Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného ve dnech 19. - 20.  června 2017 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

 JMÉNO PODNĚT ODPOVĚDNÁ OSOBA

1/29

Michal Zácha

K usnesení 2774/70/6/2017 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3344/2016 na realizaci stavby s názvem „Energetická opatření Městského domu v Přerově, “ kterým rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3344/2016, uzavřené dne 31.10.2016, na realizaci stavby „Energetická  opatření Městského  domu  v Přerově “, se zhotovitelem  PSS Přerovská  stavební a.s.,  Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I -město,  IČ 27769585, ve znění dle přílohy č. 1.


Dotazuje se, jaký je objem objem víceprací a méněprací.


Odpověď: Hodnota  víceprací je 315.662,34 Kč a hodnota  méněprací  322.509,47 Kč, podrobné zdůvodnění a rozpočet byly součástí předlohy do RM.

Z: P. Měřínský

T: 18. 7. 2017

2/29

Michal Zácha

K usnesení 2779/70/6/2017 Veřejná zakázka „Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města Přerova“ - schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

k usnesení 2780/70/6/2017  Veřejná zakázka  „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - energetické opatření“ - schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kterými rada schválila externího administrátora veřejných zakázek. Opětovně se dotazuje, proč nejsou zakázky realizovány prostřednictvím odboru PRI.


J. Strejček sdělil, že externí služby jsou zcela efektivní nástroj, využívaný zejména pro složitější  zakázky (dotační zakázky zadávané v rámci otevřeného řízení, složitost a sankce). Co se týče personálního obsazení oddělení - má k dispozici 2 referentky, které se zabývají administrací veřejných zakázek. Jeho pracovní náplň je zaměřena zejména na koordinaci a kontrolu administrování zakázek prostřednictvím externích firem, na následné zpracování materiálů pro jednání v orgánech města. Uvedl, že má zpracovanou tabulku externí administrace – od doby, kdy oddělení vzniklo, externě administrovali 2 zakázky. Oddělení má také ve svém rozpočtu finance na tyto služby a tam, kde je to účelné, toho využívá. Do VPRID předkládají pravidelně několik zakázek.

Bez dalších sdělení

3/29

Michal Zácha

K usnesení 2781/70/6/2017 Přestupní terminál za nádražím v Přerově - informace o projektu, kterým rada schválila usnesení ve 3 bodech: vzala na informace o projektu "Přestupní terminál za nádražím v Přerově" a jeho změně názvu na "Samostatný parkovací systém za nádražím v Přerově", dle důvodové zprávy; schválilo uzavření Dodatku č.1 smlouvy o dílo č.SML/3561/2016 na zhotovení projektové dokumentace se zhotovitelem EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov, IČ 62361457, dle Přílohy č.1 a pověřilo náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu.


Uvedl, že v důvodové zprávě je uvedeno, že byla dokumentace zadána na základě výběrového řízení, ale on se v minulosti dotazoval, proč naopak bylo zpracování dokumentace zadáno napřímo. Bylo mu tehdy odpovězeno, že je to z časových důvodů, kvůli možnosti získat dotace z ITI. Rekapituloval některé své dotazy a odpovědi z minulých zasedání a požádal o vysvětlení.

I. Pinkasová informovala o postupu – rada vyhlásila výběrové řízení a protože se žádný uchazeč, nepřihlásil, bylo zrušeno. Následně bylo připraveno další výběrové řízení, které bylo předáno do rady, v mezičase byla doručena nabídka, přičemž na radě se rozhodlo o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Dle jejího názoru se dá říci, že zpracovatel vzešel z výběrového řízení.


P. Kouba sdělil, že postup nebyl ideální. Chtěl by být seznámen s tím, k čemu terminál bude sloužit. Minule náměstek řekl, že tam bude parkoviště a následně propojka na průmyslovou zónu, bylo uvedeno, že veřejné projednání není třeba. Připravují tedy investici bez veřejnosti, jen přes radu a dle jeho názoru i bez  výběrového řízení.  Evidentně nikdo nechce slyšet jejich názory. Dotazuje se tedy, k čemu to bude.


