica Czech Republic a.s. (zhotovitel) k realizaci veřejné zakázky: „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“).

Dne 16. září 2015 bylo v souladu s uzavřenou smlouvou oznámeno zhotoviteli, že dílo má vady. Po odstranění předmětných vad a následného předání díla s prodlevou (30 dnů), byla objednatelem uplatněna smluvní pokuta po zhotoviteli ve výši 7.500.000,- Kč (250 tis./ den).

Za situace, kdy byl dne 21.7.2016 předložen zhotovitelem návrh dohody o narovnání závazku, je v předmětné záležitosti velmi argumentačně i procesně obtížné posoudit rizika spojená s případným uzavřením této dohody, dospěl odbor PRI k názoru, že je nutné zajistit právní zhodnocení a posouzení vzniklé situace od nestranného subjektu. Hlavním důvodem pro uzavření předmětné smlouvy o právní službě je kapacitní nedostatek odborných pracovníků, kteří mají zkušenosti s vymáháním pohledávek po zhotoviteli, zejm. v procesních postupech a dále v souvislosti se zcela novou úpravou institutu změny závazku vyplývajícího z ustanovení § 222 ZZVZ s odkazem na ustanovení § 273 odst. 6 ZZVZ, kdy je potřeba legitimně – právně posoudit, zda předmětná dohoda o narovnání nezpůsobuje riziko sankce od ÚOHS nebo od poskytovatele dotace. Z uvedených důvodů byla oslovena renomovaná advokátní společnost, která má mnohaleté zkušenosti s právem obecních samospráv, IT a oblastí veřejného zadávání.

Na základě usnesení RM ze dne 5.10.2016, č. 2018/54/6/2016 byla dne 10.10.2016 uzavřena smlouva o právní službě s Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o., se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, IČ 24196509 jejíž předmětem by mělo být zejména:

  • posouzení a právní vyhodnocení otázky, zda byla klientem poskytnuta plná součinnost zhotovitelům ve věci migrace dat v modulech FAMA+ a Nájemní vztahy (v této věci nechal klient již zpracovat znalecký posudek Ing. Kováře, znalce, k němuž nechala oponentní znalecký posudek zpracovat spol. TESCO SW a.s.)
  • posouzení a právní vyhodnocení formální a materiální stránky postupu při uplatnění smluvní pokuty s vyhodnocením rizik při případném podání žaloby
  • posouzení a právní vyhodnocení návrhu dohody o narovnání mezi klientem a výše specifikovanými společnostmi v postavení zhotovitelů ze dne 21.7.2016, zejména co se týká vztahu k zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „ZZVZ“ (účinný od 1.10.2016)
  • návrh dalšího postupu ve věci uplatnění smluvní sankce vůči zhotovitelům, zejména s vyhodnocením rizik spojených s institutem „změny smlouvy“ dle ZZVZ 

V souvislosti s uzavřenou smlouvou byla také sjednána odměna, ve které se klient (statutární město Přerov) se zavazuje zaplatit za poskytnutou právní službu podle § 3, 4 odst. 1 vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif - smluvní odměnu.

Finanční krytí je zajištěno z provozního rozpočtu oboru PRI, odd. PZD, přičemž se nepředpokládá, že by celková částka za plnění přesáhla částku ve výši 50.000,- Kč vč. DPH.

Z: primátor,
J. Strejček

T: 5. 12. 2016

3/22

Michal Zácha

Dluhonské mosty. Zastupitelská e-mailová korespondence ve věci  modernizace v místě křížení s železniční tratí. Zakázka je ve výši cca 2 – 2,5 mil. Kč a byla zadána na základě schválení výjimky z vnitřního předpisu. Zpracováním byla navíc pověřena stejná firma, která zpracovala technické vyhodnocení technického stavu mostů. Dotazuje se, zda to není střet zájmu. Dále se dotázal, zda někdo jednal s Prechezou o možnosti spolufinancování. Doplnil, že v posouzení z roku 2014 bylo další měření stanoveno na rok 2019 a v této věci předložil návrh na usnesení.

