Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 70.  schůzi konané 25. 5. 2017 a přijala následující usnesení:

2810/70/10/2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

 1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
 2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský

Termín: 21. 6. 2017

 JMÉNO PODNĚT ODPOVĚDNÁ OSOBA

1/28

Marek Dostál

K usnesení 2639/68/3/2017 Kontrola plnění usnesení - podnět ve věci zhodnocení kvality vánočních trhů v roce 2016, stanovení odpovědné osoby za přípravu projektu průběhu vánočních oslav na náměstí TGM (705/24/10/2017), kterým rada podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí analýzu vánočních trhů 2016, souhlasí se záměrem pořádání oslav Vánoc 2017 ve spolupráci s externím organizátorem, ukládá náměstku primátora T. Navrátilovi projednat podmínky spolupráce na pořádání oslav Vánoc 2017 s externím organizátorem a tyto předložit Radě města ke schválení do 31.5.2017.

Dotázal se na to, jak analýza dopadla, co jsme si z toho vzali a jaký bude další postup.

J. Horký informoval, že analýzu vzala rada na vědomí, na vyhodnocení se spolupodílela řada lidí od dobrovolníků až po členy kulturní komise. Když zjednoduší závěry, lze konstatovat, že vše se dělo obdobně, jako v jiných letech – jen se přihlásilo méně prodejců a nikdo nevykonal extra velké úsilí k zajištění dalších. T. Navrátil doplnil, že byl osloven externí dodavatel, jednání jsou na začátku – zatím není jasné, zda spolupráce s externí firmou bude řešena cestou výběrového řízení nebo jinak.

Bez dalších sdělení

2/28

Marek Dostál

K usnesení 2661/68/8/2017 - Smlouva o právu provést stavbu – vlek pro vodní lyžování a wakeboarding na části pozemku p.č. 4811/3 a části pozemku p.č. 4815 oba v k.ú. Přerov – změna usnesení, nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov, kterým rada trvá na svém usnesení č. 2593/66/7/2017, bod 2., 3 přijatém na 66. schůzi konané dne 6.4.2017, schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem částí pozemku p.č. 4811/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností CITY SPORTS s.r.o., se sídlem Brno, Veveří 464/17, IČ: 293 03 788, jako nájemcem, smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.10.2019.

Uvedl, že rada trvá na svém rozhodnutí o právu provést stavbu, a to i přes bouřlivou diskusi na zastupitelstvu… Investor má za úkol projednat záměr s rybářským svazem, ale ten asi kladné stanovisko nedá. Neví tedy, proč po bouřlivé diskusi rada takto rozhodla, myslí si, že měla po petici přihlédnout k názoru lidí, vznesl otázku, zda to podnikateli na 2 roky stojí za to…

J. Kohout odpověděl, že neví, jak čelit sugestivnímu dotazu, proč se tak rada rozhodla… za sebe uvedl, že podnikatel má právo to zkusit, 2 roky je limitní mez, aby se ukázalo, zda je nebo není možné skloubitelné provozování takové atrakce na laguně. P. Košutek dodal, že Český rybářský svaz ve stejném stanovisku vyjadřuje určité obavy a pocity, podobně jako byly uvedeny v petici, ale na druhé straně orgán ochrany přírody Litovelské Pomoraví nemá námitek, smlouva zatím není podepsána. M. Dostál zopakoval, že má před sebou podmínky životního prostředí, že to investor má projednat s rybářským svazem.

Bez dalších sdělení

3/28

Michal Zácha

Vznesl požadavek, aby informace k podnětům byly posílány vždy před zasedáním zastupitelstva, ví, že zatím neproběhla 30-ti denní lhůta. J. Kohout doplnil, že dnes odpoledne zastupitelům přišly informace k podnětům. K tomu se vyjádřil také P. Kouba, že když dostanou informace před zastupitelstvem, nejsou schopni si je nastudovat. Do diskuse se v podobném duchu zapojil také občan Navařík, primátor zopakoval, že zastupitelstvo není jediná platforma, kde se mohou dozvědět potřebné informace.

Informace k podnětům byly vždy zastupitelům doručeny a vyvěšeny na webu města do 30 dnů od konání zastupitelstva. To platí i o informacích k podnětům vzneseným na 27. zasedání zastupitelstva konaném dne 25. 5., které zastupitelé obdrželi dne 22. 5., tedy v den konání dalšího zasedání.

Bez dalších sdělení

4/28

Michal Zácha

K rozpočtovému opatření, které bylo projednáváno na radě 11. 5. Jedná se o částku 500 tis. Kč, která je z příjmů z pronájmu bytů převáděna na úhradu veřejné zakázky na pojištění majetku města včetně jeho příspěvkových organizací a na zajištění služeb externího administrátora této zakázky. Proč se nedají peníze zpět do bytového fondu, proč máme externího administrátora veřejné zakázky (s ohledem na personální zabezpečení magistrátu – odbor PŘI, člověk mající na starosti pojištění).

