Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. března 2018 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích.

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 88. schůzi konané 22. 3. 2018 a přijala následující usnesení: 3731/88/10/2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

 1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
 2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský

Termín: 13. 4.  2018


 Jméno Podnět Odpovědná osoba

1/37
Michal Zácha

Dotaz k bodu 2.1 – informace z rady, ke kterému nebyl žádný materiál, žádná příloha, jen návrh na usnesení. V názvu tohoto bodu jsou i informace z výborů, takže by měli předsedové výborů asi informovat v tomto bodě, pokud mají o čem, o své činnosti…   a předpokládá, že také dostanou nějaké informace z rady, dotazuje se, zda mají zastupitelé těžit k tomuto bodu jednání z toho, co najdou na internetu. Primátor uvedl, že rada je odpovědna zastupitelstvu a očekává dotazy zastupitelů, pokud mají nějaké nejasnosti.

V rámci faktické poznámky M. Zácha navrhl, aby příště k tomu bodu 2 přílohou obdrželi zastupitelé usnesení rady, která jsou projednávána. I když si je každý může najít na webových stránkách města, bude to pro některé zastupitele komfortnější.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: zvážit tuto možnost.

Odpověď:

S ohledem na dlouhodobou vyhovující praxi vyvěšování usnesení na webové stránky nebudou do budoucna přílohou materiálu.

Z: primátor

T: 13. 4. 2018

2/37
Michal Zácha

K usnesení 3657/86/7/2018 Provoz sportovišť (Zimní stadion, Městská sportovní hala, koupaliště Penčice a bazén Přerov) od 1. 1. 2019, kterým rada odložila materiál "Provoz sportovišť (Zimní stadion, Městská sportovní hala, koupaliště Penčice a bazén Přerov) od 1.1.2019" k projednání na schůzi rady konanou dne 22.3.2018, a ve druhém bodě rozšířila návrh na usnesení o variantu III – záměr provozování sportovišť (Zimního stadionu, Městské sportovní haly, koupaliště Penčice a plaveckého areálu Přerov) formou služby obecného hospodářského zájmu. Uvedl, že od 1. 1. 2019 by měla mít tato zařízení nového provozovatele - jak zjistil, varianta I představovala možnost zřízení příspěvkové organizace, varianta II byla forma výběrového řízení s tím, že s vítězem bude uzavřena nájemní smlouva. Ptá se, co tedy znamená varianta č. III,  kdo s ní přišel, jak to bude časově náročné, a jestli už nejsme ve skluzu

P. Měřínský odpověděl, že na radu 22. 3. jde materiál, rozšířený o provoz na základě smlouvy obecného hospodářské významu (inspirace z Olomouce, která takto svá sportoviště provozuje), do 1. 1. by se mělo vše stihnout.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

3/37
Michal Zácha

K usnesení 3677/87/6/2018 Veřejná zakázka „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“ . 

Ve svém vystoupení citoval jednotlivé body usnesení s tím, že všem rozumí až k bodu 5, kterým bylo schváleno smluvní zastoupení zadavatele jinou osobou, tj. externím administrátorem - i to by ještě dokázal pochopit, ale bod 6 – pověření Ing. Pinkasové  k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím administrátorem společností ZVZ Konsult s.r.o., Přerov, již nikoliv. … jak se to stalo, když tato zakázka byla na této radě vyhlášena a ihned byl externí administrátor vybrán… V následující diskusi vystoupili se svými názory a připomínkami P. Kouba, M. Zácha. S vysvětlením, že vše proběhlo v souladu s vnitřním předpisem a že žádný zákon nebyl porušen, vystoupili náměstek Měřínský, primátor a vedoucí oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací J. Strejček. Komentář připojil i J. Kohout.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

4/37
Michal Zácha

K usnesení 3621/86/6/2018 Zpracování studie "Cyklostezka Dluhonice - Předmostí", kterým rada schválila zpracování studie "Cyklostezka Dluhonice - Předmostí" na novou trasu podél silnice III/01857 a pověřila Odbor řízení projektů a investic MMPr zadáním studie, tj. prověřením průchodnosti navrhované trasy cyklostezky z Dluhonic do Předmostí.

