Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 15. prosince 2017 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 83. schůzi konané 11. ledna 2018 a přijala následující usnesení: 3533/83/10/2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek vznesených na 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními platného jednacího řádu zejm. čl. 8, odst.1 písm. c).


 Jméno Podnět Odpovědná osoba

1/34

Marek Dostál

K usnesení 3476/82/7/2017 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení

Uvedl, že v materiálu. Který byl předložen do rady (82/7/13.3) a týká se nájemních smluv a výběrového řízení na nájemní smlouvy bytů, je 30 bodů. V usnesení pouze 29. Někteří lidé samozřejmě se přihlásí na více bytů ve výběrovém řízení - tady jde o to, že paní (jméno neuvedl), žádala o byt na B. Němcové a zároveň o byt v Kratochvílově ulici. Ten ji nebyl přidělen, ale byla s ní uzavřena smlouva jenom na byt v ul. B. Němcové. V usnesení vypadlo, že na byt v Kratochvílově ulici nebyla schválena. To jenom taková drobnost, na kterou by si rada příště měla dát pozor.

V následné diskusi P. Košutek uvedl, že ve výběrovém řízení bylo 6 bytů a rada schválila nájemní smlouvy ke všem těmto bytům. M. Dostál zopakoval, že z usnesení vypadlo, že určité paní nebyla zavřena smlouva k bytu v Kratochvílově ulici. J. Horký se vyjádřil ve smyslu, že schválení neschválení mu přijde nadbytečné, nota bene, když na tento byt byla uzavřena smlouva s jiným zájemcem.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Doplňující informace ze zápisu z jednání 82. schůze rady k výše uvedenému projednávanému materiálu:

Navrhovatel náměstek primátora p. Košutek:

  • Navrhl hlasovat o bodu 1 – 5 usnesení.
  • Navrhl upravený bod 6, který bude znít jako bod 20, tím vypadne bod 20. Usnesení bude znít: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (3+1), o ploše 100,2 m2, v domě č. p. 1698, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 426, v k. ú. Přerov, Boženy Němcové č. o. 15 (vč. zařizovacích předmětů), s paní Pavlínou Mirgovou, trvale bytem Přerov, Bratrská 34 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou do 31.3.2018  s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce platit služby spojené s užíváním bytu.
  • Navrhl hlasovat o bodech 7 – 30, mimo bod 20, který tím byl zkonzumován (usnesení bude mít 29. bodů).

Hlasování o bodech 1 – 5): 10 pro jednomyslně.

Hlasování o upraveném bodu 6: pro 9, 1 se zdržel (p. Košutek)

Hlasování o bodech 7 – 30 (mimo bod 20): 10 pro jednomyslně.

Bez dalších sdělení

2/34

Marek Dostál

K usnesení 3353/81/6/2017 Most přes Strhanec v ulici Riedlova

Vystoupil s tím, že se navrhuje rozšíření tohoto mostečku, i když již byl hotový projekt za 90 tis. Kč. Nyní se má projekt rozšířit o cyklostezku, nový projekt bude stát okolo 350 tis – budou tam přeložky, s ohledem na jiný režim postupu bude třeba i změna územního plánu. Není vyřešena návaznost na přechod. Neví se, o kolik víc bude stát realizace. Předložil tedy návrh na usnesení, s nímž byli přítomní seznámeni:

ZM doporučuje radě:

1. Zrušit usnesení 3353/81/6/2017 z 81. schůze rady konané dne 23.11.2017

2. Schválit přípravu projektové dokumentace na obnovu mostu v ulici Riedlova ve stávajících šířkových parametrech.

V následující diskusi mimo jiné J. Horký uvedl, že se domnívá, že pokud se něco staví na 100 let, má to být realizováno pořádně. Takto je schváleno i v plánu mobility. Návaznost na přechod je za relativně nízkých nákladů realizovatelná. Jedná se o významnou spojnici sídliště Kopaniny a centra města. R. Pospíšilík doplnil, že je to opravdu velmi frekventovaná a jedna z hlavních tras pro pohyb lidí, buduje se na 100 let – i on si myslí, že je to v pořádku a akci podporuje. P. Kouba dodal, že oni nezpochybňují, že je dobré rozšíření mostku, ale proč se takto projekt neudělal rovnou - 90 tisíc se utratilo zbytečně, dotaz zní, za kým jdou tyto peníze. To byla podstata dotazu. Stačí mu písemná odpověď.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Informace:

Odbor majetku připravil projekt na prostou opravu mostku, rozhodnutím rady i zastupitelstva města došlo ke změně projektu na rozšíření mostu. Viz také usnesení 993/34/2/2017.

