Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 24. dubna 2017 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích.

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 68. schůzi konané 27. 4. 2017 a přijala následující usnesení:

2685/68/11/2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský

Termín: 24. 5. 2017

 Jméno Podnět ODPOVĚDNÁ OSOBA

1/27

Michal Zácha

Uvedl, že má v tomto bodě několik poznámek a ta první a pro něho poměrně zásadní je ta, jakým způsobem jsou podněty zodpovězeny. Dodal, že minule žádala (a následně i po zastupitelstvu vedoucí Kanceláře primátora), aby jeho podněty byly písemně odpovězeny. To, jak odpovědi byly zaslány, tak si někdy připadá, že otázky asi klade špatně nebo nesrozumitelně.

V následující části svého vystoupení upřesnil, čeho se to týká:

Odtahová služba – žádá odpověď na dotaz, který položil a dle jeho názoru nebyla poskytnuta adekvátní odpověď:  proč byly uzavřeny dvě smlouvy, proč nebyla uzavřena jen jedna, ať je tam nějaký věcný argument. Informace B. Střelce, že technické služby disponují autem, které využívají k jiným činnostem - to je fakt, ale to není argument, protože jsou odtahové služby, které by mohly využívat a zajišťovat tu službu komplexně. Dále mu nebylo zodpovězeno, proč bylo schváleno nařízení 1/2016, kterým se stanovuje maximální odtah, když cena, která je uzavřená v té smlouvě, je právě ta maximálně možná.

K stejnému podnětu vznesenému na minulém zasedání M. Dohnal odpověděl, že 2 smlouvy jsou uzavřeny proto, že TSMPr disponují autem, který využívají také k dalším činnostem, nikoliv pouze primárně pro odtahy, přestavba vozidla trvá nějakou dobu a my budeme některé odtahy realizovat okamžitě (odtah vozidel tvořících překážku silničního provozu na pozemních komunikacích a vozidel neoprávněně stojících na vyhrazeném parkovišti firma ASSIST zajistí do hodiny a půl). Dodal, že cena byla určena na základě poptávky, přesto, že se čekají náklady do 50 tis. Kč za rok. B. Střelec potvrdil, že jejich vozidlo neslouží pouze k odtahům, proto nejsou do hodiny a půl nastoupit k odtahu a proto se o tuto část zakázky vůbec neucházeli, cena je stanovena na základě kalkulace TSMPr.

Přímo na 27. zasedání doplnil informace B. Střelec a sdělil, proč se technické služby nepřihlásily a proč nedělají odtahovou službu a proč jsou dvě smlouvy. Technické služby se nepřihlásily do druhého výběrového řízení na odtahovou službu, protože neakceptovaly termín 1,5 hodiny od požadavku – nejsou schopni to splnit. Doplnil, že akceptovali a dali nabídku na odtah vozidel, kde je podepsaná smlouva (to byla první varianta) a druhou variantu dělá na základě výběrového řízení soukromá společnost. Technické služby se o tuto zakázku na základě požadovaných podmínek, neucházely.

Proč byly uzavřeny dvě smlouvy – na základě poptávky byla ověřena cena za odtahy (přesto, že není předpoklad , že celková částka za odtahy překročí 50 tis.) a to ve dvou režimech. Okamžité odtahy (do 1,5h) a plánované odtahy. U okamžitých odtahů byla nabídnutá minimální cena 2783,-Kč/ odtah (ASSIST 24 s.r.o). a u plánovaných odtahů 1500,-Kč. (TSMPr.). Z důvodu snížení nákladů byly uzavřeny tedy dvě samostatné smlouvy s těmito subjekty.

proč bylo schváleno nařízení 1/2016Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů vymezuje kompetence místních orgánů obce v oblasti cen a jejich regulace.

Podle výměru Ministerstva financí č. 1/2017 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se každoročně vydává seznam zboží s regulovanými cenami, mohou obce stanovit nařízením max. ceny v rozsahu a za podmínek stanovených ustanovením § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Jednou z činností, kde mohou obce stanovit maximální cenu dle výměru MF č. 1/2017 ze dne 25. listopadu 2016, část I., oddíl B, položka 1 a 5, je odtahová služba, z toho jen nucené odtahy vozidel podle podmínek stanovených jiným právním předpisem, a služby parkovišť.

Z pohledu zákonných kritérií jsou na území statutárního města Přerova splněny podmínky pro regulaci, jelikož pro určité typy odtahů existuje dominantní poskytovatel předmětné služby a mohly by tak být omezeny účinky hospodářské soutěže.

Maximální cena za odtah úplný (odstraněné úplné) tak byla stanovena ve výši 2.783,-Kč, cena odtahu neúplného (odstranění neúplné) ve výši 1.936,-Kč a maximální cena za služby parkovišť ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní den, počínaje dnem následujícím po dni nuceného odstranění vozidla.

Pro  vlastníky vozidel je tak zcela zřejmé, kolik mohou za odtah svého vozidla a parkování vozidla na odtahovém parkovišti nejvýše uhradit. Z toho, že cena za odtah je zároveň cenou v nařízení uvedenou jako nejvyšší, je zřejmé, že statutární město Přerov nevytváří na odtazích vozidel zisk, nýbrž pouze požaduje  úhradu skutečných nákladů na odtah vozidla.

K podnětu 4/26 - dlouhodobě se ptá, proč jsou v těch úkolech jenom některé odbory, a co se týká odboru, který má na starosti veřejné zakázky, nejsou věcně dány termíny. Uvedl, že mu bylo odpovězeno, že termíny jsou pouze orientační, to ano, ale i u odboru PRI ten termín lze stanovit, protože třeba tak, jak máme v zakázce na stavbu těch mostů, tak nám byl předložen harmonogram. Ten harmonogram nám říká, že 30.4. bude zahájeno třeba výběrové řízení na dodavatele stavby. Pokud odbor přece doloží, že nestíhá, z jakého důvodu, tak rada města to může protáhnout nebo prodloužit ten termín.

