Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015


 Jméno Podnět ODPOVĚDNÁ OSOBA

1/5

Marek Dostál

K usnesení 324/13/9/2015 – úplatný převod pozemku z majetku města do vlastnictví Prechezy a.s. – dotaz k ceně, dále dotaz, zda nemohlo dojí t ke střetu zájmu u radního P. Vrány.

Z. Vojtášek – cena byla stanovena dle znaleckého posudku C. Hoška, je to cena v čase a místě obvyklá.

P. Vrána – bylo naznačeno, že je ve střetu zájmu – uvedl, že je zaměstnancem společnosti  Precheza a má na starosti prodej výrobku, nikoliv hospodářskou správu. Střet zájmu vylučuje.

Bez dalších sdělení.

2/5

Marek Dostál

Materiály do rady –  návrh, aby zastupitelé měli k dispozici materiály tak, jako materiály do zastupitelstva (přístup k materiálům ve studovně je dle jeho názoru nedostačující).

Návrh řešení: bude projednáno a písemně odpovězeno.

Zastupitelé mají v souladu s jednacím řádem ve stejném čase jako radní přístup k materiálům do rady na počítači ve studovně. Jedná se o poskytování podkladových materiálů nad rámec zákona. Se zachováním této praxe se počítá i v nově připravovaném jednacím řádu rady.  (cituji z návrhu – „Ve stejném termínu budou návrhy k dispozici všem členům Zastupitelstva na počítači umístěném ve studovně Magistrátu, a to v pracovních dnech od 17,00 hodin, o víkendech bez omezení.“).

Z: D. Novotná, J. Hrubá

T: 7. 5. 2015

3/5

Michal Zácha

K radě 12.3. – usnesení č. 267/12/4/2015 žádost o  splátkový kalendář, paní Bednaříková. Již několik let problémy a dluh se zvyšuje, dává radě podnět ke zvážení, zda nevypovědět a nevybrat vhodnějšího nájemce.

Z. Vojtášek – jedná se o uzavření dohody o uznání dluhu, z důvodu uzavření lávky u tenisu, resp. stavby cyklostezky byl pokles tržeb. Co se týče dále uvedeného – prověří další možnosti.

Návrh řešení: odbor správy majetku a komunálních služeb se podnětem bude zabývat, bude projednáno a písemně odpovězeno.

Na základě podnětu z jednání ZM proběhlo místní šetření v prostorách restaurace Laguna z důvodu prověření souladu nájemní smlouvy se skutečným využitím nebytových prostor. Při kontrole nebyly shledány nedostatky. (zápis z kontroly – viz ikona souborupříloha č. 2).

Nadále budou probíhat průběžné kontroly plnění podmínek z nájemní smlouvy.

Z: Z. Vojtášek

T: 7. 5. 2015

4/5

Michal Zácha

K usnesení 312/13/7/2015 – studie cyklistických komunikací v rámci ITI – smlouva  s RARSM na vypracování vyhledávací studie cyklistických komunikací v rámci aglomerace ITI – ORP Přerov.  Dále obecně dotaz, jak jsme na tom s ITI.

P. Gala – v rámci ITI funguje řídící výbor, který se dohodl, že je třeba zpracovat tuto studii, protože se jeví, že by bylo možné čerpat finance na cyklodopravu. Bylo dohodnuto, jak se budou jednotlivá města aglomerace a agentura finančně spolupodílet  - město Přerov  bude řešit koridory na Přerovsku. Studie by měla být hotova v polovině června.

P. Měřínský – všichni zastupitelé dostali pozvánku na prezentaci ITI na seminář do Prostějova.

Bez dalších sdělení.

5/5

Michal Zácha

K usnesení 320/13/8/2015 - Regenerace panelového sídliště Předmostí – složení hodnotící komise ho zarazilo, měli by být členy komise 2 odborníci, což dle jeho názoru P Košutek a P. Vrána není.

Návrh řešení: písemnou odpověď zajistí B. Kalincová

Viz ikona souborupříloha č. 1

Z: B. Kalincová

T: 7. 5. 2015

6/5

Michal Zácha

Cena za konání zasedání zastupitelstva v Městském domě v souvislosti s rozpočtovým opatřením.

