Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 24. října 2017 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 80. schůzi konané 32. 11.  2017 a přijala následující usnesení: 3334/80/10/2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
    odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský,
    termín: 13. 11. 2017,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek vznesených na 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními platného jednacího řádu zejm. čl. 8, odst.1 písm. c).


 Jméno Podnět Odpovědná osoba

1/32

Marek Dostál

K usnesení 3161/77/6/2017 – veřejná zakázka Přestupní terminál za nádražím v Přerově, schválení dodatku č. 1

Dotaz, které dotačního titulu se tato zakázka měla týkat?

P. Měřínský sdělil, že bude poskytnuta detailní písemná odpověď, informoval, jaký byl postup přípravy projektu a že původní záměr byl realizovat jej z ITI.

Přednesená informace je doslovně uvedena v zápisu.

Odbor PRI byl pověřen zajištěním přípravy projektu, u kterého se předpokládalo spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace, v rámci opatření Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy. Proces přípravy projektu je komplikovaný vzhledem ke složitým majetkoprávním vztahům.

Z: P. Měřínský

T: 13. 11. 2017

2/32

Radek Pospíšilík

K usnesení 3205/78/3/2017 – Opatření obecné povahy

Diskuse je doslovně uvedena v zápisu.

Bez dalších sdělení

Viz usnesení 920/32/2/2017

3/32

Marek Dostál

Dotaz, kolik bylo skutečně uděleno nesouhlasů rady – doplatek na bydlení. Vystoupení je doslovně uvedeno v zápisu.

Písemnou informaci zajistí T. Navrátil.

Dle ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, statutární město Přerov udělilo dle stanovených kritérií následující počet souhlasů a nesouhlasů s výplatou doplatku na bydlení osobám ubytovaným na ubytovnách.

Rok

Souhlas

Nesouhlas

2015

169

110

2016

108

46

2017

83

37


Z: T. Navrátil

T: 13. 11. 20127

4/32

Josef Nekl

Rudolf Neuls

Marek Dostál

K projednávanému materiálu  Kontrola plnění usnesení – vánoční oslavy.

Diskuse k přípravě vánočních trhů, informace o připravovaném programu, různé názory na připravované vánoční trhy, vyjádření k firmě a délce smlouvy, zastoupení přerovských firem…  (zapojili se také J. Kohout, B. Přidal, D. Novotná). Diskuse je doslovně uvedena v zápisu.

Bez dalších sdělení

Viz usnesení 3207/79/3/2017

5/32

Josef Nekl

Uvedl, že při projednávání bodu 3.7.3, bylo přijato usnesení v bodě 2, ale je polovičaté, požádal o znovuotevření  tohoto bodu s tím, že by byl schválen bod 3. - vrácení přeplatku u p. Zlámala.

V diskusi P. Měřínský vysvětlil princip předloženého materiálu s tím, že kdyby se schválil návrh J. Nekla, bylo by p. Zlámalovi odpuštěno 100% jeho poplatku z prodlení, což není obvyklé. Po vysvětlení J. Nekl svůj návrh stáhl. Diskuse je doslovně uvedena v zápisu.

Bez dalších sdělení

6/32

Věra Vránová

Poskytla aktuální informaci o péči o onkologické pacienty v nemocnici v Přerově. Vystoupení je doslovně uvedeno v zápisu.

Primátor požádal, by zajistila ve spolupráci s nemocnicí společnou tiskovou zprávu, aby veřejnost byla informována nejen na zasedání zastupitelstva, ale i prostřednictvím tisku, na našich webových stránkách, apod.

V tisku proběhla informace hned v pátek po zastupitelstvu.

Z: V. Vránová

T: 13. 11. 2017

7/32

Radek Pospíšilík

Uzavírka Dluhonských mostů. Ve svém vystoupení uvedl, že obyvatelé Dluhonic lobují za to, aby mohli pěší a cyklisté procházet a jezdit přes areál Prechezy.