P. Měřínský odpověděl, že pojištění končí 30.10., nejsme spokojeni s tím, jak bylo nastaveno. Připravuje se nové výběrové řízení, počítáme s tím, že ušetříme. Město není schopné stanovit samo podmínky tak, aby bylo pojištění co nejefektivnější, proto bude řešeno externě.

5/28

Michal Zácha

K usnesení 2706/69/6/2017 Projekty spolufinancované z ITI Olomoucké aglomerace -schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kterým rada schvaluje smluvní zastoupení zadavatele externím administrátorem pro zadávací řízení podlimitních veřejných zakázek na stavební práce v rámci ITI Olomoucké aglomerace a to u konkrétně vyjmenovaných 9 projektů.

Dotázal se, proč rada vybrala externího administrátora, vzpomněl, že v minulosti bylo řečeno, že nový odbor PRI bude schopen všechny veřejné zakázky připravit.

P. Měřínský odpověděl, že (a to musí M. Zácha jako místopředseda správního výboru vědět), že město využilo in house výjimky a mohlo se tedy napřímo domluvit na zpracování studie proveditelnosti až do podání žádosti o dotaci. M. Zácha sdělil, že sice je ve správním výboru, ale zpochybňuje v důvodové zprávě větu:  „Vzhledem k postavení Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, z.s.p.o. jako společnosti, kterou statutární město Přerov ovládá, a je…“

Bez dalších sdělení

6/28

Michal Zácha

K usnesení 2726/69/7/2017 Záměr města na nepeněžitý vklad nemovitých věcí do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. - pozemků p.č. 6603/1, p.č. 6603/2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušnou k části obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 a p.č. 6604/2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov.

Dotazuje se, proč se navrhuje postupovat formou nepeněžitého vkladu do technických služeb, co vedlo radu k tomuto rozhodnutí, když výbory měly jiný názor. Ptá se, jak jsme na tom s veřejnou podporou a proč nemovitosti byly nepeněžitě vloženy.

Přesvědčení p. Záchy, že mu rada města musí zdůvodňovat každé svoje rozhodnutí, nemá žádnou oporu v zákoně o obcích.  Dále rada města je svrchovaný orgán, který není povinen se řídit ve svém rozhodování názory jednotlivých výborů.

Informace z důvodové zprávy přikládám níže, popř. si pan Zácha může přečíst důvodovou zprávu 29/3.1.1. neboť materiál  bude řešen na ZM dne 19. 6. 2017. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr zpracoval v průběhu roku 2015 strategický materiál „Koncepce nakládání a využití domovního majetku statutárního města Přerova“, v němž byly nemovité věci pod bodem 2. označeny jako majetek pro statutární město Přerov nepotřebný, s tím, že odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr doporučil buď úplatný převod tohoto majetku, anebo demolici stavby a rozšíření pozemku pro stávající útulek. Koncepce byla následně postoupena k vyjádření Hospodářskému výboru, který doporučil převést tyto nemovité věci úplatně do vlastnictví TSMPr, s.r.o. a Výboru pro prán, rozvoj, investice a dopravu, který doporučil tyto nemovité věci prodat, pokud není záměr rozšíření zvířecího útulku.

Dne 26.1.2017 přijala Rada města Přerova na své 62. schůzi usnesení č. 2355/62/7/2017, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí soupis nepotřebného majetku statutárního města Přerova a schválit záměr úplatného převodu nemovitých věcí, mj. pozemků p.č. 6603/1 a p.č. 6603/2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušná k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov.

Následně dne 20.2.2017 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 25. zasedání usnesení č. 714/25/3/2017, kterým schválilo záměr úplatného převodu nemovitých věcí, mj. pozemků p.č. 6603/1 a p.č. 6603/2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušná k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov.

Výše uvedené nemovité věci jsou předmětem následujících právních vztahů:

 • prostor sloužící podnikání o výměře 10,60 m2 v jiné stavbě č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6604/2 v k.ú. Přerov, je předmětem nájemní smlouvy, kterou uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a TSMPr, s.r.o. jako nájemce dne 1.9.2009, ve znění dodatků č. 1 až 14 - nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, nájemné za nájem předmětného prostoru činí 10.600,- Kč/rok navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přičemž TSMPr, s.r.o. užívají předmětný prostoru k provozování hotelových služeb pro zvířata,
 • pozemek p.č. 6604/1 v k.ú. Přerov a prostor o výměře 341,95 m2 v jiné stavbě č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6604/2 v k.ú. Přerov jsou předmětem smlouvy o výpůjčce, kterou uzavřely statutární město Přerov jako půjčitel a TSMPr, s.r.o. jako vypůjčitel dne 1.9.2009, ve znění dodatků č. 1 až 3 – smlouva o výpůjčce je uzavřena na dobu neurčitou, přičemž účelem výpůjčky je provozování útulku pro odchycená zvířata.