P. Měřínský uvedl, že má pocit, že dotazy P. Kouby jsou motivovány neznalostí. Dodal, že vedoucí vysvětlila, že bylo vyhlášeno výběrové řízení a nikdo se nepřihlásil… a následně byla předložena nabídka, lze to považovat za uznatelný náklad. Dodal, že projekt terminálu na parkoviště byl změněn na parkoviště a kdyby četl materiály do rady, tak by to věděl.

Bez dalších sdělení

4/29

Michal Zácha

K usnesení 2842/71/7/2017 Nájem/převod/směna nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, kterým  rada v bodě 4. neschválila záměr statutárního města Přerova - směnu nemovitých věcí - budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za budovu občanského vybavení bez čp/če stojící na pozemcích p.č. st. 167/2 zast.pl. o výměře 2327 m2 a p.č. st. 259/2 zast.pl. o výměře 19 m2 oba v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví společnosti MARAPRO - Invest s.r.o., se sídlem Rokytnice 460, 751 04, IČ: 04996003.


Vyjádřil se k neschválení směny nemovitosti - Chemik za halu v Předmostí, považuje to za zvlášť významný záměr, který by se měl projednat na zastupitelstvu. V předchozích vystoupeních na zasedání zastupitelstva se před chvílí mluvilo o tom, že v Přerově je málo sportovišť. Zajímá ho tedy, jaká a o čem byla v této věci vedena jednání, s kým a o čem bylo konkrétně jednáno, o jaké se hovořilo ceně, zda proběhla prohlídka na místě… a proč nebyl tento záměr jako zvlášť významný předložen k projednání na zastupitelstvu.


R. Pospíšilík s odkazem k materiálu 7.5.7, projednávanému na radě řekl, že také má k tomu připomínku. Materiál šel na radu bez jakékoliv větší debaty a byl dle jeho mínění odložen předčasně. Informoval přítomné o tom, kde se hala nachází a charakterizoval možnosti jejího využití, a to i v návaznosti na funkční a hojně využívané hřiště. Doplnil, že je zde také ubytovna. I on vnímá, že je zde několik neznámých, a to hlavně cena rekonstrukce.


Zmínil take osobu p. Rybky s tím, že z 60 bytů, které provozuje, pouze na 8 z nich čerpán příspěvek na bydlení, ostatní nájemníci jsou lidé, kteří nepobírají tento příspěvek… Dle jeho informací by chtěl p. Rybka Chemik zrekonstruovat jako malometrážní bydlení. Dotázal se, zda se tam byl někdo podívat a zda náměstek jednal osobně s p. Rybkou, zda bylo projednáno v některém z výborů a pokud ano, tak s jakým výsledkem.


Náměstek Košutek sdělil, že s p. Rybkou osobně jednal, ten přednesl svoji představu, navrhoval směnu ubytovny Chemik za halu. Po zhodnocení celé situace (stav haly) dospěl k názoru, že náklady, které by pro město z rekonstrukce haly vyplynuly, jsou těžce realizovatelné. Je hezké navrhovat, co by bylo pro občany dobře udělat, ale zároveň je třeba také říct, kde na to vezmeme, z které položky potřebné finance ukrojíme…


P. Kouba sdělil, že na školském výboru řeší opakovaně nedostatek sportovních hal, vzhledem k tomu, že zřejmě se nepodaří postavit halu v novotě, uvítali by tuto halu získat do majetku města a zrekonstruovat ji. Navíc město se rozhodlo prodat Chemik a dle jeho názoru by stálo za to jednat o té zmiňované směně. Odpověď, že na základě posouzení náměstka došlo k rozhodnutí, není pro něj dostačující odpověď – požaduje informaci, na základě jakého posudku se rozhodovalo o tom, že směna neproběhne. Zajímalo by ho, kdo se tam byl podívat, dle jeho informací tam nikdo z města nebyl. Dále se vyjádřil expresivně (hlasování, jak řeknou kamarádi…) o způsobu rozhodování v radě. Primátor uvedl, že se byl v hale podívat, rada se rozhodovala zodpovědě a výbor může navrhnout cokoliv jiného. P. Hermély doplnil, že směna haly ve výboru PRID projednávána nebyla. M. Chromec uvedl, že zhruba před 9 lety vyvinul s tehdejším správcem p. Šejbou značné úsilí dosáhnout odkoupení haly od kyperské firmy za nabídku cca 4 mil. Kč, tehdy nebyl ve hře pozemek a nebylo to podpořeno. Mělo to souvislost s tím, že se plánovala revitalizace Předmostí, kdyby byla hala v majetku města, mohla se stát součástí programu regenerace. Přimlouvá se za to, aby město výhledově usilovalo o to získat halu do majetku města, halu v novostavbě nikdo nepostaví za méně než 60 mil. Kč – ale to není téma pro dnešní večer. P. Košutek ještě dodal, že znalecký posudek a odhad investičních nákladů na rekonstrukci nemá, jelikož rada neschválila záměr (vše se zpracovává teprve po schválení záměru). Pokud by zastupitelstvo prolomilo záměr rady, bylo by posudek zpracován.


