Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. ledna 2018 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích.

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 84. schůzi konané 25. 1. 2018 a přijala následující usnesení: 

3571/84/10/2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  Rada města Přerova po projednání:

 1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
 2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek vznesených na 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními platného jednacího řádu zejm. čl. 8, odst.1 písm. c).

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský

Termín: 12. 2. 2018

 Jméno Podnět ODPOVĚDNÁ OSOBA

1/35

Tomáš Dostal

K novému hlasovacímu zařízení:

Návrh změnit uspořádání zastupitelů na ploše dle zastupitelských klubů. V dalším průběhu jednání se – mj. i na základě doručených sms zastupitelům, vyskytly připomínky k čitelnosti jmen a viditelnosti měření času na obrazovkách (L. Tomaníková). Dále J. Navařík v závěru jednání poznamenal, že je škoda, že z tabule zmizely zastupitelské kluby a není tak vidět, jak hlasují.  Na tabuli dřív bylo také uvedeno, kdo je předkladatelem a kdo je zpravodajem.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Připomínky a celkové fungování nového hlasovacího zařízení bude předmětem řešení.

Informace:

Na základě smlouvy č. SML/4093/2017 – Smlouva o poskytnutí technického zabezpečení jednání Zastupitelstva města Přerova (dále jen „Smlouva“) byla podána reklamace, která byla dodavatelem akceptována s tím, že byla uplatněna 15ti procentní sleva a dodavatel přislíbil, že na únorovém zasedání již reklamované závady budou odstraněny.

Z: primátor

T: ZM 02/2018

2/35

Radek Rašťák

K usnesení č. 3497/82/11 3497/82/11/2017 - Informace České pošty, kterým rada vzala na vědomí informaci společnosti Česká pošta, s.p. o záměru přemístění pošty Přerov 1 z ulice Husova a pošty Přerov 5 z ulice Trávník do obchodního centra Galerie Přerov a souhlasila s uvedeným záměrem.

Uvedl, že toto usnesení do budoucna může přinést mnohé obtíže. K návrhu se nevyjádřili ani rádci, ani žádná komise a přesto bylo České poště sděleno, že s tím nemáme problém. On si myslí, že to není dobré řešení – je dobře mít poštu v Galerii Přerov, ale zároveň by dle jeho názoru měla být zachována jak pošta v Husově ulici, tak na Trávníku. A mělo by se vybrat, zda bude pošta v Galerii Přerov nebo v Kratochvílově ulici.  Navrhuje se vrátit k tomu, vyžádat si o pošty analýzu využití a zjistit, zda je opravdu nutné to takto řešit. M. Zácha podpořil vystoupení R. Rašťáka s tím, že požaduje odpověď. R. Pospíšilík doplnil, že na poště v Husově ulici bývá pravidelně fronta, poštu využívají lidé z okolních vesnic, v nichž nejsou pošty, chodí si tam při vyřizování záležitostí na katastrálním úřadu ověřovat podpisy – nepovažuje to za vhodné řešení. P. Měřínský sdělil, že rada ani zastupitelstvo nerozhoduje o tom, kde má pošta pobočky.  Na to reagoval R. Pospíšilík, že kdyby poštu zájem města nezajímal, tak se nebude ptát… Primátor doplnil, že byl schválen záměr a dále se bude jednat. Pošta má své ekonomicko provozní důvody, které musíme respektovat, její postavení v Přerově není jednoduché, personálně, provozně atd. a je třeba si přečíst zákon o poště. T. Tužín doplnil, že postup rady koresponduje s jeho opakovaně sděleným názorem, že rada nehájí zájmy občanů. Všechno – pošty,  školy, železniční spojení, všechno se ruší, všechno se omezuje a naše rada, místo toho, aby hájila zájem občanů města, tak tiše přihlíží.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Primátor pokračuje v jednáních se zástupci Pošty.

Informace:

Pracovní schůzka s Ing. Vlachovou v této věci se uskutečnila 29. 1. 2018. Informovala primátora, že jednání o pronájmu prostor v obchodním centru Galerie Přerova byla ukončena, pošta na Trávníku rušena nebude. Česká pošta vstoupila do jednání se SŽDC, rádi by poštu Přerov I (Husova ulice) dislokovali do nabízených prostor rekonstruované nádražní budovy a zároveň by nabídli zdarma možnost zřízení pracoviště pro Městskou policii.

Doplňující informace k dalším, v podnětu T. Tužínem zmiňovaným záležitostem:

Informace  - J. Kočicová

na odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu jsou každoročně v měsíci červnu zasílány změny v jízdních řádech osobních a spěšných vlaků, které provádí KIDSOK a které objednává Olomoucký kraj. Tyto informace přeposíláme vždy všem místním výborům a větším zaměstnavatelům, se kterými řešíme i JŘ autobusové dopravy. Odůvodněné požadavky mohou pak zaslat přímo na emailovou adresu uvedenou v informaci KIDSOK.Od Ministerstva dopravy jsme žádné informace o změně JŘ nebo zrušení spojů neobdrželi, a to ani vloni ani nikdy předtím.

