Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016


 Jméno Podnět Odpovědná osoba

1/23

Michal Zácha

K usnesení 2085/56/6/2016 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2646/2016 na realizaci stavby „Odstranění části stavby požární nádrže u restaurace Haná v Přerově a přemístění sochařských fragmentů“

Dodatek nebyl přílohou materiálu, takže dle jeho názoru nelze usnesení naplnit.

Tajemník odpověděl, že dodatek řešil změnu rozsahu předmětu plnění (méněpráce). Cena za plnění se dodatkem č. 1 snižuje o 37 000 Kč bez DPH z původní ceny 1 823 578 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 1 786 578 Kč bez DPH. Podstatné náležitosti tedy schváleny byly.

Bez dalších sdělení

2/22

Michal Zácha

K usnesení 2149/57/7/2016 Rozšíření kompostárny v Žeravicích

Rada schválila zahájení projektové přípravy na investiční akci „Rozšíření kompostárny v Žeravicích“, pověřila Odbor řízení projektů a investic zajistit vypracování všech potřebných projektových dokumentací v rozsahu studie, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby, včetně vydání příslušných rozhodnutí a posudků pro povolení stavby rozšíření kompostárny. Avšak součástí usnesení není finanční krytí, není zřejmé, jakým způsobem bude financováno.

Rozšíření kompostárny v Žeravicích - odbor řízení projektů a realizace investic požádal dne 7.12.2016 rozpočtovým opatřením odbor ekonomiky o zajištění finančních prostředků ve výši 950 tis. Kč pro zahájení výběru projektanta a vypracování všech potřebných projektových dokumentací v rozsahu studie, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby, včetně vydání příslušných rozhodnutí a posudků pro povolení stavby rozšíření kompostárny. Po vykrytí požadavku bude zahájena soutěž na projektanta akce. Rozpočtové patření na pokrytí požadavku bude součástí rozpočtových opatření č. 2, které bude RM schvalovat 26.1.

Z: P. Měřínský, P. Košutek

T: 5. 1. 2017

3/23

Michal Zácha

K usnesení 2154/57/7/2016 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Přerovské listy“

Rada podává návrh schválit záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Přerovské listy“ dle důvodové zprávy a ve druhém bodě usnesení ukládá Kanceláři primátora prověřit možnost zadání zakázky zvlášť na redakční činnost a grafickou předtiskovou přípravu a zvlášť tisk a distribuci, po schválení záměru Zastupitelstvem města Přerova. Druhý bod není tedy v souladu s tím prvním a na zasedání zastupitelstva není možné schválit záměr tuto zakázku zadat.

D. Novotná informovala, že již proběhla analýza způsobu vydávání Přerovských listů jak po praktické stránce, tak i z pohledu nutnosti zadat veřejnou zakázku v stanoveném termínu. Veřejná zakázka bude na základě vyhodnocení zadána ve stejném režimu jako nyní, tato informace již zazněla také na jednání rady a navrhované usnesení mohou tedy zastupitelé schválit.

Bez dalších sdělení

4/23

Radovan Rašťák

K návrhu 23/8 Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14

Tento materiál navrhuje stáhnout, jelikož se tímto vytváří nerovné postavení škol. Dle jeho názoru neměl školský výbor dostatek informací, resp. neprojednával navržené usnesení. T. Navrátil citoval ze zápisu ze školského výboru, kde se touto problematikou zabývali. Ovšem R. Rašťák oponoval, že to na věci nic nemění, jelikož školský výbor neprojednával předložený návrh. K problematice se vyjádřil také P. Kouba s tím, že pokud má výbor nějakou váhu, měl by mu být dán prostor vyjádřit se.  R. Pospíšilová uvedla, že nebylo záměrem obejít školský výbor, ale musel se aktuálně řešit uvolněný post. Považuje za žádoucí sloučení schválit tak, aby bylo platné k 1.1.2017. Hledali to nejvhodnější řešení, i koncepce školství považuje za nutné s poklesem žáků hledat efektivní řešení.

