Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017


 JMÉNO PODNĚT  ODPOVĚDNÁ OSOBA 

1/24

Tomáš Tužín

materiál 3.1

Na základě čeho proběhla soutěž o zhotovitele stavby rekonstrukce ul. Ke Tmeni, když podle zákona o veřejných zakázkách a vyhlášky 230/2012 Sb. se soutěží až na základě oceněného položkového rozpočtu stavby. Když nebyla PD, nemohl být položkový rozpočet stavby.

Byla uzavřena Smlouva o dílo, kde bylo uvedeno, že dílo zhotovitel provede dle platného stavebního povolení a projektu stavby. Jak mohl zhotovitel provést dílo, když stavební povolení ani projekt stavby neexistovaly. Město tedy zavázalo zhotovitele něčím, co neexistovalo.

Město při podpisu smlouvy předal zhotoviteli platnou PD ke zhotovení díla, kterou neměl, a tudíž mu ji nemohl ani předat.

Jak mohl někdo za město takovou smlouvu podepsat.


Veřejný a dotovaný zadavatel (definice viz § 2 odst. (2) a (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) postupuje dle Pravidel pro výběr dodavatelů pouze při zadávání zakázek malého rozsahu, tedy těch, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 tis. Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (respektive 6 mil. Kč u stavebních prací), pokud předpokládaná hodnota přesahuje uvedené limity, postupuje veřejný a dotovaný zadavatele dle Zákona o veřejných zakázkách.

V případě, že předpokládaná hodnota zakázky je menší nebo rovna 500 000 Kč bez DPH, není nutné konat výběrové řízení na dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů. Žadatel je však povinen zajistit, aby dané výdaje byly vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně. V případě akce ul. Ke Tmeni byla zakázka realizována za cenu 449.144,-Kč bez DPH a bylo postupováno v souladu s vnitřním předpisem o zadávání zakázek. 

Vzhledem ke skutečnosti, že od prvopočátku MAJ, považoval akci ul. Ke Tmeni za údržbu nebylo žádáno o vydání stavebního povolení a tedy i nebyla zpracována projektová dokumentace.  Byl zpracován jednoduchý výkaz výměr na základě, kterého byly osloveny 4 firmy a provedena realizace „údržby“ komunikace.

V současné době je zpracovaná projektová dokumentace a požádáno o vydání dodatečného povolení stavby.

Z: M. Dohnal, Tajemník

T: 13. 2. 2017

2/24

Michal Zácha

materiál 3.1

Jak byla řešena škoda, která v souvislosti s inv. akci ul. Ke Tmeni vznikla, kdo za to odpovídá? Do budoucna by chtěl být informován, jak bylo naloženo s touto uloženou sankcí.


Pokuta 70.000,-Kč vyměřená stavebním úřadem Olomouc byla uhrazena Odborem MAJ v plné výši včetně správního poplatku ve výši 1.000,-Kč.  V současné době je zpracován Zápis o vzniklé škodě – ul. Ke Tmeni zpracovaný Odborem MAJ. Ten bude předložen k projednání škodní komisi s doplněním stanoviska kontrolního výboru ZM.

Z: Tajemník

T: 13. 2. 2017

3/24

Michal Zácha

materiál 3.2

Je nutno teď v tuto dobu třeba soutěžit na okolí tzv. průpichu? Nelze fin. prostředky využít nějak jinak?

Horký – objasnil důvody pro vyhlášení soutěže a poukázal na to, že toto již mělo být řešeno dávno.

Bez dalších sdělení

4/24

Marek Dostál

materiál 3.4

K záměru Dopravního informačního systému. Finanční částky 500 tis. na záměr a samotný systém, který by měl stát cca 8 mil. využít na jiné úkoly, např. vybudování parkoviště na pozemcích FKK.

Horký – systém ITS navigace na parkovací místa je modifikován na střed města nikoliv na rezidenční parkování jako je Předmostí, 30% řidičů aut přejíždí městem za účelem hledání parkování. Z programu ITI je na tyto systémy vyhrazena dotace až do výše 85%. Dotace pro rezidenční parkování není. Pozvánka na projednávání analytické části Plánu udržitelné mobility.

Měřínský – je to maximálně 1,2 mil. Kč.