Z: P. Měřínský

T: 11. 1. 2018

Viz usnesení 993/34/2/2017

3/34

Michal Zácha

K usnesení 3350/81/6/2017 Výjimka z územního opatření o stavení uzávěře – „Hotel s restaurací, ul. Polní, Přerov“

Dotaz, zda víme něco o investorovi této investiční akce, zda se jedná opravdu o hotel, zda tam nebude nějaká ubytovna. Zda někdo jednal s investorem. P. Košutek odpověděl, že rada svým usnesením zahájila řízení, teprve až proběhnou všechny kroky řízení, bude rada rozhodovat, zda schválí výjimku. Žadatel žádné sociální ubytovny neprovozuje.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

4/34

Michal Zácha

Autobusová zastávka – ulice Palackého. Uvedl, žedva materiály z 81. schůze rady řeší projektování v Palackého ulici a oba zadávají projektování těchto investičních akcí napřímo firmě Printes Ateliér. Sdělil, že když si vzal rekapitulaci za poslední dobu, tak Printes dělal projekt na zobousměrnění  Palackého i na cyklostezku v Palackého ulici a dotazuje se, zda tyto projekty byly vysoutěženy nebo rovněž zadány napřímo.

Dále se dotázal, proč je rozdělena autobusová zastávka a sjezd k pozemku k parcele číslo 37, jestli to nemohlo být v jednom materiálu a proč nebylo vypsáno výběrové řízení. To, co uvádí odbor PRI, že tato projekční kancelář projektovala investiční akce - ať je to zobousměrnění Palackého nebo tu cyklostezku, a že má všechny podklady, to je sice správné, ale kterákoliv vysoutěžená kancelář přebere digitální podklady a může projektovat dál. A dodal, že částky se sčítají - jedna akce za 173 tis. Kč, druhá za 155 tis. Kč. Ptá se, proč to tak je, zavání to dělením zakázky. Proč se to nevysoutěží, proč se zadává napřímo.

M. Dohnal odpověděl, že v krátké době budou zde probíhat 3 stavby – stavba cyklostezky, stavba autobusového zálivu a přemístění zídky z důvodu uvolnění místa pro vybudování cyklostezky a sjezdu. Vzhledem k tomu, že zde probíhá řešení majetkoprávních vztahů – aby mohlo dojít ke koordinaci těchto staveb, proto byla vybrána jedna firma.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Primátor přislíbil, že na základě § 82 bude poskytnuta písemná odpověď.

Informace:

Obousměrná cyklistická stezka ul. Palackého byla zadávána již dříve, před konečnou variantou řešení sjezdu na pozemek p.č. 37 a je připravována tak, aby mohla splnit požadavky na poskytnutí dotace na cyklodopravu. Projekt cyklostezky prošel řadou variant až do současně připravované varianty. Je připravován společností PRINTES ATELIER s.r.o., která má velké zkušenosti s projektováním cyklostezek.  Společnost Printes i v minulosti již projektovala  varianty zmiňované cyklostezky včetně rozšíření ul. Palackého. Území má detailně zmapováno a k projektování přistupuje kreativním způsobem. Tuto konečnou variantu společnost Printes projektuje na základě přímého zadání.  Prováděcí projekt na rozšíření ul. Palackého si již realizovala společnost Ředitelství silnic a dálnic sama.

Další uváděné projekty jsou zpracovávány samostatně, protože je možné je realizovat i odděleně. Sjezd na pozemek p.č. 37 prošel řadou peripetií a jednání a byl již rozpracováván  dříve a po jednání se soukromým majitelem dospěl do určité varianty.

U autobusové zastávky se předpokládalo její trvalé umístění u baru Koner, ale po dalším zvažování je lépe ji umístit na samostatném zálivu u střední živnostenské školy.

Dle sdělení vedoucího odboru majetku Ing. Dohnala na 34. zasedání zastupitelstva - vzhledem k tomu, že zde probíhá řešení majetkoprávních vztahů a aby mohlo dojít ke koordinaci těchto staveb, proto byla vybrána i stejná společnost pro tyto následné 2 projekty.

Není vhodné tyto tři projekty do jedné dokumentace, do jednoho řízení z důvodu dotačních, ani časových, ani z důvodu „možných“ komplikací při povolování, kdyby se dokumentace na cyklostezku tímto zdržovala a musela se objektově i nákladově vyčleňovat.

