Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. září 2017 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 77. schůzi konané 21. září 2017 a přijala následující usnesení: 3202/77/10/2017  Podněty a připomínky z 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský

Termín: 13. 10. 2017

 Jméno Podnět Odpovědná
osoba

1/31

Petr Vrána

Informace k současnému stavu v koalici. Informoval o vystoupení dvou subjektů z koaliční smlouvy – PROSP a NEZ. Sdělil, že R. Pospíšilík odstoupil z funkce člena rady, NEZ prozatím písemně nedoručili odstoupení z funkcí. ANO a SPP mají za to, že smlouva o dvou členech nadále pokračuje, personální změny budou následně diskutovány a projednávány.

V závěru zasedání se M. Zácha dotázal, kdo koalici opustil a kolik má rada města členů, dotázal se, jak je to s členstvím R. Neulse v radě. P. Vrána uvedl, že již na počátku zasedání informoval, že bylo dohodnuto, že za dvojkoalici bude poskytovat informace on. Zopakoval, že z koalice vystoupily dva subjekty - PROSP a NEZ, rada má nyní 10 členů, zatím nebyla rezignace R. Neulse na členství v radě doručena. K tomu se vyjádřil i R. Neuls, který sdělil, že zprávu o odstoupení dostal v neděli (17. 9.) ve večerních hodinách, dostal pozvánku na čtvrteční zasedání rady, kterého se zúčastní a požaduje čas k reakci na vzniklou situaci do další – 78. schůze rady.

K aktuální situaci v koalici a vedení města vystoupil i P. Dvorský, který uvedl, že ho překvapilo, že nebyl schválen jeho návrh na doplnění programu v této záležitosti, jelikož to považuje za klíčové téma. Navíc minutu poté, co nebyl bod programu odsouhlasen, tak P. Vrána tyto informace poskytl, ale nebyla k tomuto tématu otevřena diskuse. To je dle jeho názoru škoda, možná, že řada lidí čekala právě na toto vyjádření. 

Bez dalších sdělení

2/31

Břetislav Passinger

K projednávanému materiálu Informace o zavádějícím způsobu informování zastupitelstva při projednávání návrhu výboru pro místní části v návrhu - systém měření rychlosti na křižovatce Hulínská -  k podjezdu u Lověšic, systém vážení nákladních automobilů a měření rychlosti na ul. Grymovská v Kozlovicích vznesl několik dotazů.Dotazy, týkající se technických záležitostí byly na místě odpovězeny.

Na otázky, kdo bude retušovat obličeje těch lidí, tzn. i spolujezdců a jakým způsobem je to v souladu s ústavou ČR a na sdělení, že v Rakousku už dle informací z internetu úsekové měření rychlosti zrušili ústavním soudem, že je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod, tzn. zaznamenávání všech vozidel nebo i osob, které nespáchaly žádný přestupek primátor odpověděl, že jeho otázky jsou opravdu tak ústavně právní a právní vůbec, že je obtížné na ně nepochybně tzv. z patra odpovídat. To jsou otázky na systém, na který nemůžeme dnes odpovědět. Podněty budou předány příslušným odborným orgánům, především Dopravnímu inspektorátu Policie ČR.

Bylo zjištěno, že obličeje budou „rozmazávány“ prostřednictvím software.

Z: P. Košutek

T: 10/2017

3/31

Marek Dostál

Radovan Rašťák

K usnesení 3111/75/12/2017 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého, kterým Rada města Přerova jmenovala soutěžní porotu architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na "Využití hotelu Strojař" dle upravené důvodové zprávy.

Uvedl, že původně byl i on navržen jako člen soutěžní poroty, na radě však byl nahrazen Ing. I. Pinkasovou. Informoval o historii práce projektového týmu (zastoupení všech politických stran a odborníků), sdělil, že v týmu pracoval dobře, navrhoval využití Strojaře pro seniory… Předložil návrh na usnesení – viz usnesení č. 889/31/2/2017.

V závěrečné části jednání se R. Rašťák vrátil k bodu, kdy  Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se změnou usnesení Rady města Přerova č. 3110/75/11/2017 z její 75. schůze konané dne 24. 8. 2017 tak, aby složení soutěžní poroty architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na "Využití hotelu Strojař" (porotci závislí) odpovídalo předchozímu návrhu projektového týmu pro využití hotelu Strojař.

