Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015


 Jméno PodnětODPOVĚDNÁ OSOBA

1/8

Ludmila Tomaníková

Dotaz, kdo umožňuje dávat stolky a židle, včetně obsluhy v centru města (předzahrádky) mnohdy to komplikuje pohyb v ulicích  – např. Wilsonova ulice. Požaduje provést kontrolu a poskytnout písemnou odpověď.

Závěr: Tajemník zkoordinuje provedení kontroly a odeslání odpovědi.

Informace J. Kočicové (ESŽ): Předzahrádky povoluje odd. dopravně správních agend odboru ESŽ, a to po předchozím souhlasu vlastníka místních komunikací (odbor MAJ) a vyjádření Policie ČR, dopravní inspektorát Přerov. V současné době máme na ul. Wilsonova povoleny dvě předzahrádky – Wilsonova 10 a 14. V úterý 14. 7. 2015 byla provedena kontrola dodržování podmínek zvláštního užívání pozemní komunikace, kdy bylo zjištěno, že jedna předzahrádka zabírá větší plochu, než je dáno v rozhodnutí. Majitel byl na tuto skutečnost upozorněn, stolečky posunul ihned podle rozhodnutí. Ostatní předzahrádky v centru města, které byly taktéž kontrolovány, splňují podmínky dle vydaných rozhodnutí. Kontroly provádí jak odbor ekonomiky (plocha záboru), tak odbor ESŽ.

Informace H. Hubáčkové (MAJ): Odbor MAJ vydává souhlas vlastníka místních komunikací na základě Nařízení města Přerova č. 1/2014, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Přerova č. 2/2012, kterým se vydává tržní řád. Vydaná rozhodnutí jsou v souladu s výše uvedeným nařízením.

Informace M. Lanžhorské (OE): Pro vznik poplatkové povinnosti u poplatku za užívání veřejného prostranství  je rozhodná skutečnost faktického užívání veřejného prostranství, na základě kterého se počítá poplatková povinnost. Není tedy rozhodující, zda bylo vydáno rozhodnutí o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství či nikoliv. Rozhodnutí o povolení, případně vydaný souhlas má pouze informativní charakter a sděluje správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství, které pak užívá v poplatkovém řízení. Nicméně praxe je taková, že při přihlášení k poplatkové povinnosti upozorníme nejprve poplatníka na nutnost vyřízení si souhlasu ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství - zábor zeleně (vydává odbor MAJ) nebo vydaní rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací - zábor na chodníku, na silnici (vydává odbor ESŽ), pokud tak poplatník dosud neučinil. 

Odbor ekonomiky provádí v rámci své kontrolní činnosti u poplatku za užívání veřejného prostranství místní šetření, jejichž cílem je dodržování povinností stanovených v Obecně závazné vyhlášce č. 7/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstní a zjišťování nových uživatelů. V letošním roce provedl celkem 237 těchto šetření.   Na Wilsonově ul. bylaprovedena poslední místní šetření dne 30.06.2015 a dne 14.07.2015. Žádné závady zjištěny nebyly: ohlášení k poplatkové povinnosti byla podána, rozhodnutí o povolení užívání veřejného prostranství jsme rovněž obdrželi a byl uhrazen i poplatek, přestože je splatný až po ukončení užívání.

Z: tajemník

T: 31. 7. 2015

2/8

Marek Dostál

Vyjádření k nevhodné formulaci ke vzpomínkovému aktu na  Švédských šancích.

Dotaz k primátorovi – ke  12. minutě zvukového záznamu z minulého zasedání zastupitelstva, koho tím slovem myslel.

Primátor – bylo použito jako vyjádření, jako citoslovce, nikoliv osobně.