Bez dalších sdělení

5/24

Michal Zácha

materiál 3.4

1. Není spokojen s odpovědí Mgr. Strejčka na jeho podnět z minula na právní služby. Žádá o sdělení detailního popisu fin., krytí, a zda odbor PRI měl požadovanou částku ve své části rozpočtu po celou dobu od uzavření smlouvy. Dotaz na primátora zda věděl kde dni podpisu smlouvy o tom, že odměna bude max. 100 tis. nikoliv 50. A zda při podpisu smlouvy věděl, zda byla částka rozpočtována. RM byl primátor pověřen k podpisu smlouvy, ale smlouva nebyla přílohou materiálu do RM.

V rámci přípravy materiálu na jednání RM dne 5.10.2016 byla presumována částka za právní posouzení ve výši 50 tis. Kč. V této výši byly požadované služby také finančně kryty. Ke dni podpisu smlouvy nebylo známo, zda v rámci složitosti řešeného případu nemůže dojít k požadavku na rozšíření právních služeb původně objednaných. Informace o finanční hodnotě objednávaných právních služeb tak byla ke dni podpisu smlouvy, pro primátora pověřeného k jejímu podpisu, platná. 

Ke dni 13.2.2017 byly vystaveny faktury za právní posouzení v celkové výši 47.038 Kč, tj. předpokládaná částka 50 tis. Kč za právní posouzení uvedená v důvodové zprávě materiálu na jednání RM dne 5.10.2016 doposud tedy překročena nebyla.

S ohledem na složitost skutkové i právní podstaty případu, je možno předpokládat vznik požadavku na rozšíření specializovaných právních služeb. Z tohoto důvodu byl preventivně proveden požadavek na rozpočtové opatření na zvýšení provozního rozpočtu odd. PZD, z jehož ORJ jsou obdobné služby kryty, a to proto, aby v případě vzniku požadavku na rozšíření služeb právě nedošlo k situaci, že by tyto služby kryty nebyly.

Postup při změnách smluv upravuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění resp. vnitřní předpis č. 16/2016. O případném požadavku na rozšíření služeb bude standardním způsobem informována RM, která současně o případné změně smlouvy rozhodne. 

K připomínce, že smlouva nebyla přílohou materiálu RM sdělujeme, že smlouva přílohou předlohy pro jednání RM dne 5.10.2016 byla. (viz ikona souboruPříloha č. 3).

Vyjádření Ing. T. Přikryla, vedoucího odd. rozpočtu, odbor ekonomiky, na žádost Mgr. Jana Strejčka, ved. odd. PZD ze dne 3.2.2017:

Dne 15.2.2016 schválilo Zastupitelstvo města Přerova (č. 416/14/5/2016), mimo jiných, převod v roce 2015 nečerpané částky ve výši 240 000 Kč určené na dílčí plnění dotačního managementu projektu IOP 09 "Zajištění přenosu dat v územní samosprávě města Přerova", v rozpočtu zaúčtováno na par. 6171 pol. 6121 orj. 023 org. 500190.

Dne 21.11.2016 požádal odbor řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací o změnu rozpisu rozpočtu v rámci řádku Projektové dokumentace (správa dotací), orj. 023 - převod částky 100 000 Kč z par. 6171 pol. 6121 na pol. 5166, vše s org. 500190, požadovaná změna zaúčtována dne 22.11.2016.

O konkrétním čerpání přiděleného rozpočtu rozhoduje příslušný příkazce operace a dílčí správce rozpočtu, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 416/2004.

Z: I. Pinkasová

T: 13. 2. 2017

5/24

Michal Zácha

materiál 3.4

2. E-Centre - ze smlouvy bylo jasně řečeno, že školení má být mimo Přerov, nakonec bylo v Přerově. Nechápe, k čemu e-Centre bude, když nemusí být využíván. Zápis z jednání ohledně e_Centre, kdy za PO byli přítomni pouze 3 ředitelé.

E-centre mimo jiné slouží i jako nástroj pro splnění zákonné  povinnosti provést před nákupem průzkum trhu. V e-centre jsou pro danou kategorii zboží vždy 3 nabídky, čímž je tato zákonná povinnost provést průzkum trhu splněna.

Pokud má objednatel lepší nabídku, než je na e-centre, může ji využít.

Mínění 3 ředitelé zastupovali ostatní ředitele, na jednání byly vypořádány všechny zaslané připomínky.