Informace – P. Vrána

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola (GJB a SPgŠ), Gymnázium Jakuba Škody Přerov GJŠ

Vydáním usnesení ROK č. UR/6/24/2017 ze dne 23. ledna 2017 se přesunul obor osmiletého vzdělávání z GJB a SPgŠ na GJŠ. V žádném případě nedošlo k omezení možností přijetí do osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium ve městě Přerov, neboť výše zmíněným usnesením nebyl snížen ani zvýšen počet tříd osmiletého oboru vzdělání na gymnáziích v Přerově. Rozhodnutí ROK je nutné vnímat jako systémovou záležitost s tím, že péče o talentované žáky v osmiletém oboru gymnaziálního vzdělání bude od školního roku 2017/2018 soustředěna na GJŠ.

Výše zmíněným usnesením bylo navíc schváleno otevření 3 tříd oboru vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika pro školní rok 2017/2018 na GJB a SPgŠ (dosud byly otevírány jen 2 třídy). S účinností od 1. 9. 2017 tedy dojde k navýšení počtu tříd v oboru vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, a to mimo jiné z důvodu předpokládaného zvýšení zájmu o učitele mateřských škol pro děti ve věku 2 let.

Dalším výstupem z výše popisovaných jednání na KÚOK, je pro školní rok 2018/2019 otevření nového šestiletého oboru na GJB a SPgŠ, jež je zaměřen na výuku cizích jazyků s využitím metody CLIL, tedy výuku vybraných předmětů v cizím jazyce. Přesnější zaměření nového oboru vzdělání bude vycházet z návrhu koncepce vedení školy. Tento záměr byl rovněž podpořen Školskou radou při GJB a SPgŠ, jenž přijala usnesení, kterým podporuje zřízení výše uvedeného oboru vzdělání na GJB a SPgŠ.

ZÁVĚR: V Přerově nedošlo k redukci počtu studentů, ale právě naopak. Byly rozšířeny možnosti studia, otevřením nového oboru – šestiletý program „Živé jazyky“ na GJB a SPgŠ, otevření 3 tříd oboru vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika pro školní rok 2017/2018 na GJB a SPgŠ (dosud byly otevírány jen 2 třídy).

Střední zdravotnická škola SZŠ

 • Ještě minulým krajským zastupitelstvem bylo rozhodnuto, že dojde k výměně budov mezi SZŠ v Hranicích a Základní a Mateřskou školou Hranice. V Základní škole a Mateřská škole Hranice se vzdělávalo pouze 59 žáků a ve SZŠ se vzdělávalo celkem 292 žáků. Z toho důvodu byl záměr na výměnu budov a rekonstrukci větší budovy pro SZŠ správným krokem. SZŠ Hranice získala budovu, která byla dimenzována a zrekonstruována tak, aby pojmula celou SZŠ, včetně pobočky v Přerově.
 • Pobočka SZŠ Hranice, která se nacházela v Přerově, byla v nevyhovujících prostorech, které stejně musely být uzavřeny a zrekonstruovány. Jednalo se o krajský majetek, který měl být směněn a nemovitost by získalo StMPř.
 • Vedení střední zdravotnické školy již delší dobu usilovalo o vytvoření střední zdravotnické školy pod jednou střechou. Toto bylo vnímáno jako zcela logický postup, neboť nemáme v kraji střední školy, které by byly rozpůleny na pracoviště v různých městech. Střední škola je celek, který společně vytváří jeden kolektiv a to jak v rámci žáků, tak kantorů a zaměstnanců.

ZÁVĚR: Nedošlo k redukci počtu studentů, pouze byly tři třídy přesunuty pod jednu střechu do Hranic. V současné době probíhají jednání, zda umístit do Přerova vyšší odbornou školu zdravotnickou, o jejímž zřízení uvažuje OL kraj ve vztahu ke změně legislativy o vzdělávání sester.

Obchodní akademie a Jazyková škola Přerov

 • Od školního roku 2018/2019 dojde ke zrušení oboru Ekonomické lyceum
 • Od školního roku 2018/2019 bude otevřena třetí třída oboru Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod s rozšířenou výukou cizích jazyků

ZÁVĚR: U Obchodní akademie a Jazykové školy nedochází k redukci počtu studentů, ale naopak dochází ke zkvalitnění a optimalizaci studijních programů při zachování stejného počtu studentů.

Viz také
ikona souborupříloha 1 – krajské investice realizované v letech 2015-2018 do škol v Přerově (cca 153 mil. Kč),
ikona souborupříloha 2 - Školství v Přerově – přehled počtů studentů a škol,
ikona souborupříloha 3 -Projekty zrealizované, realizované a připravované.