Bez dalších sdělení

- Viz usnesení

5/23

Miloslav Skládal

K usnesení 2209/58/3/2016 Využití hotelu Strojař

Rada přijala usnesení, na základě kterého je navrhováno připravit dokumentaci i k bourání. Ve své prezentaci představil důvody, proč by se Strojař neměl bourat a uvedl také konkrétní příklady, jak lez z „vysloužilých“ objektů vybudovat moderní budovy k dalšímu užívání, včetně revitalizace přilehlého okolí. Navrhuje tedy nebourat a rekonstruovat pro další využití. J. Horký odpověděl, že rada neuložila svým usnesením zpracovat dokumentaci pro demolici, rozhodovat bude zastupitelstvo. P. Vrána doplnil, že Strojař bude podrobně řešen v dalším bodě, z dalšího jednání tedy vyplynou závěry směrem k prezentaci M. Skládala.  Mrzí ho, že se navzájem nesešli již v průběhu zpracování návrhů a navzájem se neinspirovali.

Bez dalších sdělení

6/23

Michal Zácha

Ve svém vystoupení se vrátil k informacím k podnětům z minulého zastupitelstva:

· K podnětu 2/22 - zajištění právních služeb. Dotazuje se, zda je částka 50 tis. zastropována nějakou smlouvou. Minule bylo v informacích k podnětům uvedeno, že: Finanční krytí je zajištěno z provozního rozpočtu oboru PRI, odd. PZD, přičemž se nepředpokládá, že by celková částka za plnění přesáhla částku ve výši 50.000,- Kč vč. DPH.Doplňující informace poskytne J. Strejček

Na základě usnesení RM ze dne 5.10.2016, č. 2018/54/6/2016 byla dne 10.10.2016 uzavřena smlouva o právní službě s Advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák s.r.o., se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, IČ 24196509. V souvislosti s uzavřenou smlouvou byla také sjednána odměna, ve které se klient (statutární město Přerov) zavazuje zaplatit za poskytnutou právní službu podle § 3, 4 odst. 1 vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif - smluvní odměnu. Předmětná smluvní odměna je vyjádřena v hodinové sazbě 2.500,- Kč + DPH.

V době vyhotovení návrhu předlohy do RM, která byla schválena výše uvedeným usnesením, byla odd. PZD výše částky presumována na základě kvalifikovaných zkušeností s výkonem advokátní činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi složité posouzení jak skutkového tak i právního stavu věci, bylo s advokátní kanceláří dohodnuto, že služby budou účtovány měsíčně, kdy nedílnou přílohou je seznam provedených činností.

Pro případ, že AK bude účtovat za poskytnuté právní služby vyšší částku, byl dne 10.10.2016 odd. PZD vyhotoven Individuální příslib pro rok 2016 č. 7, ve kterém je smlouva o právní službě kryta částkou ve výši 100 tis. Kč.

 • ·K podnětu 2/22 - k posudkům k Dluhonským mostům, dle jeho názoru se nikde neuvádí, že se jedná o havarijní stav. Dále ho zajímá, zda je již známo, kolik by tato investice stála, zda je s ní počítáno do rozpočtu 2017 a jak to vypadá s dotací (až do 100%) – zda již město požádalo. P. Gala vystoupil a vysvětlil, co znamenají některá data z posudků, nejvýznamnější je informace, že nyní je ohodnoceno stupněm 6, při 7 se mosty zavírají. V. Puchalský doplnil, že rada se nenechá zahnat do havarijního stavu. Dodal, že ani minulá politická reprezentace nečekala, až bude lávka U tenisu v havarijním stavu a postupovala obdobně. Bez dalších sdělení
 • K podnětu 4/22 – cyklověž - dozvěděl se, že valná hromada zasedla, ale nesouhlasí se sdělením, že bylo zmatečné. Bez dalších sdělení
 • K podnětu 5/22 – projektová dokumentace k přestupnímu terminálu – zajímavá informace, že byl návrh na usnesení přímo na radě změněn. Doplňující informace poskytne P. Měřínský

Z důvodu prodloužení tvorby projektové dokumentace a ohrožení možnosti získání dotace  RM na svém zasedání upřednostnila před vyhlášením nového kola VŘ přímé zadání vybranému zájemci.