Z: P. Měřínský

T: 13. 2. 2017

3. Dluhonské mosty. Původní materiál byl 55 mil., náměstek říkal 66 mil a v posledním materiálu z RM z 11. 1. je 113 mil. Proč a na základě čeho se částka zvyšuje, jestli je to finančně kryto. Jednou se mluví o dotaci, jindy o příspěvku a to jsou diametrálně odlišné pojmy. Kolik teda město dostane či nedostane, zda bude dotace, zda jsou projekty. Chce odpovědi na otázky:

 • jak jsme finančně kryti
 • jestli to je v rozpočtu
 • kdy akce bude realizována
 • zda již máme dotaci či fin. příspěvek, jak se budeme spolupodílet
 • jestli již bylo vydáno stavební povolení
 • atd. atd.

ad 3) Gala – poskytl informace k vývoji cen stavby Dluhonské mosty. O dotaci bude požádáno do 31. 1. 2017. Jakmile získáme informace, tak budeme Zastupitelstvo informovat. Cena se upravuje na základě upřesňování projektové dokumentace – rozšíření komunikace, vybudování opěrných zdí.

Na jednání ZM dne 20. 2. 2017 bude přizván zástupce fy PONTEX, Ing. Kalný.

Bylo na místě odpovězeno P. Galou – bez dalších sdělení

4. Proč a na základě čeho se stánky z nám. TGM z vánočních trhů vyřazují, zda nebudou na vánočních trzích chybět, anebo zda a proč budeme nakupovat nové.

Informace B. Střelce, jednatele TSMPr:

- TSMPr vlastní v současné době 13 ks dřevěných prodejních stánků, které byly postupně zakoupeny v roce 2011 za jednotnou cenu 44.685 Kč (bez DPH). Tyto stánky byly v průběhu let používány hlavně k zajištění Velikonočních oslav, k hodovým slavnostem a na vánočních trzích. V září a v říjnu 2016 proběhla oprava nátěrů všech těchto prodejních stánků tak, aby tyto mohly sloužit minimálně 5 dalších let.

 • Prodejní stánky, které byly umístěny v počtu 8 ks v listopadu a prosinci na náměstí TGM, se nevyřazují. 6 ks z těchto stánků bylo přemístěno na Náměstí Přerovského povstání, kde nahradily již značně použité stánky, které zde sloužily jako prodejní stánky pro trhovce, kteří zde prodávají svoje produkty.
 • Původní stánky v počtu 6 ks, které TSMPr odkoupily 24. 11. 2011 od SMP za částku 69.600 Kč (bez DPH) jako použité a byly umístěny na Náměstí Přerovského povstání, byly na základě smlouvy se SMP v lednu roku 2017 prodány SMP za odhadní cenu 2.500 Kč (vč. DPH)/ks.
 • Z těchto informací vyplývá, že v současnosti mají TSMPr k použití 7 ks volných stánků a tyto je možno použít na zajištění oslav pro SMP. Je možno ze strany TSMPr zakoupit buď nové obdobné stánky, nebo stánky jiné konstrukce (např. lehce demontovatelné k jednorázovému použití, po kterých už léta volají prodejci, kteří si je chtějí pronajmout na oslavy pouze na několik dnů) dle potřeb a požadavků města nebo TSMPr.

Z: B. Střelec, P. Měřínský

T: 13. 2. 2017

5. Proč probíhá vypovídání stávajících smluv s nájemníky nebytových prostor a uzavírání smluv na dobu určitou za ceny stanovené dle nových znaleckých posudků.

Jedná se o smlouvy, kde byla poskytnuta podpora de minimis a musí být uzavřeny na dobu určitou dle nálezu UHOS a to z důvodu výpočtu poskytnuté výše veřejné podpory. Při projednání těchto smluv v Komisi pro záměry vzešel návrh ze strany komise na změnu nájemních smluv z doby určité na dobu neurčitou a zvýšení nájmu na úroveň vnitřního předpisu. U společnosti VELUTOX komise doporučila neuzavření prodloužení smlouvy a vyhlášení výběrového řízení na nájem tohoto prostoru.

Z: P. Měřínský

T: 13. 2. 2017

6/24

Tomáš Dostal

materiál 3.4

Žádá o bližší informace ohledně materiálu Zpráva o vývoji na ubytovnách.

Pospíšilová – poskytla požadované informace. Zpráva bude rozeslána.

Viz ikona souboruPříloha č. 1

Bez dalších sdělení. Bude rozeslána zpráva všem zastupitelům.

Z: R. Pospíšilová

T: 13. 2. 2017

7/24

Michal Zácha

materiál 3.4

Co bude s Chemikem?

