Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. dubna 2018 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích.

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 91. schůzi konané 2. 5. 2018 a přijala následující usnesení: 3809/91/11/2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání: 

  1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský

Termín: 11. 5. 2018


 Bod Podnět Odpovědná osoba

1/38

Petr Kouba

K materiálu 3713/88/7/2018 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 2155/4 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, kterým rada schválila uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci v majetku statutárního města Přerova jejímž předmětem je pozemek p.č. 2155/4 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 420 m2,  jehož součástí je stavba, č.p. 2804, jiná stavba v k.ú. a obci Přerov mezi statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a Střední zdravotnickou školou, Hranice Nová 1820, příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, jako vypůjčitelem,  na dobu určitou do  31.10.2018. Účelem výpůjčky je provozování Střední zdravotnické školy.

V této souvislosti se dotazuje, jak to vypadá s touto školou, jestli je to opravdu limitní termín nebo jak to bude dál.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Bude poskytnuta písemná informace.

Informace:

Smlouva o výpůjčce byla uzavřena do 31.10.2018, budova bude předána a působení této školy bude v Přerově ukončeno. Za účelem možného pronájmu budovy a zřízení zdravotnické školy byla oslovena společnost AGEL, která provozuje v Ostravě a Českém Těšíně střední zdravotnickou školu. Byla dohodnuta prohlídka budovy a čeká se na jejich vyjádření.

Z: T. Navrátil

T: 11. 5 2018

2/38

Petr Kouba

Provoz sportovišť. Radě byly navrženy tři varianty, vyhrála varianta III. – rada schvaluje záměr provozování sportovišť formou služby obecného hospodářského zájmu a ukládá náměstku primátora Ing. Měřínskému předložit na příští schůzi rady věcný a časový harmonogram postupu ve věci zpracování a výstupu z analýzy služby obecného zájmu. Tuto informaci nenašel, proto se ptá, zda jsou nějaké problémy či zda se vyřešení této věci přesunulo.  M. Dohnal odpověděl, že předpokladem pro zavedení smlouvy obecného hospodářského zájmu je zpracování analýzy. V současné době se jedná s firmou, která by měla zpracovat tuto analýzu. Jakmile bude jasné, kdy ta analýza bude zpracovaná, bude předložen orgánům obce harmonogram jednotlivých prací a jednotlivých schvalování. Teprve potom bude možné harmonogram nastavit. P. Hermély navázal dotazem, zda - když na konci tohoto roku končí smlouva o provozu sportovních zařízení se společností Teplo, bude společnost zřízena, zda  se to opravdu s analýzou do konce roku stihne, případně zda jsou připraveny jiná řešení (např. prodloužením smlouvy Teplu…). P. Měřínský sdělil, že provedení analýzy je nutné, pokud se město rozhodne jít cestou obecné hospodářské povahy. Pokud by se šlo cestou zřízení příspěvkové organizace nebo prodloužení smlouvy s Teplem, tak analýza nutná není. Uvedl, že je přesvědčen o tom, že 1. 1. budeme schopni naše sportoviště provozovat, i když v tuto chvíli nemáme hotovou analýzu.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

3/38

Marek Dostál

K usnesení 3705/89/6/2018 Veřejná zakázka „Externí zajištění činnosti městského architekta“ -  zrušení zadávacího řízení a schválení zahájení opakovaného zadávacího řízení

Dotaz na externí zajištění činnosti městského architekta - jakým způsobem bude město tuto činnost tohoto úředníka zajišťovat, nebo řekněme suplovat. Je to již 6 měsíců, jak město funguje bez architekta. P. Měřínský sdělil, že z materiálu projednaného v radě je patrné, že proběhlo výběrové řízení dvakrát, nikdo se nepřihlásil a je vyhlášeno třetí výběrové řízení.  P. Gala doplnil informace k výběrovému řízení, k jeho podmínkám. Primátor doplnil, že ta věc má i druhou stránku – do výběrového řízení se musí někdo přihlásit. P. Gala dodal, že bez městského architekta město samozřejmě nefunguje ideálním způsobem, některé věci „stojí“, tuto situaci je třeba překlenout.  V této chvíli není činnost odboru paralyzována, ale není činnost ideální.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

4/38

Michal Zácha

K usnesení 3718/89/7/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/116, p.č. 7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 vše v  k.ú. Přerov, kterým rada nepodává návrh Zastupitelstvu schválit  úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov –  spoluvlastnických podílů o velikosti id. ¾ pozemku p.č. 7166/116 orná půda o výměře 755 m2 ,  id. ¾ pozemku  p.č. 7166/136 orná půda o výměře 596 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/48 orná půda o výměře 359 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/93 orná půda o výměře 1036 m2 vše  v k.ú. Přerov  z vlastnictví společnosti IGIVEX s.r.o. Žerotínovo nám. 641/15 Přerov I-Město za cenu v čase a místě obvyklou 325 040 ,- Kč, za předpokladu rozpočtového krytí, ve znění přílohy.

