Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. března 2017 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích.

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 66. Schůzi konané 6. 4. 2017 a přijala následující usnesení:

2630/66/10/2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

 1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
 2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
 3. vyslovuje souhlas se způsobem vypořádání podnětů 16/26 a 18/26, odpovědi na ně považuje za dostatečné.

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský


 Jméno Podnět Odpovědná osoba

1/26

Michal Zácha

Dotaz k usnesení 2504/64/11/2017, kterým rada na podnět primátora vzala na vědomí omezení pravomocí A. Prachaře zastupovat město Přerov ve věcech dopravních - dálnice D1. Dotázal se, co bylo důvodem a jaký je rozsah omezení.

Primátor odpověděl, že se s A. Prachařem dohodli, že nadále nebude řešit s ŘSD záležitosti související s přípravou D1, jelikož má na některé záležitosti jiné názory a jeho spolupráce by mohla být kontroverzní. Dále bude ale pokračovat na přípravě stavby Dluhonských mostů, na přípravě dopravních staveb Olomouckého kraje na území města, na zobousměrnění Palackého ulice. Zároveň primátor uvedl, že by chtěl A. Prachařovi  poděkovat za jeho podíl na zrychlení přípravy stavby dálnice.

Viz také podnět 10/25, kterým M. Zácha požaduje písemnou odpověď.

Primátor: vše bylo dostatečně vysvětleno přímo na jednání zastupitelstva – viz výše uvedené.

Z: primátor

T: 13.4.2017

2/26

Michal Zácha

Dotaz k usnesení 2484/64/7/2017, kterým rada schválila zřízení odtahové služby na území statutárního města Přerova, vydala Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odstranění silničních vozidel a vraků a s tím související služby parkovišť a Směrnici pro postup při odtahu vozidel.

Dotazuje se, proč máme uzavřeny dvě smlouvy – se společností ASSIST 24 s.r.o. a s TSMPr. ASSIST 24 má zajišťovat odtah vozidel tvořících překážku silničního provozu na pozemních komunikacích a vozidel neoprávněně stojících na vyhrazeném parkovišti. Na základě čeho byly stanoveny  maximální ceny za nucené odstranění silničních vozidel a vraků a s tím související služby parkovišť. Dotazuje se, proč neproběhlo výběrové řízení na jeden odtah.

M. Dohnal odpověděl, že 2 smlouvy jsou uzavřeny proto, že TSMPr disponují autem, který využívají také k dalším činnostem, nikoliv pouze primárně pro odtahy, přestavba vozidla trvá nějakou dobu a my budeme některé odtahy realizovat okamžitě (odtah vozidel tvořících překážku silničního provozu na pozemních komunikacích a vozidel neoprávněně stojících na vyhrazeném parkovišti firma ASSIST zajistí do hodiny a půl). Dodal, že cena byla určena na základě poptávky, přesto, že se čekají náklady do 50 tis. Kč za rok. B. Střelec potvrdil, že jejich vozidlo neslouží pouze k odtahům, proto nejsou do hodiny a půl nastoupit k odtahu a proto se o tuto část zakázky vůbec neucházeli, cena je stanovena na základě kalkulace TSMPr.

Viz také podnět 10/25, kterým M. Zácha požaduje písemnou odpověď.

P. Měřínský: vše bylo dostatečně vysvětleno přímo na jednání zastupitelstva – viz výše uvedené.

Z: P. Měřínský

T: 13.4.2017

3/26

Michal Zácha

K usnesení  2518/65/6/2017 - Veřejná zakázka „Městská autobusová doprava v Přerově 2018 - 2027“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, pověření komise.

Z usnesení se dočetl, že je členem Komise pro posouzení splnění podmínek účasti účastníka a hodnocení nabídek, časové možnosti mu to však nedovolují. Navrhuje tedy, aby za něj v komisi nastoupil náhradník nebo primátor. Pro příště požaduje, aby se nominace do komise předem projednala.

Viz také podnět 10/25, kterým M. Zácha požaduje písemnou odpověď.

P. Měřínský: na radě bude projednána změna ve složení výběrové komise.

Z: P. Měřínský

T: 13. 4. 2017

4/26

Michal Zácha

Navrhuje u usnesení, z nichž vycházejí úkoly odboru PRI psát termíny, aby mohli naplňování jednotlivých usnesení zastupitelé sledovat (u jiných odborů tak tomu je).

P. Měřínský: návrhy na usnesení jsou dostatečné, s ohledem na to, že se zpravidla jedná o typ usnesení obsahující řadu úkonů, mohl by mít termín naplnění spíše orientační charakter.

Z: P. Měřínský

T: 13. 4. 2017 - průběžně

5/26

Michal Zácha

K usnesení 2548/65/10/2017 - Návrh na zřízení Komise škodní - se dotázal, jak bude škodní komise fungovat, zda bude fungovat souběžně se stávající komisí, zda některá z nich bude mít právo veta.  

Primátor odpověděl, že tímto usnesením jmenovaná škodní komise bude jediná škodní komise, která bude jako komise rady řešit škody zaměstnanců, hasičů apod. Je to ve statutárních městech obvyklá komise. Stávající škodní komise (poradní orgán tajemníka) bude v důsledku tohoto usnesení rady zrušena.

Viz také podnět 10/25, kterým M. Zácha požaduje písemnou odpověď.

Primátor: vše bylo dostatečně vysvětleno přímo na jednání zastupitelstva – viz výše uvedené.

Z: primátor

T: 13.4.2017

6/26

Michal Zácha

K materiálu 6.1 - Investiční akce nad 500 tis. Kč roku 2017 – žádápísemnou odpověď, jak probíhalo schvalování nových investičních akcí, včetně mostů, zda akce nebyla spuštěna dřív než byl schválen záměr, jak je to s financováním. Žádá písemnou odpověď - u tabulky B komplet, u tabulky C jen mosty.

Závěr: K jednotlivým položkám v tabulce B a k mostům (tabulka C) bude připravena písemná informace obsahující požadované.

P. Měřínský: doplněné tabulky budou přílohou písemného vypořádání podnětů.

Příprava investiční akce je složitý proces, který je většinou zahajován předložením záměru RM zahájit projektovou přípravu na danou investiční akci za předpokladu finančního krytí na pořízení dokumentace. Po zpracování dokumentace (DÚR, DSP, DPS) a získání pravomocných povolení stavebního úřadu je akce způsobilá k realizaci. Pokud odbor PRI obdrží pokyn k zahájení realizace, předloží na OE žádost o rozpočtové opatření na finanční krytí akce, po schválení finančního krytí RM, resp. ZM, jsou připraveny podklady k veřejné zakázce na dodavatele. Veřejnou zakázku schvaluje RM, v případech kdy se jedná o zákonnou VZ (nad 2 mil. Kč u dodávek a služeb, nad 6 mil. Kč u stavebních prací) po předchozím schválení záměru zadat veřejnou zakázku Zastupitelstvem města. Po ukončení výběrového řízení a podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem nastává vlastní realizace investiční akce v souladu se SoD.

