Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 21. srpna 2017 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 75. schůzi konané 24. 8. 2017 a přijala následující usnesení:

3110/75/11/2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský

Termín: 15. 9. 2017

 Jméno Podnět ODPOVĚDNÁ OSOBA

1/30

Michal Zácha

Tomáš Tužín

K usnesení 2911/72/7/2017 Provedení úprav a přepojení trakčního vedení na modernizovaných mostech v majetku statutárního města Přerova - „Uzavření smlouvy o dílo“, kterým rada schválila uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a spol. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, se sídlem Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc IČ:70994234,  jako zhotovitelem, ve znění dle přílohy č.1. Předmětem smlouvy jsou práce spočívající v provedení úprav a v přepojení trakčního vedení na modernizovaných mostech v majetku statutárního města Přerova. Celková cena za provedení díla nepřekročí částku 500.000,- Kč vč. DPH.

Dotazuje se v této souvislosti, jak probíhá zakázka na rekonstrukci Dluhonských mostů, zda probíhá výběrové řízení a jak je to s dotací.

K dotazu se připojil také T. Tužín, který se vyjádřil ve smyslu, že kvůli SŽDC budeme zvedat mosty a SŽDC ani nebude platit výluky, naopak, že město bude za výluky platit půl milionu. To se mu zdá podivné, co ještě bude město SŽDC sponzorovat. A jaká bude závěrečná bilance spoluúčasti. Požaduje jednoznačné vysvětlení, v čem spočívá půlmilionová částka a proč ji investuje město a ne SŽDC.

P. Košutek uvedl, že v rámci dotazu zaznělo několik zmatečných informací, troleje se zvedat nebudou, musí se vytvořit nulové pole, což je investice vyvolaná naší rekonstrukcí mostu. K tomu uvedl T. Tužín komentář, že „vše je vyvoláno rekonstrukcí“ a že by se měli investoři na nákladech spolupodílet, nemusí vše hradit město. V této věci vystoupil na zasedání zastupitelstva opakovaně, z jeho vystoupení opakovaně vyplývalo, že by náklady spojené s mosty měla nést SŽDC, nikoliv město. Dokumentoval na příkladu Černovírského mostu.

K vystoupením T. Tužína se vyjádřil A. Prachař, který mimo jiné uvedl, že stavba není vyvolána potřebou úprav troleje, ale havarijním stavem mostu v majetku města, vysvětlil, jak byla financována investice Černovírského mostu a jak bude zabezpečeno financování Dluhonských mostů (dotace ze SFDI). Uvedl, jak je to s realizací nulového pole a k vyjádření o sponzoringu upřesnil, že město Přerov se bude podílet částkou 500 tis. z předpokládaných 7,3 mil. Kč celkových nákladů.

Vrátil se také k výsledkům přezkumu veřejnoprávní smlouvy – smlouva je platná a po revizi je účinnost smlouvy k původnímu lednovému termínu.

Dodal, že město požádalo SFDI o sdělení (na základě dotazu M. Záchy), zda dotace zůstává platná – dne 6.6.obdrželo  informaci, že rozhodnutí zůstává beze změny. Na dotaz M. Záchy, dokdy se může dotace čerpat bylo uvedeno, že do 31. 12. 2018. Dále zaznělo, že město přijalo harmonogram stavby a pokud se podaří dokončit v září výběrové řízení, bude postup v souladu s harmonogramem. V dalším vystoupení T. Tužín zpochybnil některé technické informace sdělené A. Prachařem.

Kompletně a podrobně je přepis vystoupení jak T. Tužína tak A. Prachaře uveden v zápisu.

M. Zácha k tomu, co bylo řečeno dodal, že dle jeho informací ani jeden posudek neříká, že jsou Dluhonské mosty v havarijním stavu.