Druhý problém souvisí také s dopravou - ve špičkách se pravidelně stává, že za podjezdem v Předmostí směrem na Dluhonice se auta velmi těsně míjejí a brzdí se provoz na křižovatkách, i když semafory fungují. Odbočení na Dluhonice je velmi komplikované, provoz se brzdí vlastně v celé křižovatce směrem na Velku Dlážku, směrem na Hranice a směrem k bývalému Baumaxu a s uzavírkou se ještě zhorší.

P. Košutek uvedl, že možnost využívat průchod přes areál chemičky projednával s výrobním ředitelem. Vzhledem k povaze činnosti, které tam probíhají při výrobě, to není možné. Ředitel je přístupný jednání, ale s tím, že každý jednotlivý případ bude posuzován individuálně a každý musí písemně požádat.

Dále zazněla informace, že bude zřízena mimořádná autobusová linka – jedná se o linku 115, bude zajíždět až do Dluhonic.

Ke křižovatce v Předmostí P. Košutek sdělil, že  v současné době lze pouze upravit „řadiče“, primátor uvedl, že situace bude ještě horší (staveniště).

Diskuse k této problematice je doslovně  uvedena v zápisu.

Bez dalších sdělení

8/32

Petr Hermély

Vyjadřoval se ke koncepci středního školství v Olomouckém kraji a navrhuje vyžádat si ji a seznámit se s ní. P. Vrána sdělil, že na webu Krajského úřadu Olomouckého kraje je Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje a rovněž dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje na období 2016-2020. Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

9/32

Jiří Pospíšil

Vystoupil ve věci probíhajícího personálního auditu na dvou odborech – majetku a vnitřní správy s tím, že v rámci tohoto personálního auditu mají býti prověřovány manažerské schopnosti vedoucích odborů a oddělení prostřednictvím psychologických testů. Dotaz, zda personální audit bude probíhat i u jiných odborů, proč se dělají psychologické testy u stávajících zaměstnanců, kteří jsou ověřeni každodenní praxí, jestli mají nebo nemají manažerské dovednosti.

Tajemník odpověděl, že letos probíhá audit na 2 uvedených odborech, pokračovat bude v dalších letech. Dodal, že pokud by bylo takové vyšetření provedeno, kromě toho samotného, který je diagnostikován, nemá nikdo jiný právo do těchto materiálů nahlížet nebo se s nimi seznamovat. U vybraných dvou odborů má být ověřeno, jestli tam pracuje dostatečný počet pracovníků, jestli jsou procesy nastaveny tak, aby umožňovaly řádnou práci, jestli není třeba systém přenastavit. V závěru vystoupení doplnil, že audity se běžně dělají ve fungujících firmách a společnostech.

Diskuse k této problematice je doslovně  uvedena v zápisu.

Bez dalších sdělení

10/32

Tomáš Tužín

Dluhonské mosty. Uvedl, že jeho dotaz je zásadní a požaduje ihned odpověď. Již asi rok se ptá, proč investorem té akce je město a město Přerov odmítá odpovědět. On prokázal a jasně dokázal, že na tento dotaz mu nikdy odpovězeno nebylo, respektive dostal odpovědi 2, obě dvě se prokázaly jako nepravdivé…

Ještě doplnil, že v rámci zdůvodňování vysokých nákladů stavby Dluhonských mostů byla jejich vysoká cena zdůvodňována mimo jiné tím, že je potřeba zajistit náhradní přístup přes dráhu, a teď se najednou hovoří o  jakýchsi trasách možná přes chemičku, nebo nějakou velkou zajížďkou směrem na Předmostí. Dotaz: jak je to s těmi deklarovanými náklady na zajištění náhradního přístupu přes  dráhu, protože kdyby tedy ten přístup byl zajištěn, alespoň pro ty pěší, tak by se nemuselo uvažovat o tom, že lidé budou někde procházet přes chemičku

Celé vystoupení je doslovně součásti zápisu.