Odbor řízení projektů a  investic vyzval v 08/2016 všechny odbory MMP k předložení požadavků na investice, které by měly být realizovány v roce 2017. Na  základě požadavků odborů byl  vypracován návrh registru investičních akcí v rozsahu nad 500 tis. Návrh registru byl projednáván na poradách k investičním akcím města a průběžně aktualizován. Z tohoto registru byly vybrány investiční akce pro realizaci v 2017. Přehled investičních akcí na rok 2017 byl předložen na 26. zasedání ZM dne 20.3.2017. Finanční krytí jednotlivých akcí bylo zajišťováno rozpočtovými opatřeními uplatněnými  na odboru ekonomiky.

Žádná investiční akce (ani projektová příprava ani realizace)nebyla zahájena bez schváleného finančního krytí.

TABULKA B

Rekonstrukce komunikace v ulici Kainarova

5 050,00

Oprava  komunikace ul. Kratochvílova

2 500,00

Kopaniny - stavební úpravy chodníku před ZDR střediskem

1 300,00


52. RM 8.9.2016 č. usn. 1916/52/6/2016 Návrh dopravních staveb pro rok 2017 

Rada města Přerova po projednání:

1.schvaluje zahájení přípravy investičních akcí pro realizaci v roce 2017 :

a) Stavba „Přerov, ulice Kainarova“

b) Stavba „Přerov Kopaniny-stavební úpravy chodníku před zdravotním střediskem-ulice U

výstaviště.“

c) Stavba „Oprava místní komunikace ul. Kratochvílova.“

Ukládá odboru řízení projektů a investic zahájit před realizační přípravu investičních akcí dle bodu 1  tohoto usnesení, za podmínky finančního krytí nákladů na vypracování potřebných projektových dokumentací, tak aby stavby uváděné v bodě 1 mohly být realizovány v roce 2017

Finanční krytí akcí:

ZM č. 23 z 12.12.2016, č. usn. 671/23/5/2016, příloha 2/6

ZM č. 26 z 20.3.2017, č. usn. 741/26/4/2017 RO č.4 a 5  +900 tis. Kč (Oprava kom. Kratochvílova)

„Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova“

66. RM z 6.4.2017, č. usn. 2570/66/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek - VŘ dosud neukončeno 

„Kopaniny – stavební úpravy chodníku před zdravotním střediskem v Přerově“

63. RM z 16.2.2017, č. usn. 2390/63/6/2017 Veřejná zakázka „Kopaniny – stavební úpravy chodníku před zdravotním střediskem v Přerově“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek

66. RM z 6.4.2017, č. usn.2568/66/6/2017 Veřejná zakázka „Kopaniny – stavební úpravy chodníku před zdravotním střediskem v Přerově“ – rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Oprava  komunikace ul. Kratochvílova

Oprava komunikace ul. Kratochvílova - probíhá příprava veřejné zakázky

 Revitalizace hradního  příkopu zámku v Přerově - Oprava hradeb v JZ  části hradního příkopu

2 200,00


ZM č. 24 z 23.1.2017 us. 696/24/5/2017 Rozpočtové opatření č. 1

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy.

63. RM z 16.2.2017, č. usn. 2393/63/6/2017 Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově - oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu - žádost o dotaci

62. RM z 26.1.2017, č. usn. 2345/62/6/2017 Veřejná zakázka „Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově

Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a

hodnocení nabídek

65. RM z 16.3.2017, č. usn. 2511/65/6/2017 Veřejná zakázka „Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově - Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu“ – rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Výměna střešní krytiny střechy ZŠ B. Němcové

5 000,00


ZM č. 24 z 23.1.2017, č. usn. 696/24/5/2017 Rozpočtové opatření č. 1

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy.

65. RM z 16.3.2017, č. usn. 2513/65/6/2017

Veřejná zakázka „ZŠ Boženy Němcové – výměna střešní krytiny“ – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek - VŘ dosud neukončeno 

Regenerace sídliště Předmostí -12.etapa

9 000,00


ZM č. 23 z 12.12.2016, č. usn. 676/23/7/2016  Regenerace sídliště Přerov II  - Předmostí, 12. etapa v roce 2017

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje realizaci Projektu Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa  v roce 2017 dle důvodové zprávy.

Finanční krytí akce:

ZM č. 23 z 12.12.2016, č. usn. 671/23/5/2016, příloha 2/6

ZM č. 25 z 20.2.2017, č. usn. 724/25/6/2017 Schválení záměru Statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa“

64. RM z 2.3.2017, č. usn.2462/64/6/2017 Veřejná zakázka „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa“ - schválení zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení, pověření komise  - VŘ dosud neukončeno 

Stavební úpravy kina Hvězda

8 203,40


ZM č. 23 z 12.12.2016, usn. 671/23/5/2016, příloha 2/6, 8203,4 tis. Kč

dosud zpracována pouze aktualizace dokumentace rekonstrukce vzduchotechniky

Revitalizace parku Fr. Rasche

1 500,00


ZM č. 23 z 12.12.2016, usn. 671/23/5/2016 = 1500tis. Kč, příloha 2/6

ZM č. 26 z 20.3.2017, usn. 741/26/4/2017 RO č.4 a 5  +1300 tis. Kč  

probíhá příprava veřejné zakázky 

Oprava a  doplnění systému a recirkulace bazénové vody
plaveckého bazénu  na letním koupališti, Penčice

3100,00


41. RM z 7.4.2016, č. usn. 1386/41/6/2016 Návrh na zajištění realizace oprav a investic na sportoviště ve správě společnosti Teplo Přerov a.s. Rada města Přerova po projednání:

Schvaluje realizaci investiční akce „Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti Penčice.“ Ukládá odboru řízení projektu a investic zahájit přípravu realizace investiční akce dle bodu 1 tohoto usnesení, tak aby byly realizovány v roce 2017.

Finanční krytí akce:

ZM č. 23 z 12.12.2016, usn. 671/23/5/2016, příloha 2/6

ZM č. 26 z 20.3.2017, č. usn.744/26/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“

66. RM z 6.4.2017, č. usn. 2567/66/6/2017 Veřejná zakázka „Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“ - schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce, schválení zadávacího řízení a jeho zahájení, pověření komise - VŘ dosud neukončeno 

TABULKA C

Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská

104 688,20


ZM usn. 592/20/5/2016 Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje investiční záměr na akci "Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská" včetně bezpečného převedení pěších a cyklistů přes trať.

Finanční krytí akce:

Akce není  finančně kryta, odbor řízení projektů a investic požádal dne 9.2.2017 odbor ekonomiky žádostí o rozpočtové opatření ve výši 104 800 tis. Kč a o zařazení investiční akce k realizaci do rozpočtu akcí nad 500 tis. Kč na rok 2017.

65. RM z 16.3.2017, č. usn. 2517/65/6/2017 Veřejná zakázka „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“ - schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - smlouva bude podepsána až po schválení finančního krytí akce

66. RM z 6.4.2017, č. usn. 2564/66/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“

Z: P. Měřínský

T: 13. 4. 2017

7/26

Petr Kouba

Požaduje informaci (statistiku) – kolik chodníků a cest se v tomto volebním období opravilo a kolik v minulém volebním období (včetně vynaložených nákladů). 

Závěr: Bude zpracován přehled uvedených investic za toto a uplynulé volební období.