Sdělil, že se jedná o výkup zbytkových pozemků při výstavbě dálnice D1. Po informaci o důvodech předložení (rovný přístup v obdobných případech), předložil návrh na usnesení.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

Viz usnesení 1108/38/8/2018

5/38

Radek Pospíšilík

Mádrův podjezd má být do budoucna důležitým spojením pro nadměrný náklad, má se upravovat -  chtěl bych vědět a dostat písemnou odpověď, jestli vyhovuje normám pro průjezd nadměrných nákladů.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Bude poskytnuta písemná informace.

Informace:

Mádrův podjezd je součástí stavby přeložky silnice II/150.  Navrhovaná základní šířka komunikace bude 8,0 metrů, podjezdná výška 4,2 metrů. Projektová dokumentace se zpracovává-investorem je Olomoucký kraj. Bude to komunikace plnohodnotná pro běžnou kamionovou a nákladní dopravu do průmyslové zóny. Trasy nadměrných nákladů  jakožto zvláštní užívání povoluje Ministerstvo dopravy. Společnost Nosreti a.s., která se specializuje na přepravu nadrozměrných nákladů, o povolení žádá pro náklady vyšší než 3,8 metrů, pokud překračuje šířka nákladu 2,55 metrů, a hmotnost celé soupravy nad 40 tun.

Z: P. Košutek

T: 11. 5 2018

6/38

Radek Pospíšilík

Polesí Svrčov – kůrovcová kalamita. V polesí Svrčov za posledních několik let došlo ke kůrovcovým a větrným kalamitám. Chtěl bych znát názor nebo vizi odborného hospodáře z polesí Svrčov, zastupitelům by měla být předložena zpráva nebo vize, jak to bude vypadat dál s polesím. Dějí se tam poměrně zásadní pozitivní věci, co se týká ekologie a bylo by dobré, aby to znali i zastupitelé a veřejnost.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Bude poskytnuta písemná informace.

Informace:

Viz ikona souborupříloha

Z: P. Košutek, B. Střelec

T: 11. 5 2018

7/38

Marek Dostál

Poznámka k projednávání záležitostí v bodě různém, kdy témata prolínají. Bylo by dobré zavést nějaký systém.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

8/38

Marek Dostál

Dotaz, jak se vyvíjí situace kolem náměstí TGM 8 - to je nebytových prostor dole v „cukrárně“.

P.Košutek sdělil, že nájemci budovy byl zaslán dopis s upozorněním, že pokud nebude nadále plnit své povinnosti, tak bude podána žaloba k soudu.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

9/38

Tomáš Tužín

Plánované rušení možnosti přejezdu cyklistů v Dluhonicích. Na svůj podnět, vznesený na minulém zasedání zastupitelstva, obdržel obsáhlou odpověď, s některými sděleními se neztotožňuje, má u něčeho výhrady. Přednesl své argumenty – celé vystoupení je doslovně uvedeno v zápise.

Bez dalších sdělení

10/38

Bohuslav Přidal

Bezpečnost řidičů vyjíždějících z ulice Na Odpoledni - na nábř.. E. Beneše jsou již dvě zrcadla, tak je vidět jak k elektrárně, tak k mostu Míru. Bylo realizováno na základě jeho podnětu.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

11/38

Bohuslav Přidal

Přednesl podnět spočívající v návrhu udělat opatření pro bezpečnost chodců u Alberta na Kozlovské, podrobně vylíčil stávající situaci a z toho vyplývající problémy. Navrhuje hledat řešení, dodělat přechod pro chodce.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Bude poskytnuta písemná informace.

Informace:

Město připravuje rekonstrukci komunikací na Kozlovské ulici, při které dojde i k úpravě dopravního režimu včetně umístění přechodů pro chodce.

Z: P. Košutek

T: 11. 5 2018

12/38

Jakub Navařík

Zákaz zastavení před Městským domem. Za celý ten týden se mu nepodařilo najít tuto zónu bez aut, vždycky tam minimálně dvě parkovala, někdy i čtyři. Otázka je, jestli vůbec ta značka zákaz zastavení tam v tuto chvíli má nějaký smysl. Dříve tam asi byla kvůli autobusové zastávce, ale pokud už tam zastávka není, možná by stálo za to zamyslet se nad tím, jestli je nutné, aby tam ta značka zůstávala nebo by místo ní třeba mohl být jenom zákaz stání. Dále uvedl, že parkovacích míst před poštou je málo, je problém tam zaparkovat.