K podobnému podnětu vznesenému na minulém zasedání (Navrhuje u usnesení, z nichž vycházejí úkoly odboru PRI psát termíny, aby mohli naplňování jednotlivých usnesení zastupitelé sledovat - jiných odborů tak tomu je), byla náměstkem Měřínským poskytnuta odpověď, že návrhy na usnesení jsou dostatečné, s ohledem na to, že se zpravidla jedná o typ usnesení obsahující řadu úkonů, mohl by mít termín naplnění spíše orientační charakter.

Dále k odpovědi na tu škodní komisi (podnět 5/26) – ptal se, proč jsou dvě, mu primátor odpověděl, že jedna z nich bude zrušena, když jsem se ptal, jaké kompetence, která bude mít, tak v odpovědi to není.

K stejnému podnětu vznesenému na minulém zasedání primátor odpověděl, že tímto usnesením jmenovaná škodní komise bude jediná škodní komise, která bude jako komise rady řešit škody zaměstnanců, hasičů apod. Je to ve statutárních městech obvyklá komise. Stávající škodní komise (poradní orgán tajemníka) bude v důsledku tohoto usnesení rady zrušena. Vzhledem k tomu, že bývalá škodní komise nebyla komisí rady, nebyla radou zřízena, nebyla tedy radou ani ukončena její činnost (komisi jako svůj poradní orgán zrušil tajemník).

V další části svého vystoupení se M. Zácha vyslovil velmi neurčitě, není zřejmé, nač se dotazuje, nebo jaký podnět podává. Proto je uveden doslovný přepis jeho vystoupení:

„A to se nebudu bavit už úplně o investičních akcích, protože tam jsem skutečně, si myslím, že si děláte legraci, protože ta akce mosty přes tratě SŽDC, ulice Dluhonská, to, když si zanalyzuji tu odpověď, tak opravdu nevím, jestli si děláte legraci nebo ne. A my to máme dneska několikrát na programu dne a bylo to schváleno, navazuji plynule na to, co bylo v radách od minulého zasedání zastupitelstva, kdy rada města v dubnu schválila a doporučila zastupitelstvu schválit záměr této investiční akce. Já když vám zrekapituluji, co se odehrálo v minulosti, tak všichni víme, že jsme schválili jeden jediný záměr a návrh na usnesení byl upraven, tak jak jsem si dohledal, tuším, že v září loňského roku, kdy jsme schválili investiční akci na mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ulice Dluhonská, včetně bezpečného převedení pěších a cyklistů – takto byl schválen ten záměr.  A když se podívám na to, co schválila rada minule, tak už se tam nehovoří o bezpečném převedení cyklistů a pěších přes trať. To samé, když vezmu to financování, ke kterému se zase dostaneme – jako rozpočtovým opatřením financujeme akci za 104 milionů Kč? Já opravdu ty podněty, které tady dávám, jsou z toho důvodu, protože bych chtěl znát na konkrétní otázky konkrétní odpovědi a když si to vyžádám písemnou formou, tak bych byl rád, aby to v písemné formě bylo odpovězeno.“

Dále se vyjádřil, že „co se týká dalších podnětů, a to si myslím, že asi očekáváte, že tady padne, tak je Laguna a záměr nájmu pozemků k tomu, aby tam byl vyhotoven ten vlek na vodní lyžování. Vy jste to schválili jako rada, bylo k tomu nějaké mediální antré, je to dočasná stavba do roku 2019, ale já se ptám – v minulosti jste na všechno dělali veřejné slyšení, vždyť tento záměr si to zasloužil udělat veřejné slyšení s občany, naslechnout, co občané chtějí nebo nechtějí, zjistit, jestli je to technicky možné nebo není možné, jestli 200 m nebo kolik to na Laguně je, jestli to na vodní lyžování vyhovuje nebo nevyhovuje. Vyjádření – ať to je Rybářský svaz, ornitologové, životní prostředí – dle mého názoru je to naprosto nevhodné to na Laguně toto dělat a teď se dočtu, že komunikujete s provozovatelem, jestli mu to vůbec stojí za to.“

Po ukončení vystoupení primátor uvedl, že připomínky jsou zachyceny a on osobně se domnívá, že to, co mu měl odpovědět, odpověděl naprosto vyčerpávajícím způsobem. Dále řekl, že M. Zácha může kdykoliv přijít a mohou to dokomunikovat (tak, jak v minulosti chodil on za ním).

Bez dalších sdělení

Viz také podnět 6/27
Bez dalších sdělení, není zřejmé, nač se tazatel ptá


Bez dalších sdělení, není zřejmé, nač se tazatel ptá. Navíc bylo podrobně projednáno v další části jednání.

2/27

Jiří Kohout

Uvedl, že mu uniká smysl dotazů. Je to samé proč. On není povinen jako člen rady zdůvodňovat, proč hlasoval pro rozhodnutí, která jsou konsensuální, proč se rozhoduje, jak se rozhoduje. … Dotazy by měly být dle jeho názoru kladeny jinak - kolik je to a to, jakým způsobem to a to bylo provedeno, měli by požadovat zpřesnění…  nyní se zde uplatňuje „politika“ věčného obviňování, že dotazy nejsou zodpovězeny. Některé dotazy jsou téměř nezodpověditelné.

K tomu později M. Dostál vystoupil ve smyslu, že některé věci, které tady visí ve vzduchu, tak prostě to proč vyžadují. Musí se ptát, aby jim odpověděli… zase M. Zácha našel spoustu „neodpovědí“, tak se prostě musí ptát proč - to je strašně jednoduché, jinak kdyby se nemuseli ptát, tak by tady nemuseli sedět. P. Měřínský k otázkám „proč“ sdělil, že odpovědi jsou uvedeny v důvodových zprávách.

Bez dalších sdělení

3/27

Radek Pospíšilík

Uvedl, že by chtěl otevřít otázku, kdy u primátora 12. 4. sdělili pochybnosti o platnosti obou uzavřených veřejnoprávních smluv. Tak by chtěl veřejně požádat primátora o prověření celého procesu realizace Dluhonských mostů, tzn. od zadání zakázky až po dokumentaci na povolení. Chtěl by ho požádat, jestli může prověřit u Úřadu pro hospodářskou soutěž, poskytovatele dotace na Státním fondu dopravní infrastruktury včetně přezkumu na Olomouckém kraji. Dále sdělil, že dostává informace o tom, že byli nařknuti z toho, že podali trestní oznámení, jak ve vztahu k žádosti o odvolání tajemníka, tak co se týká Dluhonských mostů. Dodal, že ani on, ani J. Pospíšil nepodali žádné trestní oznámení – toto veřejně prohlašuje a prosí jednotlivce, kteří o nich toto šíří, aby to přestali dělat.