Odbor správy majetku a komunálních služeb upozorňuje v souvislosti s navyšováním základního kapitálu orgány veřejné moci na to, že navyšování základního kapitálu orgány veřejné moci je obecně považováno za jednu z forem veřejné podpory. Podle rozhodovací praxe Evropské komise a judikatury Evropského soudního dvora se v případě navyšování základního kapitálu orgány veřejné moci nejedná o veřejnou podporu v případě, pokud je naplněn „princip soukromého investora“, v jehož rámci se posuzuje, zda by v konkrétním případě poskytl kapitál ve stejné výši a za stejných podmínek i soukromý investor fungující za běžných tržních podmínek, s tím, že do tohoto posuzování se nezahrnují sociální, regionální a sektorové dopady. O veřejnou podporu se tak nejedná v případě, že je poskytnut další kapitál do společnosti za předpokladu, že tento další kapitál je poskytnut ve výši odpovídající novým investičním potřebám a nákladům s tím přímo spojeným, pokud odvětví, v němž společnost působí, netrpí strukturálními nadkapacitami na běžném trhu a pokud je finanční pozice podniku je zdravá (tj. nejedná se o společnost v obtížích a čelící strukturální nevyužité kapacitě).

Princip soukromého investora byl vymezen mj. v rozhodnutích Evropského soudního dvora - případ C 305/89 Itálie v Komise („Alfa Romeo“) a případ C 234/84 Belgie v Komise ("Boch"), ve kterém Evropský soudní dvůr mj. uvedl, že je třeba posuzovat, zda by soukromý investor ve stejný okamžik poskytl kapitál ve stejné výši a za stejných podmínek, s tím, že vhodnou cestou k určení, zda opatření zakládá veřejnou podporu, je stanovení zda, za jakých podmínek a v jakém rozsahu je podnik schopen získat sumu na kapitálových trzích. V případě podniku, jehož základní kapitál je téměř celý v držení orgánů veřejné moci, je třeba posoudit, zda by privátní akcionář s ohledem na rentabilitu vložených prostředků bez zvažování sociálních, regionálních a sektorálních dopadů, akciový kapitál upsal či nikoliv. Zmíněná rozhodnutí tak dávají jasný návod - pokud chtějí orgány veřejné moci postupovat v souladu se zmíněným principem, musí určitá opatření poskytovat za podmínek, které nebudou reflektovat především sociální a regionální aspekty, které privátní investor nezvažuje, neboť jeho cílem je maximalizace zisku, případně minimalizace ztrát.

Z: P. Měřínský

T: 21. 6. 2017

7/28

Michal Zácha

K usnesení 2724/69/7/2017 Vyhlášení výběrového řízení - úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – budovy občanské vybavenosti č.p. 387,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov (Čechova 43)

K usnesení 2653/68/8/2017 Vyhlášení výběrového řízení - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – objektu administrativy č.p. 1117,  příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, pozemky p.č. 2294/2, p.č. 2294/6, p.č. 2294/7 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt)

Dotázal se, proč u výběrového řízení u těchto nemovitostí nejsou požadovány žádné podmínky, tím pádem tam může vzniknout cokoliv a opravdu rozhoduje pouze cena. P. Měřínský uvedl, že  zastupitelstvo schválilo úplatný převod obou nemovitostí s tím, že o nejvhodnější  nabídce bude rozhodovat zastupitelstvo. T. Navrátil doplnil, že u Chemoprojektu je jednoznačně daný účel, a to  poskytovat registrované sociální služby, domov se zvláštním režimem. M. Zácha ví, že byla schválena koncepce s prodejem majetku, u objektu Čechova 43 není stanovena žádná podmínka. J. Kohout se vyjádřil k této věci (k Čechově 43) ve smyslu, že je žádoucí nemovitost prodat s ohledem na sankční ujednání prodat, aby pro město nebylo ztrátové. P. Měřínský doplnil, že o prodeji nemovitosti Čechova 43 bude i na základě podnikatelského záměru uchazeče rozhodovat zastupitelstvo. R. Šlechta dodal, že je podstatné, jak bude s touto nemovitostí naloženo i z pohledu obyvatel lokality.

Bez dalších sdělení

8/28

Michal Zácha

K usnesení 2644/68/6/2017 Projektová příprava 2. etapy regenerace panelového sídliště Budovatelů, kterým rada uložila Odboru koncepce a strategického rozvoje zajistit koncepční studie veřejných prostranství od 3 vybraných autorů (volba dle kvalitního portfolia), odborným vyhodnocením i názorem veřejnosti a následným objednáním navazujících projektových prací od autora nejlépe hodnoceného návrhu přímým schválením zhotovitele na základě výjimky z vnitřního předpisu 16/2016.

Uvedl, že rada přes doporučení odborů rozhodla o variantě 3, ptá se tedy, proč se tedy zase připravuje studie a proč na 2. etapě nepracuje projektant a proč vynakládáme na studie tolik peněz.