Tyto dvě stavební akce doplňují stavební akci nové cyklostezky v ulici Palackého (řeší PRI). Řešení sjezdu s ní přímo souvisí (variantní řešení průběhu cyklostezky okolo pozemku parc. č. 37 ) a stavba autobusové zastávky byla vyvolána havarijním stavem v ulici Kratochvílova. 

Sjezd na pozemku par. č. 37 v k. ú. Přerov - z důvodu nově plánované cyklostezky na ul. Palackého, bylo potřeba na pozemku par. č. 37 v k.ú. Přerov, který je ve vlastnictví soukromých osob, posunout oplocení a vybudovat sjezd (podmínka vlastníků). Dne 18.7.2017 byla uzavřena smlouva na vypracování PD s PRINTES-ATELIER, s.r.o. co by vítězem výběrového řízení. S navrženým řešení sjezdu na pozemku par. č. 37 v k.ú. Přerov, nesouhlasilo ŘSD ČR co by majetkový správce sil. I/55 ul. Palackého. S novým navrženým řešením vznikl taktéž problém mezi vlastníky pozemku a smlouva mezi Odborem MAJ a PRINTES-ATELIER, s.r.o., byla dne 13.10.2017 ukončena a proplaceny částečné náklady na vypracování. Následně proběhlo několik jednání, kdy PRINTES-ATELIER, s.r.o. přišel s variantou, která by byla přijatelná jak pro oba vlastníky a taktéž pro ŘSD ČR i DI PČR. Byl nachystán materiál do RM k přímému zadání a RM jej odsouhlasila. v podstatě do poslední chvíle se nedalo říci, jak se vlastníci pozemku parc. č. 37 zachovají a zda uvolní pozemek pro stavbu nové cyklostezky. 

Autobusová zastávka ul. Palackého Přerov. - z důvodu špatného stavu komunikace v ul. Kratochvílova, bylo městem Přerov rozhodnuto přemístit autobusovou zastávku, od Městského domu na ulici Palackého. V současné době je dočasná autobusová zastávka umístěna na ul. Palackého před Koner bar, která je dočasně povolena do 31.7.2018. Na základě studie od Printes Atelier, s.r.o., která řešila tři varianty umístění zastávek, byla vybrána na ulici Palackého před budovu Živnostenské školy č.p.1380. Tvar i poloha nové autobusové zastávky je přímo závislá na tvaru a průběhu nové cyklostezky v ulici Palackého. Přímým zadáním projektu nové autobusové zastávky firmě PRINTES-ATELIER s.r.o., bude zaručena kontinuita všech prováděných prací a předejde se případným nejasnostem v samostatných projektových dokumentacích.

Z: P. Košutek, P. Měřínský

T: 11. 1. 2018

5/34

Michal Zácha

Ke schválení dodatku č. 1 investiční akce na realizaci stavby s názvem Revitalizace parku na nám. F. Rasche,  kde jsou vícepráce a méněpráce U víceprací ho zarazilo, že je tam kácení třech vzrostlých stromů. Ten projektant když projektoval, tak ty stromy tam byly. Předpokládá, že byl k dispozici dendrologický posudek, jestli kácet nebo nekácet. Na základě tohoto opomenutí a na základě o rozsahu vyrovnávacího podkladu pod chodníky upozornil na kvalitu vybraného projektanta a kvalitu projektové dokumentace.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Primátor přislíbil, že bude poskytnuta písemná odpověď.

Při realizaci stavby Revitalizace parku na náměstí Fr. Rasche v Přerově bylo  v průběhu  stavby  nutné řešit  dodatkem smlouvy změnu hodnoty plnění, a to  jak vícepráce,  tak  i  méněpráce.  U  víceprací se  jednalo o  kácení 3 ks vzrostlých stromů včetně odstranění pařezu, zásypu jam, podrcení větví stromů a likvidace dřevní hmoty s náhradní výsadbou za vykácené stromy v počtu 3 ks stromů Platanus s obvodem kmene 14-16 cm, s ukotvením dřevin kůly.  