P. Vrána vystoupil v reakci na slova P. Kouby. Nelíbí se mu, jak P. Kouba interpretuje rozhodování rady. On si myslí, že směna nic nevyřeší, město má řadu budov, s nimiž si neví rady, s tím, že mu žádný kamarád neřekl, jak má hlasovat.


H. Netopilová sdělila, že i ona se cítí dotčena tím, jak zbytečně P. Kouba znehodnocuje práci rady. Pro ni je hala v Předmostí prototypem, jak se tady v minulosti podnikalo – až se majetek (hala) vytuneluje a je na odpis, tak by to mělo být město, které by mělo nést náklady… Bývalý správce se nestaral o halu, je tedy proti, aby město financovalo takové projekty, kdy někdo majetek před tím „vysaje“… M. Zácha doplnil, že hala je nabízena na internetu k prodeji (inzerce). Poukázal na to, jakou odezvu a diskusi zde vyvolal jeho dotaz, proč nebyl tento záměr projednán v zastupitelstvu.


J. Kohout odmítá rétoriku, že tato nabídka je významný záměr, je to směna dvou nemovitostí. Hrozí tam městu velké finanční náklady, ještě větší než na Chemiku. Nedávno se zde hovořilo o vnitřním dluhu na nemovitostech v majetku města, nelíbí se mu, že vlastníci „vybydlí“ nemovitosti a pak vydírají město, že je to výhodné a potřebné pro občany…Je třeba brát v úvahu také rozpočet a jeho možnosti. R. Pospíšilík ještě doplnil, že pokud se máme rozhodnout, zda směnit nebo koupit, nebylo na základě čeho se rozhodovat a projednat, na stůl nebyly položeny všechny argumenty. J. Nekl se vyjádřil, že R. Pospíšilík sedí v radě, tam to mělo být projednáno a dán srozumitelný výstup. Pokud tomu tak není, tak proč tam sedí, když s prací rady není spokojen.


J. Kohout sdělil, že by se rád jednou dožil poctivé práce zastupitelstva - jakmile dorazí materiály, tak ti, kteří mají pochybnosti nebo jim v materiálech některé informace chybí, mají čas se tím předem zabývat a v rámci přípravy na zasedání zastupitelstva si zjistit další podrobnosti a informace a na zastupitelstvu pak již jednat věcně. Primátor ještě doplnil, že řídit město z hlediska strategie je závažná věc, kdy je třeba zvažovat priority, on sám na radě reagoval odpovědně.