Primátor sdělil, že situace se aktuálně vyvinula jinak, utrhla se část svahu a proto muselo být realizováno další měření a posouzení. Pokud dojde ke splnění podmínek SFDI bude křížení realizováno z financí státu. P. Měřínský doplnil, že stavbu bude třeba předfinancovat, případná dotace by byla ex post. T. Navrátil doplnil, že dotace je nenároková.

RM na své 52. schůzi konané dne 8.9.2016 pod č. usnesení 1913/52/5/2016 pro stavbu Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská přijala následující usnesení:

Rada města Přerova po projednání:

  1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit investiční záměr na akci "Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská"
  2. ukládá Odboru řízení projektů a investic projektovou přípravu uvedeného záměru v bodě č. 1 za podmínky zajištění finančního krytí.

Následně ZM na svém 20. zasedání konaném dne 19. 9. 2016 pod č. usnesení 592/20/5/2016 pro stavbu Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská přijalo usnesení: „Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje investiční záměr na akci "Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská" včetně bezpečného převedení pěších a cyklistů přes trať.“

V obou předlohách jak pro RM tak i ZM bylo uvedeno toto stanovisko odboru PRI:

Vzhledem k havarijnímu stavu stavby "Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská" a dále také nutnosti koordinace uvedené stavby se stavbou okružní křižovatky Dluhonská, je nutno připravit projektovou dokumentaci stavby v co nejkratším termínu. Proto bude v případě schválení záměru ZM předložen RM návrh na zpracování projektové dokumentace výjimkou dle vnitřního předpisu č. 9/2015. Pro úplnost odbor PRI uvádí, že stavba není součástí plánovaných investičních akcí, potřeba její realizace vyplynula právě ze zjištěného havarijního stavu.

Odborem PRI byla na OE podána žádost o rozpočtové opatření, jehož předmětem je požadavek na posílení výdajového rozpočtu ORJ 25 Projektové dokumentace, pro vypracování projektových dokumentací pro územní rozhodnutí, stavební povolení a projektových dokumentací pro provádění stavby, včetně  inženýrské  činnosti související se  zadáním  stavby s názvem: „Mosty přes tratě ČD, ul. Dluhonská, Přerov.“ Předpokládané náklady na realizaci obou mostů jsou odhadovány ve výši 54 mil. Kč. Cena za vypracování projektových dokumentací dle sazebníku UNIKA 2016 pro liniové stavby je 3,5 mil. Kč. Odbor PRI bude hledat možnosti spolufinancování, nicméně v tuto chvíli není znám žádný vhodný dotační titul pro uvažovaný záměr.

tzn. RM i ZM byly informovány o skutečnosti, že vzhledem ke krátkému času na přípravu výše uvedené investiční akce bude pravděpodobně využita možnost přímého zadání zpracování PD.

Viz ikona souborupříloha 2, ikona souborupříloha 3,  ikona souborupříloha 4, ikona souborupříloha 5,  ikona souborupříloha 6
 

Z: P. Gala,
I. Pinkasová

T: 5. 12. 2016

- Viz usnesení 630/22/2/2016

4/22

Michal Zácha

Petr Kouba

Květen 2016 – cyklověž. M. Zácha uvedl, že Zastupitelstvo doporučilo svým usnesením zajistit předání dokumentů kontrolnímu výboru. Nedostal žádnou informaci v této věci. K tomu se připojil v další části jednání také P. Kouba, zvažoval, zda usnesení zastupitelstva má váhu, když valná hromada má na základě doporučení zastupitelstva doložit kontrolnímu výboru doklady a nedoložila je.

P. Měřínský odpověděl, že valná hromada Přerovské rozvojové společnosti  se podnětem zabývala.

M. Zácha zopakoval, že žádá písemnou odpověď – co se týče naplnění květnového a zářijového usnesení, požaduje také vysvětlení, jaký byl  důvod neposkytnutí požadovaných dokladů.

V závěru zasedání se ještě J. Navařík dotázal, proč neodpoví P. Měřínský ve věci valné hromady, lidé mají potom pocit, že je na tom asi něco divného, jinak by asi dokumenty byly předány.

Bude předložena písemná odpověď.

Valná hromada Přerovské rozvojové se v červnu květnovým usnesením ZM zabývala a přijala k tomuto usnesení (viz. přiložený zápis – ikona souboruPříloha 1).