Viz přílohy:

ikona souboruPříloha č. 3A
ikona souboruPříloha č. 3B
ikona souboruPříloha č. 3C
ikona souboruPříloha č. 3D

Z: P. Měřínský, P. Košutek

T: 13. 4. 2017

8/26

Jiří Pospíšil

K materiálu 6.2. – koupaliště v Penčicích – ve svém vystoupení uvedl, že v roce 2015 schválilo představenstvo společnosti Teplo zmíněnou rekonstrukci. Byla vypracovaná a schválená projektová dokumentace a vysoutěžený dodavatel, vše prošlo představenstvem společnosti Teplo. V prosinci 2015 bylo v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace požádáno Statutární město Přerov o zajištění a provedení oprav a investic ve výši 2,737.706,- Kč bez DPH. Téměř celý rok se nic nedělo a v říjnu 2016 znovu požádala společnost Teplo Statutární město Přerov, prostřednictvím představenstva o zajištění zmíněné investice. Odborem majetku bylo sděleno, že investice byla zařazena na rok 2017 a že se zpracovává zadávací dokumentace na výběr zhotovitele. Na začátku roku 2017 společnost Teplo na vyžádání předala projektovou dokumentaci Statutárnímu městu Přerov. Od té doby nikdo s provozovatelem Teplo Přerov nekomunikoval, až 2. března letošního roku požádal úsek přípravy a realizace investic společnost Teplo o vyjádření k aktualizované dokumentaci s termínem do 10. 3.

Tam už figurovala částka shodná s projednávanou předlohou, čili 3,434.324,- Kč bez DPH a s realizací ve druhém pololetí roku 2017, takže po sezoně, pokud koupaliště nezavře hygiena.

Já se ptám předkládajících:

 • v čem nebyla projektová dokumentace zpracovaná společností Teplo úplná, jak se hovoří v předchozí předloze
 • proč nebyla provedena realizace tak jak ji měla společnost Teplo vyprojektovanou a vysoutěženou v roce 2015
 • co vedlo Statutární město Přerov k tomu, že upravilo projekt
 • za co bude rozdílná částka od původního a vyhovujícího projektu utracena, tj. 696 618,- Kč
 • rád bych znal důvod proč nebyl aktualizovaný projekt projednán a konzultován s provozovatelem společností Teplo Přerov za účasti projektanta v průběhu jeho aktualizace

M. Zácha prosí o stručnou odpověď před hlasováním. I. Pinkasová odpověděla, že finanční rozdíl vznikl proto, že součástí dokumentace nebyla technologie čerpadla atd., tedy některé záležitosti, které si Teplo chtělo udělat samo. Po zahrnutí těchto záležitostí a kompletaci projektu tedy došlo k navýšení ceny. S Teplem se pokoušeli komunikovat, reakce jsou zatím žádné. Neví o tom, že by Teplo mělo vysoutěženého nějakého dodavatele. J. Pospíšil doplnil, že projektovou dokumentaci  si vyžádali od Tepla počátkem roku, oslovili je 2.3., loni s nimi nekomunikovali. Dodal, že si chtěli udělat sami i elektroinstalaci. Nechápe, proč projektovou dokumentaci neřešili s provozovatelem. J. Kohout – zatím se schvaluje záměr, dle jeho názoru tedy žádná zakázka neběží a tohle si mohli vysvětlit v rámci koalice. J. Pospíšil sdělil, že již bylo v roce 2015 vysoutěženo, tak proč se soutěží znovu? P. Měřínský vysvětlil, že se změnila smlouva mezi společností Teplo a městem, která upravuje, jakým způsoben se bude Teplo starat o sportoviště. Od roku 2016 tedy investuje do sportovišť město, nikoliv společnost Teplo.

Rada města Přerova v rámci zajištění realizace oprav a investic na sportovišti ve správě společnosti Teplo Přerov a.s. svým usnesením č. 1386/41/6/2016 ze 7.4.2016 schválila realizaci investiční akce „Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti Penčice“ a uložila odboru řízení projektu a investic zahájit přípravu realizace investiční akce tak, aby byla realizována v roce 2017. Ještě v roce 2016 byly učiněny příslušné kroky v rámci inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí stavebního úřadu, konkrétně k vydání územního souhlasu s opravou a doplněním systému bazénové vody na koupališti v Penčicích. Územní souhlas byl vydán 17.6.2016.

Po prostudování předané dokumentace ze společnosti Teplo Přerov a.s. byly zahájeny kroky k její aktualizaci. Důvodem byla skutečnost, že dokumentace na opravu systému recirkulace bazénové vody na koupališti byla vypracována v roce 2015 a obsahovala návrhy na řešení již nevyhovující technologie a nebyla v souladu s technickými možnostmi provozovatele. Z dokumentace bylo patrné, že část technologie (3x čerpadla, úprava el. instalace, MaR) byla součástí vlastní dodávky provozovatele (Teplo Přerov a.s.) a tudíž ji neobsahovala projektová dokumentace. Vzhledem k nutnosti zakomponovat veškeré části technologie stavby  do aktualizované dokumentace se dne 9.1.2017 uskutečněno jednání na společnosti TEPLO Přerov a.s. za účasti delegovaného zástupce Ing. Aleše Kuči. Zde bylo sděleno a 10.1.2017 e-mailem potvrzeno, že aktualizaci dokumentace včetně doplnění technologie bude zajišťovat město. Finanční prostředky na předmětnou opravu nebyly Teplu Přerov, a.s., uvolněny. Odbor PRI téhož dne objednal předmětnou aktualizaci PD u zhotovitele původního projektu.

V průběhu zpracování aktualizace PD byl provozovatel informován v termínech  30.1.2017, 6.2.2017, 2.3.2017 a 13.3.2017 o požadavcích projektanta, o stavu přípravy a v neposlední řadě byl dne 2.3.2017 vznesen požadavek na připomínkování a podání stanoviska k vypracované aktuální dokumentaci. V průběhu 11 kalendářních dní se provozovatel ke způsobu a návrhu řešení opravy a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích nevyjádřil (písemně doloženo). TEPLO Přerov, a.s., jako provozovatel a tedy následný uživatel investiční akce, bylo dne 10.1.2017 osloveno s požadavkem delegování svého zástupce do hodnotící komise VZ, tento požadavek byl 30.1.2017 odmítnut.

Jelikož se v tomto případě jedná o zakázku na dodávky nad 2 mil. Kč, Rada města Přerova na 64. schůzi konané dne 2. 3. 2017 podala v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Přerova návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“. Tento záměr byl na ZM 20.3.2017 schválen.

V současné době se připravuje zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, která bude předložena 27.3.2017 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu, dne 6.4.20107 na jednání RM ve věci schválení zadávací dokumentace a zahájení zadávacího řízení. Předpoklad zahájení vlastních stavebních a technologických částí stavby je v období 08 - 09/2017, dokončení do konce roku, respektive 11/2017 se zkušebním provozem v 04 - 05/2018.

Investiční akce byla schválena usnesením ZM č. 696/24/5/2017 dne 23.1.2017 ve výši 3 100 000 Kč. Na plné finanční dokrytí investice dle aktualizované PD byla předložena dne  8.3.2017 Odborem PRI na odbor ekonomiky žádost o posílení výdajového rozpočtu této investiční akce na 4 158 tis. Kč.

