Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 21. května 2018 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 93. schůzi konané 31. 5. 2018 a přijala následující usnesení: 3914/93/10/2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský

Termín: 15. 6.  2018


 Bod Podnět ODPOVĚDNÁ OSOBA 

1/39

Michal Zácha

Dotaz k 92. schůzi rady – jaký je důvod rušení některých veřejných zakázek na modernizaci základních škol, zadávání zakázek napřímo.

P. Měřínský odpověděl, že se jedná o některé zakázky ITI, ruší se jen ta výběrová řízení, do kterých se nepřihlásil žádný uchazeč. M. Zácha se dotázal, zda to je s firmami předjednáno a zda to zvládnou kapacitně i časově. P. Měřínský doplnil, že vzhledem k tomu, že je nutné realizovat tyto zakázky o prázdninách, přistoupilo se k jednacímu řízení bez uveřejnění a je předpoklad, že oslovené firmy budou zakázky schopné realizovat o prázdninách.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

2/39

Michal Zácha

K usnesení 3844/92/7/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/116, p.č. 7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 vše v  k.ú. Přerov, kterým rada nepřijala návrh usnesení ani v jedné ze 4 projednávaných variant. Dotazuje se tedy, jaký bude další postup.

P. Košutek odpověděl, že rada projednávala 4 varianty, do zastupitelstva bude předložen návrh bez doporučení rady.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

3/39

Michal Zácha

3856/92/7/2018 Přímé zadání zakázky na rekonstrukci ozvučení zimního stadionu v Přerově, Petřivalského 2885/5, kterým rada schválila napřímo uzavření smlouvy o dílo na realizaci rekonstrukce ozvučení zimního stadionu. Dotazuje se na důvod, proč nebylo soutěženo.

P. Měřínský odpověděl, že hokejový klub nechal zpracovat studii na ozvučení, cena zhruba jeden a půl milionu včetně DPH. Průzkumem trhu se MAJ podařilo získat nabídku firmy s polovičním rozpočtem, než byl předložen HC Zubr, bude využito stávající zařízení -  a proto se město rozhodlo využít této nabídky a ušetřit městu peníze.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

4/39

Michal Chromec

Dotace kanalizace Čekyně. Informoval, že v pátek VaK odeslal na Státní fond životního prostředí žádost o dotaci (doplněnou dle požadavků) a budou pravděpodobně připuštěni do soutěže.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

5/39

Michal Chromec

Informace z valné hromady.Dne 11.5.valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov  rozhodla o výplatě dividendy ve výši 10 Kč na akcii, takže město dostane 3.120 tisíc Kč.

Bez dalších sdělení

6/39

Radek Pospíšilík

Návrh na změnu jednacího řádu. Předložil návrh na doplnění jednacího tak, aby v bodě „různé“ mohl každý zastupitel vystoupit ke každému tématu dvakrát.

Navrhl usnesení - zastupitelstvo po projednání schvaluje doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova takto: V článku 7 Projednání jednotlivých návrhů schváleného programu se vkládá nový odstavec 3. ve znění: V bodu jednání zastupitelstva „Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu“ může být uděleno slovo každému členovi Zastupitelstva 2x ke každému návrhu v rámci tohoto bodu. Ostatní ustanovení čl. 7 Jednacího řádu Zastupitelstva se přečíslovávají takto:  3-9 jako 4-10.

Vysvětlil, že tzn., že když k tomuto bodu bude 7 příspěvků, tak každý k tomuto příspěvku může 2x vystoupit. Protože nyní když k prvnímu příspěvku vystoupí 2x, tak k dalším 6 příspěvkům už nemůže vystupovat.