Z: J. Strejček, P. Měřínský

T: 5. 1. 2017

7/23

Ludmila Tomaníková

Blahopřání jménem klubu KSČM (Vánoce, nový rok).

Bez dalších sdělení

8/23

Bohuslav Přidal

Vrátil se k podnětu 14/22 a znovu se dotázal se, jak se město Přerov staví ke kauze 1. FC Viktoria Přerov, kdy se předseda sám pro neschopnost odvolává. Zastupitelé dostali informaci, že město nemá informace v této věci. V „Programu pro Přerov“ je jedním z bodů také vytváření podmínek pro sportování. Žádá tedy podruhé sdělit, jak se kauza bude řešit.

Zástupci 1. FC včetně předsedy byli pozvání na 19. schůzi výboru pro školství a sport, kde celou situaci popsali. Viz zápis z výboru, konaného 19. 12. 2016, který je vyvěšen na webových stránkách města.

Z: T. Navrátil

T: 5. 1. 2017

9/23

Bohuslav Přidal

Dotázal se, jak to vypadá s logotypem města. Po ukončení soutěže ohledně jednotného vizuálního stylu zaznělo, že se možná rada ještě k tomuto tématu vrátí.

Výsledky soutěže projednávala rada na své 43. schůzi, kde usnesením 1515/43/10/2016 vzala na vědomí hodnocení odborné poroty Soutěže o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova z 19. 4. 2016, neusnesla se rozhodnout, že vítězným návrhem Soutěže o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova je návrh č. 3 od autorek Markéty Steinert a Kristýny Greplové, a rovněž se neusnesla rozhodnout, že druhé místo získá návrh č. 5 od autorky Veroniky Kořínkové a třetí místo získá návrh č. 2 od autorky Mariany Tutschové.

Na další schůzi usnesením 1574/44/10/2016 rada konstatovala, že soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova byla ukončena.

V současné době se o soutěži na jednotný vizuální styl neuvažuje.

Z: primátor, D. Novotná

T: 5. 1. 2017

10/23

Bohuslav Přidal

V souvislosti s ukončením provozu v bufetu TGM vystoupil s dotazem k nepotřebnému majetku města. Jak se bude dále postupovat.

Materiál je zpracovaný a bude počátkem roku projednán v orgánech města.

Z: P. Košutek

T: 5. 1. 2017

11/23

Břetislav Passinger

V návaznosti na nepotřebný majetek města vystoupil s návrhem na usnesení - uložit Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu, dále Radě města Přerova zpracovat smysluplné využití objektu T.G.M. 8 a objektu tzv. Blažkův dům a záměr doplnit o ekonomickou analýzu záměru a to vše předložit k projednání Zastupitelstvu města Přerova v I. čtvrtletí roku 2017.

P. Hermély vystoupil s tím, že B. Passinger se snaží postupně úkolovat výbor PRID úkoly, které se roky nepodařilo vyřešit. Usnesení sice neprošlo, ale výbor se tím bude zabývat. B. Passinger sdělil, že není pravda, že objekty Čechova 43, Blažkův dům, TGM 8 by se v minulosti neřešily. K řešení těchto otázek byla pracovní skupina, která již v tomto období nebyla obnovena. Proto předkládá návrhy na řešení toho, co se občanům města nelíbí. M. Dostál doplnil, že ve výboru PRID pracuje a reagují tam na podněty, bylo by tedy lepší, kdyby B. Passinger předkládal návrhy přímo na PRID. P. Hermély zopakoval, že výbor se bude tímto podnětem zabývat a uvedl, že uvítá účast B. Passingera na jednání výboru.

Bez dalších sdělení

- 682/23/10/2016

12/23

Břetislav Passinger

Na webu je vyvěšena nepravdivá informace, že referendum ke spalovně se má konat do konce roku 2016. Je třeba toto upravit, jelikož referendum se v uvedeném termínu neuskuteční.