Dle jeho názoru již v roce 2015 byla zpracována studie, trasa narazila na majetkoprávní vypořádání pozemků, bude to dalších padesát tisíc proinvestovaných do studie – jestli by nestálo za to nejdříve prověřit pozemky, zda k nim město získá přístup.

P. Gala odpověděl, že studie řešila vedení cyklostezky podél cesty ve dvou variantách, kde jsou pozemky většinou v soukromém vlastnictví. Proto se dohodlo, že se zpracuje další studie – kolem trati a pak do vlastních Dluhonic, je tam většina pozemků v majetku města, částečně jsou však i zde  v soukromém vlastnictví.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu

Bez dalších sdělení

5/37

Petr Hermély

K materiálu 3.3.3. – Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – úsek silnice I/55 v Přerově a pozemku p.č. 627/1 a části pozemku p.č. 528/20 oba v k.ú. Předmostí (viz usnesení 1077/37/3/2018).

Dotaz, jak je možné, že nevíme, v jakém technickém stavu ta silnice je, resp. v jakém stavu tedy je.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: bude poskytnuta písemná informace

Odpověď:

Schválená smlouva o smlouvě budoucí o převodu komunikace do majetku města obsahuje pouze obecné ustanovení, že silnice bude převedena ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení. Při přípravě tzv. „ostré“ smlouvy o převodu má město možnost projednat případné zlepšení stavu komunikace, tzn. obdobný postup jako v případě převodu komunikace na ulici Palackého a mostu Míru.

Z: P. Košutek

T. 13. 4. 2018

6/37

Petr Kouba

K rozpočtovému opatření č. 3

Dotaz, v jakém stavu rozpracovanosti je cyklostezka do Penčic a zastávky. M. Dohnal ohledně zastávek sdělil, musíme předpokládat nějaké vícepráce, protože až se sáhne do kufru té zastávky, mohou se zjistit nějaké problémy. Proto se připravuje finanční krytí, aby se v takovém případě nemuselo čekat na schválení. P. Kouba opakovaně požadoval informaci k cyklostezce do Penčic.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: bude poskytnuta písemná informace

Odpověď:

Je zpracována studie vedení cyklostezky z Předmostí do Čekyně a Penčic. V současné době oslovuje odbor majetku jednotlivé vlastníky dotčených pozemků, zda budou ochotni části pozemků dotčené cyklostezkou odprodat.

Z: P. Košutek

T. 13. 4. 2018

7/37

Petr Kouba

K materiálu 3.3.4 - Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Předmostí.

Požaduje doplnit stanovisko právního oddělení.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: bude poskytnuta písemná informace

Odpověď:

Rada města Přerova vydává na své 10. schůzi dne 27. dubna 2011 v souladu s § 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Vnitřní předpis č. 4/2011Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova.

Na základě tohoto vnitřního předpisu obor správy majetku a komunálních služeb, oddělení majetkoprávní mimo jiné zajišťuje komplexní podklady pro projednání žádostí, podnětů v orgánech města, včetně projednání s příslušnými odbory, případně externími odborníky a po právní stránce zodpovídá za správnost předloh zpracovávaných odborem k projednání do orgánů obce.

Vzhledem k tomu, že za správnost právní stránky předloh zodpovídá majetkoprávní oddělení, je dlouhodobou a běžnou praxí (ověřitelnou na každé předloze), že nejsou po právním oddělení vyžadována jejich stanoviska a odbor správy majetku a komunálních služeb případně připojuje stanoviska vlastní.

Pro úplnost uvádíme, že dle výše uvedeného vnitřního předpisu oddělení právní mimo jiné poskytuje právní konzultace v oblasti samosprávy a státní správy primátorovi a jeho náměstkům, případně dalším členům Zastupitelstva města Přerova. Je tedy na každém zastupiteli, zda této možnosti plynoucí z jeho mandátu využije.

Magistrát ve smyslu ustanovení §109 odst. 3 písmeno a) zákona 128/2000 Sb., o obcích v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada a pomáhá výborům a komisím v jejich práci. Zažitá praxe jde tedy výrazně nad rámec citovaného.

Z: P. Košutek

T. 13. 4. 2018

8/37

Břetislav Passinger

K materiálu 37/4.3 Dotace pro KŘESŤANSKOU POLICEJNÍ ASOCIACI, z . s., na zhotovení pamětní desky obětem z řad policie a četnictva za německé okupace v období II. světové války.

