Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. listopadu 2017 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 81. schůzi konané 23. 11.2017 a přijala následující usnesení: 3419/81/11/2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský, termín: 8. 12. 2017
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek vznesených na 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními platného jednacího řádu zejm. čl. 8, odst.1 písm. c).


 Jméno Podnět Odpovědná osoba

1/33

Petr Hermély

Informace z 38. jednání VPRIDInformace o návrhu zřízení pracovní skupiny pro energetiku a odpady

V zápise z tohoto jednání je doslova uvedeno, že „Předseda výboru informoval o předložení návrhu ZM ke zřízení pracovní skupiny, která by se zabývala komunikací se společností Veolia na řešení problematiky zásobování města teplem, logistiky, energetického využití odpadu a projednáním memoranda o spolupráci. Pro návrh bylo pouze 13 členů ZM. Nepřijetí návrhu bylo zdůvodněno fungováním skupiny na úrovni kraje. Po konání ZM proběhlo další jednání se zástupci společnosti Veolia. Veolia je připravena prezentovat své záměry politickým stranám. Členové výboru vzali na vědomí informaci o návrhu zřízení pracovní skupiny pro energetiku a odpady a po diskusi navrhli pozvat na další zasedání výboru ředitele společnosti Teplo Přerov a.s. a zároveň i energetičku města – viz usnesení č. VPRID/38/05/2017“. K tomuto bylo přijato usnesení v tomto znění:

38/05/2017 Informace o návrhu zřízení pracovní skupiny pro energetiku a odpady

1. VPRID bere na vědomí informaci o návrhu zřízení pracovní skupiny pro energetiku a odpady,

2. VPRID navrhuje pozvat na další zasedání výboru ředitele společnosti Teplo Přerov a.s. a zároveň i energetičku města.

Hlasování: Pro 5/ Proti 0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato

Dále se touto problematikou zabýval výbor na své 41. schůzi a přijal usnesení 41/02/2017 VPRID/41/02/2017 - Energetika města, odpady

1. VPRID bere na vědomí informace p. Ing. Jaroslava Klvače, ředitele společnosti Teplo Přerov, a.s.,

2. VPRID bere na vědomí informace pí Ing. Petry Hirschové, energetičky města,

3. VPRID doporučuje vznik pracovní skupiny pro přípravu zadání pro zpracovatele územní energetické koncepce, ve které by byli zastoupeni zástupci města, Technických služeb města Přerova, Tepla Přerov a.s. a odborníků do konce r.2017.

Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato

Na dnešním jednání zastupitelstva P. Hermély s tímto doporučujícím usnesením seznámil zastupitele s návrhem, který souvisí s tím, že se nyní připravuje zakázka na tvůrce energetické koncepce. Výbor doporučuje vznik pracovní skupiny pro zpracování zadávací dokumentace.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Na základě žádosti zástupců společnosti Veolia Energie ČR byla vytvořena pracovní skupina pro Teplárnu Přerov, do které byli za město Přerov nominováni primátor V. Puchalský, náměstek primátora P. Měřínský, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje P. Gala. Za společnost Teplo Přerov a.s. byli nominováni předseda představenstva P. Vrána, místopředseda představenstva M. Macháček a ředitel společnosti J. Klvač.

Společnost VEOLIA  ČESKÁ  REPUBLIKA, a.s. (Veolia) zastřešuje aktivity skupiny Veolia v ČR. Sem spadají i společnosti Veolia Využití odpadů ČR (VVO), s.r.o. a Veolia Energie ČR, a.s.(VEČR). VEČR připravuje v rámci ekologizace svých zdrojů jako jednu z variant výstavbu nového vícepalivového kotle v atreálu Teplárny Přerov a současně odstavení stávajících uhelných kotlů. Jako jedním z možných druhů paliv pro uvažovaný kotel je počítáno s tuhým alternativním palivem (TAP), vyrobeným jako produkt zpracování zbytkového komunálního odpadu. Veolia se obrátila na město Přerov s návrhem spolupráce, pokud to bude technicky, legislativně a ekonomicky možné, v oblasti spoluspalování TAP ze zbytkového komunálního odpadu.

Tuto spolupráci budou zúčastněné subjekty stvrzovat přiloženým memorandem. Strany memoranda jsou statutární město Přerov, Technické služby města Přerova, s.r.o., Teplo Přerov a.s., VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.

Pokud budou výsledky spolupráce ukazovat na teoretickou možnost spalování TAP, tak bude vyhotovena studie ekonomické a technologické proveditelnosti.

Na radu 14. 12. je připraven materiál -  návrh na uzavření memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Přerov, Technickými službami města Přerova, s.r.o., Teplem Přerov a.s., VEOLIÍ ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., a Veolií Využití odpadů ČR, s.r.o., který bude následně projednán v zastupitelstvu.

Viz také usnesení Rady města Přerova 3359/81/7/2017.

Z: primátor

T: 8. 12. 2017

2/33

Petr Hermély

Dotaz k realizaci chodníku a cyklostezky Velká Dlážka. Lidé se dotazují, proč asi 15-ti metrový pruh chodníku není opravován.

Na tento dotaz odpověděla I. Pinkasová:  ta část, o níž se hovoří, je na pozemku ve vlastnictví úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a město nezískalo souhlas k provedení stavby. Proto tento pozemek muselo obejít, práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

3/33

Michal Zácha

Kontrola úkolů – opět se vyjádřil k tomu, že nejsou v přehledu úkolů uváděny všechny úkoly z usnesení. Jedním z neuvedených úkolů byla pasportizace komunikací v areálu Přerovských strojíren, žádá podrobnosti o této zakázce. Závěr: Písemnou odpověď předloží P. Košutek.