Bez dalších sdělení

Viz usnesení a také podnět 16/29

5/29

Michal Zácha

Odpovědi ze zastupitelstva. Jako na každém zasedání se vyjádřil ke způsobu vypořádání podnětů a připomínek ze zastupitelstva. Konkrétně uvedl, že kdy ž namítal proti tomu, aby do komisí nebyli jmenováni lidé bez předchozího odsouhlasení, mu bylo náměstkem odpovězeno, že bude v radě projednána změna v komisi (míněno k jeho členství v komisi MAD). K tomuto vyjádření se připojil také P. Kouba, který se vyslovil, že by chtěl dostávat odpovědi přímo na zastupitelstvu s tím, že to požaduje opakovaně. Primátor dodal, že zastupitelstvo není jediná platforma, na které je zastupitel činný. T. Tužín se ve svém vystoupení připojil k této problematice s tím, že vznáší dotazy, na které není odpovídáno, jeho dotaz není ani zapisován… K jiným možnostem získání informací uvedl, že když po někom na magistrátu něco chtěl, tak byl úředníkem poučen, že není jeho vedoucí a nebude ho úkolovat. D. Novotná informovala, že veškeré podněty a připomínky jsou vždy vypořádány do 30 dnů. Informace k podnětům z minulého zasedání nebyly doposud rozeslány zastupitelům a vyvěšeny na web, jelikož doposud nejsou kompletní (schází informace R. Pospíšilíka). Dále sdělila, že podnět T. Tužína je ve 4 bodech zaznamenán a jsou k nim také uvedeny informace. Vypořádání podnětů bude rozesláno a vyvěšeno nejpozději do 30 dnů.  T. Tužín upřesnil, že hovořil o nezaznamenaném podnětu z 27. zasedání, který rozesílal následně  všem zastupitelům. 


M. Zácha znovu zmínil, že nebyla projednána změna komise. P. Košutek k obsazování komisí odpověděl, že v každé komisi je ke každému členovi schválen náhradník, takže je to zbytečné dramatizovat. M. Zácha připustil, že to je pravda, ale náměstek Měřínský mu odpověděl, že složení komise změní. P. Měřínský dodal, že rada se tím zabývala a přijala opatření, že napříště budou členové komise kontaktováni předem.

Bez dalších sdělení

6/29

Michal Zácha

Cyklověž. Vznesl dotaz a požádal o písemné doložení, kolik reklam a v jaké výši  je na cyklověži,  jak je využíváno ke splácení úvěru.


P. Měřínský ve svém komentáři k hospodaření společnosti infromoval o hospodaření společnosti v uplynulém roce.


Pozn.: Obdobný podnět vznesl M. Zácha na 27. zasedání (14/27) s tím, že v odpovědi bylo uvedeno:


Přerovská rozvojová plní všechny své závazky, které jí vyplývají ze smlouvy o návratné finanční výpomoci s městem Přerovem. Zbytek otázky není předmětem jednání zastupitelstva

Bez dalších sdělení

7/29

Petr Hermély

Navrhuje upravit záležitosti svěřené do gesce výborů PRID a HOSP. Dle jeho názoru by neměly záležitost veřejných zakázek být projednávány na VPRIDu. Takto se vyjádřil s ohledem na materiály - schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“ a „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“.


Odpověď: Na základě jednání je připravována změna jednacího řádu výborů, návrh bude předložen zastupitelstvu k projednání.

Z: H. Mazochová, P. Hermély

T/ZM 09/2017

8/29

Jiří Pospíšil

Vyřízení žádosti podle zákona 106. Vystoupil s tím, že včera dopoledne poslal informaci, resp. rozhodnutí odvolacího orgánu (KÚ OK) o odvolání proti zamítnutí vydání Auditní zprávy o šetření pochybení tajemníka MMPr, které spolu s kolegou Pospíšilíkem podali letos v březnu. V uvedeném rozhodnutí je uvedeno, že MMPr v rozporu se zákonem odmítl vydat „audit“, který si vyžádal elektronicky dne 28. 4. 2017 na základě zákona 106/1999 Sb. Po upozornění na nezákonné jednání obdržel 12. 5. 2017 nové zamítnutí, které obsahuje zdůvodnění s odvoláním na min. 14 paragrafů několika zákonů a vyhlášek, popsaných na pěti stránkách A4. odvolací orgán zamítnutí MMPr v celém rozsahu zrušil. 

Bez dalších sdělení

9/29

Ludmila Tomaníková

Volejbalový klub Volejbal Přerov, z.s.. Zarazilo ji, že ze zdůvodňování vyplynulo, že takových neplatičů je v oddílech víc. Souhlasí s tím, že je třeba k tomu přistupovat z pohledu ekonomiky města a měřit všem stejně, navrhuje provedení kontroly ze strany kontrolního výboru, jak hospodaří s dotačními penězi poskytnutými městem. Kluby musí hospodařit zodpovědně.