Již při zpracování projektové dokumentace se uvažovalo se dvěma základními etapami následné realizace. V 1. etapě se provede demolice 1. mostu od Prechezy  a jeho následná výstavba a potom se provede demolice mostu od strany ul. Polní a výstavba mostu nového.  V rámci zpracování a projednávání projektové dokumentace vyvstal požadavek na zajištění přístupu do  zahrádkářské kolonie, která je mezi mosty a který  se vybuduje v rámci 1. etapy. Náklady narostly i tímto řešením, ale převážně výstavbou opěrných zdí, kdy se před projektem uvažovalo s částkou 7,5 mil bez DPH. Vybudování náhradního přístupu přes dráhu nebylo nikdy uvažováno. Po zpracování dokumentace vzrostly náklady za opěrné zdi na 37 mil. Kč vč. DPH. Předpokládaná cena před soutěží na dodavatele  byla v částce 104 300 000 vč. DPH, vysoutěžená cena 90 072 361 Kč vč. DPH. Poskytnutá dotace ze SFDI 78 721 492 Kč.

Z: P. Košutek

T: 13. 11. 2017

11/32

Petr Kouba

Dotaz k fungování rady, jak je to s R. Neulsem a jeho členstvím v radě.

P. Vrána sdělil, že jak je to s koalicí již několikrát shrnoval i do médií. Uvedl, že koalice ANO a SpP stále trvá, koaliční smlouvu považují za platnou, mají Plán pro Přerov, který platí a je naplňován.  PROSP odešla z koalice i z rady, NEZ odešla z koalice, R. Neuls se rozhodl setrvat v radě, ta má tedy nyní 10 členů. Bude řešena dovolba 11. člena, v průběhu listopadu v této věci jednání. K rozpadu koalice se vyjádřil i T. Tužín, který je toho názoru, že koalice neexistuje, zmínil formální záležitosti. R. Pospíšilík se dotázal p. Hermélyho, když p. Neuls zůstává v radě, jaký je teda vztah p. Rudolfa Neulse a Nezávislých, protože nemá oficiální stanovisko. P. Hermély sdělil, kolega Rudolf Neuls oznámil svůj záměr zůstat v Radě města a zároveň vystoupit ze zastupitelského klubu Nezávislých i z Nezávislých, což proběhlo.

Vše je doslovně uvedeno v zápisu.

Bez dalších sdělení

12/32

Petr Kouba

K usnesení 3162/77/6/2017 – Dům s pečovatelskou službou U Žebračky. Dotaz: Jka je možné, že nastal omyl s DPH a kdo je odpovědný za přípravu?

Závěr: písemná odpověď

V rámci přípravy zadávacího řízení, které bylo administrováno na základě smluvního zastoupení zadavatele dle ust. § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společností S – Invest CZ s.r.o., byla jako součást zadávacích podmínek přiložena vzorová smlouva o dílo, ve které byl údaj ohledně výše sazby DPH predikován ve výši 21 % s tím, že účastník doplní cenu a správnou sazbu DPH. V rámci předložené nabídky dodavatele byla doplněna celková cenová nabídka a procení výše DPH byla ponechána. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena stanovená bez DPH. Po podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem bylo pracovnicí odd. PZD zjištěno, že výše sazby DPH nekoresponduje s požadavky uvedenými v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že se investiční akce týká modernizace bytového domu, měla být stanovena výše sazby DPH 15 %. S ohledem na skutečnost, že se v rámci realizace této zakázky jedná o tzv. přenos daňové povinnosti, kdy za odvod DPH odpovídá objednatel, tj. statutární město Přerov, nedošlo tím ke zhoršení postavení objednatele ani zhotovitele. Na základě těchto důvodů bylo okamžitě přistoupeno ke sjednání nápravy, a to po konzultaci a odsouhlasení u kontrolního orgánu poskytovatele dotace a v součinnosti s odborem ekonomiky MMPr.

Z: P. Měřínský

T: 13. 11. 2017

13/32

Bohuslav Přidal

Poskytl jako člen správní rady Nadačního fondu Přerov – Cuijk informaci o tom, že  minulý týden zde bylo na návštěvě 50 holandských přátel našeho družebního města, účastnili se programu… Poděkování sponzorům a partnerům. Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

14/32

Rudolf Neuls

Pozvání na jazzový festival, poděkování za podporu, informace o programu. Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