Primátor sdělil, že na základě návštěvy zastupitele R. Pospíšila a J. Pospíšilíka, kteří vyslovili jistou pochybnost, dal podnět krajskému úřadu, aby prověřil celý proces schvalování veřejnoprávních smluv, jako proces veřejnoprávní, a buď potvrdil, že jde o účinné akty nebo nezákonné akty. Náměstek P. Měřínský doplnil k Dluhonským mostům, že M. Zácha možná přehlédl usnesení rady č. 2564/66/6/2017, kdy rada podala návrh zastupitelstvu schválit záměr zadat veřejnou zakázku, čili není to tak, že jsme se tím zabývali v září, ale my jsme na radě schválili záměr zastupitelstvu schválit veřejnou zakázku, nicméně na základě návštěvy tady dvou pánů jsme ten materiál odložili a budeme o něm jednat na zastupitelstvu až poté, co celý proces prověří krajský úřad. Samozřejmě rozpočtové opatření, to je jiná věc, to zůstalo v materiálu, který tady je a budeme ho dneska schvalovat. Ale jinak záměr samozřejmě na zastupitelstvo půjde.

M. Zácha ve své faktické připomínce sdělil, že to v radě viděl, že rada města schválila a doporučila zastupitelstvu. Ptal se, proč to nemáme na zastupitelstvu, teď bylo odpovězeno.

K problematice Dluhonských mostů lze uvést, že primátor předložil spis k přezkoumání Olomouckému kraji, což považuje za dostatečné. Městu byla na tuto investiční akci přiznána dotace ve výši  88 353 tis. Kč ze SFDI. 

Dne 19.5.2017 bylo doručeno Sdělení k podnětu k provedení přezkumného řízení veřejnoprávní smlouvy ze dne 4.1.2017. V tomto Sdělení bylo konstatováno, že odbor SR KÚOK posouzením citované veřejnoprávní smlouvy zjistil, že tato nebyla uzavřena v rozporu s právními předpisy. Na základě posouzení účinnosti VPS byla tato stanovena na 4.5.2017.

Z: primátor

T: 24. 5. 2017

4/27

Ivana Ďuríčková

Uvedla, že je iniciátorkou petice za zachování Laguny jako místa, jak je známe doposud a chtěla by se vyjádřit proti rozhodnutí rady města ze dne 6. 4. 2017 povolit brněnskému podnikateli Pavlu Trčalovi vybudovat na Laguně vlek na vodní lyžování. Zdůvodnila, co ji k tomu vedlo (rodilá Přerovanka, lokální patriotka), myslí si, že v Přerově je spousta věcí, které by se zde daly zlepšit, ale není jí lhostejný zejména osud Laguny. Důvodem je, že nejen ona, ale spousta dalších Přerovanů toto místo považuje za oázu klidu, relaxace, místo, kde si můžete zasportovat, místo, kde bylo rekonstruováno nové dětské hřiště, místo, které využívají rybáři, pejskaři a mohla by jmenovat dál.

Zná argumenty rady - provoz vodního vleku je ekologický, je tam tichý elektromotor, voda pro ryby bude okysličována, občané získají možnost nového atraktivního sportovního vyžití. Jenže v posledních dvou týdnech, když sbírala podpisy pro svou petici, mluvila s lidmi a často slyšela větu “proboha, kdo toto vymyslel“. Lidé nejsou a priori proti vodnímu lyžování, lidé jsou proti vodnímu lyžování v této lokalitě, spousta z nich si tuto sportovní aktivitu dokáže v Přerově představit, ale ne na tomto místě.

Doplnila, že Laguna má přibližně 2 ha, vlek by měl být dlouhý asi 175 m a procházet právě místem s mělkou hladinou vody, kolem pláže u dětského hřiště, zátokou s mělčinou, kde se třou ryby. Rybáři s tímto návrhem nesouhlasili, vyjádřili se tak už loni v srpnu, když rada poprvé přišla s tímto záměrem, to bylo stále ve stadiu záměru.

Chtěla by položit několik otázek, které jí nejsou jasné:

1. Jak vůbec se Pavel Trčala dostal k přerovské Laguně?

2. Oslovil radu města on sám nebo mu byla tato lokalita nabídnuta?

Dále informovala, co o osobě P. Trčaly zjistila na internetu, co to je za pochybnou existenci, jaké má za sebou úspěchy nebo spíš neúspěchy, včetně informace od pracovnice stavebního odboru místní části Brno-Bystrc. Vznesla otázku, zda si neměla všechny tyto informace rada zjišťovat před tím, než tento záměr schválila?

Dále se vyjádřila k tomu, proč byl loni zřízen Sbor rádců? Proč rádci nedostali možnost vyjádřit se k Laguně? Je to věc, která opravdu hýbe veřejným míněním. Měla na petici pouhé dva týdny,  získala 485 podpisů na internetu a 490 lidí jí podepsali papírovou petici, což je 980 podpisů za pouhé dva týdny. To dle jejího názoru hovoří něco o tom, že to lidé tady nechtějí.

Pokračovala, že Přerovanům nesmíte sáhnout na 2 věci, a to je Michalov a právě Laguna, protože spousta těch lidí, se kterými mluvila, jí říká, že jsou to jediná 2 pěkná místa, která tady máme, zanechejme je tady i pro ty další generace. Proto by chtěla poprosit radu města, aby své rozhodnutí na svém příštím čtvrtečním zasedání ještě zvážili a dále by chtěla požádat přítomné zastupitele, aby vyjádřili nesouhlas s jednáním rady a přijali usnesení, které toto rozhodnutí rady zruší.

V průběhu projednávání bodu 2 se k vedoucímu organizačního oddělení KP p. Daňkovi dostavila paní Ďuričková, která mu oficiálně předala petici „Jsme proti vodnímu lyžování na Laguně v Přerově.“ Petice bude vyřizována standardním postupem.