Bez dalších sdělení

- Viz usnesení

10/29

Ludmila Tomaníková

Zahájení zasedání zastupitelstva. Návrh, aby zastupitelstvo začínalo ve 14 hodin.


K návrhu se připojil také M. Zácha. L. Tomaníková po neschválení jejího návrhu vedla, že neví, co si o tom má myslet – lidé včera na zasedání čekali, chtěli vystoupit… P. Vrána se k návrhu, aby zastupitelstvo začínalo ve 14 hodin, vyjádřil ve smyslu, že důvodem pozdějšího zahájení bylo umožnit lidem, kteří pracují, se zasedání osobně zúčastnit. Pokud by tedy diskuse, v níž se mohou občané vyjádřit, probíhala okolo 14.30, o tuto možnost vystoupit by přišli. J. Kohout uvedl, že kdyby zastupitelstvo pracovalo efektivně, nebyla by diskuse na programu tak pozdě. B. Přidal sdělil, že i ho oslovují občané, mnohdy mají pocit, že sedět na zastupitelstvu je ztráta času, nikdo je nevyslechne a stejně se nic neudělá…

Bez dalších sdělení

- Viz usnesení

11/29

Ludmila Tomaníková

Program zasedání zastupitelstva. Návrh, aby se bod Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu dostal jako druhý bod jednání na každém dalším zasedání zastupitelstva. K návrhu L. Tomaníkové se vyjádřil také P. Měřínský, uvedl, že v minulosti býval tento bod programu na začátku zasedání, trval i několik hodin a k projednání materiálů, které byly na programu. se zastupitelé dostali až mnohem později, kdy již byli unaveni.

Bez dalších sdělení

- Viz usnesení

12/29

Marek Dostál

Vrátil se k včerejšímu zasedání, kdy se hovořilo o stažení materiálu a odkázal na čl. 9 bod 4 jednacího řádu, v němž je uvedeno, že člen zastupitelstva může v diskusi podávat k projednávaným návrhům na usnesení také pozměňovací a doplňovací návrhy či protinávrhy. Pozměňovací nebo doplňovací návrh či protinávrh k projednávané věci může vzít zpět člen Zastupitelstva, který jej podal, a to do ukončení diskuse vztahující se k tomuto návrhu.


Primátor uvedl, že ze zákona má každý zastupitel právo podávat návrhy, P. Hermély ve vzpomínané věci vystupoval jako předseda výboru.

Bez dalších sdělení

13/29

Marek Dostál

Vyřízení žádosti podle zákona 106. Uvedl, že měl podobný problém jako zastupitel Pospíšil (viz podnět 8/29), také mu bylo odmítnuto poskytnutí zprávy, byl s ním sepsán zápis, který zde minule promítl. Uvedl, že mu primátor, stejně jako auditorka, řekl, že nemůže zprávu poskytnout, také se odvolal a také se v plném rozsahu zrušilo rozhodnutí magistrátu nepodat informace. Dále vzpomněl, jak se již minule dotazoval, který je to paragraf, který umožňuje neposkytnout informace v souvislosti s vyšetřováním policií. Dodal, že si rozhodnutí kraje vyzvedl 13. 6., ihned si zašel pro zprávu z auditu a zase mu nebyla poskytnuta s tím, že se musí auditorka poradit s primátorem. Popsal další kroky, které měly vést k získání auditu, mezitím již  primátor zaslal všem zastupitelům vyjádření, včetně požadované zprávy.


Primátor vystoupil s tím, že to, co zde požadují a řeší je proces výkonu státní správy, do kterého on jako primátor nemůže ingenerovat a paní auditorka s ním tento proces nekomunikovala. Na základě absurdnosti souběhu několika procesů podle několika zákonů (106, o obcích, o policii), absurdnosti rozhodnutí kraje a neukončeného šetřené ze strany policie se rozhodl - kvůli právní jistotě panující na magistrátu a směrem k tajemníkovi, toto ukončit. Procesy výkonu státní správy by neměly být komunikovány na zastupitelstvu.