Návrh řešení: písemnou odpověď zajistí D. Novotná

Porovnání nákladů na 1 zasedání zastupitelstva:

Městský dům

SOFTIR – technické zabezpečení

11 798,00

Teplo – pronájem movitých věcí (hlasovací zařízení, PC,…

17 097,00

KIS - občerstvení

4 194,00

Televize Přerov – straming video vysílání on-line

9 680,00

NEJ TV - ZM 9.3. – trasa pro zabezpečení přímého přenosu

1 815,00

Celkem

44 584,00


Teplo Přerov

Teplo Přerov 

27 309,00

Teplo Přerov - občerstvení

7 007,00

Streaming

8 470,00

Celkem

42 786,00


Z: D. Novotná

T: 7. 5. 2015

7/5

Marek Dostál

K rozpočtovému opatření.

Zpochybnění  výše některých položek rozpočtového opatření: jednotný vizuální styl, pietní akt na Švédských šancích, projekt Po stopách Žerotínů.

Podrobnější informace D. Novotné, doplněno zastupitelem P. Hermélym.

Bez dalších sdělení.

8/5

Marek Dostál

Plastiky Radima Zapletal ve výstavní síni v pasáži. Dotaz, kolik stála výstava Od lovců mamutů k cihle, důvodem otázky je to, že  autorem plastik je rodinný příslušník zastupitelky Jandové.

M. Jandová – výstava byla připravena a probíhá ve spolupráci s muzeem a archivem. Všichni autoři textů i modelů pracovali bezplatně, fakturovány jsou pouze grafické práce a výroba panelů. Lze ověřit na KISu.  Návštěvnost více než 1.800 návštěvníků.

Viz též podnět 24/5.

Bez dalších sdělení.

9/5

Marek Dostál

Petr Kouba

Žaloba veřejného dopravce. Informace měli dostat podrobnější a dříve.

Primátor: Žaloba přišla ve čtvrtek minulého týdne, tedy nemohli zastupitelé dostat podrobnější informace.

P. Kouba – má na mysli, že z materiálu vyplývá, že s nějakým problémem se již počítalo.

Bez dalších sdělení.

10/5

Marek Dostál

Kamera na Wilsonově ulici – kamera na Wilsonově ulici byla 3 měsíce mimo provoz. Dle jeho názoru je to v centru města nepřijatelné, jak je možné, že se to tak dlouho neřešilo.

Návrh řešení: písemnou odpověď zajistí O. Teriaki.

Problematiku kamery Wilsonova projednal ředitel Městské policie s panem zastupitelem Dostálem  osobně. M. Dostál nepožaduje písemnou odpověď.  

Z: O. Teriaki

T: 7. 5. 2015

11/5

Jakub Navařík

Změna jednacího řádu komisí a výborů – v souvislosti s projednáváním žádostí o granty v komisi navrhuje, aby žadatel, který se uchází o grant a zároveň je členem komise, projednávající žádosti byl z jednání komise vyloučen (aby neměl výhodu obhajoby své žádosti). Aby tedy byli z jednání komisí či výborů vyloučení  členové, u nichž je střet zájmu.

Svůj podrobný podnět předal v písemné podobě primátorovi, který jej postoupil D. Novotné.

Návrh řešení: písemnou odpověď zajistí D. Novotná

Člen komise, který je ve střetu zájmu by – v duchu zákona o obcích – neměl být vyloučen z projednávání. Zákon o obcích to výslovně u členů výborů neřeší, nicméně by měl být analogicky použit § 83 odst. 2 zákona, tj. v případě střetu zájmů by člen výboru sdělil tuto skutečnost před zahájením jednání výboru. Takže hned na začátku jednání oznámí, že se bude projednávat i jeho žádost, nebude vyloučen z účasti na jednání a ani z hlasování (ve vlastním zájmu by se měl pochopitelně zdržet, protože pak by výsledek projednání každý mohl zpochybňovat....).

Jak široký prostor předsedající poskytne při projednávání podkladů ke grantům takovému členovi komise, je na zvážení. Předseda by měl při řízení jednání vycházet z rovnosti přístupu k jednotlivým žadatelům, tj. dotyčný člen výboru by měl mít prostor pro obhájení své žádosti stejný jako jakýkoli jiný žadatel.

Z: D. Novotná

T: 7. 5. 2015

12/5

Tomáš Dostal

V minulosti se grantový program projednával v pracovní skupině – transparentně v poměrném zastoupení. Diskuse k systému projednávání před projednáním v zastupitelstvu. V diskusi bylo uvedeno, že grantový program byl projednáván v patřičných komisích a výborech.

Bez dalších sdělení.

13/5

Michal Zácha

V souvislosti s materiálem Založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionu a kraje za účelem společného řešení problematiky nakládání s odpady - dotaz, zda je něco nového v ZEVO – zda se i nadále zvažuje o spalovně  v Přerově, nebo zda je rozhodnuto o jiné lokalitě.