Dále viz ikona souboruPříloha č. 1

Z: P. Měřínský

T: 13. 4. 2017

9/26

Jiří Lapáček

Dotazy k materiálu název ulice – zda se některým lidem změní adresa a pokud ano, kolika. Zda bude po schválení návrhu na usnesení část stávající ulice přejmenována.

Materiál bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva, požadované informace budou doplněny do důvodové zprávy.

Z: primátor

T: ZM 04/2017

10/26

Michal Zácha

Na všechny dotazy dříve přednesené žádá písemnou informaci.

Z: primátor

T: 19.4.2017

11/26

Michal Zácha

Dotaz k probíhající významné těžbě dřeva, a to jak v polesí Svrčov, tak v Žebračce. Má zdokumentovánu těžbu těžkou technikou ve 21.30 hodin. Otázka, zda je to běžné bez jakéhokoliv zabezpečení, pokud bude třeba, dodá materiály.  

Závěr: Bude poskytnuta písemná odpověď.

V polesí Svrčov je realizována nahodilá těžba kůrovcové kalamity a to na základě vysoutěžených nabídek, které jsou soutěženy na portálu Foresta. S vítěznou firmou je následně podepsaná smlouva, která neobsahuje časové omezení těžby v tomto prostoru. Dle sdělení Odborného lesního hospodáře TSMPr, který je odpovědný za tuto těžbu, je běžná praxe realizovat tuto činnost na 2 směny, takže se může stát, že je těžba realizována i ve večerních hodinách (toto je běžné např. i u Lesů ČR).

Bezpečnost na pracovišti si musí zajistit těžební společnost a operátor stroje, tato odpovědnost je obsažena i ve Smlouvě o prodeji dříví s kupujícím. Vzhledem k tomu, že se jednalo o roztroušenou nahodilou těžbu, není ani realistické, aby se všude natahovaly vymezovací pásky, stroj se neustále posouvá porosty po jednotlivých stromech.

Práce byla realizována v zimním období, kdy se brzy stmívá, pracovní doba se tak posouvá i po setmění. Na fotkách navíc není datum a čas focení, vzhledem k uváděnému datu to klidně mohlo být foceno taky v pozdních odpoledních hodinách. Operátor smluvní společnosti nám na náš dotaz, týkající se těžby v noci, sdělil, že obsluha stroje pracovala nejdéle do 18:30 hod.

Z pohledu OLH je spíše vítané, že kupující chce dříví co nejrychleji zpracovat, proto nemáme zájem omezovat těžbu v odpoledních nebo večerních hodinách.

Z: P. Měřínský, B. Střelec

T: 13. 4. 2017

12/26

Michal Zácha

Dotaz k žalobě na společnost Dopravně logistická společnost. Má dotaz, kdy nás zastupují vlastní právníci z oddělení právního a kdy se objednává externí firma, podle jakých kritérií se při rozhodování postupuje. I v tomto případě je to poměrně významná žaloba (podobně jako u Tesco SW, kdy byla vybrána externí právní firma, která nás zastupuje). Požaduje odpověď, jakým způsobem, kdy a podle čeho nás zastupují vlastní právníci, kdy vybíráme externí firmy.

O podklad k odpovědi požádán tajemník.

Pokud jde o zastupování před soudem, pak oddělení právní zastupovalo město vždy samostatně bez účasti externí právní služby - a to v případech, které spadají do kompetence PRAV. 

S ohledem na to, že ve vystoupení byla zmíněna i žaloba na Tesco SW, byl osloven s žádostí o poskytnutí podkladů i odbor PRI: Předmětem uzavřené smlouvy o právní službě s Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o., se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, IČ 24196509, ze dne ze dne 5.10.2016 není podání žalobního návrhu ve věci, ale věcně právní posouzení uplatněné smluvní sankce vč. posouzení rizik spojených s podáním žaloby či případným uzavřením Dohody o narovnání (dále k tomu viz odpovědi na podněty ze ZM č. 22, 23 a 24).

Informace MAJ:

za oddělení majetkoprávní bylo statutární město Přerov zastupováno externím právníkem v následujícím případě:

Dne 10.6.2013 uzavřely statutární město Přerov jako mandant a advokátka Mgr. Lenky Hrudíkové, č. osvědčení ČAK 8647, IČ 66246067, se sídlem Boženy Němcové 1695/2, Přerov, jako mandatář mandátní smlouvu o podmínkách poskytování právních služeb č. MMPr/SML/0685/2013 ve věci sporu mandanta se společností OPERA Bohemia, s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov XII-Čekyně, Přerov, vyplývajícího z kupní smlouvy, kterou dne 15.8.2007 uzavřely mandant jako prodávající a společnost OPERA Bohemia, s.r.o. jako kupující k souboru nemovitých věcí na ul. Škodova v Přerově.

Předmětem mandátní smlouvy bylo poskytování právních služeb spočívajících v uskutečňování právních úkonů nezbytných k řádné účasti mandanta v soudních řízeních souvisejících s výše uvedeným sporem a poskytování porad, konzultací a právních rozborů souvisejících se sporem. V rámci mandátní smlouvy bylo dohodnuto, že za poskytnuté právní služby bude mandatáři náležet odměna podle počtu hodin poskytnuté právní služby, a to v sazbě 1.000,- Kč za každou započatou hodinu právní služby, přičemž výše celkové odměny byla limitována částkou 90.000,- Kč. Důvodem uzavření mandátní smlouvy byla skutečnost, že spory vedené mezi statutárním městem Přerov a společností OPERA Bohemia, s.r.o. byly svojí povahou specifické, neboť se jednalo o incidenční spory v rámci insolvenčního řízení, které bylo vedeno u Krajského soudu v Ostravě ve věci dlužníka OPERA Bohemia s.r.o.

za oddělení bytové správy: Oddělení bytové správy spolupracuje s  externím právním zástupcem JUDr. Petrem Dutkem, se sídlem Blahoslavova 2, Přerov, IČ: 66243459.

Smlouva o poskytování právní pomoci s advokátem JUDr. Petrem Dutkem byla podepsána k datu 16.1.2002 na dobu neurčitou. Tato smlouva má v současné době 4 dodatky.

Předmět smlouvy:

Nesporná agenda:

 • poskytování právních porad
 • zpracovávání právních rozborů
 • připomínkování návrhů smluv
 • účast při jednáních dle dohody obou smluvních stran

Sporná agenda:

 • podávání žalob a úkonů s nimi spojených za mandanta
 • stále právní zastupování v soudních, správních a rozhodčích sporech vzniklých v souvislosti s činností mandanta

Z: primátor

T: 13. 4. 2017

13/26

Michal Zácha

Přerovské listy – v poslední radě dochází k uzavření smlouvy, požaduje písemnou odpověď, proč je takto napřímo zadáno vydání 3 čísel měsíčníku Přerovské listy (č. 5 – 7/20217), zda jsme nebyli schopni vysoutěžit v čase, který jsme potřebovali pro tuto zakázku.