V závěru zasedání vystoupil M. Zácha s tím, že pokud primátor považuje za ukončené, požaduje do kontrolního výboru všechny dokumenty, aby se mohli vypořádat s kontrolním úkolem.


J. Pospíšil primátorovo vystoupení komentoval ve smyslu, jestli je absurdní žádat informace a když dostane vyrozumění z kraje tak to má chápat také jako absurdní… absurdní je dle jeho názoru to, že magistrát nekoná v souladu se zákonem, ač by tak konal měl… Dodal, že bere stanovisko kraje jako stanovisko nadřízeného orgánu a jako platné.


J. Kohout se vyjádřil k útoku na tajemníka, uvedl, že pročítal výstupy a v celém materiálu dominuje jedna zásadní věc – nástrojem útoku na tajemníka se staly zástupné subjektivní problémy. Audit byl poskytnut v komplexním materiálu, tak jak primátor uvedl. Ve zprávě kraje četl, že nemá dostatečné informace, účelově uvést, že magistrát nepracuje zákonně, je tedy dle jeho mínění „humbuk“.


V diskusi dále zazněla slova M. Dostála, který citoval z rozhodnutí kraje; J. Pospíšila, který znovu zopakoval již vyslovené věci; primátora, který opakovaně uvedl, že záležitosti výkonu státní správy nepatří na zasedání zastupitelstva.


Dne 16. 6 2017 odeslal primátor prostřednictvím Z. Daňka elektronicky veškeré podklady – vyjádření primátora a přílohy, týkající se vyřízení žádosti členů Zastupitelstva města Přerova PhDr. Jiřího Pospíšila a pana Radka Pospíšilíka ve věci odvolání tajemníka Magistrátu města Přerova Mgr. Petra Mlčocha.

Bez dalších sdělení

14/29

Michal Zácha

Dotaz k bodu 3.3 - záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č.  6211/1 v  k.ú. Přerov.


Uvedl, že se hlásil do diskuse a slovo nedostal. Jedná se o to, že tam byly pozemky Ředitelství silnic a dálnic ČR, a druhou část odmítlo ŘDS vykoupit a spoluvlastníci ji  nabízí  statutárnímu městu Přerov. My tento pozemek vykoupit nechceme jako pro město nepotřebný majetek, ale v Dluhonicích se zbytkové pozemky vykupovaly. Mělo by se postupovat ve všech případech stejně, měřit občanů stejným metrem.  

Bez dalších sdělení

- Viz usnesení

15/29

Michal Zácha

Centralizace nákupu eCentre. Dotazuje se k bodu 4 usnesení (45. rada), kterým bylo mj. odboru PRI uloženo vypracovat metodický postup elektronického zadávání a on-line nákupů. Dotazuje se a požaduje jednoznačnou odpověď, jak to s tím metodickým postupem je.


Tajemník uvedl, že do budoucna bude povinně využíván národní elektronický nástroj NEN (od podzimu 2018) a je tedy nyní zbytečné pořizovat jakékoliv jiné certifikované prostřednictvím, kterým bychom dělali veřejné zakázky.

Bez dalších sdělení

16/29

Michal Zácha

V diskusi přednesl protinávrh ohledně haly v Předmostí – navrhuje směnu, případně úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov.

Bez dalších sdělení

- Viz usnesení

17/29

Ludmila Tomaníková

Upozornění na památník Na Marku – odloupává se tam dlažba a socha ztrácí glanc.


Odpověď: Na památníku probíhala v průběhu měsíce června reklamace, v rámci které byl model 24. 6. Opraven zhotovitelkou díla. Štětová dlažba je také opravena odbornou firmou.