V další části zasedání zastupitelstva k této problematice vystoupili další řečníci:

V průběhu diskuse vystoupil několikrát (i s prezentací) P. Trčala.

M. Skládal uvedl, že petici také podepsal a také zásadně nesouhlasí s tím, aby zařízení na vodní lyžování bylo umístěno na Laguně. Současně s tím ale nemá námitky proti tomu, kdyby zařízení mohlo být na nějakém jiném místě. Mělo by se však říct kde. On jako občan nezná základní vstupní parametry tohoto zařízení, tzn. neví, jaká tam musí být nástupní plocha, neví minimální potřebnou délku vodní hladiny, hloubku atd.  - dává tedy podnět na zřízení pracovní skupinu, v níž by mohli být zastoupeni jak zástupci města, tak zástupci investora, zástupci ochránců životního prostředí, zástupci rybářů atd. Tato pracovní skupina by se mohla snažit najít nějaké vhodnější místo, kde by toto zařízení pro vodní lyžování mohlo být umístěno.

Podle informací od investora vodního vleku není zřízení tohoto zařízení možné jinde než na Velké Laguně. Vlek může být pouze na stojaté vodě, takže hladina Bečvy nepřipadá v úvahu. Žádná jiná vodní plocha v katastru Přerova a místních částí nesplňuje další nutné předpoklady pro provoz vleku, zejména pokud jde o pravidelnou údržbu porostu na březích a další služby a zázemí pro návštěvníky - restaurace, toalety, možnost příjezdu a parkování a podobně. Za této situace by ustavení pracovní skupiny pro řešení celé záležitosti nebylo účelné. 

R. Šlechta poděkoval za vystoupení I. Ďuričkové, že zde vystoupila v záležitosti Laguny, podpořil její slova o tom, že Lagunu navštěvuje komunita lidí, která se navzájem respektuje prvek vodního lyžování jednoznačně do tohoto prostředí nepatří. Vzpomněl, že vždycky z opozičních lavic tvrdili, že je třeba pro záměr, pro jakýkoliv, získat především veřejnost, nesouhlasí-li tato a myslíme si, že je to prospěšné, předkládat další argumenty a teprve v případě získání podpory veřejnosti, záměr realizovat. Navrhl, aby primátor sám navrhl zrušení usnesení rady a tímto elegantně záležitost vyřešil.

J. Kohout vyjádřil svůj postoj k lagunám. Uvedl, že p. Trčalu nezná, nepřijal žádný úplatek, důvodem jeho podpory – spousta lidí tam nechodí, objeví se tam občas, aktivita je ekologická a tichá. Prostudoval petici – vlek není v kolizi s tím, co je uvedeno v petici. Nemá problém ani s tím, když tam zůstane klidová zóna… Vnímá to jako bránění se, aby tam přišlo víc lidí…

P. Košutek – odpověděl, že neví, kde se v Přerově p. Trčala objevil, ale podal žádost. Dále uvedl, že do médií určitě neřekl, že bude rada rozhodovat bez znalosti s arogancí moci. Je možné brát v úvahu názory a pocity občanů, ale i stanoviska odborných institucí. Uvedl, že město na pohybové aktivity vynakládá miliony korun, petice vyjadřuje nesouhlas, ale nic neříká o počtu občanů, kteří mají opačný názor. P. Vrána – p. Trčalu vidí dnes poprvé, rozhodnutí se nezakládalo na ekonomice, ale na tom, že by v Přerově přibylo další sportovní zařízení. Nemá problém to na radě znovu otevřít a řešit, jak s tímto projektem dál… alternativní plocha asi  v Přerově není k dispozici. Vyslovil také úvahu, jak by se řešilo, kdyby byla opačná petice s více hlasy… M. Passinger – mluvil s různými lidmi sobě věkově blízkými a nezaznamenal názory proti této atrakci. Dodal, že rybářská činnost by v této klidové zóně neměla být prioritou. Projekt by dle jeho názoru měl dostat podporu. H. Netopilová – ona je od začátku proti. Vítá občanskou iniciativu, vidí ji pozitivně a nechce, aby byla nějak zpochybňována… Ona je přesvědčena, že to není vhodná atrakce pro tuto lokalitu. Již dříve se o tom hovořilo, uvedla, že se to stává předvolebním populistickým tématem. R. Šlechta - ti co obhajují lyžování, neznají stav na laguně, on je tam 2-3x týdně několik let, komunita se tam přirozeně vyvíjí, nikdo ve své aktivitě neruší druhé, i rybáři a pejskaři se dokázali sžít. Tyto zásahy by měly tedy být na těch lidech, kteří tam chodí. M. Dostál sdělil, že získal článek, který je dost zajímavý, měli by na to brát zřetel, i když je to jenom článek (dle článku vlek nemá certifikát, bylo tam zranění… doporučuje si ho přečíst).

P.  Kouba poděkoval I. Ďuričkové za rychlou práci a rychlou reakci, kterou p. profesorka udělala za radu města, protože ona se veřejnosti zeptala, jak se k tomu staví a pak se k tomu zeptala samozřejmě i média… dle jeho názoru rada obešla veřejnost, k této stavbě neudělala žádné veřejné slyšení, nezeptala se nikoho na Přerovském rádci, chtěla zničit oddechovou zónu. Pokračoval, že  „to, že P. Košutek se v médiích vyjádřil veřejně, že rada města může, protože má tu moc, že se jedná o zákon o obcích a oni prostě můžou rozhodovat o majetku a my s tím nic nesvedeme, tak si myslím, že je to naprosto jasný příklad arogance moci, kdy z opozičních lavic jste přešli do těch vládnoucích, nabyli jste moci a domníváte se, že můžete rozhodovat o všem, bez toho, aniž byste se zeptali veřejnosti.“

Dotázal se, kdo oslovil p. Trčalu a kolik bude město inkasovat z této pochybné stavby, že je to tak důležité, že nám to zvedne příjem, a proto se rada ve většině přiklonila k tomuto návrhu.

Dále naformuloval návrh usnesení, který byl následně doformulován ve spolupráci s právníkem MMPr.