ZMĚNY V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V PŘEROVĚ A OKOLÍ MEZI LETY 2015 A 2018

Do Přerova vedou 4 tratě, na všech je objednávána regionální doprava Olomouckým krajem a dálková doprava Ministerstvem dopravy ČR. Na třech těchto tratích je ještě provozována dálková doprava na komerční riziko dopravce a to hned více dopravci. Zde vzniká riziko s přidělováním tras pro veřejnou dopravu.

Trať Olomouc – Přerov

 • Z pohledu regionální dopravy úsek s nejčetnější nabídkou v Olomouckém kraji, tj. celodenní hodinový interval včetně dopoledne a to po celý týden včetně víkendů, doplněný o posilové (vložené) spoje ve špičkách pracovních dnů do intervalu cca 30 minut.
 • Úprava časových poloh vložených s cílem zvýšení počtu cestujících, např. odj. z Olomouce ve 12:53 (průměrně cca 12 cestujících) nahrazen vlakem odj. z Olomouce 16:54 (průměrně cca 80 cestujících). Tímto jsme přizpůsobili vedení vlaků aktuální poptávce cestujících.
 • Vložené spoje po změně koncepce dálkové dopravy a úpravě regionální dopravy zajišťují vazbu mezi Přerovem a dálkovou dopravou v Olomouci, která míjí okresní město Přerov.
 • Na rozdíl od jiných tratí v Olomouckém kraji, kde vložené spoje v období školních prázdnin vůbec nejedou, jede téměř polovina vložených spojů Olomouc – Přerov a zpět i o letních školních prázdninách.

Trať Přerov – Hranice na Moravě

 • Regionální, dálková i komerční doprava, jedna z nejzatíženějších tratí nákladní dopravou v ČR.
 • Zavedení přímých spojů Přerov – Hranice – Vsetín, které jsou ve špičkách pracovních dnů prodlouženy do/z Olomouce.
 • Časové polohy uzpůsobeny na 30. minutu pro zkvalitnění dojížďky především do škol a zaměstnání v Přerově, zkrácení pobytu v Hranicích na Moravě.

Trať Přerov – Hulín

 • Regionální, dálková i komerční doprava, významná trať pro nákladní dopravu.
 • Zachován rozsah i časové polohy regionálních spojů, přestože dálková doprava výrazně změnila časové polohy – dlouhodobě garantovaná stabilita nabídky regionální dopravy.
 • Přesto více vazeb regionální dopravy na dálkovou a regionální dopravu v Přerově díky úpravám na ostatních tratích.

Trať Přerov – Nezamyslice

 • Ve sledovaném období stabilní nabídka, tj. zachován rozsah výkonů.
 • Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR upraveno schéma křižování vlaků tak, že
  • a)  zůstaly zachovány přestupní uzly regionální dopravy,
  • b)  zvýšila se rezerva v cestovních dobách, tj. více vlaků jezdí včas.
 • Ve spolupráci s ostatními objednateli navržen provozní koncept pro modernizovanou trať Brno – Nezamyslice – Přerov, podpora projektu zefektivněním výhledové objednávky (zachování přestupních uzlů, ale zkrácení jízdních dob, úspora jedné vlakové jednotky…).

ZMĚNY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVĚ MEZI LETY 2015 A 2018

 • Přerov obsluhují v závazku veřejné služby Olomouckého kraje dopravci ARRIVA MORAVA, VOJTILA TRANS, ČSAD Vsetín a FTL.
 • Od 1. 1. 2018 byly upraveny časové polohy některých spojů a přidány nové spoje a prodlouženy některé linky (např. Přerov – Lobodice až do Kojetína).
 • V současné době tyto změny KIDSOK vyhodnocuje a řeší připomínky cestujících. Jízdní řád platný od 1. 1. 2018 měl nedostatky. Nejvážnější problémy vyřešila mimořádná změna od 28. 1. 2018. Přesný účinek všech změn není nyní měsíc po první změně a týden po druhé změně znám.
 • Dne 4. 3. 2018 navíc proběhne další změna jízdních řádů, která by měla dořešit problémy, které vznikly. Při řešení jízdních řádů se potýká KIDSOK s protichůdnými připomínkami.
 • KIDSOK pracuje na posílení obsluhy místní části Čekyně v přímě spolupráci s městem Přerov.
Linka Přerov – Dřevohostice – Bystřice pod Hostýnem
 • Od 28. 8. 2016 prodloužení večerního spoje po odpolední směně z Bystřice pod Hostýnem do Přerova na požadavek firmy TON.

Linka Přerov – Lobodice – Kojetín

 • Od 10. 12. 2017 opoždění večerního spoje z Přerova do Lobodic tak, aby ho stihli zaměstnanci Galerie Přerov, zde budou probíhat ještě úpravy JŘ.