P. Košutek se vyjádřil k problémům s parkováním v centru města na náměstí a v přilehlých ulicích. Je pravda, že místa na parkování chybí, že řidiči v centru často porušují zákon. Přitom město zajistilo občanům nedaleko náměstí dvě bezplatná parkoviště U mlýna, u Strojaře… jsou však téměř nevyužívaná. J. Navařík uvedl, že tou připomínkou ohledně parkování přímo před Městským domem, měl na mysli právě problémy se zaparkováním u pošty, když si člověk jde např. vyzvednout balík… Proč třeba před poštou nemůže parkování omezeno maximálně hodinu, nebo 30 minut? Šlo mu vyloženě o zpřístupnění pošty.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Bude poskytnuta písemná informace.

Informace:

Po rekonstrukci vozovky na Kratochvílově ulici bude před Městským domem zřízeno cca 6 parkovacích stání se stejným režimem, jaký platí na náměstí T. G.  Masaryka.

Z: P. Košutek

T: 11. 5 2018

13/38

Jakub Navařík

Semafor v Palackého ulici – zaregistroval, že se tam již staví nový semafor, ale spousta lidí, se kterými mluvil, má pocit, že doprava bez semaforu je tam plynulejší. Neví, jestli se tím někdo už zabýval. Navrhuje zvážit, zda je vůbec nutné, aby tam ten semafor znovu byl nebo nebyl.

M. Dohnal sdělil, že odbavení na této křižovatce je při standardním provozu rychlejší. Bohužel, v dohledné době cca 5 let čeká Přerov několik velkých dopravních staveb a několik uzavírek. Už v krátké době bude uzavřena ulice Kratochvílova a Pod valy. To znamená, v těchto problémových časech by bylo odbavení bez semaforu problematické. Z toho důvodu se semafory montují v tomto týdnu, abychom byli připraveni na případné problémy spojené s uzavírkami. B. Střelec doplnil, že touto křižovatkou projíždí dnes a denně a nesdílí názor, že neřízená křižovatka funguje lépe. Upozornil také na provoz na přechodu pro chodce u školy… M. Passinger uvedl, že s názorem pana Navaříka částečně souhlasí, z jeho pohledu je problémem přechod pro chodce, na kterém je s ohledem na šířku komunikace situace dost složitá.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

14/38

Jakub Navařík

Zaplacení parkovacího poplatku pomocí sms zprávy. Je to již poměrně běžná záležitost, a to i v menších městech, než je Přerov. Pro řidiče pohodlnější. Zda by bylo možné zavést i v Přerově. B. Střelec uvedl, že 6 měsíců technické služby, které provozují parkování na parkovištích, komunikují se společností, která se zabývá placením parkovného přes mobilní aplikaci. Tento návrh už tady je, problém je v jedné jediné věci - placení a kontrola. Takže až bude aplikace fungovat tak, že budeme schopni vymáhat od občanů to parkovné, může být nový systém zaveden. Nabídku mají, s firmou komunikují.

Minulý rok technické služby ze svých prostředků pořídily parkovací automat na kartu, který stojí 130.000 Kč, v letošním roce pořídí ještě jeden. Oba tyto parkovací automaty se dají následně nahradit touto aplikací.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Bude poskytnuta písemná informace.

Informace:

V letošním roce bude instalován ještě jeden parkovací automat, na kterém je možné platit kartou. Se službou placení parkovného pomocí SMS se počítá nejdříve v roce 2019.

Z: P. Košutek, B. Střelec

T: 11. 5 2018

15/38

Tomáš Dostal

Komentář k umístění 6 sloupků na nám. TGM přímo před vstupem do kostela sv. Vavřince. Není jasné, proč tam jsou, okomentoval také související dopravní značení a problémy, které to způsobí např. svatebčanům. Dodal, že problém je v tom, že pozemek, který vypadá jako komunikace, je v pasportu  vedený jako chodník. Myslím, že řešením v tomto případě může být převedení tohoto chodníku v pasportu do stavu komunikace.

M. Dohnal odpověděl, že požadavek vzešel od městské policie, protože opravdu docházelo k neustálému opakování rušení zákazu vjezdu a zákazu zastavení v této lokalitě. Byly dvě možnost – pokutování nebo technické řešení. K tomuto opatření se přistoupilo i po konzultaci s panem děkanem.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení


18.5.2018 14:56:38 | přečteno 675x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 616088
Za den: 106546
Online návštěvníků: 2453
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load