Bezpředmětné, viz usnesení

Z: P. Košutek

T: 24. 5. 2017


Bezpředmětné, viz usnesení


5/27

Miloslav Skládal

Dotaz k usnesení z 66. schůze rady města ohledně koncepce zavádění podzemních kontejnerů. V usnesení se dozvěděl, že k předloženému materiálu nebyly žádné připomínky a rada města neschvaluje zadat vypracování provozně ekonomické analýzy zavádění podzemních kontejnerů. Dodal, že před nějakou dobou, asi před 1,5 rokem, s tímto podnětem přišel na zastupitelstvo s tím, že připomněl, že jste toto měli i ve svých volebních slibech atd. Dostal odpověď, že podzemní kontejnery nejsou ekonomicky výhodné (on oponoval, že jsou v Šumperku, v Pardubicích, v Náměšti nad Oslavou atd.), že není k dispozici vhodné vozidlo pro vývoz těchto kontejnerů (přinesl tehdy fotografii vozidla technických služeb, které je zcela identické s vozidlem, které mají v Náměšti nad Oslavou), následně bylo řečeno, že se bude připravovat pilotní projekt k vybudování těchto podzemních kontejnerů na sídlišti Trávník. Náhle, zhruba pro roce a půl, když se začal zajímat, jak to asi vypadá s tímto pilotním projektem, tak se dočte, že rada města neschválila ani zadání vypracování provozně technické analýzy. Chtěl by se tedy zeptat – na základě jakých argumentů to neschválili? A dále, co ten rok a půl dělali? Připravovali ten pilotní projekt, v jaké fázi je příprava toho pilotního projektu? Posunulo se to vůbec z bodu 0 do nějaké další fáze?

On má pocit, že neposunulo, že ani nebylo schváleno zadání provozně technické analýzy, protože to měl být krok č. 1. Dále citoval větu: „Prosadíme podzemní kontejnery na odpad, jako bezpečné a hygienické místo k uložení odpadu. Nelze již tolerovat stávající popelnice na ulicích, jako malou veřejnou skládku a zásobárnu materiálů pro sběrače druhotných surovin.“, kterou opsal z  „Předvolebních novin Společně pro Přerov“ ze srpna 2014 (strana 7, nadpis „Náš plán pro životní prostředí“). Zpochybnil předvolební sliby SpP.

Přímo na 27. zasedání bylo k tomu sděleno:

J. Horký odpověděl, že by bylo vhodné, kdyby se p. Skládal, než začne mluvit, trošku více informoval. Rada města schválila a uložila Odboru koncepce a strategického rozvoje zpracovat koncepci zavádění podzemních kontejnerů v Přerově do 13. 2. 2017.  Tato koncepce je zpracovaná, nebyla však dostatečně rozpracována ekonomická část a proto se řešilo, jak dál. Na radu byl předložen materiál, který umožňoval, v případě schválení, zadat zpracování ekonomické analýzy tohoto kroku za 200 tisíc Kč. Z diskuse vyplynulo, že by to byly vyhozené peníze a nadále byly tedy tyto kroky probírány na zasedání VPRID. Určilo se, co je potřeba udělat (oslovit firmy, které se tím zabývají, aby se dle skutečných údajů dal zpracovat modelový příklad na cca 30 kontejnerů za 2 roky, aby se zjistilo, kolik asi to bude provozně stát, aby byla k dispozici reálná data).

P. Hermély chtěl reagovat podobně, protože na posledním výboru VPRID toto řešili, bylo to zhruba týden po radě. Účastnil se i B. Střelec, probírali tam konkrétní technické věci. S přibývající informacemi se názory vyvíjejí, a i když je to asi ekonomicky ne zcela výhodné, nechtěli projekt „zabít“, našli cestu na dopracování koncepce, aniž by bylo vynaloženo 200 tisíc. Projekt žije a stále se vyvíjí. M. Dostál sdělil, že chtěl k podzemním kontejnerům také vystoupit, ale vše již bylo řečeno. B. Střelec uvedl, že ve výboru PRID je i zástupce  ČSSD, takže by se měl informovat, co se tam projednávalo a jaký byl výstup. Pro rozhodnutí zastupitelstva a rady bude důležité, kolik to bude stát, protože pořízení podzemních stání ovlivní do budoucnosti poplatek za svoz směsných komunálních odpadů a možná i tříděných odpadů. Nelze srovnávat Šumperk, který podzemní kontejnery buduje více než 15 let a modernizoval a revitalizoval sídliště již s ohledem na budování těchto podzemních kontejnerů. Upřesnil, že svozové vozidlo, o němž M. Skládal mluvil, on nezpochybnil - ale to není o jednom vozidle a o jedné ruce, je to o celé ekonomice svozu. I když by se realizace mohla zaplatit z dotací, je důležité, kdo bude potom a za jakých – i ekonomických – podmínek zajišťovat svoz. A právě toto studie neobsahovala. Je třeba přistupovat k této věci koncepčně, musí být předem znám vliv na výši poplatku a další ekonomické záležitosti.

T. Tužín uvedl, že záležitost podzemních kontejnerů je analogická k železničním zastávkám, Navrhl to on a bylo třeba zatrhnout vše co bylo od zastupitele Tužína. Dodal, že do konce volebního období se to nepostaví. A k tomu, že je to drahé řekl, že podzemní kontejnery byly zřízeny v jiných menších městech, je to politické rozhodnutí.

Bez dalších sdělení

6/27

Michal Zácha

Vystoupil s dalšími dotazy k podnětům z minulého zastupitelstva:

Rekonstrukce ulice Ke Tmeni – „odpověď z minulého zastupitelstva, já už jsem se na to ptal v minulosti, odpovězeno mi nebylo dodneška, já se ptám – jakým způsobem škodní komise vyřešila tu škodu 70 tisíc Kč – prosím o písemnou odpověď“.

V současné době probíhá řízení o odstranění stavby u stavebního úřadu Olomouc. MAJ realizuje dodatečnou legalizaci stavby komunikace Ke Tmeni. Hlavním sporným bodem je majetkové dořešení vlastnictví k části pozemku ve vlastnictví UZSVM, a to z pohledu spíše časového než věcného. V případě, že by jednání nebyla úspěšná, došlo by k navýšení škody o náklady na odstranění stavby. Škodní komise rozhodne ve věci, jakmile jí bude známa celková škoda.