Linka Přerov – Dluhonice - Krčmaň

 • Na základě operativního přepravního opatření od 9. 1. 2018 a také v rámci změny jízdního řádu od 28. 1. 2018 opět zajišťujeme spojení žáků z místní části Dluhonic do místní části Předmostí.

Pro Přerov je zajištěno kvalitní spojení drážní dopravou, které je v průběhu let stabilní, linková doprava zaznamenala změny, které nebyly úplně koncepčně řešeny, a zaznamenává tímto další úpravy vedoucí k zajištění spokojenosti cestujících. V rámci výběrových řízení na dopravce v linkové autobusové dopravě došlo k rozšíření možnosti odbavení cestujících a to bankovní kartou. Prvotní technické obtíže již jsou odstraněny. Výše cestovného je po dobu několika let stejná.

ZMĚNY V SILNIČNÍ INFRASTRUKTUŘE MEZI LETY 2014 A 2017

Olomoucký kraj má zájem o zlepšení silniční infrastruktury a dořešení neutěšeného stavu dopravy ve městě Přerov.

Na silnicích II. a III. třídy, které jsou v majetku kraje, jsme za poslední období realizovali tyto akce v Přerově a okolí:

 • r. 2014II/436 Přerov Předmostí, ul. Hranická, náklady  4,399 mil. Kč, oprava silnice,
 • r. 2015 II/150 Rokytnice – Předmostí, 19,770 mil. Kč, rekonstrukce silnice z dotace Regionálního operačního programu SM,
 • r. 2015II/434 Přerov, ul. Tovačovská, 1,500 mil. Kč, oprava silnice,
 • r. 2016III/04721 Přerov, ul. Tovární, 1,803 mil. Kč, oprava silnice,
 • r. 2016II/434 Přerov, ul. Tovačovská, 1,665 mil. Kč, oprava silnice,
 • r. 2017III/0555 Přerov, ul. 9. května, 28,073 mil. Kč, rekonstrukce silnice z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Olomoucký kraj zastoupený náměstkem pro dopravu intenzivně jedná s Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) na urychlení přípravy a realizace staveb na státní silniční a železniční síti:

akce ŘSD na Přerovsku:

 • probíhající realizace stavby dálnice D1 „Přerov – Lipník“,
 • zahájení realizace v roce 2018 stavby silnice „I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí“.

akce SŽDC na Přerovsku:

 • připravovaná stavba „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“,
 • připravovaná stavba „Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“.

Z: primátor

T: průběžně

3/35

Michal Zácha

Informace z kontrolního výboru – návrh, aby byl jinak nazýván bod 2 programu (Informace o činnosti Rady města od 34. Zasedání Zastupitelstva, informace z výborů) tak, aby lépe odpovídalo skutečnosti, Stává se, že mnohdy bývají v tomto bodu programu projednávány i záležitosti předcházející rady. Bod by mohl být nazván tak, aby to odpovídalo skutečnému obsahu podaných informací o činnosti Rady města Přerova a o uložených úkolech z usnesení. Změnu názvu podpořil také T. Dostal.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Při přípravě programu na další zasedání se bude k této připomínce přihlížet.

Informace:

Splněno, bod jednání byl pojmenován tak, aby plně odpovídal projednávanému obsahu.

Z: primátor

T: ZM 02/2018

4/35

Michal Zácha

Dotaz k novému systému zabezpečení zasedání zastupitelstva (usnesení 3433/82/6/2017). Do výběrového řízení byl přihlášen 1 uchazeč, ptá se tedy, proč byl vybrán, proč se výběrové řízení nezrušilo. Dále se dotazuje, jaké byly náklady na zabezpečení zasedání zastupitelstva doposud a jaké budou od tohoto zasedání zastupitelstva. Zda je to nyní cenově výhodnější.  P. Měřínský uvedl, že písemně bude zodpovězeno, nový systém souvisí s ukončením smlouvy.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Písemná odpověď bude poskytnuta.

Informace:

V roce 2011 byla uzavřena nájemní smlouva mezi statutárním městem Přerov a Teplo Přerov, a.s. na pronájem sálu v „Klubu TEPLO“ a zajištění techniky související s konáním Zastupitelstva. V roce 2014 došlo k přesunu jednání Zastupitelstva města z „Klubu TEPLO“ do Městského domu. Technicky bylo jednání Zastupitelstva zabezpečeno firmou Teplo Přerov, a.s. – pronájem hlasovacího zařízení, Softir a.s. – pronájem zobrazovací techniky a KIS Přerov – pronájem sálu a zvukové techniky, a to vše za použití analogového signálu.