V průběhu zpracování  projektové dokumentace  byla  provedena  inventarizace stávající zeleně a její kvalitativní vyhodnocení. V řešeném území zůstalo 12 ks stromů, z toho 4 stromy jehličnaté. Vzhledem k jejich zahuštění u mnohých došlo k deformaci korun, často poškozené špatným zmlazovacím řezem a následnou hnilobou. Tyto  stromy  byly vyhodnoceny  jako  neperspektivní a nedala se na nich stavět dendrologická kostra parku. Z toho důvodu byly navrženy ke kácení.  Projekt počítal s kácením  6 ks stromů  a odstraněním  živého plotu i s kořeny a nahrazením novou výsadbou.

Stávající tři javory v době, kdy  byla zpracovávána projektová dokumentace, nebyly vyhodnoceny ke kácení. V průběhu realizace stavby bylo  zjištěno, že  koruny  stromů  usychají a po větrné  vichřici začátkem  měsíce srpna došlo k vážnému poškození těchto  stromů  (příloha foto), proto  byl  požádán odbor majetku, aby  posoudil zdravotní stav  těchto stromů s následným návrhem řešení. Vzhledem k tomu, že tyto stromy jsou v blízkosti chodníků uvnitř parku, odbor majetku vyhodnotil, že z hlediska bezpečnosti pohybu  chodců  v parku jsou stromy nestabilní a požádal ŽP o povolení k odstranění těchto stromů s provedením dosazení 3 ks javorů na místa vykácených. Kácení dřevin a následná výsadba nových stromů byla  zajištěna zhotovitelem stavby.

K projektové  dokumentaci – projektovou  dokumentaci  na  revitalizaci  parku Fr. Rasche  zpracovával atelier  KOSA - Ing. Tuzarová - specialista  na kompletní sadové úpravy a rchitekturu, která zpracovávala původní projekt na revitalizaci parku Fr. Rasche. Projekční firma je  na  trhu již od roku 1992 a  její  tým  tvoří zahradní architekt, stavební technik a  technik obor zahradník. Dále  spolupracují s dopravním inženýrem a sochařem. Pro Statutární město Přerov zpracovávala i další projekty, např. jednu z prvních etap  regenerace  sídliště  Předmostí, park  U  Plovárny.

Viz také foto - ikona souborupříloha 1

Z: P. Košutek, P. Měřínský

T: 11. 1. 2018

6/34

Břetislav Passinger

Odpady. Kolik se doplácí za lidi, kteří neplatí za odpady.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bude poskytnuta písemná odpověď.

Informace:

Dle aktuálních údajů k  31.12.2017 dosáhl příjem místního poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 27,6 mil. Kč. Tato částka v sobě zahrnuje jak uhrazený poplatek za rok 2017 včetně jeho případné sankce u dlužníků, kteří poplatek neuhradili včas, tak vymožené nedoplatky z dřívějších let.

Sazba poplatku, která je dvousložková, zůstává od roku 2013 zachována ve výši 650 Kč, nicméně každoročně je nutno dle metodiky provést její výpočet vzhledem k proměnlivosti nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka za uplynulý kalendářní rok.  Do kalkulace se započítávají všichni poplatníci, tzn. že rozúčtování nákladů se provádí na každého poplatníka včetně toho, který splňuje nárok na osvobození nebo úlevu, či je dlužníkem. Vzhledem k tomu, že sazba poplatku je dlouhodobě nižší, než je skutečná výše poplatku dle kalkulace, doplácí tento rozdíl město. Při výpočtu sazby poplatku na rok 2017 činil rozdíl mezi sazbou poplatku stanovenou v obecně závazné vyhlášce a skutečnými náklady dle kalkulace 60,75 Kč na poplatníka (na rok 2018 je to částka 103,89 Kč). Celkem tento doplatek za rok 2017 dosáhl cca 2,7 mil. Kč (předpoklad na rok 2018 je 4,6 mil Kč). 

Poplatek nemusí hradit pouze poplatníci, kteří jsou od placení poplatku osvobozeni, případně je jim poskytnuta úleva dle platné obecně závazné vyhlášky. K 31.12.2017 se týkalo 2 524 poplatníků, kteří byli buď zcela, či částečně od poplatkové povinnosti zproštěni a město tak poplatek za ně „hradilo“ (předpokládaná celková částka na rok 2018 je 1,7 mil. Kč). U poplatníků, kteří si poplatkovou povinnost neplní a jsou u nich evidovány dluhy, jsou nedoplatky vymáhány buď samotným správcem poplatku v rámci daňové exekuce, nebo jsou nedoplatky přihlašovány do insolvenčního řízení. Krajním řešením je jejich vymáhání prostřednictvím soudního exekutora, což ne vždy je možné z důvodů jejich předlužení u ostatních věřitelů.