Nové zadávací řízení bylo vypsáno z důvodu, že stávající obstaravatel podal výpověď ze Smlouvy o redakčním zpracování, tisku a distribuci měsíčníku Přerovské listy, č. SML/2656/2016. Nový dodavatel byl soutěžen jako podlimitní veřejná zakázka na služby v souladu s příslušnými ustanoveními nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). S ohledem na to, že nabídka doručená 17. 2. 2017 vykazovala odstranitelné nedostatky, byl v souladu se zákonem účastník zadávacího řízení komisí postupně 3x požádán o "Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů". Tím došlo k prodloužení předpokládané doby trvání veřejné zakázky, resp. výběru dodavatele a výběrové řízení stále není uzavřeno. Aby nedošlo k přerušení ve vydávání Přerovských listů, rozhodla rada o přímém zadání redakčního zpracování, tisku a distribuce měsíčníku Přerovské listy za podmínek, vycházejících z minule vysoutěžených podmínek.

Z: P. Měřínský

T: 13. 4. 2017

14/26

Michal Chromec

Zastupování města ve společnosti VaK: Poděkování za důvěru, kterou má u zastupitelů již od roku 1993. Valná hromada proběhne 12. 5., budou navrhovat vyplacení dividendy 15 korun na akcii, což by při schválení představovalo pro město částku cca 5 mil. Kč. Jako vždy zastupitelé dostanou výroční zprávu a zároveň obdrží také materiál, který vypracoval - „Pravda o vodě“, který bude obsahovat řadu zajímavých informací z minulých let. Primátor uvedl, že by měl M. Chromec zmínit ocenění, které Vak získal. M. Chromec tedy informoval, že získali ocenění jako jedna z nejvýznamnějších staveb loňského roku, za stavby, které z povrchu nejsou vidět. Jedná se o obrovské jímky na vodu, které stály přes 400 milionů, které nám z většího zaplatila Evropská unie…

Bez dalších sdělení

15/26

Jiří Pospíšil

Informace, že s J. Pospíšilíkem dnes zastupitelům předali podání ohledně porušení pracovních povinností magistrátu pod vedením tajemníka, které podali prostřednictvím podatelny magistrátu primátorovi. Zopakoval některé informace, které jsou uvedeny v podání. Primátor do jeho vystoupení vstoupil s informací, že přijal podnět s žádostí o odvolání tajemníka s tím, že již na radě sdělil, že podnět přijal a informoval radní, jak s ním naloží. Podnět nepatří na jednání zastupitelstva, je to žádost o odvolání tajemníka – a to nemůže být předmětem jednání zastupitelstva, to je výkon státní správy a konečné slovo má ředitel krajského úřadu. Nyní by se tedy muselo prokázat, že se jedná o zvlášť závažné pochybení – měli by tedy nechat vyjádřit se k tomu tajemníka, nezávislého auditora a pak nechat primátora závažné věci projednat s ředitelem krajského úřadu. On - primátor je zodpovědný za jeho jmenování i odvolání po předchozím projednání s ředitelem krajského úřadu. J. Pospíšil uvedl, že v tomto bodě nepředkládá odvolání tajemníka, R. Pospíšilík uvedl, že primátor brání J. Pospíšilovi ve výkonu funkce zastupitele… J. Kohout se jako koaliční partner ptá, proč toto vystoupení nemohlo počkat do zpracování argumentace druhé strany, aby materiál byl ucelený. J. Pospíšil navrhl usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor kontrolou dodržování právních předpisů Magistrátem města Přerova v případech uvedených v žádosti o odvolání tajemníka Magistrátu města Přerova Mgr. Petra Mlčocha ze dne 15.3.2017 doručené k rukám primátora statutárního města Přerova. J. Kohout dodal, že  Kontrolní výbor nepotřebuje v tomto případě zmocnění

M. Zácha jako předseda kontrolního výboru žádá, že by se měli vyjádřit v případě, že se bude hlasovat o tom, aby kontrolní výbor záležitost prošetřil (je to politická záležitost). M. Dostál uvedl, že zastupitelstva se to týká a materiál je ucelený. Tajemník je ze své činnosti odpovědný primátorovi a ho zajímá, jak to bude primátor řešit. Pokud do 30 dnů dostanou obecnou odpověď, tak bude znovu otevřeno a řešeno… Znovu otevřel otázku externí právní služby, zmínil se negativně k činnosti R.  Kuchty a I. Pinkasové. Vyjádřil se, že pochybení v 9 bodech hraničí se zavřením a musí se prošetřit, je to vážné. K primátorovi uvedl, že je třeba záležitost řešit věcně, ne obecně – nelze to zamést pod stůl s tím, že to není zásadní pochybení… Nejde jen o tajemníka, ale následně i o náměstky, zastupitele… Primátor uvedl, že si je vědom své odpovědnosti za magistrátní úřad. Tajemník je chráněn zvláštním zákonem, až primátor prokáže vážné pochybení – teprve potom je možné řešit na kraji. Sdělil, že věcně posoudí výkon kompetence tajemníka. J. Kohout – podivuje se, že si někteří neuvědomují vážnost situace, cítí ze slov politický útok, jako prostředek slouží tajemník. Vyčkejme do prošetření celé záležitosti. V této chvíli nelze tvrdit, že se jedná o prokázané věci. K navrhovanému usnesení stran kontrolního výboru primátor citoval ze zákona o obcích, s tím, že usnesení je nadbytečné, měli by postupovat podle bodu b). M. Zácha zopakoval, že požaduje jako předseda výboru pověření zastupitelstva. Primátor doporučuje, aby zastupitelstvo přijalo usnesení, kterým předává podnět pana zastupitele Pospíšila přímo Kontrolnímu výboru ze zákona.

H. Netopilová – na každém zastupitelstvu trpí, z řad opozice se opakují urážky, nekonstruktivní výroky, manipulace. Je zděšena způsobem jednání J. Pospíšila a R. Pospíšilíka, vystoupením M. Dostála – je to opravdu, jako bychom se vrátili o několik desítek let zpět, kdy se konaly doslova „veřejné popravy lidí“. Příčí se jí tento způsob jednání, veřejné propírání člověka, navíc má podezření, že elaborát sepsal někdo jiný než dvojice J. Pospíšil a R. Pospíšilík.

M. Dostál - řekl fakta, která se dozvěděl, materiál má 10 stran a je v něm 9 faktů, a je to jejich práce. J. Pospíšil v reakci na vystoupení H. Netopilové aj. Kohouta dodal, že by nepředkládal něco, co nemá ověřeno, podle zákona 106 mají zjištěny některé informace, využil práva zastupitele nahlédnout do dokumentů… Byl na ně voliči vyvinut tlak, aby s tím, co se děje na magistrátu něco dělali.

P. Kouba – je velmi zděšen chováním SpP v tomto bodě, chovají se nedůstojně a zapomínají, jak se má zastupitel chovat. Uvedených 9 chyb sem patří, dospělo to až do takového bodu, tajemník neodpovídá, neodpovídal… Minimálně 3-4 podněty může zdokumentovat i sám. Posečkejme na vyšetření a pak se uvidí. Je rád, že tuto kartu vytáhli kolegové z koalice, je to palčivý problém úřadu. Zajímá ho názor tajemníka.

H. Netopilová okomentovala, jakým způsobem někteří vystupující pracují s fakty, nepoužila slova, která na její adresu použil P. Kouba. T. Navrátil – pokud se M. Dostál podílel na žádosti, měl být pod ní i podepsán, to by bylo fér. Navrhuje ukončení této nedůstojné diskuse.