Primátor navrhl v závěru diskuse projednat návrh v radě, na základě konzultací s příslušnými odbornými pracovišti magistrátu, a pak s tím návrhem přijít do zastupitelstva. Viz usnesení 1136/39/10/2018.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Informace:

Rada města Přerova se tímto podnětem zabývala na své schůzi konané dne 14. 6. 2018. Prodiskutovala stávající znění jednacího řádu, v němž jsou v článku 8 stanovena opatření zajišťující řádný průběh jednání. Věnovala se zejména problematice diskusních vystoupení, upravených v odstavci 1, písmeno a) a b):

1. Zasedání Zastupitelstva se řídí těmito omezujícími opatřeními, která mají zajistit pracovní a věcný průběh jednání:

a) Každému může být uděleno slovo v téže věci jen dvakrát, s výjimkou zpravodaje nebo navrhovatele.

b) Délka prvního diskusního vystoupení se omezuje na 5 minut, u zpravodaje nebo navrhovatele na 7 minut. Délka druhého vystoupení se omezuje na 3 minuty, u zpravodaje nebo navrhovatele na 5 minut. U osob uvedených v článku 7 odst. 3 d) se délka vystoupení omezuje na 5 minut s tím, že mohou v jedné věci vystoupit pouze jedenkrát.  Vystoupení dle článku 7 odst. 3 a) nesmí přesáhnout 30 sekund. Uplynutí vymezeného času je oznamováno elektronickým signálem, pokud není k dispozici elektronické zařízení, učiní tak předsedající ústním oznámením.

Rada se shodla, že tato ustanovení jsou platná i pro bod "Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu" a přijala následující usnesení:

Rada města Přerova po projednání nepovažuje za nutné měnit Jednací řád Zastupitelstva města Přerova v článku 8, odst. 1, písm. a), neboť se vztahuje i na věci projednávané podle bodu „Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu“ a zároveň doporučuje Kanceláři primátora upravit software.

Úprava software zajistí, aby se v diskusi k bodu programu "Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu" při vystoupeních zastupitelů neobjevovala červeně informace o počtu jejich vystoupení.

Na základě výše uvedeného je do zastupitelstva připraven návrh usnesení, který bude projednán na 40. Zasedání zastupitelstva dne 25. 6. 2018:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nemění na základě návrhu rady Jednací řád Zastupitelstva města Přerova v článku 8, odst. 1, písm. a), neboť se vztahuje i na věci projednávané podle bodu „Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu“. 

Z: primátor ve spolupráci s KP

T: ZM 06/2018

7/39

Michal Zácha

Informace, že Státní fond kinematografie vypsal dotační titul využitelný pro digitalizaci a modernizaci kin. Uzávěrka přihlášek je 11. 6., cíl  výzvy je zaměřen na digitalizaci a modernizaci kin.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

8/39

Michal Zácha

Problematické parkování na území města. Předložil ke zvážení návrh, zda má smysl prodávat parkovací karty, které nejsou nejlevnější a po zakoupení parkovacích karet nemají jejich držitelé stejně kde parkovat.

K tomu vystoupil B. Střelec, který potvrdil, že parkování je opravdu problém a problémem je i placení ze strany řidičů  na placených parkovištích. Je to upraveno nařízením.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Informace:

Zastupitelstvo města Přerova schválilo dne 21. 8. 2017 Plán udržitelné městské mobility. Návrhová část Plánu, kapitola 10 - návrh koncepce statické dopravy - vyjmenovává řadu opatření ke zlepšení současného stavu. Parkování osobních vozidel na území města je možné částečně řešit různými organizačními a regulačními opatřeními, jako je např. připravovaný telematický systém parkování, selektivní zpoplatnění a podobně. Tím se ovšem neřeší základní problém, kterým je obecně nedostatek parkovacích míst.

V některých lokalitách je možné rozšiřovat plochy pro parkování stavebními úpravami, jejich realizace je ale závislá na objemu finančních prostředků, které zastupitelstvo města k tomuto účelu vyčlení z rozpočtu. Jako jednu z dalších možností Plán navrhuje financování výstavby parkovišť přímo jejich budoucími uživateli, tedy občany, kteří v příslušné lokalitě bydlí.

O změně v prodeji parkovacích karet se neuvažuje.