Uvedená informace je součástí Plánu pro Přerov:

Uspořádáme k otázce výstavby ZEVO (spalovny) na území města nejpozději do konce roku 2016 referendum – tomu bude předcházet objektivní informovanost o spalovnách a skládkách pevného odpadu, zajistíme odbornou veřejnou diskuzi

V informacích o postupném naplňování tohoto programového prohlášení je uvedeno:

Zastupitelstvo svým usnesením 1078/23/13/014 ze dne 28. dubna 2014 – číslo usnesení 78/11/11/2012 – schválilo změnu usnesení přijatého na 11. zasedání konaném dne 16. dubna 2012 tak, že nový text zní: „Ukládá primátorovi města Přerova, aby v případě, že studie proveditelnosti doporučí vybudovat ZEVO na území města Přerova, předložil zastupitelstvu návrh na vyhlášení místního referenda v této věci v souladu s příslušnými právními předpisy.“ Toto usnesení stále platí. Město vstoupilo do spolku Odpady Olomouckého kraje, který bude koordinátorem hospodaření s odpady na území kraje.  V současné době v žádných zpracovaných a projednávaných materiálech není uvažováno se zřízením ZEVO na území města. Ve spolku má město svého zástupce, který se průběžně na práci spolku spolupodílí a má k dispozici relevantní informace. Pokud se situace změní ve smyslu přijatého usnesení, bude naplněno.

Z: primátor, D. Novotná

T: 5. 1. 2017

13/23

Michal Zácha

Petr Hermély

eCentre – nedaří se mu s tímto projektem ztotožnit. Citoval z informace, uváděl některá fakta ze smlouvy. Zmínil např. cenu za proškolení, otázku penále nebo kvalitu dodávaného zboží.

K této problematice vystoupil také P. Hermély, který má také spoustu dotazů v této věci, smlouva je pro město ne příliš zajímavá až nevýhodná. Uvedl také některé koncepční záležitosti (benchmarking). Jako zastupitel se od smlouvy distancuje. Uvedl některé příklady a vznesl dotazy:

III. Předmět smlouvy

 • Část II. Bod ii - proč je ve smlouvě uvedeno, že by mělo jet našich „X“ zástupců  příspěvkových organizací někam do Prahy či do Ostravy nebo jinam na proškolení uživatelů (dle smlouvy bude provedeno v prostorách poskytovatele). Není lepší a levnější, aby 2-3 školitelé přijeli k nám?
 • Část II, bod vi – objednatel nemusí používat nákupy přes AN v případě, že úspora dosažená přes AN bude v intervalu 0-3%. Náleží v takovém případě poskytovateli provize? Není ve smlouvě řešeno.
 • Nikde ve smlouvě nejsou alespoň obecně vůbec řešeny např. dodací podmínky, kvalita, reklamace,  sankce, dopravné. Tzn. záležitosti, které jsou největším problémem smluvních vztahů. Toto je sice zprostředkovatelská smlouva, ale v rámci běžných výběrových řízení jsou tyto věci standardně řešeny. Navíc eCentre má nulovou zodpovědnost vůči objednateli i vůči dodavateli (dle aukčních podmínek).

 V. Odměna a platební podmínky

 • Proč se počítá provize pro zprostředkovatele z celkového obratu a ne z uspořené částky? Je to nestandardní.
 • Proč se navíc počítá provize z obratu vč. DPH? DPH se odvádí státu a zhoršujeme si tak ještě tyto obchodní podmínky.
 • Proč se jako porovnávací etalon pro vyčíslení úspor bere ceníková velkoobchodní cena? Proč není použita alespoň nabídková cena dosažená v 1. kole aukce?
 • Při změně systému nákupu nelze objektivně posoudit dosažnou úsporu oproti minulým obdobím.

 §6 ZVZ -  je ve smlouvě několikrát zmiňován, neví, jestli není s ním v rozporu, že pokud se chce dodavatel zúčastnit veřejné aukce na eCentre, podléhá to schválení administrátora.

Proč nepoužíváme např. Tendermarket, který je ověřený,  nákladově jasně definovaný, podporovaný MPMR?