J. Horký odpověděl, že před časem byla schválena etapa 1. etapa, která se již projektově připravuje. Co se týče druhé etapy, tam rada seznala, že zpracovaný koncepční materiál není dostatečně kvalitní, a proto se zpracují 3 návrhy a nejlepší se zpracuje až do fáze provádění stavby. T. Tužín doplnil, že do jistého okamžiku se na projektu podílel, již předmětem původního jednání bylo zpracování studie. Dotázal se - když tato studie nebyla zpracována kvalitně, proč byla převzata a zaplacena a nechávají se zpracovat nové studie. To dle jeho názoru není rozumné hospodaření s finančními prostředky, vše by se mělo platit pouze jednou. J. Horký doplnil, že to co bylo zpracováno, je koncepční dokument, nikoliv podrobná studie, při řešení druhé etapy jsme se inspirovali postupem obvyklým ve městě Litomyšli. M. Zácha zopakoval, že když 3 odbory doporučují variantu 1, tak proč rada rozhoduje jinak. Ví, že na to má kompetenci, ale není to v souladu s doporučením odborů. T. Tužín sdělil, že J. Horký má pravdu – ale v opakovaném objednávání studií je odměňován i ten, kdo odevzdal nekvalitní práci, v soutěži je vyplácena odměna jen tomu nejlepšímu.

Bez dalších sdělení

9/28

Petr Kouba

K usnesení 2695/69/5/2017 Přerovská stavba roku 2016, kterou rada schválila výsledky soutěže Přerovská stavba roku 2016 a vzala na vědomí doporučení poroty pro pořádání příštích ročníků soutěže.

Zrekapituloval, že soutěž proběhla ve 4 kategoriích, citoval z vyjádření poroty o úrovni některých řešení a sdělil, že vítá doporučení poroty, že by i stavební úřad či odbor koncepce mohl navrhovat stavby do soutěže. Dále uvedl, že vítězem v kategorii rekonstrukce panelového domu je bytový dům v Kosmákově ulici, jehož autorem je J. Horký. Dodal, že cena je spojena s finanční odměnou a dotázal se, zda je to tedy v pořádku, zda J. Horký není ve střetu zájmu.

J. Horký uvedl, že ve střetu zájmu není, jelikož on sám se nepřihlašoval, ale stavbu přihlásil předseda společenství vlastníků bytových jednotek. Společenství je také vítězem a on sám z toho nic nemá.

Bez dalších sdělení

10/28

Michal Zácha

K materiálu 6.2 – Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda, schvalování záměru.

Žádá o písemné stanovisko ke schvalovanému záměru v obecné podobě.

Investiční akce „Stavební úpravy kina Hvězda“ byla  schválena rozhodnutím ZM konané dne 12.12.2016 č. usnesení: 671/23/5/2016 a je finančně kryta ve výši 8 203 400,- Kč s DPH.

V průběhu měsíce února a března proběhla jednání za účastí zástupce KISu, Městské knihovny a provozovatele kina Hvězda za účelem řešení požadavku na umístění části oddělení knihovny do prostor kina Hvězda a byly předloženy materiály na případné využití prostor v kině. Záměrem v této fázi přípravy bylo připravit kompletní dokumentaci na energetická opatření (zateplení a výměnu oken v objektu) a současně projekčně vyřešit nové využití části prostor kina, Na základě pokynu z Porady k realizaci investičních akcí byly zastaveny práce na uvažovaném přesunu knihovny a odboru PRI bylo uloženo vzhledem k havarijnímu stavu vzduchotechniky v Kině Hvězda připravit rekonstrukci vzduchotechniky a současně prověření možnosti čerpání dotace na vzduchotechniku bez zateplení.

V souladu s jednacím řádem Zastupitelstva města Přerova byl Zastupitelstvem schválen záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda v Přerově“ (16.3.2017). Následně RM uložila Odboru řízení projektů a investic připravit podklady k žádosti o dotaci na projekt Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda v roce 2017 z Operačního programu životního prostředí ČR (dále OPŽP), Specifický cíl 5.1 – snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Termín pro podání žádostí  o dotace je stanoven  do 29. září 2017. Odbor PRI zajistil (3.4.2017) u zpracovatele dokumentace aktualizaci PD VZT v kině Hvězda vypracované v roce 2012 (47 600 Kč bez DPH) a dále pak vypracování energetického posudku podle zákona 406/2000 Sb. a dle vzorů 70. výzvy OPŽP, který je jednou z podmínek pro podání žádosti. EP obsahuje doporučení opatření pro snížení energetické náročnosti v rámci realizace VZT kina Hvězda a průkaz energetické náročnosti budovy.

Na jednání RM dne 22.6.2017 bude předložen materiál o schválení zadání podlimitní veřejné zakázky a schválení zjednodušeného podlimitního řízení.

Vzduchotechnické zařízení navržené v tomto objektu charakteru občanské vybavenosti (kino) má za úkol nucené větrání a klimatizaci prostoru kinosálu (promítací sál) a současně jeho teplovzdušné vytápění v zimním období. Je uvažováno nejen s tzv. teplovzdušným větráním, doplněným rekuperací, ale v létě i s klimatizací – chlazením přívodního vzduchu do větraného prostoru za pomoci tepelného čerpadla, které bude na střeše objektu. Mimo režim promítání (tj. doba kdy v sále nejsou návštěvníci) bude VZT jednotka přepnuta na cirkulační režim. VZT jednotka bude umístěna ve stávající místnosti vzduchotechniky. Navržená sestava obsahuje ventilátorovou komoru pro přívod a pak pro odvod, filtraci na přívodu a odvodu, rekuperaci tepla z odpadního vzduchu (rotační rekuperátor), dohřivač vzduchu (teplovodní s tepelným spádem 80/60°C s přívodem ze stávající PVS napojené na SZE), výměník pro přímé chlazení (chladivo – vzduch), příslušné klapkové díly a příslušenství pro napojení potrubního rozvodu. Dále bude součástí dodávky profese VZTkromě jednotky autonomní řídící systém, obsahující rovněž kompletní sestavu čidel, kabeláže a akční členy, montáž a zprovoznění. Součástí dodávky jednotky bude rovněž regulační uzel na přívodu topné vody. Zařízení je doplněno kompresorovým zdrojem chladu – tepelným čerpadlem (umístěným na střeše nad strojovnou).