Z: P. Měřínský

T: 11. 1. 2018

7/34

Michal Zácha

Požadavek na předložení přehledu zakázek administrovaných odborem PRI a externím administrátorem. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bude poskytnuta písemná odpověď

Informace:

Odd. PZD předpokládá, že na základě proběhnuvší diskuze k předmětnému bodu došlo k pravděpodobně k nesprávnému zápisu, kdy byl zastupitelem p. Záchou požadován spíše přehled veřejných zakázek administrovaných odd. PZD, a nikoliv celým odborem PRI. 

V příloze tedy zasíláme přehled veřejných zakázek administrovaných odborem PRI, odd. PZD, tj. veřejné zakázky nad 500 tis. Kč, v souladu s vnitřními předpisy, a to č. 4/2011 – Organizační řád a č. 16/2016 - Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov, za období roku 2017.

Viz ikona souborupříloha 3 - přehled veřejných zakázek administrovaných odd. PZD za rok 2017

Z: P. Měřínský

T: 11. 1. 2018

8/34

Michal Zácha

K materiálu 7.3 - Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2018

Požádal o doplnění chybějících podrobnějších informací k některým akcím. Bylo zodpovězeno na místě.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Doplňující informace:

Investiční akce  nad  500 tis. Kč  k realizaci  v 2018

V původním návrhu pro realizaci  v roce  2018  byla  zařazena  13. etapa  regenerace  sídliště  v Předmostí s návrhem rozpočtu 12,0 mil. Kč. Vzhledem  k tomu,  že  program Regenerace  panelových  sídlišť byl Ministerstvem  pro  místní  rozvoj  zrušen, byla  tato akce nahrazena těmito akcemi:

Demolice  objektu  Kojetínská  1831

Předmětem  akce je demolice opuštěného  bytového domu v ulici Kojetínská. Jedná se o zděnou třípatrovou stavbu z cihel plných. Dům tvoří 6 vchodů č.p. 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 a č.p. 1831, přičemž předmětem demolice  je pouze část objektu č.p. 1831. Demolice se týká pouze nadzemních částí objektů, přibližně 400mm pod úroveň terénu. Ostatní části spodní stavby budou ponechány. Sklepní prostory budou zasypány staveništním recyklátem. Na závěr bude prostor po zdemolovaném objektu srovnán do úrovně okolního terénu. Před demolicí objektu musí být provedeno zajištění objektu tak, aby nedošlo k nežádoucímu narušení statiky sousedního domu. Stavební úpravy budou provedeny ve všech podlažích. V podzemním podlaží bude provedeno navrtání mikropilot, které  budou  sloužit k zajištění podloží, které bude zatíženo novou dělící příčkou. Po dokončení prací ve spodní stavbě bude provedena výstavba dělící příčky v podzemním podlaží, následně bude provedena betonáž monolitické stěny. Stavební úpravy  v nadzemních podlažích budou spočívat ve výstavbě dělící příčky z keramických tvárnic typu Therm, včetně provedení nových ztužujících věnců napojených na stávající. Nová štítová stěna bude opatřena jednovrstvou fasádní omítkou. Vnitřní stěny budou opatřeny hrubou omítkou; pouze ve dvou pokojích, které byly a budou užívané, bude provedena i štuková omítka. V těchto pokojích bude provedeno i zapravení stropů a podlah a jejich napojení k nové stěně. Následně budou oba pokoje vymalovány. V půdním prostoru budou součástí dělící příčky i ŽB věnce, které budou sloužit jako podpěra zkrácených vaznic. Střešní atika bude vynesena cca 150 mm nad úroveň střešního pláště a zaplechována. Na  demolici  objektu i  na  realizaci  nezbytného  statického zajištění  sousedního  chodu  je  možné získat  dotaci z programu MMR na podporu revitalizace území v roce 2018, podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách s max. výše dotace činí 10 mil. Kč, max. však 80% skutečně vynaložených nákladů. Projektantem stanovené náklady na demolici činí  9,7 mil. Kč včetně  DPH. ( 8,1 mil. Kč demolice + 1,6 mil. Kč statické  zajištění sousedního objektu)  