P. Měřínský řekl, že je ostudou minulého vedení, že se centrální nákupy nezavedly již dříve. Proškolení bude v Přerově, to, co říkal P. Hermély vychází z prvotního návrhu, který je již překonán – byly zapracovány připomínky ředitelů. Jednotlivé příspěvkové organizace se rozhodnou, kdy budou portál využívat, nikdo je nenutí nakupovat, pokud bude nákup nevýhodný. Smlouva byla se zástupci příspěvkových organizací vydiskutována. J. Nekl k tomu uvedl, že podobné věci si mohou vysvětlit v rámci koalice, ne na zasedání zastupitelstva. M. Zácha prosí o všechny odpovědi k eCenteru písemně. V nové smlouvě je to jinak, než jak uvádí P. Měřínský. P. Hermély potvrdil, že má poslední verzi smlouvy.

Tvrzení p. Hermély jsou nepřesná. Sám říká, že sice nezná odpovědi na spoustu otázek, nicméně ví, že smlouva je pro město ne příliš zajímavá až nevýhodná.

RM má naopak zájem centrální nákupy prosazovat, proto rozhodla o zavedení systému eCentre. Po vyhodnocení fungování zadávání veřejných zakázek malého rozsahu přes systém eCentre za 1 kalendářní rok bude provedena analýza výhodnosti systému a RM rozhodne o dalším postupu.

p. Hermély se mýlí v několika  věcech:

k části III. Předmět smlouvy

 • Školení bylo připraveno nikoli v Praze nebo Ostravě, ale  společně pro všechny příspěvkové organizace v Přerově (proběhlo 10.1.17)
 • Jednotlivé PO za proškolení nemuseli platit 500 Kč za osobu, ale byla domluvena pevná cena ve výši 7600 kč bez DPH za proškolení všech PO
 • Odměna je řešena v části V. Odměna a platební podmínky nikoli v části III. Předmět smlouvy
 • Jelikož na portále figuruje velké množství dodavatelů, tato smlouva neřeší dodací podmínky. Není možné v jedné smlouvě řešit dodací podmínky, kvalitu, reklamace… pro stovky různých druhů zboží. Tyto jsou k dispozici na portále při tvorbě konkrétní objednávky. Pokud by byly výhrady k dodacím podmínkám konkrétního dodavatele, je možné zboží objednat u jiného se standartními podmínkami.

k části V. Odměna a platební podmínky

- Odměna bude provozovateli portálu vyplacena pouze v případě uskutečnění nákupu, pokud umí jednotlivé PO nakoupit levněji, než na portále eCentre (včetně odměny), mohou tak učinit (dokonce by s péčí řádného hospodáře měly).  Nejsou nuceny nakupovat vše prostřednictvím eCentre, eCentre v tomto případě poslouží jen jako nástroj cenového průzkumu. Viz přiložený ikona souboruzápis z jednání se zástupci PO, na kterém byly vypořádány všechny připomínky, které jednotlivé PO k eCentre vznesly k navržené smlouvě.

Co se týká navrhovaných alternativ:

Tendermarket, je ověřený,  nákladově jasně definovaný produkt, který ovšem slouží k administraci veřejných zakázek. Jeho prostřednictvím bychom mohli centrálně za město  nebo samostatně jednotlivé PO vysoutěžit 1 centrálního dodavatele všeho zboží. Jde tedy o odlišný produkt, než eCentre , který se chová jako nákupní portál,  umožňuje tedy  uživatelům objednávat jednotlivé položky při splnění podmínek zákona o veřejných zakázkách (zejména povinnost zpracování cenového průzkumu).

Z: P. Měřínský

T: 5. 1. 2017

14/23

Petr Vrána

Blahopřání jménem klubu ANO (Vánoce, nový rok). Poděkování za spolupráci.

Bez dalších sdělení

15/23

Marek Dostál

Poděkování za spolupráci. Blahopřání (Vánoce, nový rok).