Opakovaně uvedl, co se týká odtahové služby – „tak prosím, byly uzavřeny 2 smlouvy, p. jednatel vystoupil, vysvětlil důvod technických služeb, proč nešly do výběrového řízení v plném rozsahu, nicméně jsou uzavřeny 2 smlouvy, jedna se společností Asist a druhá s TSMPr – tak já bych poprosil o ty podklady k tomu výběrovému řízení, jak to bylo, co bylo a z jakého důvodu byly uzavřeny 2 smlouvy, jestli to výběrové řízení bylo na základě čeho, když jste říkali, že jste se - technické služby - do výběrového řízení nepřihlásili? A pak stačí jedno vysvětlení k tomu nařízení, které bylo vydáno, kterým se stanovuje maximální cena za ten odtah, tak důvod toho vydaného nařízení, když ta vybraná firma, společnost Asist kopíruje tu nejvyšší cenu tohoto nařízení – takže to jsou otázky k odtahové službě.“

Dluhonské mosty – „tak ta otázka je jednoduchá a poprosím o odpověď – 20. zasedání zastupitelstva – schválené usnesení, rada města 6.4. schválila nějaké usnesení – doporučila zastupitelstvu, takže jestli to v zastupitelstvu budeme ještě projednávat, jestli to bude zařazeno do investiční akce a jestli tuto zakázku bude administrovat náš odbor nebo nějaká externí firma, pokud ano, tak z jakého důvodu.

Na zastupitelstvo je připravena kompletní informace formou prezentace, která bude následně zveřejněna.

ikona souboruPříloha č. 2

Farmářské trhy - smlouva z poslední rady, „tam se jenom ptám, jestli je to uzavřeno s Agrární komorou bezúplatně nebo úplatně, nevím, jestli je to bezúplatně, tak proč a jestli ta Agrární komora má nějakou výjimku, myslím si, že i ona by mohla platit nájem tak, jak všichni ostatní.“

P. Měřínský sdělil, že proběhla 2 výběrová řízení, do kterých se nikdo nepřihlásil. Proto se město dohodlo na realizaci farmářských trhů ve spolupráci s agrární komorou. Trhy budou naplňovat  záměr prodeje místních produktů, regionálních potravin - z jejich strany není žádné finanční plnění  vůči městu.

Z: Tajemník

T: 24.5.2017

Bez dalších sdělení

Z: P. Měřínský

T: 24. 5. 2017

Bez dalších sdělení

7/27

Marek Dostál

Z minulé rady ho zajímá udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města. „Neví, jestli zrovna všechny tyto výjimky chodily přes radu, dřív to – myslí, dělal nějaký pracovník na odboru majetku, tak neví, proč to nedělá dál, protože proces té výjimky, která vlastně jde přes tu radu na ten nájezd těch vozidel nad 3,5 t, čili výjimka nějakého zákazu vjezdu vozidel, aby šla přes radu – to se mu jako zdá zbytečné, takže na to bych se chtěl zeptal, proč to musí řešit rada.“

P. Měřínský uvedl, že odbor majetku do určité hmotnosti vozidel výjimky uděluje sám, v kompetenci rady jsou pouze vyšší nosnosti.

Výjimku vjezdu automobilů nad 3,5 t do 7,5 t schvaluje na základě pověření rady města Odbor správy majetku a komunálních služeb, výjimku automobilům nad 7,5 t schvaluje rada města.

Z: P. Měřínský

T: 24. 5. 2017

8/27

Marek Dostál

Navazuje na návrh na zřízení škodní komise. „Nikde jsem si nevšiml, že bychom zrušili tu starou komisi, možná už to tady bylo řečeno, teď vlastně nám působí komise 2, tak nevím, jaké jsou jejich pravomoci, jestli si to budou nějak přehazovat nebo jestli si vylosují ten problém. Nicméně, když jsem se podíval, jakým způsobem je složená ta komise, tak jsem měl pocit, že to je jakoby složení napříč politickým spektrem, tzn. když se podívám na to složení, tak je tam zástupce ANO, KSČM, Prosperity, chápu, že předseda je právník, organizační pracovník je logicky úředník, ale aniž bych se chtěl kohokoliv dotknout, tak nechápu, proč je tam další zástupce magistrátu, paní Ing. Kočicová, jestli je tam za nějakou politickou stranu – chtěl bych vědět, proč tam je, kdo ji tam nominoval, jaké je tam její postavení a zda je tam za nějakou stranu.

Primátor přislíbil písemnou odpověď.

Škodní komise byla zřízena jako komise rady, kterou si rada zřizuje v souladu se zákonem jako svůj poradní orgán. Rada také v souladu se svými kompetencemi jmenovala členy této komise, členové nebyli nominováni politickými stranami, ale na jejich jmenování se shodla rada města.

Z: primátor, tajemník

T: 24. 5. 2017

Viz také podnět 1/27

9/27

Břetislav Passinger

Vystoupil s tím, že bylo předloženo několik vážných materiálů bez projednání ve výborech a předložil návrh na usnesení.

Primátor doplnil, že zastupitelé i rada mohou předkládat návrhy bez projednání ve výboru.

Bez dalších sdělení

Viz usnesení

10/27

Ludmila Tomaníková

Vymyslov. Uvedla, že ji oslovily maminky z Vymyslova, které by byly rády, kdyby mohla nejen přivítat jejich děti mezi občany města, ale mohla jim pomoct zlepšit podmínky žití. Konkrétně se jedná o opravy a zpevnění komunikací. V minulosti se jednalo o převedení pozemků na město, neví, v jakém je to stádiu. Přimlouvá se alespoň za provedení provizorní úpravy. M. Dohnal odpověděl, že všechny pozemky jsou ve vlastnictví státu, převod byl schválen, je teď však míček na úřadu pro zastupování státu. Pravidelně se s úřadem jedná, vytváří se tlak – některé záležitosti jsou v řešení již 10 let.