Požaduje informaci o jménech obětí a textu, který bude na pamětní desce veden  – viz usnesení

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Závěr: bude poskytnuta písemná odpověď.

Odpověď:

Ještě není vyhotoven grafický návrh, proto je tedy velmi pravděpodobná změna grafické podoby textu (např. pomlčky, čárky, tečky a podobně).

K textu na desku:

 • V záhlaví uprostřed bude prvorepublikový státní znak používaný na tehdejších stejnokrojích
 • Úvodní text: Památce účastníků protinacistického odboje v letech 1939-1945 z řad příslušníků četnictva a policie okresu Přerov
 • Podtext: Oběť nejvyšší přinesli
 • Seznam osob:
  • šstrážm. Richard Krabička, četnická stanice Prosenice  *9. 3. 1898 – †25. 7. 1942, umučen - Osvětim
  • strážm. Josef Pitucha, četnická stanice Hranice *9. 2. 1911 – †5. 5. 1942, umučen -Mauthausen
  • insp. Rajmund Polišenský, policejní úřad Přerov  *12. 2. 1885 – †14. 12. 1941 umučen - Mauthausen
  • strážm. Jan Procházka, četnická stanice Přerov  *9. 5. 1914 – †25. 10. 1941 popraven  - Brno
  • šstrážm. Jan Sedlák, četnická stanice Přerov  *15. 5. 1895 –  †2. 5. 1945 popraven - Olomouc–Lazce
  • npor. Jan Švehlák,  policejní úřad  Přerov  *5. 11. 1901 – †2. 5. 1945 popraven Olomouc–Lazce
  • vrch. strážm. Antonín Valenta, četnická stanice Brodek u Přerova  *24. 1. 1894 – †20. 4. 1945 popraven - Brandenburg
  • vrch. strážm. Jan Vávra, četnická stanice Horní Moštěnice *21. 8. 1892 – †20. 4. 1945 popraven - Brandenburg
  • vrch. strážm. František Vitásek,  četnická stanice Přerov *23. 10. 1897 –  †2. 5. 1945 popraven - Olomouc–Lazce

 • Závěrečný text: Čest jejich památce

Z: primátor

T: 13.4.2018

9/37

Marek Dostál

Hlasovací zařízení. Dotaz na správce hlasovacího zařízení – zda je možné provést předělání seznamů jmen zastupitelů,  aby byla řazena po poslaneckých klubech

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Závěr: bude poskytnuta písemná odpověď.

Odpověď:

Po ukončení zasedání zastupitelstva zástupce Kanceláře primátora osobně projednal tento požadavek s M. Dostálem. Mimo jiné bylo uvedeno, že technicky možné to je, ale stávající způsob uvádění řazení je výhodnější pro orientaci diváků u televizních obrazovek. M. Dostál toto vysvětlení akceptoval.

Z: primátor

T: 13.4.2018

10/37

Marek Dostál

Cyklostezka Velká Dlážka.  Ve svém vystoupení se zabýval otázkou propojení cyklostezky s chodníkem, jsou daleko od sebe, blátivé… navrhuje zamyslet se nad tím, jestli tam neudělat dva, tři malé přechodky, protože tam teďka lidi samozřejmě skáčou přes bláto, když zastaví autem na tom parkovišti. M. Dohnal odpověděl, že odbor MAJ chtěl chodník u mototechny předláždit, podloží neodpovídá standardům, takže se zpracovává projektová dokumentace a tam se s napojením.

Bez dalších sdělení

11/37

Marek Dostál

Pavilon G a Strojař. Vystoupení je s ohledem na srozumitelnost uvedeno doslovně: „ještě jednou bych se chtěl zeptat, jak jsme se tady bavili o pavilonu G a projektové dokumentaci a rovná se Strojař a projektová dokumentace, tak je mi trošku zajímavé to, že u pavilonu G nám 4 500 tisíc Kč na projektovou dokumentaci stačí a jeden nebo čtyři, nebo 6 lidí řeknou, že ano a p. Horký řekne, že ne, tak mám malinko obavy, jestli náhodou zas nemáme očekávat příště něco se Strojařem. Tak to je jenom taková moje poznámka nakonec.“