15/32

Tomáš Tužín

Uvedl, že na zastupitelstvu vystupoval A. Prachař, který byl představen jako zaměstnanec magistrátu, ale neseděl nebyl mezi zaměstnanci, byl mezi občany a není občan – nechápe tuto dvojkolejnost. Žádá tedy o vysvětlení tohoto statusu jeho osoby. Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Na základě pověření RM ze dne 11.1.2017 byla uzavřena s panem Ing. Antonínem Prachařem dohoda o pracovní činnosti, kdy druhem sjednané práce  je zastupování statutárního města Přerova před státními a krajskými orgány, případně soukromými investory ve věcech dopravních staveb na území města Přerova dle pokynů primátora města Přerova Mgr. Vladimíra Puchalského. Pan Ing. Prachař je tedy zaměstnancem statutárního města Přerova, byť na základě této dohody koná práce mimo pracovní poměr. 

Z: V. Puchalský

T: 13. 11. 2017

16/32

Marek Dostál

Farmářské trhy – dotazspíš na trhy městské, které předcházely těm farmářským a na firmu Binema Com, která je pořádala: jak to dopadlo s pokutou nebo s nějakou sankcí vůči této firmě.

M. Dohnal sdělil, že společnost Binema porušila některá ustanovení smlouvy, která byla mezi statutárním městem a touto společností, byla vyzvána k úhradě, tato úhrada zatím nebyla provedena. Budou využity  všechny právní kroky k tomu, aby tyto finanční prostředky se dostaly ke statutárnímu městu Přerov . Diskuse k této problematice je doslovně  uvedena v zápisu.

Bez dalších sdělení

17/32

Marek Dostál

Cyklověž - dotaz, jak se splácí úvěr na cyklověž.

P. Měřínský reagoval  na otázku na návratnou finanční výpomoc, kterou obdržela Přerovská rozvojová od města Přerov na stavbu cyklověže - tato je splácena přesně podle splátkového kalendáře.

M. Dostál požaduje písemnou odpověď P. Měřínského, a to, jakým způsobem a kdy se splácela cyklověž, a teď tím nemyslí finanční pomoc od města, která se má splácet až od r. 2021, teď se má splácet úvěr…

Diskuse k této problematice je doslovně  uvedena v zápisu.

Závěr: písemná odpověď.

Cyklověž je splácena v souladu se smlouvou o návratné finanční výpomoci

Viz ikona souboruPříloha  č. 1

P. Měřínský

T: 13. 11. 2017

18/32

Marek Dostál

Ubytovna Kozlovice: dotaz,  jak to vypadá s bývalým obchodem Jednoty v Kozlovicích, kde se provádí nějaké stavební práce a nějaký rusky mluvící dělník údajně řekl, že by se tam mělo bydlet.

R. Pospíšilová sdělila, že včerejšího dne obdržela podnět od občanky Kozlovic, ihned ho postoupila Stavebnímu úřadu a vedoucí SÚ přislíbil, že tam provede prohlídku a podá zprávu.

Diskuse k této problematice je doslovně  uvedena v zápisu.

Dle informací stavebního úřadu:

Stavební úřad příslušným rozhodnutím povolil stavební úpravy bývalé prodejny smíšeného zboží Kozlovice č. p. 145 na pozemku st. p. 560 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Kozlovice u Přerova. Stavebními úpravami bude provedeno nové dispoziční uspořádání objektu a tím dojde ke změně užívání objektu, kdy nově se bude jednat o rodinný dům o jedné bytové jednotce a jedné nebytové jednotce (kancelář). Žádná ubytovna zde povolena nebyla. 

Z: T. Navrátil

T: 13. 11. 2017

19/32

Jiří Kohout

Dotaz, zda  zastupitelům, kteří vystoupili z koalice a zároveň mají v gesci výbory, připadá morálně v pořádku, že zůstávají na postech předsedů výborů, přestože opustili koalici. Primátor uvedl, že takto by nerad tyto věci řešil, je dohodnut s P. Vránou – jak již bylo řečeno, že toto bude řešeno v průběhu listopadu, výbory pracují standardně. Doslovně vše uvedeno v zápisu.

Bez dalších sdělení

14.11.2017 13:20:04 | přečteno 604x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49978776
Za týden: 427963
Za den: 74030
Online návštěvníků: 1323
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load