Po diskusích, zaměřených zejména na technické a právní aspekty návrhu, byl návrh upřesněn a bylo přijato usnesení 913/31/8/2017.

Bez dalších sdělení

- Viz usnesení

889/31/2/2017

913/31/8/2017

4/31

Bohuslav Přidal

Cena města Přerova. Ve svém vystoupení k návrhu na udělení Ceny města Přerova shrnul způsob projednání v Radě města Přerova, včetně sdělení, že došlo k administrativní chybě, která byla napravena. Uvedl, že:

  • návrhy nebyly projednány v Komisi pro cestovní ruch a kulturu,
  • oproti zásadám bylo předloženo ke schválení 6 nominovaných,
  • oproti zásadám byl posledně nominovaný navržen po termínu stanoveném k podání nominací,
  • komise vystupoval při zpracování podmínek proti udělování ceny In memoriam lidí,
  • v minulosti navrhoval M. Zácha, aby se k návrhu uskutečnila schůzka předsedů zastupitelských klubů,
  • i při minulém udělování ocenění se nepostupovalo podle schválených zásad.

Předložil protinávrh, v němž bylo uvedeno 5 osobností, nominovaných na Cenu města Přerova. Na návrh R. Rašťáka bylo zasedání přerušeno a za účasti zástupců všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu byl projednán a připraven návrh na usnesení, který byl následně zastupitelstvem schválen. Ještě v závěru jednání B. Přidal vystoupil v téže věci s tím, že návrhy nebyly projednány a schváleny přesně v souladu se zásadami. P. Vrána dodal, že návrh byl celozastupitelsky vykomunikován a schválen.

Bez dalších sdělení

- Viz usnesení

5/31

Petr Kouba

Při projednávání materiálu Prevence kriminality – prohlídka protidrogového vlaku Projednávání 2.1. nedostal slovo ohledně dotace protidrogového vlaku. Nebyl přítomen školskému výboru, mentor přinesl tento bod programu na stůl, v programu to nebylo.

Uvedl, že rada schválila jen část financí ve výši 38 tis. Kč a tato informace byla školskému výboru zatajena. A radní, kteří na radě hlasovali pro 38 tis. Kč, dnes hlasovali pro vyšší částku.

J. Kohout odpověděl, že na jednání školského výboru sdělil, že na radě mu to neprošlo a proto nechal znovu tento záměr projednat na výboru. To potvrdil i T. Navrátil, neví kde P. Kouba čerpal informace. Do diskuse k projednávání na schůzi školského výboru vystoupil R. Pospíšilík, P. Kouba, P. Dvorský.

Bez dalších sdělení

6/31

Tomáš Dostal

Návrh na zvýšení průjezdnosti křižovatky Palacká – Komenského. Směrem na Kratochvílovu ulici je připojovací pruh dost krátký a vytváří se kolony v přímém směru. Doporučuje zabývat se touto změnou – zelená šipka… Komunikace Kratochvilova by se tím ještě více zklidnila. Dále uvedl, že před Městským domem autobusová zastávka zrušena, navrhuje zabývat se možností, zda by tam nemohlo být více parkovacích míst. Primátor odpověděl, že se o tom diskutuje.

Při následující změně dopravního značení bude podnět zohledněn.

Z: P. Košutek

T: 13. 10. 2017

7/31

Mgr. Lenka Koupilová

Obchodní akademie

Obchodní akademie. Informovala, že v pátek byli nečekaně informováni, že v příštím roce nebude otevřen obor ekonomické lyceum. Zdůvodnila, proč je to nevhodné a dále uvedla, že chtějí záměr Olomouckého kraje zvrátit. Požádala o podporu, výslovně P. Vránu. Podpořila ji kolegyně z Lipníka, která rovněž dlouhá léta na škole vyučuje, vnímá to jako vážnou situaci. P. Vrána přislíbil, že se se zástupkyněmi školy setká a zprostředkuje setkání na kraji. P. Hermély doplnil, že má obdobný názor jako senátorka Seitlová, která se vyjádřila ve smyslu, že z Přerova se postupně může stát průmyslová periferie Olomouce… Přibývají tady problémoví lidé, kteří zájem o vzdělání nemají. On sám je absolventem této školy, která zde má tradici a kvalitu. Zamyslel se nad otázkou středního školství v Přerově, zpochybnil způsob projednávání takových zásadních věcí a požádal kolegy, aby vystupovali zodpovědně a co nejvíce ve prospěch Přerova. H. Netopilová dodala, že P. Hermély řekl v podstatě vše, co chtěla říct ona… podporuje zachování této střední školy v stávajícím rozsahu, bez rušení oborů, o které je zájem. Také apeluje na naše zastupitele, aby hájily zájmy Přerova a školy. K podpoře se připojil také J. Kohout.