Ceny pronájmů technického zabezpečení za 1 jednání ZM byly následující:

Pronájem techniky od firmy Teplo Přerov, a.s., bez zajištění náhradní techniky, či přítomnosti technika přímo při jednání ZM: 18.535,- Kč

Pronájem techniky od firmy Softir, a.s.: 19.542,- Kč

Celkem 38.077,-- Kč včetně DPH

V roce 2016 proběhl interní audit ohledně zabezpečení jednání Zastupitelstva města Přerova v Městském domě s následujícími závěry:

1. Nájemní smlouvu uzavřenou mezi společností Teplo Přerov a.s. jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem ze dne 15.4.2011 na nájem nebytových prostor v Klubu Teplo Přerov je vhodné ukončit (z hlediska právní jistoty obou smluvních stran),

2. vzhledem k rozložení organizačního a technického zajištění zasedání ZM mezi více subjektů doporučujeme, aby ke dni ukončení smlouvy se společností SOFTIR a.s., tj. ke dni 31.12.2016, byla vysoutěžena a uzavřena smlouva na komplexní organizační a technické zajištění zasedání ZM (včetně hlasovacího zařízení) tak, aby byla jednoznačně vymezena odpovědnost jediného dodavatele za uvedené plnění (tak, aby byly jeho povinnosti při plnění smlouvy vymahatelné).

Od roku 2016 se občas objevily stížnosti jednotlivých zastupitelů, kteří si stěžovali na to, že i přes opakované pokusy hlasovat prostřednictvím hlasovacího zařízení toto jejich snahu nezaznamenalo, neboť se za dobu užívání snížila citlivost jednotlivých tlačítek.

Na základě uvedeného byl proveden průzkum trhu (osloveno celkem 5 firem dodávajících hlasovací zařízení a 4 firmy specializované na zvuk a projekci) za účelem stanovení ceny zakázky na „Pronájem hlasovacího zařízení, technického zajištění a pronájem techniky pro zajištění chodu Zastupitelstva města Přerova“.

Po stanovení hodnoty zakázky byly RM dne 12.10.2017 schváleny zadávací podmínky a zahájení výběrového řízení veřejné zakázky  „Technické zabezpečení jednání Zastupitelstva města Přerova“. Bylo osloveno 9 firem. Nabídku podala jediná firma MINISTR SYSTEMS s.r.o. ve spojení s firmou SOFTIR a.s. za nabídkovou cenu 70.819,-- vč. DPH za 1 jednání ZM. Tato cena je konečná a po celou dobu smluvního vztahu neměnná, a to i přesto, že dodavatel je povinen v období smluvního vztahu reagovat i na vývoj v této oblasti, případně zabezpečit zasedání, pokud by pokračovalo v souladu s jednacím řádem druhý den.

Hlavní a nespornou výhodou je, že celý systém je digitalizován a z analogového přenosu se přešlo na plně digitální přenos signálu z hlasovacího systému až po televizní přímý přenos z jednání Zastupitelstva. Zde je také výrazně vyšší náročnost na techniku, než byla při předchozích smluvních vztazích.

Mezi další nesporné výhody patří to, že je jednoznačně vymezena odpovědnost jediného dodavatele za uvedené plnění tak, aby byly jeho povinnosti při plnění smlouvy vymahatelné. Dodavatel je povinen zajišťovat upgrade techniky i software po celou dobu trvání smluvního vztahu. Došlo ke kvalitativnímu posunu v oblasti hardware. Díky přítomnosti techniků dodavatele po celou dobu jednání ZM je zajištěný odborný dohled, který je schopen operativně řešit případné výkyvy či závady vzniklé v průběhu jednání ZM.

Z: P. Měřínský

T: 12. 2. 2018

5/35

Michal Zácha

K usnesení 3444/82/6/2017 3444/82/6/2017 - Veřejná zakázka „Externí zajištění činnosti městského architekta“

Dotaz, zda je již znám výsledek, potřeboval vyjádření městského architekta pro své pracovní účely, a bohužel se nemá na koho obrátit, ptá se tedy -  na koho se teď může se svou žádostí obrátit.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Písemná odpověď bude poskytnuta.

Informace:

Výběrové řízení na externí službu městského architekta proběhlo, nebyly obdrženy žádné nabídky. Někteří vyzvaní účastníci se omluvili. Toto výběrové řízení se bude opakovat. Odbor koncepce  a strategického rozvoje v této chvíli posuzuje stavby z hlediska rozvojových záměrů, stavební čáry, zda další výstavba rodinných domů zapadá do konceptu již dříve povolených staveb, případně zda stavba je umístěna v souladu s již zpracovanou územní studií a pod. Např. k barevnosti fasády se nevyjadřuje, projektová dokumentace by měla být zpracována odborně zdatnou osobou, případně architektem. Funkce městského architekta městu chybí, ale odboru koncepce a strategického rozvoje není v této chvíli znám případ, kdy by absence vyjádření městského architekta bránila vydání stavebního povolení.