Informace o možnosti provedení provizorní úpravy cesty. Komunikace bude dočasně opravena do konce června.

Pozemky pod komunikacemi ve Výmyslově jsou ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit pro ÚZSVM. Převod některých z nich do vlastnictví města je zastupitelstvem schválen již řadu let, Úřad však nekoná další nutné kroky k uskutečnění převodu. Vztah k pozemku je nezbytným předpokladem pro vydání stavebního povolení na rekonstrukci komunikací. Řešení situace uzavřením smlouvy o právu provést stavbu je ze strany ÚZSVM stejně těžko průchodné a zdlouhavé jako převod do vlastnictví města. V letošním roce se jednání o převodech zintenzivnilo, probíhají pravidelné schůzky zástupců města a ÚZSVM - Územního pracoviště Přerov v zájmu urychlení řešení majetkoprávních záležitostí.

Z: P. Košutek

T: 24. 5. 2017

11/27

Radek Pospíšilík

Rada schválila centralizaci nákupů – navrhuje, aby zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor kontrolou naplňování tohoto usnesení – viz návrh usnesení.

Bez dalších sdělení

Viz usnesení

12/27

Tomáš Dostal

V Předmostí kolují informace, že v Red Zero panuje čilý ruch a pravděpodobně se tam přesunuje kasino z přednádraží. Byl překvapen - vyhláška zřejmě na to nedosahuje, dotazuje se, zda by zastupitelstvo mohlo tomuto kroku zabránit.

Primátor přislíbil, že bude prověřeno. 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her (dále jen „OZV č.2/2016“), účinná ode dne 04.11.2016, nahradila Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města (dále jen „OZV č.1/2014“), a statutární město Přerov znovu umožnilo provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry (dále jen „loterie a jiné podobné hry“), ale pouze v kasinech mimo centrum města, a to do 31.12.2018. Současně až do roku 2019 budou „dobíhat“ loterie a jiné podobné hry, již dříve povolené Ministerstvem financí ČR (dále jen „MF“), a to dle přechodných ustanovení OZV č.1/2014.

Na základě žádosti provozovatele BONWER WIN a.s. v závěru loňského roku o vydání povolení k provozování loterií a jiných podobných her v provozovně CASINO BONVER na adrese Dr. Milady Horákové 420/8, Přerov (dříve RED-ZERO) vyzvalo MF (povolující orgán), statutární město Přerov, (účastníka řízení) o vyjádření svého stanoviska k žádosti provozovatele. Statutární město Přerov zaslalo MF souhlasné stanovisko, neboť žádost provozovatele nebyla v rozporu s OZV č.2/2016. Vyjádření bylo doručeno na MF 13.01.2017.

Žádost provozovatele o vydání povolení k provozování loterií a jiných podobných her byla podána dle zákona č. 202/1990 Sb, o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoL“) a dle téhož zákona bylo provozovateli povoleno provozování.

Od 01.01.2017 platí nová právní úprava dle zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“), který nahradil ZoL a obce dle tohoto zákona vydávají povolení k umístění herního prostoru. Loterie a jiné podobné hry provozované na území statutárního města Přerova jsou povolené dle ZoL a provozované v režimu tohoto zákona. Dle ZHH nebylo k dnešnímu dni vydáno žádné povolení k umístění herního prostoru.

Dozor nad dodržováním povinností stanovených novým zákonem vykonává ministerstvo a celní úřady. Celní úřady postihují také zakázanou reklamu hazardních her (zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy). Na provozovatele hazardních her povolených podle zákona č. 186/2016 Sb. se vztahuje přímo zákonná úprava týkající se vnějšího vzhledu provozovny a reklamy na hazardní hry.

Z: primátor

T: 24. 5. 2017

13/27

Bohuslav Přidal

Bezpečnost křižovatky. Podnět na oddělení dopravně správních agend, aby ve spolupráci s DI zjistil, jak přispět k bezpečnosti na křižovatce Na odpoledni x dr. Beneše, není tam výhled. Není respektováno parkování, je to nebezpečné. M. Zácha potvrdil - jsou tam žluté čáry, je to nepřehledné a nebezpečné. B. Přidal dodal, že je tam zrcadlo, ale není vidět k elektrárně, problematika autobusové dopravy. Oddělení dopravy prověřuje, zda je technicky možné instalovat další zrcadlo na stávající stožár umístěný u křižovatky ulice Na Odpoledni a nábřeží Dr. Edvarda Beneše. Následně proběhne příslušné povolovací řízení a dále případné rozpočtové opatření nutné k realizaci. 

Z: P. Košutek

T: 24. 5. 2017

14/27

Michal Zácha

Cyklověž  - kolik smluv o reklamě je uzavřeno, v jaké výši a zda tato výše pokrývá splátky úvěru.

Přerovská rozvojová plní všechny své závazky, které jí vyplývají ze smlouvy o návratné finanční výpomoci s městem Přerovem. Zbytek otázky není předmětem jednání zastupitelstva obce.

Z: P. Měřínský

T: 24. 5. 2017

15/27

Marek Dostál

K minulému zastupitelstvu - podání ohledně porušení pracovních povinností magistrátu pod vedením tajemníka. Citoval ze zápisu z minulého zasedání a také z dopisu, kterým primátor zastupitele informoval o postupu (trestní oznámení…). Dále mj. uvedl, že tajemník měl zpracovat stanovisko a to neudělal…, že se zajímal, kdo zpracovával audit. Překvapilo ho, že kromě auditorky Marečkové tam bylo pověření i pro přizvanou osobu R. Kuchtu, k němuž bylo v podání několik vyjádření. To mu nesedí. Zároveň by chtěl získat audit, dostal záznam z jednání s E. Marečkovou, že nemůže informace dostat.

Primátor uvedl, že všem odpověděl, M. Dostál kontroval, že to nepovažuje za odpověď. Primátor dodal, že respektuje příslušné právní předpisy, auditorka ho informovala objektivně, R. Kuchta je vedoucí PERS a bez ohledu na to, co řekl, je to kompetentní osoba. Po prošetření policie bude informovat všechny zastupitele. Doplnil, že stanovisko tajemníka předal Policii ČR.