Bez dalších sdělení

8/31

Ludmila Landsmannová

Jana Dostálová

Žeravice

Vystoupila k materiálu – zjišťovací záměr pískovna Lapač. Informovala, že místní výbor i spolek za obnovu Žeravic i další občané - všichni řekli ne pískovně a v krátkosti sdělila důvody. Písemnou informaci zaslala již před zasedáním zastupitelstva všem zastupitelům. K problematice vystoupila rovněž J. Dostálová, vystoupila ve věci ochrany přírody a zdravých podmínek pro život, zdůraznila, že se znovu opakují záměry na otevření pískovny. Proti tomuto záměru občané z Žeravic opakovaně protestují, jejich argumenty proti jsou také stále stejné a závažné… poukazují jednak na nebezpečí spojená s otevřením pískovny, ale s následnou rekultivací, navíc Žeravice již mají skládku a negativně se projevuje i kácení okolních lesů v důsledku  kůrovcové kalamity. Uvedla, že vidí jako problematické i odborné posudky… Vrátila se k historii záměru (nesouhlasná stanoviska, změna územního plánu na výstavbu rodinných domů). Žádají o podporu.

O. Hermély poděkoval za informaci, rád by znal informaci, co může ve vztahu k pískovně učinit město. H. Netopilová uvedla, že podporuje zájmy a snažení Žeravic v této věci. P. Dvorský dodal, že by bylo vhodné se s aktivitou Žeravic vyrovnat. Primátor informoval, že aktivitu občanů město podporuje, odbor MAJ přijal integrované souhrnné stanovisko, ve všech bodech negativní. K podpoře se připojil také J. Kohout.

Bez dalších sdělení

9/31

Bohuslav Přidal

Dotaz k Vánocům. Uvedl, že při zpracování návrhu na externí zabezpečí vánočních trhů se uvažovalo a v Komisi pro cestovní ruch a kulturu hovořilo o pětiletém období, ale nakonec byla smlouva podepsána na 10 let.D. Novotná odpověděla, že na základě požadavku, aby byly vánoční oslavy zabezpečovány externí společností, byla vypsána výzva k podání nabídky ke koncesnímu řízení malého rozsahu nejprve na 5 let.  Vzhledem k tomu, že nebyla doručena žádná nabídka, bylo zjišťováno, v čem je problém a právě 5-ti letá „ochrana“ investice se ukázala jako nedostačující. Proto byly podmínky upraveny a vysoutěžena  firma, která v Přerově bude zabezpečovat Vánoce po dobu 10 let. J. Kohout doplnil, že smlouva je vypověditelná. P. Vrána doplnil, že považuje za vhodné vyčkat, jak se vánoční trhy vydaří a pak se k tomuto tématu vrátit.

Bez dalších sdělení

10/31

Bohuslav Přidal

Uvedl, že počátkem září se v Přerově konala Velká cena juniorek ve volejbalu, avšak bez účasti zástupců města. Vrátil se k podnětu, s kterým vystoupil minule a sdělil, že autobusová zastávka na nábřeží je již v provozu. P. Vrána doplnil, že zastávky bylo možné uvést do provozu až po kolaudaci stavby.

Bez dalších sdělení

11/31

Tomáš Navrátil

Informace p úspěchu Sociálních služeb města Přerova – Domov pro seniory získal 5. hvězdu a zařadil se mezi dvacítku nejlepších domovů v republice. Poděkování zaměstnancům

Bez dalších sdělení

12/31

Michal Zácha

Doporučil zastupitelům, aby se podívali na hlasování o dotaci pro internetovou televizi na radě, radní hlasovali dnes jinak.

Bez dalších sdělení

18.10.2017 10:15:40 | přečteno 1080x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49963504
Za týden: 462793
Za den: 66829
Online návštěvníků: 676
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load