Z: P. Košutek

T: 15. 6. 2018

9/39

Michal Zácha

Hlasování primátora. Uvedl, že si všiml, že primátor v některých bodech nehlasuje, jaký je důvod. Primátor odpověděl, že zřejmě k tomu může dojít v souvislosti s vedením schůze, ne vždy stihne hlasovat nebo špatně zmáčkne, je to technická záležitost.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

10/39

Bohumír Střelec

Technické služby. Pozvánka na den otevřených dveří Technických služeb města Přerova při příležitosti jejich 10. výročí. Informace o provozu sběrných dvorů a útulku toho dne.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

11/39

Marek Dostál

Výmalba průchodu na Žerotínově náměstí. V souvislosti s touto výmalbou, realizovanou pod vedením H. Netopilové studenty gymnázia, se dotázal, zda má smlouvu nebo povolení od Stavebního bytového družstva, které je vlastníkem. H. Netopilová odpověděla, že jednala v dobré víře. Sdělila svůj názor na věc, informovala, že se omluvila SBD, došlo ke komunikační chybě, necítí se jako vandal. Tento průchod byl po desetiletí zanedbaný, oni ho výmalbou zlidštili a zvelebili. Pokud SBD bude požadovat uvedení do původního stavu, podnikne v tomto směru nějaké kroky (dříve byl špinavý, posprejovaný, smradlavý). K tomuto tématu vystoupila řada zastupitelů, z nichž někteří se přikláněli k tomu, že zvelebení je chvályhodné, jiní sice nezpochybňovali dobrou vůli, ale kritizovali postup.  

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

12/39

Alice Kutálková

Informace o umístění v soutěži. Informovala, že město Přerov se umístilo v Olomouckém kraji v kategorii obcí a měst nad 15 tisíc obyvatel v soutěži ve třídění odpadu O keramickou popelnici 2018 na 2. místě (1. místo Olomouc, 3. místo Prostějov, informovala o hodnotících kritériích, poděkovala občanům za zájem o třídění).

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

13/39

Tomáš Dostal

Regenerace Předmostí, úprava zeleně. Uvedl, že loni byla dokončena a neví, zda i zcela předána další etapa regenerace panelového sídliště Předmostí. Sdělil, že doposud není provedena poslední úprava zeleně, dotázal se, kdy bude dokončena.

I. Pinkasová odpověděla, že stavba je dokončena a předána s tím, že zeleň je u zhotovitele reklamována. Termín cca do 30. 6. (klimatické podmínky). Bude T. Dostala informovat.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

14/39

Petr Mlčoch

Informace o umístění v soutěži. Informace o získání 2. místa v Olomouckém kraji v soutěži  Přívětivý úřad 2018, vyhlašované ministerstvem vnitra (1. místo Prostějov, 3. místo Zábřeh).

Bez dalších sdělení

15/39

Radek Pospíšilík

K materiálu 1120/39/3/2018 Žádost notářky s nabytím nemovité věci, kterým zastupitelstvo neschválilo nabytí nemovitého majetku  po zemřelém, jakožto  majetku  nepatrné hodnoty. Dotazuje se, jakou hodnotu toto dědictví nepatrné hodnoty má.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Informace:

Dle sdělení notářské kanceláře nepatrná hodnota pozemků odpovídá hodnotě nákladů na vypravení pohřbu. V tomto případě tedy cca 6.394,-Kč.

Z: P. Košutek

T: 15. 6. 2018

16/39

Vladimír Puchalský

Informace o zamítnutí kasační stížnosti Dětí Země. Jsou všechny předpoklady pro to, abychom pokračovali územním rozhodnutí, kde ovšem je samozřejmě překážka podjatosti, o níž rozhoduje krajský úřad.

Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

17/39

Občan Tomeček Dluhonice

Hráz podél Bečvy u Dluhonic. Slyšel, že by se měla rušit hráz podél Bečvy u Dluhonic. Upozornil, že to není hráz Bečvy, je to hráz jednoho ze dvou poldrů, který byl v Dluhonicích postaven při regulaci, jsou to pobřežní poldry a docela dobře plní funkci a neměly by se rušit…

Bez dalších sdělení


19.6.2018 13:53:20 | přečteno 2582x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 447367
Za den: 47781
Online návštěvníků: 1175
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load