K této problematice proběhla diskuse, v níž zaznělo např., že se jedná o politickou šaškárnu, že je neochota vyčkat až policie dokončí šetření, že se jedná o štvanici, šikanu tajemníka, že se diskuse  uchyluje k politickým atakům a útokům…

ikona souboruViz Příloha č. 1

Bez dalších sdělení

16/27

Petr Měřínský

Omluva. Na minulém zasedání zde hodnotil Gymnázium Jana Blahoslava. Následně jednal s ředitelkou a zjistil, že podklady, na základě kterých hodnotil, nebyly korektní – proto se omlouvá.

Bez dalších sdělení

17/27

Marek Dostál

Pracovní skupina pro drobné záležitosti v dopravě fungovala naposledy v 2/2016. Chtěl se zeptat, proč již skupina nefunguje. Uvedl, že si prostudoval materiál ke změně dopravního značení ve Wurmově ulici. Skupina se k tomu nevyjádřila. Dotaz, zda bude pracovní skupina dále  fungovat, a pokud ne, tak proč. Pracovní skupina pro drobné záležitosti v dopravě byla zřízena z podnětu předchozího vedoucího odboru MAJ. Její činnost nebyla příliš efektivní, zejména z důvodu časté absence některých členů a příprava podkladů pro jednání znamenala pro odbor značnou zátěž. Po zřízení oddělení dopravy je zaveden odlišný systém řešení problematiky dopravních opatření. 

Z: P. Košutek

T: 24. 5. 2017

18/27

občan

Městská policie. Ve svém vystoupení se obrátil na primátora, aby zítra ráno vydal rozkaz, aby Městská policie přestala dávat botičky, to je 90 procent její pracovní náplně. Měla by se věnovat cyklistům, kteří jezdí všude - i tam, kde se nesmí. Po Přerově se toulají velcí psi, puštění na volno (Velká Dlážka), každou sobotu ráno jsou tam vyvrácené a vysypané odpadkové koše atd. Diví se, že Městská policie tam někdy v noci neudělá noční cvičení. Dále kritizoval různé další nešvary – chování MP a P ČR na stadionu, resp. před stadionem. Pejskaře, neuklízení atd… Městská policie plní celou řadu úkolu v oblasti ochrany veřejného pořádku. Činnost policie v oblasti udělování botiček a sankcionování v oblasti dopravy  tvoří jen malou část jejich práce. Městská policie se průběžně zabývá problematikou porušování předpisů pejskaři, cyklisty, chodci a jinými skupinami.  Pokud občan není spokojen, může se obrátit také na Policii ČR. V případě jakýchkoliv porušování předpisů je třeba aktuálně volat na linku městské nebo státní policie.

Z: primátor

T: 24. 5. 2017

19/27

Václav Havlík

Gymnázium J. Blahoslava – poskytl informace, jak se celá situace vyvíjí, představil jednotlivé kroky a názory v prezentaci. Doplnil také srovnání výsledků obou přerovských gymnázií. Diskuse k problematice. Do diskuse se zapojil primátor, který uvedl, že tato věc na pořad nepatří, informoval, že odpověď z kraje byla rozeslána všem zastupitelům i V. Havlíkovi. P. Vrána informoval o jednáních, které v této věci probíhají na úrovně kraje a ředitelky školy… V diskusi vystoupili také žáci Gymnázia J. Blahoslava. M. Zácha požádal o zaslání prezentace všem zastupitelům. P. Měřínský zmínil, že ODS je zastoupena na kraji v koalici, takže v této věci nepochybně hlasovalo. V. Havlík se vyjádřil ve smyslu, že je neustále zpochybňována jeho legitimita – zastupuje petici 1656 lidí, má ji zde k nahlédnutí, na kraj šel originál

Bez dalších sdělení

20/27

občan

Pochvala TSMPr za posečení trávy na Velké Dlážce. Vyjádřil se k dopravnímu značení, kde dle jeho názoru u dopravní značky chybí dodatková tabulka. Podnět občana vychází zřejmě z neznalosti významu dopravní značky C9b Konec stezky pro chodce a cyklisty společné. Značka neznamená, že dále nemohou chodník používat chodci ani cyklisté, nýbrž zakazuje jízdu cyklistů a povoluje pěší provoz. 

Z: P. Košutek

T: 24. 5. 2017

21/27

Libuše Geryková

Cyklostezky. Uvedla, že opakovaně vystupuje na zastupitelstvu a již asi 10 let je známa na magistrátu, zajímá se o dobudování cyklostezek. Ráda by se dočkala cyklostezky na Jižní, Jižní čtvrť někdy už považuje za vyloučenou lokalitu. Dále se vyjádřila, že cyklostezka vede na bří Hovůrkových jen doprostřed, končí u Penny marketu, neustále to opakuje - nevede ani ke hřbitovu, mohla by klidně vést dále až na Jižní čtvrť, bydlí tam hodně mladých lidí, dětí, které jezdí na kole. Myslí,  že velká rezerva je také na Svisle, kde se nabízí x-možností, jak tam cyklostezku vybudovat. A doporučuje,  aby cyklostezky vedly také na nádraží, tam to také chybí, je tam teď pěkná možnost si odložit kolo, ale dostat se na nádraží na kole je složité z celého města. Zřízení cyklostezek v jižní části města naráží na těžko překročitelné limity - prostorové, majetkové i legislativní. To je zřejmě důvod, proč dosud žádná postavena nebyla. Po nedávné změně předpisů pro stavbu a provoz cyklostezek a sdružených stezek se pracovní skupina pro cyklodopravu zabývá možnostmi umožnění komfortnějšího pohybu cyklistů po městě, zejména pokud jde o finančně nenáročná opatření. Jednalo by se další povolování obousměrného pohybu cyklistů v jednosměrných ulicích, jako na př. v ulici Wurmova nebo o značení tzv. cyklopruhů na vozovce.

Z: P. Košutek, J. Horký

T: 24. 5. 2017


Nejedná se o doslovný přepis vyslovených podnětů, připomínek a odpovědí. 

23.5.2017 16:12:54 - aktualizováno 29.5.2017 12:56:57 | přečteno 440x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18391
Za týden: 607441
Za den: 67703
Online návštěvníků: 759
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load