Z: P. Měřínský

T: 12. 2. 2018

6/35

Michal Zácha

K usnesení 3500/82/12/2017 - Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského, kterým rada vzala na vědomí informace společnosti T-Mobile, která má zájem investovat na území města Přerova v oblasti optických sítí a vysokorychlostního internet a zmocnila Ing. Jiřího Kohouta, aby tyto otázky za město Přerov se společností T-Mobile koordinoval a podával Radě města Přerova informace o postupu.

J. Kohout odpověděl, že T-Mobile informoval zástupce města, že připravuje ambiciosní projekt tady na území města. V podstatě ta koordinace spočívá v tom, aby stavební práce a veškeré souvislosti v rámci výstavby nových sítí v Přerově měly minimální dopad na chod města a aby byly pokud možno sesouladěny se zájmy města, tzn., aby se co nejméně poškozovalo veřejné prostranství, aby bylo co nejméně překopů, výkopů apod., o nic jiného v tuto chvíli nejde.  Je to investice soukromého subjektu. T. Tužín sdělil, že ho zajímají podmínky – má zkušenost u jiných měst, kdy T-Mobile si jako subjekt uloží své kabely do různých veřejných pozemků, chodníků, trávníků a potom stačí jedna oprava chodníku a jedno byť male poškození a následují vysoké pokuty dale může dojít k tomu, že budeme platit desítky a stovky tisíc za různé přeložky apod. Je to vždycky jakési břemeno a myslí si, že v principu bychom neměli jenom tak automaticky toto akceptovat, protože čím víc správců cizích sítí máme ve svých komunikacích, tím víc nás to bude následně stát při stavebních pracích.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Písemná odpověď bude poskytnuta.

Informace:

Koncem měsíce listopad roku 2017 zástupci T-Mobile informovali představitele města o záměru vybudovat plošnou vysokorychlostní a vysokokapacitní optickou datovou síť na katastru Města. V 1. fázi plánují zavedení individuálních optických datových přípojek této sítě do cca 10.000 domácností. Následně počítají s distribucí sofistikovaných datových služeb, např. 4K, 8K internetová televize, vysoko rychlostní internet apod. S realizací počítají nejpozději v průběhu příštích 3 let. Obě strany, na základě výše uvedených informací konstatovaly, že se v budoucnu pravděpodobně otevře prostor pro konkrétní spolupráci. V této souvislosti tak budou probíhat i další jednání, a to prioritně na politické úrovni. Vyvstala také potřeba města koordinovat postup rozsáhlých stavebních prací, které se dotknou velkého množství vlastníků pozemků v katastru města. Na politické úrovni bude postup T-Mobile a města koordinovat Ing. Jiří Kohout. Také bude předkládat informace o postupu daného projektu a konkretizovat možnosti další spolupráce T-Mobila a města Přerov.

Z: P. Košutek, J. Kohout

T: 12. 2. 2018

7/35

Michal Zácha

K usnesení í 3531/83/10/2018 – vertikální spolupráce se společností TSMPr s.r.o.

Dotazuje se, o co jde. P. Měřínský odpověděl, že nejde o nic jiného, než používání in-house výjimky při zadávání veřejných zakázek společnosti TSPMr.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení.

8/35

Jiří Kohout

K činnosti Kontrolního výboru.

Ve svém vystoupení napadl práci Kontrolního výboru, jelikož se domnívá, že výbor supluje politickou práci p. Záchy a p. předseda si plete výkon mandátu zastupitele s prací předsedy Kontrolního výboru. Pokračoval, že to není kontrola plnění usnesení zastupitelstva, to už je skutečně napadání samotných bodů, které si zastupitelstvo schvaluje, to jsou dvě zcela rozdílné věci

Proti tomuto vystoupení se vymezil T. Dostal s tím, že ve výboru postupují podle zákona o obcích, dotazuje se tedy, v čem napadá činnost. Ve výboru neposuzují, jestli rada měla nebo neměla něco odsouhlasit, to je její právo, ale jestli bylo toto naplněno. B. Passinger uvedl, že si nikdy nevšiml, že by na KV byly projednávány politické záležitosti a dotázal se, zda J. Kohout může toto nějak doložit. J. Kohout řekl, že když politická záležitost ingeruje do kontrolního výboru a vyústí v usnesení výboru, který má ze zákona kontrolovat pouze plnění usnesení, tak to je prostě nezákonné, to je mimo hranu toho zákona, o který se opírají… M. Zácha sdělil, že Kontrolní výbor žádné usnesení tohoto typu nemá. J. Kohout se za usnesení omluvil, ale uvedl, že za ingerencí politické práce do KV si stojí, protože nechápe, proč usnesení zastupitelstva komentoval KV - on mohl komentovat pouze naplňování toho usnesení.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení.

9/35

Tomáš Dostal

K usnesení 3529/83/9/2018, Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území statutárního města Přerova, kterým rada vzala na vědomí zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území statutárního města Přerov.