Bez dalších sdělení

2/30

Michal Zácha

K usnesení 2886/72/4/2017 Rozpočtové opatření 11

Byl schválen převod částky 17,5 tis. Kč na zpracování právního stanoviska ohledně právního vztahu založeného smlouvou o dílo uzavřenou se společností TESCO SW. Na 73. schůzí byly rovněž schváleny finance. Minule se dotazoval a nyní se ptá znovu, kolik bude celá zakázka na právní služby stát, dotazuje se, zda byla smlouva, kterou primátor podepisoval, finančně kryta v momentě uzavření smlouvy. Dále se ptá, jak bude postupováno dál, z materiálu nevyplývá jednoznačný závěr a další postup.

V. Puchalský odpověděl, že právní situace je v této věci komplikovaná, odpověď bude poskytnuta písemně. M. Zácha se opakovaně dožadoval v průběhu zasedání odpovědi na místě.  J. Strejček odpověděl, že smlouva byla kryta z provozních prostředků PZD.

Náklady vzniklé v souvislosti s uzavřenou smlouvou o právní službě s Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o. (dále jen „AK BSN“) byly po celou dobu trvání závazku finančně kryty z provozních prostředků odd. PZD, které byly alokovány na ORJ 023.

Právní stanovisko zpracované AK BSN obsahovalo doporučení a závěry, jakým způsobem postupovat dále ve věci vymáhání uplatněné smluvní pokuty se společnostmi TESCO SW a.s. a O2 Czech Republic a.s. Rada města byla s těmito doporučeními a závěry seznámena na svém jednání dne 10.7.2017.

S ohledem na závěry právního stanoviska bude předložen do orgánů obce variantní materiál, ve kterém budou popsány jednotlivé možnosti postupu při vymáhání uplatněné smluvní sankce, kdy je dán předpoklad schválení jedné z navrhovaných variant. 

Z: primátor

T: 11. 9. 2017

3/30

Michal Zácha

K usnesení 2943/73/6/2017 Veřejná zakázka „Revitalizace parku Fr. Rasche v Přerově“ – zrušení výběrového řízení, schválení zadávacích podmínek a zahájení opakovaného výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek

Ptá se, proč rada po zrušení výběrového řízení, do kterého se nikdo nepřihlásil, nevyhlásila opakované výběrové řízení. S tímto podnětem vystoupil v průběhu zasedání opakovaně s tím, že dle jeho názoru by se to i tak dalo zvládnout ke 100. výročí. Proč tedy byla zakázka zadána napřímo.

P. Měřínský uvedl, že vysoutěžit by se to opakovaně stihlo, ale nikoliv zrealizovat, proto byly osloveny 3 firmy a vybrána nejvhodnější nabídka.

Bez dalších sdělení

4/30

Jiří Kohout

Vystoupil s připomínkou, že dotazy lze písemně formulovat, je možné si před zasedáním zastupitelstva nebo předem informace zjistit. K tomu se v průběhu diskuse vyjádřil také P. Košutek – některé dotazy lze opravdu řešit telefonicky nebo o přestávce.

Bez dalších sdělení

5/30

Josef Nekl

Dotaz k dění v Želatovské ulici v prostoru bývalých kasáren. Občané žijící v lokalitě se dotazují, co se tam buduje, kdy bude otevřeno a co bude areál obsahovat, jak ovlivní stávající centrum Koloseum. M. Dohnal odpověděl, že se jedná o investici soukromého vlastníka, město má jen pozici vlastníka sousedních pozemků. Do konce listopadu by stavba měla být zkolaudována, v září by se měl realizovat kruhový objezd. Jaké tam budou obchody neví, vzhledem k tomu, že tam bude Kaufland tak zřejmě obdobné, jako v Lipnické ulici. M. Zácha doplnil, že to bude OD Kaufland a potvrdil, že tedy budou obchody obdobné jako u stávajícího Kauflandu.

Bez dalších sdělení

6/30

Josef Nekl

Dotaz k otevření pískovny v katastru Žeravice. Je to dlouhodobá záležitost, v minulém volebním období se zastupitelstvo vyslovilo, že je proti otevření nového ložiska. Obrátili se na něho občané, jelikož na úřední desce a na stránkách životního prostředí visí informace o zjišťování k záměru pískovna Lapač (EIA). Proběhla petiční akce, kterou podepsala většina občanů, dle jeho informací měla být do včerejška předána. Jaké stanovisko poskytlo město? Pokud dojde ke kladnému postoji krajského úřadu, občané se obrátí s rozkladem na ministerstvo.