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

12/37

Tomáš Tužín

Dotaz k cyklostezce do Dluhonic. Zachytil informaci, že bylo obnoveno územní řízení na rekonstrukci železniční tratě nebo koridoru v Dluhonicích a zajímalo by ho, jestli došlo k nějaké úpravě v místě stávajícího železničního přejezdu u rozvodny, kudy má být vedena slibovaná cyklostezka z Dluhonic směrem na Přerov a posléze k nádraží. Cyklostezka podél Bečvy, která má být vedena přes trať právě v místě stávajícího přejezdu u rozvodny je i v plánu udržitelné mobility a dalších strategických dokumentech. Údajně tam však má být přejezd zrušen a má tam vzniknout lávka… Očekával by, že v souladu se schváleným strategickým dokumentem města, ta lávka bude pro chodce a cyklisty, když tam mé vést ta páteřní cyklostezka… nicméně dle jeho informací se s cyklisty nepočítá, obává se, že připravovaný záměr SŽDC se dostává do kolize se schváleným dokumentem plánu udržitelné mobility.

Dva dotazy:

 • zda je to skutečně tak
 • pokud ano, tak zda město podniklo nějaké kroky směrem k investorovi v tom směru, aby připravované křížení, ať už bude jakékoliv, bylo způsobilé k provozu cyklistů – tedy jak město postupuje, jak jedná se SŽDC, jak se vyvíjí případná technická řešení v této lokalitě

Dále hovořil o významu této trasy pro cyklisty, a to nejen s odkazem na plán mobility, ale i na strategii cyklostezek Olomouckého kraje v rámci ITI.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Závěr: bude poskytnuta písemná odpověď.

Odpověď:

V rámci Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba budou zrušeny oba železniční přejezdy a budou pro silniční a tedy i cyklistickou dopravu nahrazeny pouze jedním silničním nadjezdem (mostem nad tratí) o parametrech odpovídajících intenzitám provozu a typu (druhu) silniční dopravy (stávající most na západní straně Dluhonic bude nahrazen novým silničním mostem v mírně pozměněné poloze). Pěší překřížení tratě bude umožněno dvěma lávkami pro pěší. Obě lávky mají na jižní straně navržené spirálovité rampy a na straně od Dluhonic (severní strana lávek) jsou obě lávky rozvinuté tak, jak to umožňoval terén, okolní pozemky a navazující komunikace.

Chodník pro pěší na celých lávkách včetně ramp mají navrženou volnou šířku chodníku 2,25 m. Poloměr jižních spirálových ramp je 7,25 m (na osu chodníku). Severní rampa lávky U Rozvodny je kvůli příjezdu k šachtě výtlaku kanalizace u železniční trati, vybudovanému v roce 2015 (v mezidobí mezi zpracováním přípravné dokumentace a zpracováním dokumentace pro stavební povolení), s ohledem na vlastnictví okolních pozemků a návaznost na komunikaci v ulici U Rozvodny, navržena jako rozvinutá se čtyřmi směrovými oblouky. Složitá konstrukce severní rampy i nutnost použití spirálové jižní rampy je výsledkem prověřování několika možností napojení lávky a je jediným možným řešením využívajícím drážního pozemku a prostorových možností napojení na ulici U Rozvodny.

Vývoj návrhů řešení dopravní dostupnosti pozemků a objektů ležících jižně od Dluhonic mezi železniční tratí (vč. výhybny) a řekou Bečvou: Původní návrh počítal se zrušením obou úrovňových železničních přejezdů i stávajícího silničního mostu na západní straně Dluhonic u výpravní budovy výhybny (v ulici K Nadjezdu). Tato křížení měla být nahrazena novým silničním mostem mezi MK v ulici Dluhonské a silnici III/01857 od Předmostí a silniční komunikací na jižní straně trati a výhybny, propojující MK v ulici Dluhonské a MK v ulici K Nadjezdu (u výpravní budovy výhybny). Stávající silniční most v ulici K Nadjezdu měl být nahrazen lávkou pro pěší a cyklisty. Na jednání k tomuto prvotnímu návrhu město požadovalo doplnění možnosti pěšího a cyklistického křížení železnice v místech stávajících úrovňových železničních přejezdů. Projektant prověřil možnosti splnění těchto požadavků a došel k názoru, že požadavkům města lze vyhovět pouze částečně tak, že můžou být umístěny pouze lávky se spirálovými rampami, které nejsou vhodné pro vjezd cyklistů. S tímto závěrem se ztotožnil i investor, přestože lávky nebyly v Ministerstvem dopravy schváleném zadání stavby a byly tudíž bez finančního krytí. U lávky v ulici Dluhonská se městu přesto podařilo prosadit částečné rozvinutí severní rampy, které po připomínkách Odboru koncepce a strategického rozvoje MMPr bylo přepracováno na úplné rozvinutí severní rampy a přesunutí jejího vyústění blíže k zástavbě Dluhonic. Změnu spirálových ramp u lávky v ulici U Rozvodny se však v této fázi prosadit nepodařilo a investor s projektantem trvali na navrženém řešení (v této době byla po prověření zkrácena navržená souběžná komunikace z Dluhonské ulice jen po ulici U Rozvodny a vrácen do stavby silniční most na ulici K Nadjezdu ve změněné poloze). Následně, při daších jednáních, byla severní rampa této lávky přeprojektována jak je výše uvedeno. Obě lávky zůstaly určeny pouze pro pěší.