Z: KIS

T: 06-07/2017

18/29

Petr Vrána

Vyjádření k nedůstojnému průběhu druhého dne zasedání zastupitelstva. K tomu se připojil také J. Kohout, který se mj. vyjádřil ve smyslu, že opozice si na zasedáních dělá permanentní volební kampaň. Na to vystoupila L. Tomaníková s tím, že by chtěla sdělit, že klub KSČM je konstruktivní opozicí, pracuje odpovědně a volební kampaň nevede. Dodala, že kdyby byly materiály lépe projednané na radě, k mnohým vystoupením by na zastupitelstvu nedocházelo. J. Kohout vyslovil zastupitelům KSČM omluvu. Do diskuse vstoupil i B. Přidal, který uvedl k vystoupením J. Kohouta, že v minulosti „on dělal konstruktivní kritiku a dnes jsou to obstrukce“. B. Passinger  vyjádřil nevoli k poučování zastupitelů ze strany J. Kohouta, který dle jeho mínění pravidelně zdržuje od projednávání závažných věcí, zmínil také nepodpoření návrhu L. Tomaníkové.

Bez dalších sdělení

19/29

Bohuslav Přidal

Centralizace nákupu eCentre. Žádá informaci, kolik peněz příspěvkové organizace eCenteru zaplatily na dopravě a provizích.


Odpověď: Provize viz. tabulka, doprava 0,- Kč.


rz

001 město Přerov

objednatel

(Vše)

Součet z uspkc

obdobi

Celkem

201701

579,24

201702

1 207,58

201703

4 619,35

201704

8 790,86

201705

5 472,84

201706

7 030,70

Celkový součet

27 700,57

Z: P. Měřínský

T: 18. 7. 2017

20/29

Bohuslav Přidal

Bezpečnost křižovatky. Opakovaně vznesl podnět na oddělení dopravně správních agend, aby ve spolupráci s DI zjistil, jak přispět k bezpečnosti na křižovatce Na odpoledni x dr. Beneše, není tam výhled. Není respektováno parkování, je to nebezpečné. B. Přidal dodal, že je tam zrcadlo, ale není vidět k elektrárně. Minule na svůj podnět (13/27) dostal odpověď, že oddělení dopravy prověřuje, zda je technicky možné instalovat další zrcadlo na stávající stožár umístěný u křižovatky ulice Na Odpoledni a nábřeží Dr. Edvarda Beneše a že následně proběhne příslušné povolovací řízení a dále případné rozpočtové opatření nutné k realizaci. 


Odpověď: MAJ - oddělení dopravy projedná možnost instalace zrcadla na křižovatce nábřeží Dr. Edwarda Beneše a ulice Na Odpoledni s DI PČR a  s ESŽ - odd. dopravně správních agend.


Problematika autobusové dopravy v lokalitě – navrhuje, aby městská policie dvakrát denně zajížděla Na odpoledni právě kvůli výjezdu autobusů, které způsobují zácpy. 


Odpověď: Městská policie se lokalitě průběžně věnuje podobně, jako ostatním lokalitám se složitou dopravní situací, na zavolání reaguje. 

Z: P. Košutek

T: 18. 7. 2017

21/29

Bohuslav Přidal

Zastávka MHD. Uvedl, že v souvislosti s výstavbou protipovodňové zídky byla a stále je zastávka u Mostu legií mimo provoz. Zídka je již skoro hotova občané se dotazují zda, by nebylo možné zastávku zprovoznit ještě před ukončením, kolaudací stavby zídky.


Odpověď: Rekonstrukce zastávky MAD u mostu Legií je součástí stavby protipovodňové zídky, jejímž investorem je státní podnik Povodí Moravy. Zprovoznění zastávky bude možné až po kolaudaci stavby v září letošního roku.

Z: P. Košutek

T: 18. 7. 2017

22/29

Bohuslav Přidal

Cyklodoprava ve městě. Podnět na městskou polici, aby se zaměřili na chování cyklistů v Přerově, zvláště na nám. TGM, u obchodní Galerie, na Mostě míru nebo v podjezdu do Předmostí cyklisté nerespektují dopravní značení.


K podnětu O. Teriaki sdělil, že Městská policie je jediná uniformovaná složka, která se v rámci svých personálních možností ve vyšší míře zaměřuje i na přestupky cyklistů (duben až červen 255 řešených cyklistů)... a bude v tom i nadále pokračovat. Cestou pana primátora daný podnět přeposlán také Policii ČR.

Z: O. Teriaki

T: 18. 7. 2017

20.7.2017 11:49:05 | přečteno 1069x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49959380
Za týden: 448055
Za den: 49803
Online návštěvníků: 1387
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load