M. Dostál – nepodílel se na této žádosti, podal svou vlastní.

Tajemník sdělil, že dopis dostal dnes stejně jako zastupitelé, i on potřebuje čas připravit se k vyjádření k jednotlivým pochybením, případně údajným pochybením.

B. Passinger – neví, co má vlastně kontrolní výbor kontrolovat, požaduje, aby jim zastupitelstvo dalo konkrétní úkol, co mají kontrolovat.

R. Pospíšilík - od února žádali o informace podle zákona 106, takže tajemník měl informace v ruce, svou zpracovávali sami, tyto informace se k nim dostávají od pololetí minulého roku. Informace byly nejen zevnitř magistrátu, ale i od lidí zvenčí, kteří se účastnili na různých jednáních. Je to u nich otázka svědomí. Chtěli to řešit s P. Vránou, ten není přítomen.

Primátor - odmítá, že nebude záležitost řešit, zdůraznil, že tajemník není politik a my zde o něm politikaříme. B. Střelec – nechce diskutovat o obsahu materiálu, pokud R. Pospíšilík jako člen rady má dlouhodobé poznatky, mohl řešit v radě. On sám tento materiál dostal dnes a občané musí být po dnešku zděšení, ne koalice… Nepamatuje, že by předcházející zastupitelstva jednala takovým stylem, takovým arogantním způsobem. Tajemník není politik, je to úředník – měli řešit nejprve „na firmě“, to se tady neděje…Když koaličnímu partnerovi pošlou dnes v 8 hodin tento materiál, čekají, že jim potlesk? Takto se chová koaliční partner? R. Pospíšilík - informovali P. Vránu a P. Hermélyho s tím, že očekávali, že budou ostatní členy informovat.

M. Zácha – vrátil se k návrhu T. Navrátila na ukončení diskuse. J. Navařík – v návaznosti na vystoupení P. Kouby upozornil, že ze SpP si někteří důstojnost zachovali, nechce hodnotit, co je obsahem žádosti.

J. Navařík – jeho otázka je jednoduchá – jak dlouho tato koalice ještě bude trvat, zda PROSP chce zůstat v koalici, zda zbytek koalice ji nechce vyloučit… Dostala se k němu informace, že si část koalice hledá nového partnera.  Tyto otázky stran trvání koalice vyslovil opakovaně ještě v závěru jednání. P. Měřínský uvedl, že pro něj již dávno tito dva členové (PROSP) nejsou členy koalice, ale on to nemá co hodnotit. M. Zácha uvedl, že ODS nebyla oslovena a do koalice by nešla. P. Hermély sdělil, že oni z koalice nevystupují, Plán pro Přerov je z velké části plněn, některé rozpory jsou vedeny snahou dělat některé věci lépe.  Dodal, že PROSP je stále platným členem koalice a NEZ s nikým nevyjednávali. J. Kohout řekl, že zatím se nikdo s nikým nerozchází, ne vždy umět zbořit znamená umět stavět, problémy v koalici nevidí tak tragicky, koalice ještě bude fungovat. B. Střelec – už J. Navařík někdy viděl, že by se koaliční problémy a záměry takto propíraly na veřejnosti? J. Pospíšil – P. Měřínský s nimi již delší dobu nepočítá, již vyjednávali tichou podporu s komunisty.

Závěr: primátor žádost zastupitelů J. Pospíšila a R. Pospíšilíka prošetří a po projednání na Krajském úřadě Olomouckého kraje bude zastupitele informovat.

Viz ikona souboruPříloha č. 4

Z: primátor

T: ZM 04/2017

Viz také usnesení

16/26

Tomáš Tužín

Při uplynulých jednáních vznesl dotazy, na které částečně nebylo odpovězeno vůbec, částečně bylo odpovězeno na něco jiné

 1. Rekonstrukce ulice Ke tmeni – dotaz: Jak mohl zhotovitel zhotovit dílo, když nebylo ani stavební povolení ani neexistoval projekt stavby. Byla smlouva, v níž město Přerov zavázalo firmu jednak respektovat projektovou dokumentaci, která nebyla a dále stavební povolení, které nebylo vydáno. Odpovědí mu byla nic neříkající věc z důvodové zprávy, že veřejný zadavatel podle nějakého zákona, nějakého limitu nemusí vyhlašovat atd. Na to se neptal. Neptal se na zákon o veřejných zakázkách, ptal se, jak je možné, že smlouva obsahuje závazek, který zhotovitel nemohl splnit. Jak je možné, že smlouva obsahuje závazek pro zhotovitele, který zjevně od první vteřiny nemohl vůbec splnit. Na tuto otázku mi prostě nebylo odpovězeno. Proto se ptá znovu.

Tato problematika byla předmětem kontroly Kontrolního výboru - úkol uložený Zastupitelstvem města Přerova – usnesení ZM č. 493/17/10/2016 na základě podnětu náměstka primátora Ing. Petra Měřínského: „Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor kontrolou postupu realizace investiční akce „Dočasná oprava komunikace Ke Tmeni, Újezdec“.

Kontrolní výbor došel k závěru: Jak bylo rozhodnuto Magistrátem města Olomouce a shodně potvrzeno Krajským úřadem Olomouckého kraje, Město pochybilo tím, že provedlo stavbu bez platného stavebního povolení i územního rozhodnutí. Ani situace, kdy stávající komunikace byla v havarijním stavu neumožňujícím přístup vlastníků rodinných domů ke svým nemovitostem, není důvodem, aby Město provedlo stavbu v rozporu se stavebním zákonem. Přesto lze v tomto ohledu postup Města s ohledem na skutečnost, že se marně snažilo o převod předmětných pozemků do svého vlastnictví od roku 2012 a komunikace již přestávala být sjízdnou, pochopit. V žádném případě ale nelze postup Města označit za správný. Město je totiž v současné době v situaci, kdy mu byla uložena pokuta ve výši 70.000,- Kč a řízení o nařízení odstranění stavby je přerušeno. Město se tedy nevyhne nutnosti dořešení převodu předmětných pozemků do svého vlastnictví a je nyní tlačeno lhůtou, která byla prodloužena do 30. 6. 2017.

Pan Kašpárek sdělil Kontrolnímu výboru, že nyní zaujalo Město stanovisko, že jakoukoliv rekonstrukci, větší i menší opravy konzultuje se stavebním úřadem.

Kontrolní výbor formuloval doporučení: Kontrolní výbor doporučuje konzultovat při všech stavebních akcích nutnost případného vydání stavebního povolení se stavebním úřadem.

Celý materiál – zápis kontrolního výboru, včetně 9 příloh, byl předmětem jednání Zastupitelstva města Přerova, které na svém 24. zasedání dne 23. 1. 2017 svým usnesením č. 686/24/3/2017 vzalo zápis z kontroly na vědomí.

Z uvedeného zápisu vyplývá, že došlo k pochybení, které je v podstatě předmětem opakovaného dotazování T. Tužína.