V souvislosti se zprávou o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území města a v souvislosti s „akcí“, která teď probíhá na ubytovně Chemik, požaduje informaci, dle jeho vyjádření to v nějakém špatném světle dopadá samozřejmě i na město. T. Navrátil odpověděl, že dochází ke snižování počtu lidí na ubytovnách, z cca 800 lidí, kteří byli na ubytovnách v r. 2014 jich nyní je cca 500. R. Pospíšilík se dotázal, zda je plán, jak se bude město stavět k tomu, když skončí ubytovna Chemik a ubytovaní budou město žádat o ubytování. Co můžeme čekat. T. Navrátil odpověděl, že je rád, že se bude bourat, katastrofický scénář se neočekává, nyní je dojednána záložní kapacita.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení.

10/35

Tomáš Tužín

Železniční osobní doprava. Uvedl, že Přerov přišel o veškerou dálkovou železniční osobní dopravu v nočních hodinách, materiál poslal zastupitelům mailem. Dopravní obslužnost byla novým, jízdním řádem drasticky omezena a do Přerova nezajíždí žádné noční spoje. Přerov je tak několik hodin bez jakékoliv dopravní obsluhy. Město je subjektem, který může jízdní řády připomínkovat, jak tedy hájí zájmy občanů.

P. Košutek  ve svém vystoupení k železniční dopravě v Přerově informoval o počtu vlaků, kterými je obslužnost zajišťována s tím, že došlo ke snížení o 3 oproti minulému jízdnímu řádu. Co se týče mezistátních rychlíků a dálkových spojů, municipalita není o záměrech objednatele informována. Město může vstupovat do osobních a spěšných vlaků objednávaných krajem – a to vždy zdůvodněným požadavkem. Město může napsat na ministerstvo, že by bylo dobré, aby Chopin zde zastavoval… T. Tužín oponoval, že město může se vyjadřovat i k objednávce dálkové dopravy, která je nyní nulová, dle jeho názoru město zaspalo.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Podrobně viz informace k podnětu 2/35

11/35

Michal Zácha

Pasáž – mluvilo se o tom, že město bude v této věci jednat. Uvedl, že je tam havarijní stav – zatéká do galerie… V. Puchalský dopověděl, že havarijní stavy byly odstraněny, jednání s vlastníkem jsou složitá, každá strana má své představy, zatím není dořešeno. Na to M. Zácha citoval z článku, publikovaného v srpnu, že do Pasáže zatéká, uvedl citaci náměstka Košutka. Primátor uvedl, že byl přítomen tomu, jak byl v srpnu havarijní stav odstraněn panem Peškou.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení.

12/35

Michal Zácha

Odbočka na Rokytnici – sdělil, že mu právě došla sms od občana, že je tam dopravní značení katastrofické, chtělo by to šipky, i opačný směr.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Písemná odpověď bude poskytnuta.

Informace:

Ze stížnosti není jasné, kterou křižovatku nebo úsek silnice má občan na mysli. Pokud je uvedená závada na silnici číslo I/55, je třeba se obrátit na jejího správce, kterým je ŘSD - správa Olomouc, Wolkrova ul. 24a.

Z: P. Košutek

T: 12. 2. 2018

13/35

Jakub Navařík

Návrh pro Komisi pro otevřenou radnici – z toho, co na zastupitelstvu slyší má pocit, že se nesdílí informace, bylo by dobré, aby se komise podívala, zda informace dojdou tam, kam dojít mají…

Celé vystoupení doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení.

14/35

Michal Zácha

Vystoupil s několika reakcemi na průběh zastupitelstva, aby se tím nemusel zabývat kontrolní výbor.

Uvedl, že:

 • Zastupitelka uvedla, že je ve střetu zájmu a hlasovala
 • Při vystoupení zástupce společnosti Veolia se nehlasovalo o tom, zda může vystoupit

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Písemná informace bude poskytnuta

Informace:

 • Existence „střetu zájmů“ zastupitele neznamená, že se člen zastupitelstva nesmí jednání ve „střetové věci“  dále účastnit a v dané věci hlasovat, neboť takový následek by musel zákon výslovně stanovit, což nečiní /mandát člena zastupitelstva může být omezen, vzhledem ke svému ústavněprávnímu rozměru jen výslovným ustanovením zákona. Jinak řečeno člen zastupitelstva, který je ve střetu zájmů, má právo účastnit se jednání a hlasování, závisí to pouze na jeho úvaze zda se projednávání či hlasování opravdu zúčastní /jde o postoj morální či politické odpovědnosti/.
 • Zástupce Veolie dostal slovo přímo, jak umožňuje předsedajícímu  článek 7 odst. 3 písm. d/ Jednacího řádu, cituji:

Slovo uděluje předsedající v tomto pořadí:

…..  písmeno d/ - odborníkům a hostům, přizvaným k projednávání příslušeného návrhu,

Pan Pavel Kolář, zástupce Veolie, jedné ze smluvních stran „Memoranda“, byl k projednání tohoto návrhu  přizván jako host a zároveň odborník.