Ze zákona není v kompetenci ZM  vynucovat si objasnění důvodů pro přijetí určitého rozhodnutí radou města, proto  se RM v působnosti valné hromady Přerovské rozvojové zmatečným doporučením z usnesení č. 568/20/2/2016 nezabývala

Z: P. Měřínský

T: 5. 12. 2016

5/22

Michal Zácha

Vrátil se k jednání rady ze dne  20. 10. a 3. 11. Jedná se mu o materiál, řešící veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace na přestupní terminál za nádražím v Přerově. Na radě 20. 10. bylo zrušeno výběrové řízení a 3. 11. Bylo schváleno uzavření smlouvy s přerovskou firmou na přímo. Znovu se dotazuje, proč se tato zakázka nesoutěží. Nikdo není pověřen podpisem smlouvy.

Primátor doplnil, že důvodem je prospěch města Přerova, docílení zařazení této investice do ITI – nic jiného za tím není.

T. Tužín vznesl dotaz, zda existuje k přestupnímu terminálu nějaký provozní koncept, který zdůvodňuje, že je tento terminál nezbytně nutný? Uvedl, že do průmyslové zóny je možný odjezd z autobusového nádraží busy, navíc na autobusové nádraží přijíždějí i lidé z okolí, kteří dále pokračují za prací do průmyslové zóny. Dotázal se tedy na předpokládané fungování, zda je již k dispozici předpokládaný provozní model a zda bude terminál výhodnější než stávající autobusové nádraží.

J. Kohout ve svém vystoupení uvedl, že otázku terminálu lze postavit jinak, než jak ji staví T. Tužín - jako prostředek k dalšímu rozvoji celého území, vybudování parkovišť, napojení cyklostezek…

Do diskuse se zapojil i P. Kouba, který sdělil, že také podobně jako T. Tužín pátrá po smyslu terminálu, kterým lidem bude terminál sloužit.

T. Tužín reagoval na sdělení J. Kohouta, že každou dopravní stavbu je třeba zhodnotit z hlediska budoucího využití, kolik lidí na jakých linkách a jakými směry by terminál využívalo, jaký by to mělo přínos… Již dnes je do průmyslové zóny blízko i bez terminálu, stačilo by vyústit podchod a postavit chodník.

T. Navrátil dodal, že terminal by měl být realizován v rámci ITI a v lokalitě díky němu vznikne cca 50 – 100 parkovacích míst.

V závěru zasedání se ještě J. Navařík dotázal, jak je to tedy s tím přestupním terminálem. Ať někdo vysvětlí jeho význam a zda k tomu byla zpracována studie.

P. Měřínský sdělil, že má pocit, že na vše, co se týče terminálu, odpověděl. V materiálu z rady ze dne 3.11. je uvedeno množství dalších odpovědí na vznesené otázky.

T. Tužín uvedl, že bylo řečeno, že občané budou se závažnými akcemi seznamování veřejnou debatou. Dotázal se, kdy tedy bude veřejné projednání v této věci.

Informaci k tomuto podnětu poskytne P. Měřínský a  I. Pinkasová

Na RM dne 3.11.2016 byl předložen návrh na zahájení veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace s názvem „Přestupní terminál za nádražím v Přerově“. Tato veřejná zakázka měla být vyhlášena již podruhé, první byla usnesením RM ze dne 20.10.2016 zrušena z důvodu nepodání žádné nabídky. Při projednání předmětného materiálu na vyhlášení VZ byl přímo na RM podán protinávrh na zasání zakázky přímým zadáním, který byl RM přijat. Součástí protinávrhu nebylo pověření k podpisu náměstka Měřínského, smlouva k dnešnímu dni, tj. 21.11.2016 není podepsána.

Přestupní terminál by měl sloužit ke zpřístupnění prostoru za železničním nádražím v Přerově, tzv. Válečné rampy. V prostoru by měla být zhotovena nová parkovací místa pro osobní automobily, řešeno zavedení linek autobusové dopravy a tras cyklodopravy  do prostoru, umístění mobiliáře apod.. Nezbytným předpokladem k realizaci stavby přestupního terminálu  je prodloužení podchodu pod železničním nádražím, které by mělo realizovat SŽDC.