Parkoviště  U  Meopty

Předmětem projektu a  vlastní  realizace  je  vybudování  parkoviště  u  Meopty  v ulici  Kabelíkova.  Stávající zpevněná asfaltová plocha sloužící jako parkoviště osobních automobilů v lokalitě ul. Kabelíkova o ploše cca 1 120 m2 je situována u silnice  před budovou č. p. 2682  ve  vlastnictví společnosti Meopta-optika s.r.o. Vjezd a výjezd na tuto plochu parkoviště je řešen odbočením ze silnice ul. Kabelíkova. Lokalita parkoviště se nachází v intravilánu města Přerova a navržené stavební úpravy se týkají celkové rozlohy cca 1 500 m2. Na základě společném jednání zástupců Statutárního města Přerova se společností Meopta a.s. je možné rozšířit stávajícího zpevněnou plochu a vybudovat nové parkoviště pro osobní motorová vozidla na pozemku p. č. 2533/5  ve vlastnictví  Meopta-optika s.r.o. Novým uspořádání parkovacích ploch lze dosáhnout kapacity parkoviště o počtu 103 parkovacích míst. Pro realizaci parkoviště je nutné zpracovat projektové dokumentace pro umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a dokumentaci pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Stávající zpevněná asfaltová plocha sloužící k parkování má kapacitu 41 parkovacích stání. Tato kapacita v dané lokalitě je nedostatečná a je dispozičně možné rozšířit kapacitu parkovacích stání o dalších cca 62 parkovacích míst.  Rozšíření parkoviště je  navrhováno  do prostoru stávající travnaté plochy před budovou č.p.2682. Kromě rozšíření parkovacích ploch bude  řešen i pohyb chodců přes dané parkoviště s napojením nově navrhovaných chodníků pro pěší přes  parkoviště na stávající chodníky. Celková plocha parkoviště včetně chodníků přes parkoviště je cca 1500 m2. Součástí stavebních úprav bude i dodávka a montáž nového vodorovného a svislého dopravního značení. Předpokládané náklady na realizaci odhadujeme na cca 5 000,0 tis. Kč.  

Točna  MAD Přerov IX-Lýsky

Probíhající  stavba dálnice  D1 zasahuje do  stávajícího prostoru zastávky umístěné u nového  nadjezdu pro silnici  III/04723 a stávající zastávka bude odstraněna. Pro zlepšení dostupnosti MAD do Lýsek je nutné odchýlit autobusovou linku od stávající trasy. Jelikož se jedná v Lýskách o zastávku průběžnou, je nutné vybudovat  v Lýskách točnu autobusů. Ze zpracované  studie  proveditelnosti  byla  vybrána  varianta  točny v nezastavěném území části Lýsek u  pneuservisu s využitím  zčásti stávající místní  komunikace a z části s plochou  točny na  soukromém  pozemku,  který  byl městem odkoupen. Navržená plocha točny městské autobusové dopravy (MAD) navazuje na účelovou komunikaci, která je dále napojena na silnici I/47. Navržená točna MAD bude využívána provozem linek městské autobusové dopravy, která zajišťuje autobusovou dostupnost po městě Přerov, jeho místních částí a okolí. Točnu budou využívat konkrétně linky č. 102 a č. 112, které zajišťuji dostupnost MAD mezi Přerovem a místní částí Přerov XI-Vinary. Na  realizaci  točny je  zpracována  projektová  dokumentace,  požádáno o vydání  územního  rozhodnutí na  umístění točny a vydání  stavebního  povolení.  Vzhledem  k odvolání účastníka  řízení společnosti  SIBOM  zatím nebylo vydáno územní  rozhodnutí a stavební  povolení.  Odvolání je na  KÚOK. Rozpočtové  náklady  na  realizaci stavby  točny  jsou necelých  1 200,0 tis. Kč.

Bez dalších sdělení

9/34

Ludmila Tomaníková

Petr Vrána

Petr Měřínský

Přemysl Dvorský

Poděkování za spolupráci a přání do nového roku.

Bez dalších sdělení

10/34

Marek Dostál

Ve svém vystoupení se vrátil k otázce výběrových řízení na městské byty, z jeho vystoupení vyznělo, že kritéria jsou příliš měkká a jsou obcházena. Předložil návrh usnesení, kterým navrhuje uložit radě, aby upřesnila kritéria výběrových řízení pro městské byty. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Informace:

Proběhlo jednání ve věci úpravy vnitřního předpisu o hospodaření s obecními byty, v současné době se možné změny řeší.