Věc bude projednávána dne 20.2.2017 na ZM v předloze týkající se zbytného majetku.

Z: P. Košutek

T: 13. 2. 2017

8/24

Tomáš Tužín

materiál 3.4

Problematika Dluhonských mostů.

Na jednání ZM dne 20. 2. 2017 bude přizván zástupce fy PONTEX, Ing. Kalný.

K danému tématu bude na únorové ZM pozván zástupce fy. PONTEX Ing. Kalný

Z: P. Gala

9/24

Michal Zácha

materiál 5.1

3,1 mil. na koupaliště v Penčicích bylo známo již v minulém roce. Proč to nebylo již v rozpočtu města na rok 2017.

Škola B. Němcové, totéž. Jedná se o investice, které byly známy již v minulosti.

Dotazy:

 • jsou akce v daném rozpočtovém opatření č. 1 zahrnuty do registru investic
 • zda je to v souladu s vnitřním předpisem
 • zda to bylo schváleno jako záměrový materiál v RM
 • existuje finanční krytí těchto investičních akcí?

Odbor PRI na základě požadavku odboru ekonomiky zaslal dne 27.9.2016 návrh rozpočtu na rok 2017, týkající se jak návrhu projektových dokumentací plánovaných investic, tak návrh nových investičních akcí pro rok 2017 k realizaci, včetně návrhu přecházejících investičních akcí z roku 2016 do roku 2017 a přecházejících akcí ITI. Součástí návrhu nových investičních akcí k realizaci byly:

Dopravní stavby roku 2017 - (Rekonstrukce vnitrobloku  Kainarova, Kopaniny – stavební úpravy chodníků před ZDR střediskem a oprava komunikace ul. Kratochvílova)

Předpokládané investiční akce k realizaci v 2017 – mezi těmito akcemi byly: ( Revitalizace parku Fr. Rasche, Cyklostezka Velká Dlážka, Přeložka VO Svépomoc, na hrázi, Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích, Rekonstrukce dřevěných mostků v parku Michalov, Zateplení ZŠ B. Němcové, Výměna střešní krytiny střechy ZŠ B. Němcové, RSP- 12. Etapa a Zateplení DPS Trávník.)

Zastupitelstvo města Přerova č. 23 ze dne 12.12.2016, svým usnesením č. 671/23/5/2016 – příloha č. 2/6 schválilo převod prostředků na inv. akce nad 500 tis. Kč v 2017.

Součástí  tohoto  usnesení nebyla:

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu v Penčicích, protože  na finanční  krytí měla být použita část  z rezervy roku  2016  s dofinancováním  ze  zdrojů daňových  plnění daňových  příjmů  roku 2016 (s finančním krytím nákladů z rezervy rozpočtu města a z výsledku  hospodaření 2016 Tepla  Přerov a.s.). Výsledek  hospodaření města za  rok 2016 při schvalování inv.  akcí nad  500 tis. Kč  v ZM č. 23 z 12.12.2016 nebyl znám.  


ZŠ B. Němcové - zateplení objektu  - s finančním  krytím z rezervy  rozpočtu 2016.

ZŠ B. Němcové – výměna  střešní  krytiny - s finančním  krytím z rezervy  rozpočtu 2016.  Obě  investiční akce týkající se ZŠ B. Němcové  nebyly v rozpočtu města  pro  rok  2017, protože  na finanční  krytí této  akce měla  být použitačást z rezervy roku 2016 a  zbytek z výsledku hospodaření města za rok 2016.

Při schvalování akcí investičních akcí nad 500 tis. Kč  v ZM č. 23 z 12.12.2016 nebyl výsledek hospodaření  roku 2016 znám. 

Dne  3.1 2016 požádal odbor  PRI vnitřním sdělením odbor  ekonomiky o zařazení k realizaci  na  rok  2017 tyto  investiční akce:

 1. Oprava a  doplnění systému  recirkulace …v Penčicích  s RO  3 100 tis. Kč
 2. ZŠ B. Němcové – výměna  střešní krytiny s RO 5 000 tis. Kč
 3. Revitalizace  hradního  příkopu zámku  v Přerově – Oprava  hradeb v JZ části  hradního  příkopu  s RO 2 200 tis. Kč

Zastupitelstvo města  Přerova ze  dne  23.1.2017  po projednání schválilo  úpravy  rozpočtu rozpočtovým  opatřením č. 1, usnesení 696/24/5/2017