M. Dohnal odpověděl, že ve spolupráci s místním výborem, který podal námitky, podali za město negativní stanovisko.

Bez dalších sdělení

7/30

Marek Dostál

Dotaz od občanky, jak to vypadá s parkovací plochou FKK Předmostí, v lokalitě jsou problémy a dostávají tam pokuty.

P. Košutek odpověděl, že v současné době FKK již 3 měsíce čeká na odpověď kompetentního úřadu, zda převod podléhá DPH.

Bez dalších sdělení

8/30

Marek Dostál

Dotaz ke KIS. Dostal informaci od svých známých, že v restauraci Městský dům má obsluhující personál nařízeno přednostně obsluhovat vedení města a jejich rodinné příslušníky.

V diskusi vystoupil primátor, že se jedná o nesmyslné nařčení.

Bez dalších sdělení

9/30

 Petr Kouba

Zastávka městské autobusové dopravy - ulice Palackého. Hovořil s občany, kteří se vyjadřovali negativně k jejímu umístění, stěžují si provozovatelé okolních provozoven. Požaduje doplnění  lavičky navíc. M. Zácha vystoupil s tím, že když se jedná o provizorium, tak by asi měla být projektová dokumentace realizována až po vyhodnocení zkušebního provozu. Závěr: bude prověřena možnost doplnění lavičky, pokud to bude možné, bude doplněna další lavička.

Na místě byly doplněny 2 lavičky.

Z: P. Košutek

T: 09/2017

10/30

Michal Zácha

Škodní komise. Uvedl, že město má stále 2 škodní komise. Uvedl, že je vyvěšen jeden nebo dva zápisy ze schůze komise, ale v radě ani na zastupitelstvu zatím nebylo nic projednáno. Dotazuje se, jak bylo naloženo s pokutou 70 tis. Kč – ulice Ke tmeni.

Tajemník uvedl, že je pouze jedna škodní komise. M. Dohnal uvedl k ulici Ke tmeni, že pohledávka je prozatím na odboru majetku. Řeší se dodatečná legalizace stavby a při té bylo třeba zvládnout problém - vztah k pozemku. Pokud by se to nepodařilo, došlo by k další škodě, škody by se musely sčítat. Nyní je však již podepsána nájemní smlouva, k další škodě tedy nedojde a bude možné dořešit i těch uváděných 70 tis. Kč.

Bez dalších sdělení

11/30

Michal Zácha

Přerovská rokle – po víkendových zkušenostech považuje za vhodné, aby v době konání velkých závodů na rokli byly na křižovatce v Předmostí v provozu semafory. Zesílený provoz by tak byl plynulejší.

Podnět k řešení 2018

12/30

Antonín Prachař

Na červnovém zasedání měl dotaz k R. Pospíšilíkovi, zda někdy použil jeho jméno v souvislosti s dotačním podvodem nebo podezření z machinací se stavebním řízení, jako např. vytváření nátlaku na některého z účastníků řízení k podpisu VPS. Dostal odpověď ve smyslu, že se jedná se o podnět k poskytnutí odpovědi od R. Pospíšilíka jako od soukromé osoby, že zřejmě A. Prachař ani není občanem města Přerova a že neví o tom, že bych měl  nějakou povinnost na tento dotaz odpovědět, dokonce veřejně nebo v nějaké lhůtě. V odpovědi uvedl, že po pročtení zápisu z jednání zastupitelstva obsahu dotazu ani po opakovaném přečtení prostě neporozuměl. Na nesrozumitelný dotaz nedokáže bohužel odpovědět.

Opakuje tedy dotaz, zda někdy R. Pospíšilík použil jeho jméno v souvislosti s dotačním podvodem nebo podezření z machinací se stavebním řízením, jako např. vytváření nátlaku na některého z účastníků řízení k podpisu VPS.