VZT sestava bude vybavena podružným silovým rozvaděčem a výše zmíněným autonomním řídícím systémem, umístěným ve strojovně. Tento řídící systém bude hardwarově doplněn o dálkový ovladač + vypínač, který bude umožňovat ovládat jednotku z místa pobytu obsluhy. Dálkový ovladač umožňuje vzdálený přístup do nastavení (spuštění a odstavení) mimo naprogramovaný algoritmus provozu. Součástí ŘS je vyhodnocení koncentrace CO2 v odpad-ním vzduchu, což umožní udržovat tuto koncentraci v pobytovém prostoru (kinosále) pod nastavenou hodnotou. Při překročení nastavené meze se bude zvyšovat podíl čerstvého vzduchu ve směšovací části VZT jednotky tak, aby se hodnota koncentrace dostala opět pod nastavenou mez.

Z praktických i finančních důvodů bude převážná část rozvodu ponechána původní – je problematické zasahovat do těch částí rozvodu, které jsou umístěny v masivních železobetonových konstrukcích (důvodem této konstrukce je existence krytu CO). Vyměněno bude pouze potrubí v prostoru strojovny – ostatní potrubní rozvod bude ponechán. Potrubí bude tepelně izolováno s parotěsnou zábranou, zabrání se tak kondenzacím na povrchu potrubí. Na rozhraní místností mezi VZT jednotkou a ostatními prostory je uvažováno s osazením nových tlumičů hluku.

Z. P. Měřínský, I. Pinkasová

T: 21. 6. 2017

11/28

Tomáš Tužín

1. V rámci schválení záměru bylo jasně formulováno, že předmětem řešení bude i převedení chodců a cyklistů. Následně bylo zdůvodněno, že od řešení převedení cyklistů bylo upuštěno z důvodu finanční náročnosti, nicméně jsem toho názoru, že pokud se v dané věci zastupitelstvo usneslo, tak změna byla možná jen revokací usnesení na základě rozhodnutí zastupitelstva, nikoliv svévolným rozhodnutím úřadu, případně některých radních. Takové jednání bylo v každém případě v rozporu s předchozím usnesením zastupitelstva, chtěl bych proto vědět proč.

Alternativa projektu s oddělenou cyklostezkou byla vypracována a předložena spolu s přehledem finančních nákladů na SFDI. Finanční náročnost, nutnost záboru dalších pozemků a nenavazující cyklostezka za hranicí stavby vedly k zamítnutí této alternativy. Převedení chodců je řešeno plně bezbariérově. Cyklisté budou používat místní komunikaci rozšířenou z 5,60 m na 7,00 m. V celoměstském provozu není reálné zajistit kompletně oddělené vedení cest pro cyklisty.

2. V rámci schvalování byla stanovena cena stavby přes 60 milionů korun bez DPH, následně cena narostla o dalších cca 20 milionů korun (rovněž bez DPH). Skutečnosti, jimiž toto bylo odůvodněno na posledním jednání zastupitelstva, pokládám za zcela nepřijatelné - to že je v souběhu se stavbou tok Strhance, to že jsou v blízkosti pozemky v cizím vlastnictví, to že je nutné zřídit podél silnice chodník, nebo to že je třeba napojit stávající komunikaci do zahrádkové kolonie, to vše jsou fakta, která jsou evidentně zřejmá od prvního okamžiku zahájení projektových prací, proto nemůžou být v žádném případě důvodem dodatečného navýšení ceny o cca 20 milionů Kč bez DPH. Pokud nebude toto navýšení věrohodně zdůvodněno, je důvod se domnívat, že zastupitelům byla v rámci prvního schvalování předložena záměrně podhodnocená cena, a byli tak zřejmě záměrně uvedeni v omyl.

Cena stavby cca 60 mil. Kč vyplynula z odhadu projektanta před provedením inženýrsko-geologického průzkumu a před vypracováním dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. K navýšení došlo zejména v následujících položkách:

 • opěrné zdi (zemní těleso pod Dluhonskou ul. tvoří z velké části popílky, jejich podloží s vysokou hladinou podzemní vody vyžaduje částečné hlubinné zakládání, i provizorní dočasný zábor sousedních pozemků byl vyloučen, celá stavba se musí realizovat komplikovaněji shora)
 • provizorní most a požadavek na trvalou úpravu sjezdu k zahrádkářské kolonii (podmínka pro získání stavebního povolení, ani krátkodobě nelze přerušit příjezd pro automobily)
 • dešťová kanalizace (nový požadavek během projednání SP)
 • stavba řeší i bezpečnostní riziko pro veřejnost, tj. odstranění nedostatečně chráněného kabelu VN z mostů a zemního tělesa ohroženého sesouváním.