M. Symerský – podrobnější informace k zakládanému  spolku, který bude obce připravovat na stav, že od ledna 2024 nebude možné některé druhy skládkovat. Bude se snažit i o získávání dotačních titulů. Prozatím není ani žádný investor, má za to, že po ustanovení spolu se situace začne měnit a budou vedena další jednání.

Primátor – neúčastní se pravidelně jednání na kraji, avšak dle nepřímých indicií problém spalovny jako by přestal existovat. Stávající spalovny nemají naplněnou kapacitu a v rámci ITI se budou v Olomouckém kraji realizovat překladiště v počtu 5 až 7, následně bude odpad odvážen do spaloven.

Bez dalších sdělení.

14/5

Michal Zácha

Dotaz, zda jsou nové informace ke kauze Opera Bohemia.

Primátor uvedl, že v současné době nemá žádné informace, věc je u soudu.

Všem zastupitelům byla dne 30. 4. 2015 zaslána souhrnná informace o vedených soudních sporech

Bez dalších sdělení.

15/5

Michal Zácha

Žádá informace o soudním sporu s Přerovskou stavební společností.

Primátor uvedl, že bude připravena písemná odpověď.

Návrh řešení: písemnou odpověď zajistí Mgr. Vojtášek.

Dne 8.11.2012 ve 14:44 hod. podalo statutární město Přerov k místně příslušnému Okresnímu soudu v Přerově žalobu proti společností PSS Přerovská stavební a.s. o zaplacení částky 600.000,--Kč a nákladů řízení ve výši 24.000,--Kč.

Tato pohledávka vznikla statutárnímu městu Přerov z titulu nezaplacených smluvních pokut v úhrnné výši 600.000,--Kč, ke kterým se společnost zavázala v případě nesplnění povinností plynoucích z uzavřených kupních smluv č. 23-001-021-06 a č. 23-001-022-06 ze dne 3.10.2006, kterými společnost Přerovská stavební společnost, s.r.o. nabyla do svého výlučného vlastnictví objekt bydlení č.p. 2434, příslušný k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 4167/5 (Svépomoc II/45)  a pozemek p.č. 4167/4 zahrada o výměře 655 m2, vše v k.ú. Přerov a objekt bydlení č.p. 2435, příslušný k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 4167/3 (Svépomoc II/44) a pozemek p.č. 4167/2 zahrada o výměře 1025 m2, vše v k.ú. Přerov.

Dne 21.4.2015 byl předložen nový návrh mimosoudního vyrovnání od společnosti PSS Přerovská stavební a.s. Tento bude předložen k projednání orgánům obce.

Z: Z. Vojtášek

T: 7. 5. 2015

16/5

Michal Zácha

Ke staženému materiálu průpich (nová městská třída Přerova)  – žádá informaci, v jaké je to fázi, dokumentace byla bezúplatně převedena  na ŘSD, které přislíbilo, že má finance na realizaci.

Primátor – dle jeho informací stát dále pracuje na tom, že průpich zafinancuje v návaznosti na další dopravní stavby dle plánu.

Bez dalších sdělení.

17/5

Michal Zácha

Centrum města – nepořádek, zejména z provozoven v Blahoslavově a Wilsonově ulici, bylo by vhodné na TSMPr zavést službu, která by operativně řešila nepořádek v ulicích města.

Primátor – i on atakoval o víkendu Městskou policii i technické služby. Bylo dohodnuto, že se uskuteční jednání, na kterém bude  dohodnut postup do budoucna.

B. Střelec – potvrdil nepořádek v centru, včetně nám. TGM. TSMPr mohou zareagovat a zavést služby a uklízet i o víkendech. Otázkou je, kdo tuto službu o sobotách a nedělích zaplatí. Není správné platit z veřejných prostředků nepořádek, který dělají v ulicích lidé.  Proto považuje za nutné řešit tento problém ve spolupráci  s Městskou policií,  aby byl určen původce nepořádku.

M. Dostál – jako organizátor trhu na náměstí byl upozorněn ředitelem Koněvalíkem, že  problém nepořádku na náměstí nastal v souvislosti s trhy. Jednal o přestávce s B. Střelcem – po trzích nepořádek nebývá, dbá, aby náměstí bylo v pořádku a stejně se  následně v sobotu nepořádek přičítá trhům. 

Bez dalších sdělení.