R. Pospíšilík informoval, že má s A. Prachařem dohodnutou schůzku, která se uskuteční 22. 9. 2017.

Z: R. Pospíšilík

T: 11. 9. 2017

13/30

Radek Pospíšilík

Vyhláška k hazardu. Ve svém vystoupení informoval o návrhu, že by chtěl rozšířit lokalitu, kde by neměl být hazard provozován, přehled ulic, kterých by se zákaz měl týkat, byl přítomným promítnut.

Primátor i tajemník upozornili, že tímto způsobem nelze novelizovat ustanovení obecně závazné vyhlášky. V diskusi vystoupil také J. Navařík s tím, zda nemůže být ze strany provozovatele, který již do objektu investoval, požadováno odškodnění, pokud by došlo k zamezení jeho činnosti změnou vyhlášky. R. Pospíšilík tedy návrh stáhl s tím, že jej na základě doporučení přepracuje ve spolupráci s oddělením právním a předloží ho na dalším zasedání.

Bez dalších sdělení

14/30

Vladimír Puchalský

Primátor v návaznosti na množství dotazů ze strany M. Záchy tomuto zastupiteli nabídl, aby každé pondělí ve 13 hodin navštívil primátora a vše, co jej zajímá, probrali osobně a nezatěžovali jednání vrcholného orgánu obce.

Bez dalších sdělení

15/30

Tomáš Tužín

Cyklopodjezd v Kojetínské. Uvedl:Je tam opět vykopaná cyklostezka, tak jak každý rok. Možná pan Prachař poslouchá, když je tím zmocněncem. Jistě to dokáže zařídit. Cyklostezka tam tedy není, ale je tam zákaz vjezdu pro cyklisty. Tak kudy mám jako cyklista tedy jít nebo jet? Druhý chodník je nenormový, pan Prachař se v šířkách vyzná, tak ví, že cyklista když jde s kolem, tak se nevyhne s chodcem z druhé strany, na komunikaci nemůžu a do uzavřeného úseku také nemůžu. Tak co mám dělat? Mám lítat nebo chodit přes koleje? To bych byl rád, aby mi objasnil, když má na všechno odpověď. Děkuji.

Uzavírka cyklostezky ul. Kojetínská  je v rámci akce „Stavební úprava vodovodního řádu DN 250 ul. Komenského v Přerově. Uzavírka potrvá do 24.9.2017 a byla vydána oddělením dopravně správních agend na základě projednání s dopravním inspektorátem PČR. Stavbu provádí fa VK – AQUA OLOMOUC, spol. s r.o. a spojovat s touto akcí pana prachaře je irelevantní, nemá s ní nic společného.Vzhledem k tomu, že cyklostezka je uzavřená, nic nebrání cyklistovi použít komunikaci k jízdě na kole. Jiná možnost dopravy chodců a cyklistů směrem ke Strojírnám neexistuje, tak se budou muset dočasně na chodníku nějakým způsobem vyhnout.  Výměna potrubí na pitnou vodu je časově náročná, protože po jeho položení musí uběhnout týden, než lze provést zkoušku čistoty vody v potrubí. Pokud zkouška nevyjde, potrubí je znovu čištěno a vše se opakuje. Teprve potom je možné výkop zahrnout a dokončit stavební práce.

Z: P. Košutek

T: 11. 9. 2017

16/30

Jakub Navařík

Pozitivní hodnocení pořízení prvního parkovacího automatu s možností platby platební kartou, považoval by za vhodné, kdyby bylo možné platit také prostřednictvím sms. Určitě by to řidičům ulehčilo život.

B. Střelec odpověděl, že žádný ze stávajících automatů neumožňuje platbu sms. Výměna stojí cca 160 tis. Kč, v důsledku nedisciplinovanosti řidičů se navíc stále snižuje výběr.

Bez dalších sdělení

20.9.2017 14:53:21 | přečteno 529x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 447367
Za den: 47781
Online návštěvníků: 1175
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load