O prostředky na realizaci stavby přestupního terminálu má SMPr záměr ucházet se z prostředků ITI Olomouckého kraje.

Z: P. Měřínský, I. Pinkasová

T: 5. 12. 2016

6/22

Michal Zácha

Návrh na uzavření smlouvy – webmastering. Jaká je celková částka vynaložená na tyto služby a proč se nesoutěžily nové webové stránky.  

Informaci k tomuto podnětu poskytne D. Novotná, I. Pinkasová

Výběrové řízení na dodávku a implementaci webového portálu statutárního města Přerova je aktuálně v přípravě.

2016 -

208 330,00 Kč, do konce roku bude vyplaceno 249 996,00 Kč

2015 -

389 988,00 Kč

2014 -

319 996,00 Kč

2013 -

249 996,00 Kč

2012 -

226 975,00 Kč

2011 -

226 275,00 Kč

2010 -

252 262,50 Kč


Z: D. Novotná, I. Pinkasová

T: 5. 12. 2016

7/22

Michal Zácha

Petr Kouba

Dotaz k problematice eCentre. Tento produkt se dle jeho informací stále vyvíjí, byla schválena smlouva, kterou údajně ředitelé příspěvkových organizací odmítli podepsat. Zmínil také některé sporné záležitosti. Žádá tedy o informaci, zda bylo toto usnesení naplněno a proč smlouva není řediteli stále podepsána.

V další části jednání vystoupil P. Kouba s tím, že oproti původním informacím za proškolení pracovníků mají příspěvkové organizace platit. Stejně tak nesdílí optimismus, že jsou smlouvy před podpisem, dle jeho názoru školy neshledávají smlouvu výhodnou, dotázal se, zda všech 20 výtek vůči původní smlouvě bylo vypořádáno. P. Měřínský informoval, že svolali jednání ředitelů se zástupci společnosti eCentre, na kterém mohli ředitelé vznést své požadavky. Dále všichni ředitelé obdrželi mail, aby zasílali své podněty a připomínky ke smlouvě. Na základě jejich připomínek byla smlouva upravena, je připravena a on předpokládá nyní postupný podpis a zapojení ředitelů. To potvrdil také T. Navrátil.

M. Zácha žádá písemnou informaci, zda proškolení bude poskytováno za 500,-- Kč a zda z podpisu smlouvy plynou nějaké další poplatky.

Bude předložena písemná odpověď.

Bylo jednáno se společností eCentre o připomínkách ke smlouvě o centrálním nákupu, které byly shromážděny od jednotlivých příspěvkových organizací.

  • Na základě těchto připomínek  byla smlouva upravena
  • Podpis smluv  jednotlivých příspěvkových organizací zajišťuje odbor školství
  • Proškolení uživatelů  je volitelné, není povinné a bude poskytnuto za 500,-- Kč/osobu;  také je možná  dohoda s poskytovatelem o paušální platbě za proškolení osob
  • Z podpisu smlouvy žádné poplatky poskytovateli neplynou, poskytovateli náleží odměna v případě realizace nákupu dle objemu nákupu a dosažené úspory

Z: P. Měřínský

T: 5. 12. 2016

8/22

Břetislav Passinger

Návrh připravit nová pravidla odměňování členů komisí a výborů, a to s ohledem na účast, se splatností 1x ročně. Funguje to takto na Olomouckém kraji. Doplnil, že u kontrolního výboru lze výjimečně jako účast započíst i výkon funkce v terénu. J. Kohout vyslovil názor, že než připravovat změny ve způsobu odměňování a místo krácení odměn, by bylo lepší, aby si předsedové politických stran „hlídali“ své nominanty v komisích a výborech.

B. Passinger ještě doplnil, že odměňování by mělo být motivační, za práci, která byla odvedena.

Informaci k tomuto podnětu poskytne primátor ve spolupráci s R. Kuchtou.

Viz ikona souboruPříloha 7 a ikona souborupříloha 8.

Z: primátor,
R. Kuchta

T: 5. 12. 2016

- Viz usnesení 647/22/6/2016

9/22

Bohumír Střelec

Prezentace – informování občanů ke svozu biologicky rozložitelného dopadu  ve velkých kontejnerech. R. Pospíšilík doplnil, že dřív se z místních částí řada bioodpadu vyvážela za obec, svozem bioodpadu se situace výrazně zlepšila. Podpořil myšlenku svozu bio a rozšíření kompostárny.