Pokud by se stavba nerealizovala celá v roce 2018, potom by stavba nedostala dotaci v přislíbené výši a nabídky zhotovitelů by byly evidentně vyšší. Souvisí to se skutečností, že jsme na počátku 2. dotačního období EU a zatímco v této době finance jsou k dispozici, není zatím dostatek připravených projektů pro dopravní infrastrukturu.

3. Zástupce SŽDC Ing. Bocák opakovaně sdělil, že SŽDC v žádném případě nepotřebuje zvýšit podjezdnou výšku na železniční trati, tj. vyvolat zdvih mostní konstrukce. Toto je zcela zásadní, protože pokud by SŽDC potřebovala mostní konstrukce zvednout, potom by musela celou rekonstrukci mostů financovat jako vyvolanou investici. I přes toto opakované sdělení nakonec v rámci stavby financované městem dochází ke zdvihu mostní konstrukce. Jasně se ptám, proč dochází k navýšení mostní konstrukce, když správce dráhy deklaruje, že toto nepotřebuje. Zdvih konstrukce má jasný negativní vliv na vyšší strmost nájezdové rampy ze strany ul. Polní,  a současně znamená zvýšení opěrných zdí podél komunikace, což má dopad na jejich masivnější konstrukci, větší výšku a způsob založení. Není rozhodně v zájmu města jako vlastníka komunikace ani uživatelů komunikace takovou úpravu provádět, protože znamená zdražení stavby a zhoršení uživatelských parametrů (vyšší strmost rampy). Jednoznačně se ptám, proč k navýšení nivelety dochází. Pokud mi  nebude poskytnuta věrohodná odpověď, tak nezbývá než předpokládat, že informace ze strany SŽDC byla nepravdivá, zdvih konstrukce je vyvolaný potřebou SŽDC a tudíž město Přerov vůbec nemělo být investorem stavby. Tuto domněnku podporuje i ze strany SŽDC zamlčovaný fakt, že teoretické zahloubení tratě, jímž bylo argumentováno, je patrně technicky nereálné, protože jakékoliv snížení úrovně kolejiště by vyvolalo snížení železničních mostů přes Strhanec, jejichž výška nad hladinou Strhance je už dnes minimální a její další snížení by zřejmě narazilo na nesouhlas např. Povodí Moravy (záplavová oblast).

Současná podjezdná výška 5,80 m pod mostem nesplňuje požadavek ČSN 736201 (standardně 7,0 m). Při rekonstrukci mostu musí být normová hodnota splněna. Právě vzhledem k mostku přes Strhanec není možné vyřešit normový požadavek jinak než zvýšením nivelety až o 80 cm na mostech, snížením jejich konstrukční výšky a současně i výhledovou úpravou kolejového lože na mostku přes Strhanec. Kombinace všech 3 úprav je naprosto nutná a díky této kombinaci je zvýšení nivelety minimální. Bez úpravy by nebylo možné získat stavební povolení. Mosty jsou ve vlastnictví města, jsou ve velmi špatném stavu se sníženou únosností, takže pochybujeme, že by jejich výměnu včetně úpravy celé Dluhonské ul. kompletně hradilo SŽDC.

4. Nebylo zdůvodněno, proč stavba, jejímž deklarovaným cílem je odstranění špatného stavu mostů, zahrnuje zřízení autobusové zastávky pro zaměstnance soukromé firmy, zřizované na pozemcích této soukromé firmy. Má - li nejmenovaná soukromá firma zájem zřídit autobusovou zastávku pro své zaměstnance na svém pozemku, nechť tak učiní ve vlastní režii na své náklady. Zásadně nesouhlasím s tím, aby k tomuto účelu byly vynaloženy veřejné prostředky z rozpočtu města, navíc v rámci stavby, která sleduje zcela odlišné zadání (mosty). Ptám se proto, z jakého důvodu je autobusová zastávka součástí této stavby a z jakého důvodu je financována z veřejných prostředků.

Jednou z podmínek SFDI pro přidělení dotace bylo splnění podmínek pro bezbariérové užívání  komunikace a zajištění bezpečného přístupu k stávající autobusové zastávce, která je u modernizované místní komunikace. Přidělená dotace z fondu SFDI je nejvyšší v letošním roce pro tento typ projektu a bez splnění požadavku SFDI  by nebyla poskytnuta.

Tato odpověď na tyto podněty je konečná a víckrát již na tyto dotazy odpovídáno nebude.