18/5

Bohumír Střelec

Petr Kouba

Krajské komunikace ve městě – tristní stav. Navrhuje uložit vedení města, aby jednalo  s krajem – je nezbytně nutné řešit stav v ulici Tovární. Dále by ho zajímalo, jak je to s čištěním krajských komunikací v Přerově.

R. Pospíšilík – Tovární ulice je již 3 dny zaplátovaná, jinak má pravdu.

M. Zácha – navrhuje schválit usnesení , aby zastupitelstvo uložilo neodkladně zahájit jednání na ministerstvu dopravy  ve věci realizace průtahu a na květnovém zasedání poskytnout informace zastupitelům.

Primátor – uvedl, že se aktivně zabývá otázkou dopravy a takové snesení je nadbytečné. Před 14 dny zaslal ministru Ťokovi dopis, aby veřejnost i zastupitele informoval o připravovaných stavbách, jelikož se dozvěděl, že se chystají úsporná opatření.

P. Košutek – minulý týden byl na ŘSD v Olomouci, dohodli se na dílčích krocích, jakmile bude vyhotoven zápis, bude zastupitele informovat.

P. Kouba podpořil návrh M. Záchy

Diskuse k problematice, v závěru zasedání byl návrh na usnesení doformulován a schválen.

Bez dalších sdělení.

19/5

Michal Zácha

Dotaz, jaký je personální stav v TSMPr.

B. Střelec – změna organizační struktury je od 1. 6. 2015, změna pracovní náplně je s ředitelem Koněvalíkem  podepsána. S paní Švadlenkou je změna předjednána (nemoc).

Bez dalších sdělení.

20/5

Tomáš Dostal

Doporučuje, podívat se na koryto řeky Bečvy – naplaveniny na mostních pilířích.

Primátor – potvrdil tuto informaci.

Návrh řešení: Dle sdělení Z. Vojtáška v současné době řeší odstranění naplavenin  s Povodím Moravy a Městskou policií.

Strážníci městské policie dne 15.4.2015 vytáhli z Bečvy klády a kmeny, které se zachytily za pilíře Tyršova mostu. O pomoc při likvidaci naplavenin je požádali úředníci z odboru správy majetku a komunálních služeb přerovského magistrátu.

Z: Z. Vojtášek

T: 7. 5. 2015

21/5

Marek Dostál

Školy , respektive informace k základní škole v Předmostí – zhruba za týden budou k dispozici výsledky České školní inspekce na portálu i webu školy.  

Bez dalších sdělení.

22/5

Marek Dostál

Podnět k primátorovi, aby neskákal  občanům ani zastupitelům do řeči a nezkracoval tak dobu jejich vystoupení.  

Primátor uvedl, že řídí jednání v souladu s jednacím řádem. Zejména odkázal na článek 5, odst. 1, podle kterého má primátor dbát, aby jednání mělo pracovní charakter, věcný a důstojný průběh.

Bez dalších sdělení.

23/5

Marek Dostál

Pochvala – úspěch přerovských  hokejistů, kteří se dostali do 1. ligy. Doufá, že město bude i nadále podporovat hokej v Přerově.

Bez dalších sdělení.

24/5

Marek Dostál

Marta Jandová

K podnětu 8/5

M. Dostál – prozatím neví, jak je to s výstavou, neověřil si na KISu poskytnutou informaci.

M. Jandová - chtěla by po M. Dostálovi omluvu v souvislosti s jeho vystoupeními směrem k její osobě,  doporučuje mu nastudovat etický kodex.

Bez dalších sdělení.

25/5

Michal Symerský

Pozvánka na mistrovství republiky v kuželkách žen, které se koná  25. – 26. dubna.

Bez dalších sdělení.

26/5

Tomáš Dostal

Termíny jednání na zasedání zastupitelstva – uvedl, že nepovažuje za vhodný termín pondělí 16. Listopadu, vzhledem k tomu, že v úterý 17. listopadu je svátek, má obavu, aby více lidí nečerpalo dovolenou.

Návrh řešení: bude projednán.

Po projednání na poradě primátora s náměstky bylo dohodnuto, že termín nebude měněn.

Z: primátor

T: 7. 5. 2015

27/5

Martin Čechál

K problematice hotelového domu Strojař – chybí mu v podkladech i druhá strana k možnosti využití, tedy výnosy.

Bez dalších sdělení.

19.10.2015 15:49:50 | přečteno 1465x | Iva Kohoutová

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49961604
Za týden: 410791
Za den: 56858
Online návštěvníků: 1267
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load