Bez dalších sdělení

10/22

Petr Kouba

Trhy. Radnice chce svrchovaně opanovat veřejný prostor, a to i - ve věci trhů, nám. TGM. Minule sděloval, že smlouva s novým provozovatelem trhů byla porušena, což P. Měřínský rozporoval. Na základě prověření musí konstatovat, že sdělení P. Měřínského nebylo pravdivé, 2x se porušil tržní řád. Dotázal se, zda bude vůči provozovateli trhů uplatněna nějaká sankce. P. Měřínský informoval, že podněty řeší odbor majetku.

Bude předložena písemná odpověď.

Statutární město Přerov má uzavřenou smlouvu o pořádání pravidelných městských trhů a městských jarmarků, ve znění dodatku č. 1, se společností BINEMA COM s.r.o. (v současné době s názvem ČESKÉ TRHY s.r.o.). Při konání pravidelných městských trhů na nám. TGM byla provedena kontrola ze strany oddělení obecního živnostenského úřadu Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, který řeší porušení nařízení města Přerova č. 1/2016, ve znění nařízení města Přerova č. 2/2016 (tržní řád).  V důsledku této skutečnosti provozovatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy o pořádání pravidelných městských trhů a městských jarmarků, které jsou řešeny odborem správy majetku a to vyměřením smluvní pokuty provozovateli.

Z: M. Dohnal

T: 5. 12. 2016

11/22

Marek Dostál

Ve svém vystoupení uvedl, že po nástupu tajemníka očekával, že představí koncepci úřadu. Jelikož se tak nestalo, zajímal se o koncepci vedení úřadu aktivně. Vyžádal si - dle zákona 106 - přehled příplatků za vedení, z něhož zjistil, že vedoucí odborů berou 2x méně než vedoucí oddělení, vedoucí dosazení za poslední 2 roky berou nepoměrně více než dlouhodobě zaměstnaní pracovníci, a to se týká i pracovníků ve zkušební době. Ženy pobírají o 200 Kč méně na podřízeného než muži… Uvedl, že tedy není zřejmé, jaká kritéria tedy tajemník využívá, není to ani délka praxe, ani počet podřízených zaměstnanců nehraje roli. Vyslovil názor, že se odměňuje „podle ksichtu“, neví, zda by toto nemělo být předloženo na inspektorát práce. Ve svém sdělení se znovu vrátil k poskytnutí odměny za zpracování vnitřního předpisu, který dle jeho zjištění stále nebyl schválen. Znovu hovořil o odměnách za zpracování veřejnoprávních smluv zpracovávaných nad rámec pracovní doby a pracovní smlouvy.

Tajemník ve své reakci razantně vystoupil s požadavkem, aby M. Dostál nezatahoval magistrát do politických her. Při odměňování se řídíme zákony a předpisy, po dnešním vyjádření M. Dostála aspoň víme, kdo na magistrát inspektorát práce posílá. J. Kohout uvedl, že M. Dostál nepochopil, že tajemník není politik, že je oddělen od politické moci.

Bez dalších sdělení

12/22

Bohuslav Přidal

Nové Přerovsko. Vrátil se k článku M. Skládala ve věci Škodovy ulice a nadace Malý Noe, z něhož citoval. Dále přečetl některé části reakce zastupitelky H. Netopilové, která byla později otištěna v témže periodiku. B. Přidal sdělil, že považuje za nutné uvést na pravou míru nepravdivé informace uvedené v článku H. Netopilové, zejména to, že na náhradní výsadbu nelze získat dotaci, stromy v libosadu jsou stále majetkem města a lidé a firmy jsou pouze patrony, smlouvy podepisovali dárci dobrovolně. Dále upozornil na rozpory ohledně daru pro dětský domov v Přerově, kdy město dalo k dispozici rozjezdový byt a za 130 tis. Kč jej zrekonstruovalo a nadace vybavila byt za 60 tis. Kč.