Z: primátor

T: 12. 2. 2018

15/35

Radek Pospíšilík

Vánoce – uvedl, že občané kvitovali stánky a vystoupení v průběhu Vánoc, byly připomínky k tomu, že stánky byly zavřeny

T. Navrátil informoval, že na čtvrteční radu jde materiál týkající se vánočních trhů, nyní probíhá anketa mezi Přerovskými rádci, zastupitelé budou informováni.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Písemná informace bude poskytnuta

Informace:

Lze konstatovat, že Přerovské vánoční trhy 2017 přes některé nedostatky proběhly v zásadě v souladu s dohodnutými podmínkami a ke spokojenosti Přerovanů a návštěvníků. Již počátkem ledna 2018 se uskutečnilo první vyhodnocení Vánoc 2017 za účasti zástupce Kanceláře primátora, Kulturních a informačních služeb města Přerova a pořadatele RK Invest, na kterém byly projednány poznatky z průběhu trhů. Bylo dohodnuto, že při přípravě Vánoc 2018, která bude zahájena již v únoru 2018, bude třeba některým věcem věnovat zvýšenou pozornost - jedná se zejména o adventní jarmarky na Horním náměstí, silvestrovský program, otvírací dobu stánků po Štědrém dnu, mediální kampaň apod. Při přípravě trhů budou rovněž zohledněny podněty a připomínky, vycházející ze zkušeností z proběhlých vánočních oslav, které v současné době připravuje Městská policie a Technické služby města Přerova. Zároveň také nyní probíhá anketa, v níž se radní ptají Přerovských rádců, jak se jim vánoční oslavy líbily. V rámci dotazníku se mohou Rádci vyjádřit, jak se jim líbil program, prodejní sortiment, výzdoba a podobně. Odpovídat mohou do 10. února. Také výsledky ankety budou brány v potaz při přípravě oslav v letošním roce.

Z: T. Navrátil

T: 12. 2. 2018

16/35

Petr Kouba

Ve faktické poznámce se vyjádřil k dodržování jednacího řádu, vstupování předsedajícího do vystoupení diskutujících.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení.

17/35

Tomáš Tužín

Ve svém kritickém vystoupení k pořádku ve městě a svozu komunálního odpadu v období kolem Vánoc, promítl fotky, sdělil, že kontejner s papírem nebyl vyvezen 3 týdny a požádal o komentář B. Střelce.

B. Střelec odpověděl, že si nemyslí, že by se město mělo stydět za pořádek. Vyjádřil se k fotce, na které byl nepořádek okolo kontejneru na tříděný odpad – papír. Zdůraznil, že občané nesešlapávají papír a tak jsou zaplněny již první den, vyváží se dle smlouvy 1x za týden. Obdobně plast – ten se vyváží 3x týdně. Veškeré kontejnery jsou očipované, lze dohledat, jak byly vyváženy – nevěří, že 3 týdny ne.  Technické služby čistí navíc kritické části znečištění po občanech… Lidé odkládají k popelnicím vše místo toho, aby odpad odváželi na sběrný dvůr-  i když je to zdarma.

Co se týče náměstí, bylo denně uklizeno. T. Tužín doplnil, že uvedený kontejner na papír skutečně odvezen nebyl 3 týdny, a to proto, že ho popeláři nemohou dostat ven… Navrhuje tedy odstranit 1 kontejner na směsný odpad. R. Pospíšilík dodal, že v prosinci se hodnotila činnost Výboru pro místní části, kde několikrát zazněla pochvala TSMPr, i on má osobní zkušenost se sběrným dvorem pozitivní. I za výbor konstatuje v kvalitě služeb poskytovaných technickými službami velký posun.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení.

18/35

Alice Kutálková

Informace o ocenění za umístění na 7. místě v celostátní soutěži Zelená informacím 2017, za nejlepší webovou stránku věnovanou životnímu prostředí. V tematické části soutěže zaměřené na vodu se umístil Přerov na druhém místě.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

19/35

Bohuslav Přidal

Dotázal se, jak to vypadá s podnětem, který před časem vznesl v souvislosti s dopravním značením na výjezdu z ulice Na Odpoledni na nábřeží. Tento výjezd je nebezpečný.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Písemná informace bude poskytnuta

Informace:

V lednu letošního roku bylo na křižovatce nábřeží Dr. E. Beneše s ulicí Na Odpoledni instalováno nové zrcadlo, takže řidiči vyjíždějící z ulice Na Odpoledni mají přehled o provozu na nábřeží jak od mostu Míru, tak i od mostu Legií. 

Z: P. Košutek

T: 12. 2. 2018

13.2.2018 13:12:45 | přečteno 557x | webmaster

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 7892
Za týden: 596942
Za den: 57204
Online návštěvníků: 998
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load