Z: P. Košutek

T: 11. 1. 2017

Viz usnesení

1023/34/10/2017

11/34

Marek Dostál

Ptal se, kolik bylo uděleno nesouhlasů rady ohledně doplatku na bydlení. Bylo mu sice odpovězeno, ale podal by dotaz, kolik klientů nebylo uznáno za případ hodný zvláštního zřetele (vydávají se od června 2017). T. Navrátil odpověděl, že rada dává doporučení a pak je to již pouze v kompetenci Úřadu práce. Primátor doplnil, že se jedná o výkon státní správy.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

12/34

Petr Hermély

Má dotaz jako zpravodaj protihlukové vyhlášky – letos byla schválená, je třeba dát veřejnosti výzvu, aby nahlásili akce, které se budou v příštím roce konat, a to jak ve městě, tak i v místních částech. J. Hrubá uvedla, že budou všichni osloveni a v únoru nebo březnu bude předloženo k projednání v zastupitelstvu.

Bez dalších sdělení

13/34

Radek Pospíšilík

Výsadba stromů.  Uvedl, že nyní  se hodně vysazují platany, což jsou stromy, které v našem prostředí nemají co dělat – sem patří lípy, javory, kaštanovníky. Navrhuje vrátit se k našim dřevinám.

Bez dalších sdělení

14/34

Petr Kouba

Doplnění člena rady. Minule se debatovalo o doplnění rady města, dostali informaci od primátora, že se jednalo se zástupci KSČM a dále se bude jednat s dalšími kluby. Jak jednání pokračují?

P. Vrána odpověděl, že rada pracuje v 10 členech, nedomnívá se, že je rada neplnohodnotná. Jednání o doplnění jedenáctého člena rady probíhají podle velikosti klubů. Informoval o jednání s ČSSD,  která má nyní čas na rozmyšlenou

Bez dalších sdělení

15/34

Tomáš Dostal

Zastřešení zastávky u hřbitova v Předmostí. V Předmostí se dokončila revitalizace, jejíž součástí byla i zastávka u hřbitova. Není tam zastřešení, nebylo součástí dokumentace. Občané se na to dotazují  - chtěl by požádat, zda by z architektonického a technického hlediska bylo možné zastřešení doplnit.

Informace:

Regenerace  sídliště Předmostí  12. Etapa – zastřešení zastávky

Zastřešení zastávky pro příměstskou dopravu  v Předmostí u hřbitova  v ulici Prostějovská nebylo předmětem realizace projektu 12. etapy regenerace  Předmostí. Zpracovávaná projektová dokumentace byla projednána s Občanskou poradní komisí pro  regeneraci panelového sídliště  Předmostí, a také byla veřejně projednávána, požadavek na zastřešení autobusové zastávky nebyl při projednávání uplatněn. 

Technicky je  možné realizovat  přístřešek v  prostoru  stávajícího  zálivu (záliv má  rozměr  5,0 x 1,5 m) a  je  zde  umístěn jen odpadkový koš a  nová   lavice. Přístřešek je  nutné  navrhnout tak, aby nezasahoval  do průchozího  profilu  stávajícího  chodníku. Předpokládanénáklady na zpracová-ní  projektové dokumentace a vlastní  realizace  by  neměly  být vyšší než  500 tis. Kč.  

Z hlediska  architektonického by  měl  návrh přístřešku odsouhlasit  městský architekt, a  to ve  fázi projekční přípravy. Před zahájením případné projekční přípravy zastřešení zastávky je nutno ověřit vliv tohoto záměru na dotaci poskytnutou MMR Regenerace panelového sídliště Předmostí XII. etapa. 

Z: P. Košutek

T: 11. 1. 2018

16/34

Bohuslav Přidal

Podnět k rekonstrukci školního hřiště základní školy Za mlýnem, které je 2 roky uzavřeno, je v havarijním stavu, situaci kritizovala školní inspekce i bezpečnostní technik školy. Projektová dokumentace je zpracována, realizace v nedohlednu. Uvedl informace o záměrech využití sportovci, škola musí za úplatu pronajímat hřiště pro děti 2. stupně, 1. stupeň využívá pouze tělocvičnu.

Uvedl, že v místním akčním plánu našel k říjnu 2017 informaci, že rekonstrukce měla být zahájena v roce 2016, ukončena v roce 2018. Když se podíval dál, zjistil, že stavební řízení nebylo zahájeno, akce nebude realizována – bylo mu řečeno, že bylo z investičních akcí vyřazeno. Ptá se, kdy to bude zrealizováno.