V současné době probíhá na stavebním úřadě územní řízení v jehož průběhu (na základě námitky města) byla dokumentace předložená k žádosti o vydání územního rozhodnutí aktualizována podle výše popsaného řešení z dokumentace pro stavební povolení. V rámci řízení byly uplatněny námitky, ke kterým bylo na výzvu stavebního úřadu předáno vyjádření statutárního města Přerova k uplatněným námitkám čj. MMPr/001459/2018 z 09.02.2018, které schválila Rada města Přerova dne 08.02.2018 na své 85. schůzi usnesením č. 3579/85/5/2018, které má pan zastupitel k dispozici. Stojí v něm mimo jiné: v Plánu udržitelné městské mobility města Přerova s odkazem na mapovou přílohu Návrh staveb cyklistické dopravy, je do místní části Dluhonice navržena cyklostezka propojující Dluhonice se základní (páteřní) cyklistickou sítí města Přerova podél komunikace III/01857 k podjezdu pod tratí u Předmostí, označenou kódem X015. Do této mapy jsou však převzaty všechny požadavky všech místních částí Přerova ze Studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující místní části s Přerovem. V Dluhonicích jsou vyznačeny jako cyklistické komunikace všechny stávající silniční komunikace vycházející z této místní části, včetně komunikací vedoucí přes oba stávající železniční přejezdy a stávající silniční most nad tratí. Bohužel oba železniční přejezdy budou pro silniční a tedy i cyklistickou dopravu nahrazeny pouze jedním silničním nadjezdem o parametrech odpovídajících intenzitám provozu a typu (druhu) silniční dopravy (druhý most bude nahrazen novým silničním mostem v mírně pozměněné poloze). Plán udržitelné městské mobility města Přerova (SUMP) je „živým“ strategickým dokumentem města Přerova, který bude po dobu své platnosti několikrát vyhodnocován, upřesňován a uváděn do souladu s postupně realizovanými stavbami. Naplňování SUMP nemůže tvořit překážky uplatňování Politiky územního rozvoje ČR a realizace stavby, která je součástí modernizace 2. tranzitního koridoru, schváleného usnesením vlády. Ve schváleném SUMP je uvedeno: „Prioritou se stává bezpečnost v dopravě.“ a právě rušení úrovňových železničních přejezdů, především na koridorových tratích a jejich nahrazování mimoúrovňovými kříženími, je velkým příspěvkem ke zvýšení bezpečnosti a ve svém důsledku i k neomezené možnosti překonání železniční trati pěšími, přestože tím dojde ke snížení pohodlí, které úrovňový přejezd poskytuje, pokud odhlédneme od čekání na zvednutí závor a nebezpečí ze strany některých nezodpovědných jedinců o překonání kolejí při spuštěných závorách. Vzhledem k tomu, že rychlost projíždějících vlakových souprav se zvýší nejméně o jednu třetinu, u některých vlaků až na dvojnásobek jejich dnešní rychlosti, je varianta zrušení přejezdů více než žádoucí. Zástupci města Přerova na pracovních jednáních v průběhu projektování nejen, že požadavek Místního výboru Dluhonice na posouzení možnosti navržení lávky i pro cyklisty přednesli, ale i podpořili a projektanti se jí opravdu seriózně zabývali. Řešením by bylo rozvinutí nástupních ramp na obou stranách železnice na takové délky, které nebylo reálné do území umístit bez dalšího zvýšení nákladů a zásahu do dalších soukromých pozemků a tím oddálení samotné realizace, která je vázaná na spolufinancování Evropskou unií (OPD 2 + CEF). Z uvedených důvodů projektant ani investor nepřistoupili na zpřístupnění lávky i pro cyklisty.

V koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji, v příloze č. 6 Návrh na úpravu dálkových cyklotras v kapitole Krajské cyklotrasy (spojují jednotlivá větší města – ORP a poříční stezky údolím Bystřice a Údolím Desné) - Seznam úseků k výstavbě, resp. opravám nevyhovujícího stavu, je v tabulce pod cyklotrasou Přerov – Olomouc v záhlaví uvedeno: „Trasa se navrhuje v souběhu s dráhou, ...“ a v popisu jednotlivých částí cyklotrasy u úseku Přerov – Dluhonice text: „Dle studie cyklistických komunikací propojujících město a místní části v souběhu s řekou Bečvou, resp. z Předmostí podél silnice III/01857“. Dokumentaci na uvedenou trasu z Předmostí podél silnice III/01857 zadalo oddělení investic, Odboru řízení projektů a investic MMPr a nyní kvůli vlastnickým vztahům prověřuje také možnost vedení cyklotrasy v souběhu s dráhou. Mimo to je v textu této kapitoly uvedeno: „Jedná se koridory cyklistického propojení těchto významnějších sídel. Přeložené trasování není striktním umístěním stavby cyklistických komunikací. Dle skutečných podmínek při zpracování projektových dokumentací se může průchodnost územím změnit.“ Jen jako poznámku na závěr uvádíme, že regionální cyklotrasa č. 5042 Přerov – Prostějov je značená po ulici Dluhonská (přes Dluhonice a Rokytnici) a lze konstatovat, že díky stavbám tří nových mostů na ulici Dluhonské se její význam, průjezdnost a bezpečnost velmi zvýší.

Viz také ikona souborupříloha 1 a ikona souborupříloha 2

Z: P. Košutek

T: 13. 4. 2018

13/37

Tomáš Dostal

Ulice U Pošty v Předmostí. V ulici je zvýšený provoz, auta tam jezdí poměrně rychle, není tam přechod a chodí tam děti, lidé na autobus, pacienti k lékaři… Požaduje, aby odbor dopravy zvážil možná opatření, případně aby policisté se této lokalitě věnovali (dodržování rychlosti).

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Závěr: situace bude prověřena a bude poskytnuta písemná odpověď.

Odpověď:

Na křižovatce ulic Prostějovská – Pod Skalkou – 1. května – U Pošty jsou zřízeny přechody na ulici U Pošty a Prostějovské. Zřízení přechodu na ulici Pod Skalkou neumožňuje šířka komunikace. Nejdelší možná délka přechodu podle příslušné normy je 6,5 m, silnice má šířku 8,9 m. Případná stavební úprava, která by umožnila zřízení přechodu na tomto místě, je závislá na vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města. Městská policie nemá od policie ČR pokyn k měření rychlosti na ulici Prostějovské. Město projedná s policií ČR případné udělení takového pokynu.

Z: P. Košutek

T: 13. 4. 2018

14/37

Tomáš Dostal

Vjezd do ulice Tylovy, veřejné osvětlení. Vjezd do ulice Tylovy mezi zahradami v délce cca 100 metrů není osvětlený. Dotazuje se, zda by bylo možné doplnit veřejné osvětlení na sloupy třeba ČEZu, mají tam sloupy, tak zda by se to nedalo s nimi dohodnout.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Závěr: situace bude prověřena a bude poskytnuta písemná odpověď.

Odpověď:

V části Tylovy ulice od křižovatky s ulicí u Pošty  je jeden stožár venkovního vedení ČEZ a.s. Odbor majetku projedná se společností ČEZ možnost umístění lampy veřejného osvětlení na tomto stožáru

Z: P. Košutek

T: 13. 4. 2018


18.4.2018 9:07:19 | přečteno 1276x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49963504
Za týden: 462793
Za den: 66829
Online návštěvníků: 676
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load