H. Netopilová se ve svém vyjádření vyjádřila, že budováním dálnice bude tato lokalita „odřezána“ od města. B. Přidalovi by chtěla říct, že ona nelže, uvědomuje si, co napsala. K nadaci měla nedůvěru, jelikož jeden z představitelů nadace má víc než 100 milionový dluh. Nadace má docela vysoké náklady, lidé darovací smlouvy podepsali, ale činnost nadace nekontrolují. Podíl města na startovací byt je podle ní naprosto v pořádku a nelze srovnávat s financováním libosadu. B. Přidal dodal, že vše o tom, jak hospodaří, je uvedeno na stránkách nadace.

K náhradní výsadbě H. Netopilová uvedla, že se má dělat tam, kde je potřeba, tedy ve městě a ne někde, kde rostou stromy samy. Výsadba libosadu je provedena na nevhodném místě, navíc na taková místa lze získat dotace z ministerstva zemědělství, vysazené stromy nejsou druhově vhodné.

K výsadbě v Knejzlíkových sadech se vyjádřila i L. Tomaníková. Vrátila se stručně k historii ovocných sadů. Vůbec si nemyslí, že by akce s libosadem byla špatná. A po nadačním koncertě v Olomouci má za to, že takové problémy nadace nemá.

Bez dalších sdělení

13/22

Michal Zácha

Dostal podnět od občanů ve věci Strojaře. Bylo zaznamenáno, že se odváží vybavení. M. Dohnal uvedl, že se odvážel mobiliář, který byl využit při řešení situace s likvidací štěnic.

M. Zácha se dále dotázal, zda se bude po občanech vymáhat odpovědnost, kdo likvidaci zaplatí.

Bude předložena písemná odpověď.

V dotčeném domě Kojetínská 1827 se nachází 5 bytů s cca 23 nájemníky. V době kdy se MAJ dozvěděl o výskytu škůdců bylo zasaženo všech 5 bytů v domě se nacházejících. Je tedy nemožné určit viníka kontaminace bytů a tím i zahájit vymáhání nákladů od konkrétní osoby.

Z: M. Dohnal

T: 5. 12. 2016

14/22

Bohuslav Přidal

Dotázal se, jak se město Přerov staví ke kauze 1. FC Viktoria Přerov, kdy se předseda sám pro neschopnost odvolává.

Město nemá k této věci informace.  

Z: T. Navrátil

T: 5. 12. 2016

15/22

Marek Dostál

Znovu se vrátil k záležitosti, kdy před několika měsíci v důsledku svého nevhodného vyjádření obdržel od primátora knihu o tragédii na Švédských šancích. S připomínkou debaty na minulém zasedání předal knihu o Goebbelsovi, která ji nepřijala.

P. Košutek k tomuto výstupu M. Dostála uvedl, že patří o patro níž, do restaurace, nikoliv na zasedání nejvyššího orgánu města. Je to zbytečné a nepatřičné.

Bez dalších sdělení

16/22

Jakub Navařík

V průběhu diskuse padlo spoustu dotazů, které - ať již úmyslně či neúmyslně, byly ignorovány. Na některé se dalo odpovědět velmi jednoduše (např. zda příspěvkové organizace musí platit něco navíc, nebo zda byla zpracována nějaká studie k terminálu). Někdy stačí odpovědět ano nebo ne.

Bez dalších sdělení

17/22

Adin Vyhlídka

Životní prostředí. Náhradní výsadba by se měla týkat místa, kde byly stromy vykáceny.

Dále se vyjádřil, že zahrádkáři vysypávají (bio)odpady na břehy řeky a do Bečvy. Nikdo to nekontroluje.

Dodal, že by si lidé měli vážit přírody, lokalit, jako je např. mokřad Malá Laguna, kam chodí čím dál víc lidí – fotí tam, krmí veverky a další zvířata.

Bez dalších sdělení

18/22

Michal Zácha

Vystoupil s podnětem, který dostal od občana – laguna – chybí tam houpačky pro malé děti. Rodiče by chtěli, aby tam bylo více herních prvků pro malé děti.

Nové herní prvky na Laguně budou instalovány až na jaře 2017.

Z: M. Dohnal

T: 5. 12. 2016

8.12.2016 10:13:04 | přečteno 336x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 617153
Za den: 106433
Online návštěvníků: 2431
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load