Další dotazy:

Jsou akce v daném rozpočtovém opatření č. 1 zahrnuty do registru investic 

ANO - v rozpočtovém  opatření  č. 1 jsou zahrnuty akce z registru investic:

Oprava a  doplnění systému  recirkulace …v Penčicích 

ZŠ B. Němcové – výměna  střešní krytiny

Zda je to v souladu s vnitřním předpisem – vnitřní předpis č. 21 Zásady postupů a pravidel při pořizování stavebních investic  tento VP byl schválen RM  dne  8.12.2016, nabyl  účinnosti  1.1.2017, registr investic na rok 2018 se tedy podle něj bude sestavovat v průběhu roku 2017 se schválením do 31.12.2017

Zda to bylo schváleno jako záměrový materiál v RM – zde není zřejmé, co měl tazatel na mysli, dotazované akce byly k přípravě schváleny RM

Existuje finanční krytí těchto investičních akcí?  ANO

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu v Penčicích – 3 100  tis. Kč, projektová dokumentace  předána odboru PRI odborem MAJ a převzatá od Tepla Přerov, a.s.. Tuto nutno před realizací dopracovat, neboť  je  neúplná, položkový  rozpočet převzaté dokumentace  neobsahuje  všechny  položky nutné  pro  realizaci. V původní dokumentaci Teplo Přerov, a.s., počítalo s dodávkou některých komponentů ve vlastní režii. Náklady na realizaci budou  ještě  po  zpracování  kompletního  položkového  rozpočtu  projektanta vyšší  než uváděné  v RO.  

ZŠ B. Němcové – výměna  střešní  krytiny  - 5 000 tis. Kč

Rozpočtové  opatření č.1 schválené ZM dne 23.1.2017, č. u. 696/24/5/2017

Z: P. Měřínský

T: 13. 2. 2017

10/24

Michal Zácha

materiál 5.1

Kolik finančních prostředků bylo nainvestováno do hokeje z města, Tepla a.s. a z dalších městských společností za rok 2016.

Viz ikona souboruPříloha č. 2

Z: T. Navrátil

T: 13. 2. 2017

11/24

Tomáš Dostal

bod programu č. 10

Chtějí, aby MMPr našel v Předmostí řešení, aby nástěnky obou pohřebních služeb byly u sebe.

Odbor MAJ uvedenou záležitost řeší. Ve věci se lze dále obracet na vedoucího odboru Ing. Dohnala.

Z: M. Dohnal

T: 13. 2. 2017

13/24

Michal Zácha

bod programu č. 10

Žádost, která mu byla doručena, obsahovala fotografie z času vyhlášení smogové situace, kde byly zachyceny kouřící komíny Teplárny.

Juliš – situaci objasnil.

Bez dalších sdělení

16/24

Marek Dostál

bod programu č. 10

Provést kontrolu dodržování jízdních řádů, protože prý dochází ke zpožďování spojů MHD.

Primátor – je třeba volat např. Ing. Kočicové a sdělit, která zastávky, který spoj a který čas došlo ke zpoždění.

Bez dalších sdělení

17/24

Tomáš Tužín

bod programu č. 10

Přestupní terminál – dostal odpověď, kde bylo uvedeno„…smlouva je podepsaná, zpracovává se projektová dokumentace s tím, že v 1. fázi bude zpracována studie, tuto je možno projednat s veřejností …“ – nejednoznačnost, neurčitost odpovědi. Potom má další odpověď magistrátu, kde je uvedeno, že se nepočítá s projednáním s veřejností. Dvě odpovědi a každá je jiná.

Chce jednoznačně, kdy bude studie dokončena a zda bude či nebude následovat veřejné projednání. Chce vědět čistě technicky:

 • proč se přestupní terminál buduje
 • v jakých parametrech
 • s jakou kapacitou
 • odkud kam
 • kam autobusy budou-nebudou jezdit
 • jaký význam tento záměr má

V uzavřené smlouvě o dílo na zpracování dokumentace Přestupní terminál za nádražím jsou uvedeny následující činnosti:

 • Geodetické zaměření lokality (výškopis, polohopis)
 • Inženýrsko geologický průzkum
 • Zajištění vstupních podkladů
 • Dendrologický průzkum
 • Zpracování studie
 • Dokumentace k územnímu řízení
 • Inženýrská činnost k DÚR
 • Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)
 • Inženýrská činnost k DSP
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Inženýrská činnost k DPS
 • Rozpočet stavby

V současné době probíhá vypracování studie využití území na vybudování přestupního terminálu – parkoviště. Nově zbudované parkoviště bude navazovat na  prodloužení  podchodu za kolejiště nádraží směrem k Přerovským strojírnám. Plánovaná stavba se bude nacházet na území vymezeném pozemky p.č. 979, 6868/83, část 6868/102 a 6868/103, vše v k.ú. Přerov. Na pozemku p.č. 979 se nachází  v travnaté ploše válečný hrob, který je nutné respektovat.