Z. P. Měřínský, I. Pinkasová

T: 21. 6. 2017

12/28

Antonín Prachař

Podnět na R. Pospíšilíka a J. Pospíšila, kterých se veřejně otázal a prosí o odpověď veřejně či písemně: „Zmínili jstena základě Vašich požadavků na přezkum VPS k modernizace místa křížení  s nadřazenou infrastrukturou - mosty Dluhonská mé jméno nebo jméno Mgr. Petra Mlčocha, popřípadě Ing. Ivany Pinkasové v souvislosti s dotačním podvodem nebo podezření z machinací se stavebním řízení, jako např. vytváření nátlaku na některého z účastníků řízení k podpisu VPS.“

R. Pospíšilík uvedl, že odpoví písemně. 

Dne 22. 6. 2017 zaslal R. Pospíšilík následující informaci: „Díval jsem se na záznam ze zastupitelstva. Nejedná se o podnět na celé zastupitelstvo, ale o žádost Ing. Prachaře o poskytnutí odpovědi ode mě jako soukromé osoby. Proto si myslím, že dotaz Ing. Prachaře směrem k mé osobě vůbec neměl být v "podnětech" uvedený. Navíc požádal o odpověď opravdu jenom mě, nikoli i J. Pospíšila, jak je nepřesně uvedeno v těchto "podnětech". Toto je zřejmé i ze zápisu z jednání zastupitelstva.

Ing. Prachař zřejmě ani není občanem města Přerova. Nevím o tom, že bych měl nějakou povinnost na tento dotaz odpovědět, dokonce veřejně nebo v nějaké lhůtě, ale i tak jsem to na zastupitelstvu slíbil.

Po pročtení zápisu z jednání zastupitelstva jsem obsahu dotazu ani po opakovaném přečtení, prostě neporozuměl. Na nesrozumitelný dotaz nedokážu bohužel odpovědět.“ 


Poznámka, doplněná Kanceláří primátora:

 • Pro upřesnění lze uvést, že znění podnětu vychází z upřesnění, zaslaného dne 23. 5. 2017 A. Prachařem na Kancelář primátora.
 • V zápise, který je doslovným přepisem vystoupení A. Prachaře je uvedeno toto: Ing. Prachař: … Já jsem tady celou dobu odpovídal na dotazy a teď jenom na závěr, už jsem vyčerpal všechno. Chtěl bych se zeptat a prosím vás, pane Radku Pospíšilíku, zastupiteli za Prosperitu, smutný, prosím o odpověď, ať už písemně nebo tady, zmínil jste někdy moje jméno na základě vašich požadavků o přezkumné řízení, případně jméno Mgr. Mlčocha, Ing. Pinkasové v souvislosti s označením dotační podvod nebo podezření z machinací ve stavebním řízení, případně vytváření nátlaku na někoho z účastníků podpisu veřejnoprávní smlouvy? Děkuji vám za odpověď. 

Z: R. Pospíšilík

T: 21. 6. 2017

13/28

Robert Mision

Ve svém vystoupení hovořil o etice, která zkoumá morální chování a její normy, má i právní relevanci, musí být následky za porušování práv a svobod. Sdělil, že jeho problémem je zneužívání jedů vůči svěřencům v domově pod vedením ředitelky J. Žouželkové, tuto věc již podal k šetření Policii ČR. Uvedl, že krytí tohoto zločinu proti lidskosti musíme chápat jako spoluvinu. Podává návrh na odvolání ředitelky, protože poškozuje zdraví svých svěřenců, resp. nese za to zodpovědnost v rámci pracovně právních vztahů. Dodal, že v této věci podal stížnost, nebylo mu odpovězeno. Očekává písemné vyrozumění. Ve svém druhém vystoupení hovořil o domovech pro seniory a jejich funkci. Znovu se vrátil k etice. Vrátil se až k Aristotelovi, hovořil o psychopatech a jejich jednání, patologických lhářích… V závěru zasedání (v návaznosti na vystoupení D. Jasové) shrnul T. Navrátil jednání R. Misiona na magistrátu a v domově.. Jeho podnět je zaznamenán a řešen a není brán na lehkou váhu. Tajemník potvrdil, že na Kanceláři tajemníka sepisoval stížnost na registrovanou službu adresovanou na kraj.

Stížnost obdobného obsahu byla postoupena Krajskému úřadu Olomouckého kraje, o čemž byl p. Mision vyrozuměn jak písemně, tak při osobním jednání s T. Navrátilem. Stížnost podaná R. Misionem je řešena standardně v souladu s vnitřním předpisem. 

Bez dalších sdělení

14/28

Pavel Košutek

Minule padl dotaz, zda je možné vést cyklostezku po mostě, který bude vést nad budoucí stavbou dálnice. Tento dotaz projednal s tím, že toto bylo pozdě řešit před 6 lety. Bohužel, podle pravidel, která musí ŘSD dodržovat postaví pouze to, co musí být z důvodu stavby odstraněno a znovu postaveno.

Bez dalších sdělení

15/28

Marek Dostál

Minule prezentoval žádost o audit, geneze příběhu pokračuje – navštívil auditorku a sepsal s ní žádost o poskytnutí informace s tím, že auditorka mu nemůže audit předat a poskytne ji ve lhůtě zákona 106. Myslí, že to, že to zkoumá policie, nemá vliv na vydání auditu, i primátor uvedl, že nebude z tohoto důvodu informovat.

Primátor uvedl, že zastupitel Dostál informaci dostal a pokud se odvolá, tak rozhodne krajský úřad, primátor za 106 není zodpovědný, jedná se o přenesenou působnost.