Viz také ikona souborupříloha č. 2

2. Dluhonské mosty – minule mu byla sdělena nepravdivá informace ve věci zvýšení mostů z důvodu trolejového vedení – jednoznačně bylo uvedeno, že nikoliv. Na dalším zasedání mu bylo řečeno, že zvýšení bude. Jak je možné, že je na jednání zastupitelstva sdělena špatná informace – nevědí, co se projektuje nebo je to záměr? Proč dostal na tuto otázku nepravdivou informaci? Je důvodem to, že příslušní zástupci opravdu netuší, co ten projektant projektuje, anebo varianta druhá, že to tuší, respektive ví velmi dobře a záměrně ho dezinformují. Podle něho je to velice závažná věc. Ptal se již minule, dneska jsem si přečetl písemně zpracované odpovědi v rámci minulého zastupitelstva a to tam vůbec nebylo. Tak se ptá znovu a opravdu důsledně žádá o odpověď, proč dostal na svůj položený dotaz ve věci Dluhonských mostů nepravdivou informaci.

K otázce Dluhonských mostů v závěru zasedání vystoupil P. Gala. Uvedl, že na zasedání zastupitelstva si nebyl jistý a poskytl nesprávnou informaci. Proto, aby informace byly přesné, aby byla dána možnost zastupitelům se zeptat na další detaily z přípravy projektové  dokumentace byl pozván na 25. zasedání zastupitelstva, 20.2.2017, Ing. Milan Kalný, jednatel-technický ředitel společnosti Pontex, s.r.o., který zastupitelům podrobně objasnil veškeré záležitosti ohledně Dluhonských mostů. Otázka byla otevřena také na veřejném shromáždění v Dluhonicích a tam také byl odprezentován materiál, který byl na jednání zastupitelstva 20.2.2017.

Z: RM

T: 6.4.2017

17/26

Tomáš Tužín

Na podzim loňského roku bylo sděleno, že u nádraží budou stojany na kola demontovány a na jaře budou po obnově opět navráceny. Ptá se, zda již byly stojany opraveny a kdy se dočkáme návratu těchto kapacitních stojanů do přednádražního prostoru Dnes je první jarní den, před nádražním jsou stále náhradní stojany.

Stojany na kola v přednádražním prostoru jsou opět nainstalovány.

Z: P. Košutek, B. Střelec

T: 13. 4. 2017

18/26

Petr Kouba

Vrátil se k odpovědím z lednového zasedání zastupitelstva – k bodu 17/24 – přestupní terminál. Tam stanovil jednoduché otázky, proč se terminál buduje – nikdo neví a už se dělá studie. Nevíme jestli ho potřebujeme, ale už se dělá studie. Nevíme, jaký význam tento záměr má, studie je již zpracovávána, 6.3. měla být na světě. Ptá se, kde je k nahlédnutí. Dále upozornil na veřejné projednání – odpověď ve smyslu, že pokud bude podnět, tak se veřejné projednání uskuteční.

Závěr: Bude poskytnuta písemná odpověď – význam terminálu.

Dále se omluvil SpP za to, že generalizoval.

Přestupní terminál:  V rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI) byla navrhována spousta záměrů, které se upravovaly či obměňovaly podle toho, jak se ITI v čase vyvíjely, co bylo reálné a možné a i podle složení pracovních skupin.

V jedné chvíli byly v zásobníku projektů přestupní terminál Přerov město, přestupní terminál Přerov-Předmostí, přestupní terminál Přerov-Dluhonice. Nakonec v balíku investic pro ITI byly zastupitelstvem 14.12.2015 vzaty mimo jiné na vědomí příprava přestupního terminálu město a přestupního terminálu Přerov-Předmostí. Druhý zmiňovaný terminál byl spojen s realizací zastávky v Předmostí, jejíž příprava byla zastavena.

Přestupní terminál Přerov město spočívá ve vybudování prodloužení podchodu na nádraží v Přerově a vybudování návazného parkoviště. Nové parkoviště bude sloužit cestujícím přijíždějícím na vlakové nádraží automobily nebo na jízdních kolech z místních částí Přerova a obcí ležících západně a jihozápadně od města Přerova, včetně města Tovačova, do kterého byla pravidelná železniční doprava zrušena. Plánovaným podchodem by tito cestující měli přímý přístup k jednotlivým nástupištím a do odbavovací haly nádraží (pokladny, čekárna a další služby poskytované v nádražní budově), případně dále i k autobusovému nádraží v sousedství vlakového nádraží. Dále podchod bude sloužit pracovníkům zaměstnaným v průmyslových areálech ležících za železniční tratí na západním okraji města Přerova.

Vzhledem k tomu, že je předpoklad, že v polovině roku 2018 se začne stavět dálnice D1 stavba 0136, tak území kolem dálnice začnou být pro investory atraktivní a mohou se začít zaplňovat průmyslové zóny s přílivem nových pracovníků. Také probíhají jednání ohledně strategické průmyslové zóny Přerov-Bochoř, která by v případě naplnění měla fatální vliv na rozvoj zaměstnanosti v regionu. Tzn. i z těchto důvodů je žádoucí řešit dopravní obsluhu nádraží i ze západní strany.

Informace odboru PRI:

1. Studie je vyhotovena ve třech variantách - předána Ing. Lesákové k projednání na výboru PRID (termín projednání 19.4.2017)

2. Zpracovaná studie je k nahlédnutí na odboru PRI u J. Raby

3. Jak je výše uvedeno, studie bude projednána VPRID, veřejné projednání není plánováno. 

Informace z jednání Rady města Přerova:

Na radě, konané 6. Dubna, proběhla diskuse k otázce, zda terminál veřejně projednávat, či nikoliv. Závěr: s ohledem na to, že terminál bude mít návaznost na průmyslovou zónu, bude to bezkonfliktní řešení pozitivní pro velké množství lidí, nebude veřejné projednávání realizováno.

Z: RM

T: 6.4.2017

19/26

Ludmila Tomaníková

Městská autobusová doprava. Občané se na ni obrátili kvůli nástupu do autobusů, táže se tedy, zda se uvažuje o rozšíření bezbariérového nástupu (kočárky, starší lidi).

Primátor si myslí, že ano není si jist, dostane písemnou odpověď.

Závěr: Bude poskytnuta písemná odpověď

P. Košutek: Současný dopravce má z 20 vozidel 17 nízkopodlažních, což převyšuje stanovené normy (vyhláškou 50 %). V zadávacích podmínkách nového výběrového řízení je nízkopodlažnost vozidel jedním z hodnotících kritérií, takže dopravce, který bude mít vyšší podíl nízkopodlažních vozidel, bude lépe hodnocen. Celkově je kladen důraz na zvýšení komfortu pro cestující.

Z: P. Košutek

T: 13. 4. 2017

20/26

Bohuslav Přidal

Problematika – investiční akce. Exkurz do uplynulých 20 let, uvedl příklady realizovaných investic, které mění město - komunikace, hřiště, zámek, galerie, hradby, zimní stadion, domov důchodců, Tyršův most, cyklostezka, laguna a další, zateplení škol, zámecká síň… Přerov se mění, jen na to někdy zapomínáme. V dalším vystoupení doplnil další pozitivní příklady, jako park Michalov a Památník jednoty bratské Na Marku

Bez dalších sdělení

21/26

Dostál Marek

Loni (28.8.2016) proběhla informace, že na laguně přibude další atrakce vlek na lyžování, jak je to daleko.