Bez dalších sdělení

15/23

Marek Dostál

Vrátil se k minulému zastupitelstvu, k podnětu 11/22, kdy se dotazoval, podle jakých kritérií se stanovuje výše příplatku za vedení. Dozvěděl se pouze, že se tajemník řídí zákony. On se ale ptal na systém, kritéria a žádá písemnou odpověď, na kterou má ze zákona nárok. Dále se opakovaně dotázal, jak je možné, že pracovník dostal odměnu za zpracování vnitřního předpisu, když nebyl ještě schválen radou (navíc jistě nebyl schválen v původní verzi). Dále se vyjádřil směrem k primátorovi, zda osočování zastupitele z udavačství je to, co si od tajemníka představoval. Tajemník sdělil, že stejnou odpověď jako minule dostane i dnes. Je mu líto, že M. Dostál dostává připomínky do osobní roviny a nijak tedy reagovat nebude. J. Kohout vyjádřil, že i minule i dnes má opakovaně výhrady k politickým výpadům vůči tajemníkovi. Tohle by měl zastupitel Dostál řešit dotazem přímo tajemníkovi.


Tohle bylo minule v zmiňovaném podnětu
.

Ve svém vystoupení uvedl, že po nástupu tajemníka očekával, že představí koncepci úřadu. Jelikož se tak nestalo, zajímal se o koncepci vedení úřadu aktivně. Vyžádal si - dle zákona 106 - přehled příplatků za vedení, z něhož zjistil, že vedoucí odborů berou 2x méně než vedoucí oddělení, vedoucí dosazení za poslední 2 roky berou nepoměrně více než dlouhodobě zaměstnaní pracovníci, a to se týká i pracovníků ve zkušební době. Ženy pobírají o 200 Kč méně na podřízeného než muži… Uvedl, že tedy není zřejmé, jaká kritéria tedy tajemník využívá, není to ani délka praxe, ani počet podřízených zaměstnanců nehraje roli. Vyslovil názor, že se odměňuje „podle ksichtu“, neví, zda by toto nemělo být předloženo na inspektorát práce. Ve svém sdělení se znovu vrátil k poskytnutí odměny za zpracování vnitřního předpisu, který dle jeho zjištění stále nebyl schválen. Znovu hovořil o odměnách za zpracování veřejnoprávních smluv zpracovávaných nad rámec pracovní doby a pracovní smlouvy.

Tajemník ve své reakci razantně vystoupil s požadavkem, aby M. Dostál nezatahoval magistrát do politických her. Při odměňování se řídíme zákony a předpisy, po dnešním vyjádření M. Dostála aspoň víme, kdo na magistrát inspektorát práce posílá. J. Kohout uvedl, že M. Dostál nepochopil, že tajemník není politik, že je oddělen od politické moci.

Bez dalších sdělení

16/23

Tomáš Tužín

Člověk se občas zeptá a odpovědi se nedočká. V diskusi ohledně terminálu minule odpověď nedostal a chce ji. Čekal - v souladu s politickým programem, že věci typu terminálu by měly být projednávány veřejně se zastupiteli a občany. Podklady dle jeho názoru nejsou dostačující – jde to vždy zkrácenou cestou přes dotace. Dotázal se, proč dosud nedostal odpověď na terminál a zda začnou být někdy záměry projednávány dřív, než se začne s přípravou investice.

Jak již bylo sděleno dříve, na radu dne 3.11.2016 byl předložen návrh na zahájení veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace s názvem „Přestupní terminál za nádražím v Přerově“. Rada po projednání předlohy rozhodla o přímém zadání na zpracování projektové dokumentace na výše uvedenou akci. Smlouva je podepsána, zpracovává se projektová dokumentace s tím, že v první fázi bude zpracována studie, tuto je možno projednat s veřejností.

Tohle bylo minule v zmiňovaném podnětu:

V konečném znění informací k podnětům z 23. Zasedání tento text vypustím. Uvádím jej jen pro lepší orientaci těch, kteří se budou případně na odpovědi spolupodílet.

Vrátil se k jednání rady ze dne  20. 10. a 3. 11. Jedná se mu o materiál, řešící veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace na přestupní terminál za nádražím v Přerově. Na radě 20. 10. bylo zrušeno výběrové řízení a 3. 11. Bylo schváleno uzavření smlouvy s přerovskou firmou na přímo. Znovu se dotazuje, proč se tato zakázka nesoutěží. Nikdo není pověřen podpisem smlouvy.