Studie bude zpracována min. ve 2 kapacitních variantách a bude obsahovat:

 • návrh dopravního uspořádání prostoru (návrh uspořádání komunikací, návrh nových parkovacích míst, umístění autobusové zastávky, zavedení cyklodopravy do prostoru terminálu), návrh doplňujících staveb a mobiliáře
 • Analýzu majetkových poměrů + záborový elaborát
 • Promítnutí dopravně bezpečnostních hledisek, napojení na stávající komunikace - základní posouzení stavební a legislativní proveditelnosti stavby
 • Projednání a zajištění stanovisek dotčených subjektů a orgánů státní správy –  Drážní úřad, SŽDC, DPOV a.s., SSOK, Policie ČR, Povodí Moravy a dalších
 • Zaměření (polohopis, výškopis)
 • Geologický a hydrogeologický průzkum
 • Dendrologický průzkum stromů, keřů
 • Výkresová část (přehledná situace, situace stavby v měřítku 1 : 2 000, zakreslení koordinační situace variant do KN, vzorové příčné řezy vč. odvodnění)
 • Propočet investičních nákladů stavby jednotlivých variant dle stavebních objektů

Studie bude reflektovat zpracovávanou projektovou dokumentaci na stavbu „Prodloužení podchodu v žst. Přerov“, jejímž investorem bude SŽDC.

Termín vypracování studie je smluvně dohodnut do 90 kalendářních dnů, tzn. do 5.3.2017 (neděle), respektive 6.3.2017.


K otázce veřejného projednání: Bude-li vznesen požadavek na projednání studie s veřejností, odbor PRI zajistí její projednání. Tzn. součástí o dílo veřejné projednání není, ale pokud bude požadavek vedení města, veřejné projednání bude uskutečněno a odborem PRI zajištěno, zde nespatřujeme žádný rozpor. 

Ve výše uvedeném sdělení je odpovězeno na čistě technické dotazy; na dotaz, proč se terminál buduje, sdělujeme, že odbor PRI akceptuje a naplňuje rozhodnutí RM č. 2088/56/6/2016.

Z: P. Měřínský, I. Pinkasová

T: 13. 2. 2017

18/24

Tomáš Dostal

bod programu č. 10

Chladné prostředí v hlavním sále MěD při jednání ZM.

Jak již byli zastupitelé koncem roku informováni, v Městském domě probíhá za provozu výměna oken, což způsobuje problémy s udržováním teploty ve velkém sále (a to i s ohledem na nízké venkovní teploty).  Výměna oken bude probíhat do konce dubna, včetně zateplení dvorního traktu MěD.

Z: J. Macíček

T: 13. 2. 2013

19/24

občan – Jakub Navařík

bod programu č. 10

1. Zajímá se, zda bude veřejné projednání přestupního terminálu. Jak bude zajištěna bezpečnost v té čtvrti, kde se má budovat to parkoviště.

K otázce veřejného projednání: Bude-li vznesen požadavek na projednání studie s veřejností, odbor PRI zajistí její projednání. Tzn. součástí o dílo veřejné projednání není, ale pokud bude požadavek vedení města, veřejné projednání bude uskutečněno a odborem PRI zajištěno.

Otázku bezpečnosti budoucí stavby odbor PRI neřeší, nicméně lze uvést, že již dnes v prostoru parkuje řada osobních automobilů a otevřením prostoru pro veřejnost se bezpečnostní situace patrně nezhorší.

Z: P. Měřínský, I. Pinkasová

T: 13. 2. 2017

2. Také poukazuje na chlad v sále.

Viz odpověď k bodu 18/24

Z: J. Macíček

T: 13. 2. 2017

 

23.2.2017 9:23:36 | přečteno 280x | Zdeněk Daněk

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 617153
Za den: 106433
Online návštěvníků: 2431
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load