Bez dalších sdělení

16/28

Tomáš Tužín

Silniční záležitosti.

 • Nejprve stručná glosa k informaci uvedené P. Košutkem (14/28) - vstřícnost ŘSD vůči městu je nulová, ale naopak město je vůči ŘSD maximálně vstřícné.
 • Wurmova ulice – intenzivní provoz, řidiči nerespektují značení, jezdí nelegálně v protisměru. Dotaz, zda s tím Městská policie a P ČR něco míní dělat. Městská policie v rámci nepravidelné kontroly řešila k 23. 5. 2017 již 141 přestupků.
 • Cyklostezka u Bečvy (v prostoru lávky u loděnice) je uzavřena z důvodu havarijního stavu. Dle jeho názor není výrazně horší stav než v minulosti, mělo být řešeno jinak – provizorní opravy. M. Dohnal odpověděl, že stav se výrazně zhoršil, jsou tam praskliny rovnoběžné s jízdou a docházelo k zapadnutí předního kola do prasklin. Proto byla cyklostezka uzavřena, dnes byly schváleny finance a v červnu bude cyklostezka opravena. T. Tužín dodal, že co se týče avizovaných trhlin – jsou tam aspoň 10 let a je třeba je aspoň provizorně opravit, např. zasypat a ne uzavírat cyklostezku.
 • Dopis VaK - týká se místních komunikací opravovaných po rekonstrukci kanalizace. Požaduje, aby město jako vlastník se touto záležitostí zabývalo (uvedl jako příklad poškození cyklostezky Tovačovská, která není doposud opravena) a město by mělo investora donutit, aby dotčené komunikace upravil alespoň do původního stavu. M. Dohnal odpověděl, že byl schválen vnitřní předpis, který upravuje a zpřísňuje chování síťařů na našich komunikacích. K tomu T. Tužín dodal, že je dobře, že vznikl nový dokument o opravách, ale tady ta komunikace poškozená je a VaK, společnost s majetkovou účastí města by poškození měla zpětně odstranit.

K výše uvedené kritice M. Chromec stran oprav cyklostezky  v Tovačovské  ulici a v přiléhající oblasti sdělil, že jde o opravy, které byly provedeny po realizaci velké stavby  vysokokapacitních sběračů - Otakar I a II. Požádal ředitele  o zkontrolování stavu. Kromě zvlnění, které lze očekávat, protože si zemina postupně sedá, se nic podstatného  neobjevilo. Pracovníci z města to  pravidelně kontrolují  a závady hlásí. Tyto opravy jsou v záruční době až do roku 2020, takže  je to ošetřeno poměrně nadstandardně.

Bez dalších sdělení

17/29

Michal Zácha

Kino Hvězda, (ne)promítání filmu Selský rozum. Podle jeho informací bylo v plánu promítat film Selský rozum, avšak z z korespondence, kterou má k dispozici, vyplynulo, že film nebude promítán. Citoval Echo 24, jakým způsobem o tom bylo referováno, a to že ředitelka kina  konzultovala promítání filmu s městem, resp. s vedením města, které promítání odmítlo.

Primátor odpověděl, že on na toto téma s ředitelkou nikdy nehovořil, pokud použila pojem vedení – je to nekorektní. T. Navrátil uvedl, že v době nabídky byl program na červen hotový, byl v tisku, požadavek byl odvysílat film v červnu. Vedoucí kina s ním konzultovala,  zda tedy provést změnu. Vedoucí sama rozhoduje, jaké filmy budou v kině promítány. P. Vrána dodal, že otázku na Selský rozum čekal, je si vědom, že je to vděčné téma. Zopakoval, že se filmy objednávají měsíc předem a program byl již hotový. Dodal, že všichni vědí, že to má politický podtext a za kampaň se považuje i vyslovení  se proti někomu… a tohle je kampaň.

Bez dalších sdělení

18/28

Radek Pospíšilík

Poděkování odboru MAJ za likvidaci bývalého autobazaru u pekárny a za likvidaci obrovské skládky odpadu od budovy bývalé cihelny v Předmostí.

Bez dalších sdělení

19/28

Helena Netopilová

Glosa. Uvedla, že je jí čím dál více do smíchu z průběhu zasedání a kdyby žil V. Havel, tak by ho pozvala, aby nasál témata pro nějakou svou absurdní hru.

Bez dalších sdělení

20/28

Daniela Jasová

Vrátila se k minulému zasedání zastupitelstva, kdy se dle jejího názoru stal exces, kdy předsedající nechtěl nechat vystoupit občana Havlíka ohledně zrušení primy. Ona se neztotožňuje se s tím, co primátor uváděl. Dotázala se tedy na ministerstvo vnitra, citovala z jejich odpovědi. A dále se kriticky vyjadřovala k chování předsedajícího i náměstka, diskuse k vystoupení a reakcím zejm. na příspěvek R. Misiona.

Bez dalších sdělení

21.6.2017 18:21:45 - aktualizováno 27.6.2017 16:29:29 | přečteno 736x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49964404
Za týden: 463693
Za den: 67729
Online návštěvníků: 900
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load