Primátor doplnil, že důvodem je prospěch města Přerova, docílení zařazení této investice do ITI – nic jiného za tím není.

T. Tužínvznesl dotaz, zda existuje k přestupnímu terminálu nějaký provozní koncept, který zdůvodňuje, že je tento terminál nezbytně nutný? Uvedl, že do průmyslové zóny je možný odjezd z autobusového nádraží busy, navíc na autobusové nádraží přijíždějí i lidé z okolí, kteří dále pokračují za prací do průmyslové zóny. Dotázal se tedy na předpokládané fungování, zda je již k dispozici předpokládaný provozní model a zda bude terminál výhodnější než stávající autobusové nádraží.

J. Kohout ve svém vystoupení uvedl, že otázku terminálu lze postavit jinak, než jak ji staví T. Tužín - jako prostředek k dalšímu rozvoji celého území, vybudování parkovišť, napojení cyklostezek…

Do diskuse se zapojil i P. Kouba, který sdělil, že také podobně jako T. Tužín pátrá po smyslu terminálu, kterým lidem bude terminál sloužit.

T. Tužín reagoval na sdělení J. Kohouta, že každou dopravní stavbu je třeba zhodnotit z hlediska budoucího využití, kolik lidí na jakých linkách a jakýmisměry by terminál využívalo, jaký by to mělo přínos… Již dnes je do průmyslové zóny blízko i bez terminálu, stačilo by vyústit podchod a postavit chodník.

T. Navrátil dodal, že terminal by měl být realizován v rámci ITI a v lokalitě díky němu vznikne cca 50 – 100 parkovacích míst.

V závěru zasedání se ještě J. Navařík dotázal, jak je to tedy s tím přestupním terminálem. Ať někdo vysvětlí jeho význam a zda k tomu byla zpracována studie.

P. Měřínský sdělil, že má pocit, že na vše, co se týče terminálu, odpověděl. V materiálu z rady ze dne 3.11. je uvedeno množství dalších odpovědí na vznesené otázky.

T. Tužín uvedl, že bylo řečeno, že občané budou se závažnými akcemi seznamování veřejnou debatou. Dotázal se, kdy tedy bude veřejné projednání v této věci.

Informaci k tomuto podnětu poskytne P. Měřínský a  I. Pinkasová

Na RM dne 3.11.2016 byl předložen návrh na zahájení veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace s názvem „Přestupní terminál za nádražím v Přerově“. Tato veřejná zakázka měla být vyhlášena již podruhé, první byla usnesením RM ze dne 20.10.2016 zrušena z důvodu nepodání žádné nabídky. Při projednání předmětného materiálu na vyhlášení VZ byl přímo na RM podán protinávrh na zasání zakázky přímým zadáním, který byl RM přijat. Součástí protinávrhu nebylo pověření k podpisu náměstka Měřínského, smlouva k dnešnímu dni, tj. 21.11.2016 není podepsána.

Přestupní terminál by měl sloužit ke zpřístupnění prostoru za železničním nádražím v Přerově, tzv. Válečné rampy. V prostoru by měla být zhotovena nová parkovací místa pro osobní automobily, řešeno zavedení linek autobusové dopravy a tras cyklodopravy  do prostoru, umístění mobiliáře apod. Nezbytným předpokladem k realizaci stavby přestupního terminálu  je prodloužení podchodu pod železničním nádražím, které by mělo realizovat SŽDC.

O prostředky na realizaci stavby přestupního terminálu má SMPr záměr ucházet se z prostředků ITI Olomouckého kraje.

Jelikož je přestupní terminál nedílnou součástí obsluhy budoucí průmyslové zóny a je plánován mimo trvale obydlené území, neplánuje vedení města veřejnou debatu  k této věci.

Z: P. Měřínský

T: 5. 1. 2017

17/23

Jiří Kohout

Poděkování primátorovi za řešení pasáže, potěšil ho děkovný dopis pí Jirků.

Bez dalších sdělení

 

13.1.2017 13:06:04 | přečteno 599x | Zdeněk Daněk

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49962824
Za týden: 412011
Za den: 58078
Online návštěvníků: 1220
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load