Primátor v této souvislosti uvedl, že zvažuje změnu - aby od ledna příštího roku předkládal v souladu s § 119 zákona o obcích kontrolu plnění usnesení předkládal kontrolní výbor.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Pasportizace  účelových komunikací a diagnostika páteřní trasy je firmou PavEx Consulting, s.r.o. , provedena. Dne 7.12.nyly výsledky pasportu a diagnostiky vozovek předány s tím, že proběhne cca měsíční lhůta na seznámení s podklady a  v lednu se znovu všichni zainteresovaní setkají na dalším jednání. V přílohách 1 – 3 je výtah z dokumentace, která je kompletně k dispozici u A. Salaby.

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

ikona souboruPříloha č. 3

Z: P. Košutek

T: 8. 12. 2017

4/33

Tomáš Dostal

K usnesení 3267/80/6/2017 Veřejná zakázka „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí - Autobusová zastávka - ul. Sportovní, Předmostí“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek

Uvedl, že on byl jako zástupce místní části jmenován do komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek, paní Mahslonová jako náhradnice, a to aniž by si někdo předem vyžádal jejich souhlas s touto nominací.  Vyslovil požadavek, aby do budoucna byl souhlas s členstvím v komisích dojednáván předem. K tomu se vyjádřil i M. Zácha s tím, že již v minulosti na tento postup upozorňoval s tím, že byla přislíbena změna praxe.

J. Strejček odpověděl, že oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací vychází z vyhotovených protokolů, v nichž jsou uvedeni členové komisí věcným gestorem, není v silách jejich oddělení, aby všechny znovu kontaktovali.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Závěr: změnit praxi a souhlas s členstvím v komisích budou věcní gestoři dojednávat předem.

Z: P. Mlčoch

T: průběžně

5/33

Radek Pospíšilík

K usnesení 3259/80/3/2017 - Návrh Komise pro otevřenou radnici – sportoviště, kterým rada vzala na vědomí návrh Komise pro otevřenou radnici vypracovat a zveřejnit tabulku (datovou sadu) ohledně obsazenosti tělocvičen a venkovních hřišť škol (popř. dalších sportovišť zřizovaných městem). V tabulce by měly být údaje typu čas, místo, typ činnosti, kontaktní osoba, telefon, e-mail, GPS souřadnice, atp. Aktuálnost údajů nebude nutno udržovat online, aktualizace postačí jednou za čtvrt roku či při změně, a uložila náměstkovi. T. Navrátilovi zúčastnit se jednání Komise pro otevřenou radnici a informovat je o datech využitelnosti tělocvičen a venkovních hřišť.

R. Pospíšilík uvedl, že je to dobrý počin, přimlouval by se, aby systém byl přístupný on line, a to i  pro soukromé vlastníky sportovišť. Součástí informace by měla být uvedena cena, případně informace o  venkovních i uzavřených sportovišť.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Závěr: T. Navrátil projedná záležitosti na jednání komise. Bude projednáno na některém z příštích jednání komise, které se náměstek osobně zúčastní.

Z: T. Navrátil

T: při účasti na jednání komise

6/33

Marek Dostál

K usnesení 3322/80/9/2017 Zajištění dostupnosti MŠ, ZŠ a SŠ z Dluhonské ulice, kterým rada

schválila postup zajištění dostupnosti mateřských, základních a středních škol pro občany bydlící v sociálních ubytovnách v Dluhonské ulici a pověřila vedoucí Odboru sociálních věcí a školství a jí stanovené osoby podpisem plné moci k zastupování fyzických osob ve věci nezbytných úkonů souvisejících s vyřízením žákovského nebo studentského průkazu na MHD a časového čtvrtletního jízdného, případně časového měsíčního jízdného a pomoci uzavírat darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a fyzickou osobou jako obdarovaným, jejímž předmětem je nepeněžitý dar – časové čtvrtletní jízdné, případně časové měsíční jízdné-

Dotázal se, co k tomuto postupu radu vedlo, zda se nerozdají jízdenky i občanům z Dluhonic.

T. Navrátil odpověděl, že v souvislosti s rekonstrukcí Dluhonských mostů mají děti z ubytoven daleko složitější cestu do školy, je obava, aby děti neběhaly přes koleje. Toto rozhodnutí zvýší v období výstavby dostupnost školských zařízení z Dluhonské ulice. Děti budou mít možnost dopravit se do školských zařízení.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

7/33

Petr Kouba

Vánoční zvon. Dotazovala se ho občanka paní Kristová, jak je to s vánočním zvonem, že jí chybí na náměstí TGM, chodili si tam s dětmi zvonit a vyslovovat přání, zda by se nemohl na náměstí vrátit. Dále se dotázal, zda důvodem nejsou jména bývalých radních, uvedená na zvonu.

D. Novotná odpověděla, že jako loni bude zvon umístěn na Horním náměstí v blízkosti betlému, aby sei děti mohly zazvonit, když se jdou podívat na jesličky. Jména bývalých radních v umístění zvonu roli nehrají. Na náměstí TGM bude letos také malý zvon.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Na náměstí je umístěna malá zvonička, na které si lidé mohou zvonit.

Bez dalších sdělení

13.12.2017 12:40:26 | přečteno 729x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 616088
Za den: 106546
Online návštěvníků: 2453
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load