Závěr: Bude poskytnuta písemná odpověď

Předloha týkající se uzavření smluv pro provozování vleku byla připravena na 64. schůzi Rady města Přerova dne 2.3.2017, kdy z důvodu nově požadovaných změn ve smlouvách ze strany žadatele (provozovatele vleku) byla stažena z projednání. Poté byla připravena předloha v této věci k projednání na 66. schůzi Rady města Přerova dne 6.4.2017, kde bylo usnesením číslo 2593/66/7/2017 schváleno uzavření smlouvy o právu provést stavbu "CITY WAKE - Vlek pro vodní lyžování a wakeboarding" na pozemku p.č. 4811/3 a p.č. 4815 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 3163 příslušná k části obce Přerov I - Město. Předmětem smlouvy je založení práva stavebníka provést na dotčených pozemcích stavbu dle předložené dokumentace jako stavbu dočasnou do 30.10.2019, dále bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemku p.č. 4811/3  o výměře 8 m2 v k.ú. Přerov, kdy smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.10.2019.

Z důvodu nesouhlasu žadatele s délkou nájemní doby, bude materiál znovu předložen na radě města k projednání. Zástupce firmy CITY SPORTS s.r.o. o schválení smluv do roku 2022. Rada města projedná žádost 27. 4. 2017. 

Z: P. Košutek

T: 13. 4. 2017

22/26

Dostál Marek

Dotaz na B. Střelce – lavičky na náměstí TGM.

B. Střelec odpověděl, že lavičky se opravují a jako každým rokem budou na náměstí umístěny počátkem dubna, kašny budou spuštěny počátkem května – není třeba v tom hledat politikum.

Bez dalších sdělení

23/26

Dostál Marek

Vyvěšení vlajky pro Tibet – v Přerovském deníku byla anketa, ví, že to není směrodatné, ale lidé z 80 %  nechtěli, aby vlajka byla vyvěšena a vlajka stejně visela, zda budou někdy přihlížet k tomu, co lidé chtějí.

P.  Měřínský uvedl, že vyvěšování tibetské vlajky je symbol boje za lidská práva a proto je třeba to připomínat. Mají se dělat správné věci a připomínat boj za liská práva. V diskusi zaznělo, že ne vše, co si přejí občané je správné a lze splnit.

Bez dalších sdělení

24/26

Bohumír Střelec

Od začátku dubna se sváží bioodpad. Informace mají na webových stránkách.

Bez dalších sdělení

25/26

Martin Čechál

Veřejná pochvala MAJ – odstranění nebezpečné větve a odstranění vozidla

Bez dalších sdělení

26/26

Martin Čechál

Upozornil, že odhlasováním ukončení diskuse nastala situace, že nedostal občan slovo.

Bez dalších sdělení

27/26

Václav Havlík

Gymnázium Jana Blahoslava – připravil si audiovizuální prezentaci, došlo k zásahu zájmu do školství a vzdělávání – 27. 2. se na kraji na zastupitelstvu se dozvěděl některé informace ohledně zrušení primy, nyní má petice proti plánu Olomouckého kraje neotevřít pro školní rok 2017/2018 třídu osmiletého cyklu na GJB a SPgŠ 1200 podpisů. V představené  prezentaci zazněly různé názory některých krajských zastupitelů (Jurečka, Seitlová, Brázda, Černý x radní Adamíková, Hynek, Zemánek, Okleštěk), Dále citoval přijaté omluvné usnesení, což považují za naprosto neadekvátní. Dále by chtěl v souvislosti s P. Vránou uvést, že se řešila také věc odvolání hejtmana Košty, nechal citovat z posledního projevu hejtmana Košty - kdo stál za tímto návrhem zrušení primy, přišel s tím P. Vrána, pustil i jeho vyjádření.

Primátor doporučuje poslat rovnou P. Vránovi. J. Kohout – nepatří na zastupitelstvo, M. Zácha má zájem, aby obdrželi všichni zastupitelé.

P. Měřínský v návaznosti na prezentované vyjádření P. Vrány uvedl, že on slyšel, že elitní gymnázium bude mít novou třídu. I on si myslí, že je dobré mít jedno elitní gymnázium, to je pro buducnost absolventů důležité a nevidí důvod pro podporu gymnázií na „chvostu“ gymnázií v republice. J.  Navařík uvedl, že na GJŠ se hlásí cca 100 uchazečů, do 2 tříd bude přijato cca 60 % uchazečů, což dle jeho názoru elitnost nepotvrzuje. T. Tužín – akceptuje, co řekl P. Měřínský, ale v Plánu pro Přerov zrušení gymnázia nebylo. P. Měřínský objasnil, že my nerušíme žádné gymnázium, ani nemáme takovou kompetenci.  B. Střelec - co se týká školských věcí, děláme účet bez hostinského, to by měl vysvětlit (nepřítomný) P. Vrána, jak to bylo od počátku.

M. Passinger - na jednání kraje byl přítomen jako občan, zčásti zde byla debata reprodukována a kraj se vyjádřil jasně. Nepovažuje za korektní, že se se to tady řeší o Vránovi bez Vrány, udivuje ho, že to řeší syn učitelky, která na gymnáziu působí. A k vystoupení T. Tužína uvedl, že ani náznakem nepadlo, že by se mělo rušit celé gymnázium.

Viz ikona souboruPříloha č. 5

Bez dalších sdělení

28/26

Michal Zácha

Jak pokračovala jednání ohledně parkoviště Předmostí.

P. Košutek ve věci odkupu pozemků od společnosti FKK prozatím nejednal (nejprve byl  jednatel v zahraničí a následně byl P. Košutek nemocen),  určitě záležitost projedná.

Město obdrželo nabídku FKK v ceně 1.350,-- Kč za m2, nabídka bude projednána v orgánech města.

Bez dalších sdělení

29/26

Michal Zácha

Zda již probíhala jednání ve věci sportovní haly v Předmostí.

Primátor uvedl, že zřejmě nikdo nejednal, bude napraveno.

Náměstci Košutek a Navrátil projednali 31. 3. 2017 s majitelem haly panem Markem Rybkou jeho vizi dalšího využití uvedené nemovitosti. Pan Rybka hodlá nabídnout městu Přerov směnu haly za ubytovnu Chemik s doplatkem rozdílu cen stanovených znaleckými posudky.

Z: P. Košutek

T: 13. 4. 2017

30/26

Petr Hermély

Na minulém zasedání se řešila i zdravotnická škola, Přerovem obíhá i petice za zachování zdravotnické školy v Přerově. Myslí si, že to na zastupitelstvo patří.

T. Tužín vyjádřil podporu P. Hermélymu, dle jeho názoru otázky středních škol na zastupitelstvo ve městě patří, je to důležité z hlediska absolventů a jejich uplatnění. Myslí si, že je dobře, že občané viděli, jak někteří zastupitelé zastupují zájmy Přerova v Olomouckém kraji.

Bez dalších sdělení

Nejedná se o doslovný přepis vyslovených podnětů, připomínek a odpovědí. 

21.4.2017 12:27:48 | přečteno 688x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49972040
Za týden: 475978
Za den: 122834
Online návštěvníků: 1217
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load