V této věci proběhla diskuse (M. Zácha, P. Měřínský, B. Střelec, M. Chromec), v níž mimo jiné zaznělo, že původně se jednalo o rekonstrukci v hodnotě 8 mil. Kč, avšak částka dosahuje výše 16 mil. Kč. Pokud je prioritou města vybudovat hřiště za 16 mil. Kč, mohou to zastupitelé schválit a realizace může začít. Dále se hovořilo např. o významu hřiště, neopravených chodnících, chybějící kanalizaci, plánech na rekonstrukci parkoviště za 20 mil. Kč či o možnosti zřídit ve škole fotbalové centrum mládeže, což by umožnilo uvažovat o vybudování druhé ledové plochy v případě uvolnění prostoru na Viktorce.

Na dotaz M. Záchy přislíbil P. Měřínský, že mu bude poskytnuta písemně informace o tom, kolik je volných finančních prostředků v rezervě na nerozpočtované výdaje.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Po schválení materiálu Rozpočtové opatření č. 20 zastupitelstvem dne 15.12.2017 byla v rozpočtu města 2017 rezerva na nerozpočtované výdaje v celkové výši 18 451,9 tis. Kč.

Z: P. Měřínský, T. Navrátil

T: 11. 1. 2018

17/34
Ludmila Landsmannová

Poděkování za přístup k zachování prodejny v Žeravicích.

Bez dalších sdělení

18/34
Ludmila Landsmannová

Situace kolem dopravy místních dětí z Žeravic do základní školy Kokory. Tento týden občané i samotní řidiči autobusových linek upozornili na situaci, která nastane po novém roce, tedy 3.1.2018. Děti, které dojíždějí do základní školy Kokory ze Žeravic, jedná se o 18 dětí ze Žeravic, se do ZŠ v Kokorách nedostanou. Starý zavedený ranní školní spoj totiž nebyl převeden do nového jízdního řádu nové linky 920513 Přerov – Kokory – Tršice, kterou zajišťuje kraj a byl zrušen. Dneska po telefonickém hovoru s panem Mičkem, koordinátorem dopravy Olomouckého kraje jí  bylo řečeno, že kraj tento spoj nezajistí, ale je ochoten financovat prodloužení linky městské hromadné dopravy číslo 925107, spoje číslo 5 o jednu zastávku do Kokor, tak aby se děti do školy dostaly. Prodloužením tohoto spoje do zastávky v Kokorách by se tak současně vyřešila i dopravy asi 20 dětí z Kokor, které naopak dojíždějí do ZŠ v Předmostí a musí přecházet ze zastávky most Míru zpět do Předmostí. Požádala o podporu a urychlené hledání a nalezení společného řešení této problematické otázky, najít řešení mezi oběma zřizovateli. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Primátor přislíbil, že se v pondělí tímto začnou okamžitě zabývat.

Informace:

Dne 18. 12. dopravce sdělil, že problém, který se týkal Žeravic, je ze strany KIDSOK řešen přidáním spojů:

· děti z Žeravic do Kokor využijí spoj č. 45 příměstské linky 920513 a v čase 07:29 odjedou ze zastávky Žeravice, sídl. nebo v čase 07:31 ze zastávky Žeravice, rest., na zastávku Kokory, rest. U Dohnalů. v čase příjezdu 07:34 nebo na zastávku Kokory, točna v čase příjezdu 07:36

· touto změnou se navíc dostanou děti z Kokor do školy na Předmostí, ale v čase příjezdu na zastávku Předmostí, Dům služeb 07:47 hod (spoj č. 48).

Přiložen upravený jízdní řád – ikona souborupříloha 2.

Z: P. Košutek

T: ihned

19/34

Adin Vyhlídka

Poděkování za investiční akce – za Škodovu ulici, za pozorovací terasu u malé laguny, přírodní památka mokřad, za upravený povrch v myší díře - ale v zatáčce není vidět ani na jednu stranu, bylo by dobré dát omezení rychlosti nebo začátek města. Doplnil také přání.

Informace:

Výjezd z ,,myší díry" ústí na silnici I. třídy číslo 47, která je ve správě ŘSD a město nerozhoduje o povolené rychlosti ani o označení začátku obce. Pokud jde o stromy a keře omezující výhled, údržbu provádějí na základě souhlasu ŘSD - správy Olomouc Technické služby města Přerova.

Z: P. Košutek

T: 11. 1. 2018

16.1.2018 14:35:41 - aktualizováno 18.1.2018 9:55:32 | přečteno 756x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 402878
Za den: 57291
Online návštěvníků: 1361
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load