Bez dalších sdělení

3/8

Jakub Navařík

Připomínka k předlohám zveřejňovaným na webových stránkách – zvážit, zda by nebylo technicky možné na web připravit všechny předlohy (např. zazipované) tak, aby si občané nemuseli stahovat postupně jednotlivé návrhy. Usnadnilo by jim to práci.  Pochopitelně stávající způsob zveřejnění jednotlivých návrhů by měl být rovněž zachován.

Závěr: Kancelář primátora prověří možnost a poskytne informaci, případně technicky zajistí.

Pro příští zasedání zastupitelstva bude na webových stránkách zveřejněna  i varianta v zipu. 

Z: D. Novotná

T: 31. 7. 2015

4/8

Michal Zácha

Dotaz, zda by nebylo možné, aby se se zpravodaj nemusel do diskuse hlásit a mohl vždy ihned reagovat.

Závěr: Písemná odpověď.

V souladu se schváleným jednacím řádem se do diskuse mohou v průběhu jednání hlásit zastupitelé, tajemník, občané… tedy i zpravodaj. Slovo uděluje předsedající, bez udělení slova nemůže na zasedání zastupitelstva nikdo vystupovat. Každému může být uděleno slovo v téže věci jen dvakrát – s výjimkou zpravodaje nebo navrhovatele.

Z uvedeného je tedy zřejmé, že zpravodaj má možnost na zasedání v diskusi reagovat na jednotlivé připomínky k jím komentovaném návrhu. 

Nelze však akceptovat, aby zpravodaj či jakýkoliv jiný vystupující mohl vystupovat bez přihlášení a udělení slova.

Z: D. Novotná

T: 31. 7. 2015

5/8

Michal Zácha

Dotaz k 20. schůzi rady – 519/20/5/2015 - Přerovská stavba roku 2014.

Dotaz k zápisu, z něhož je zřejmé, jakým způsobem bylo usnesení přijato, zmínka o vítězích. Dále odkaz na PRID, na jehož zasedání byla koncepce soutěže předložena.

Dotaz, kdo zpracoval podmínky soutěže na rok 2014, když uvedeným usnesením se ukládá Ing. Galovi vypracovat nové zásady soutěže na rok 2015?

J. Kohout – uvedl, že J. Horký dle jeho názoru nebyl ve střetu zájmu. 

Závěr: písemná odpověď ve věci zpracovaných zásad na rok 2014.

Město Přerov vyhlašovalo od roku 2003 soutěž Fasáda roku, která měla za cíl podpořit zájem rozhodujících subjektů na zlepšení vzhledu exteriérů objektů a docílit tak všeobecného zlepšení vzhledu celého města. V roce 2015 byly, na podnět radního ing. arch. Horkého, upraveny soutěžní podmínky této soutěže a vznikla soutěž nová pod názvem Přerovská stavba roku. Tu Rada města Přerova vyhlásila na její 12. schůzi, konané dne 12.3.2015 usnesením č.269/12/5/2015. Zároveň jmenovala i soutěžní porotu ve složení:

  • Ing. arch. Tomáš Pejpek, Olomouc, zástupce odborné veřejnosti
  • Ing. arch. Alice Michálková, Olomouc, zástupce odborné veřejnosti (studio PRAK)
  • Ing. arch. Zdeněk Beran, Prostějov, zástupce odborné veřejnosti (CAD Projekt Plus)
  • Ing. arch. Lukáš Blažek, Olomouc, zástupce odborné veřejnosti (studio Ječmen)
  • Ing. Pavel Štajnrt, Olomouc, stavební inženýr, zástupce odborné veřejnosti (DEK projekt)
  • Mgr. Jakub Navařík, člen Komise RM pro cestovní ruch a kulturu

V nových soutěžních podmínkách přibyla kategorie interiér, bylo podrobněji definováno hodnocení přihlášených děl a výše odměn byla snížena na 40 000,- Kč. Termín pro podání přihlášek byl stanoven do 30.4.2015. Dne 18.5.2015 proběhlo vyhodnocení přihlášených děl soutěžní porotou. Přihlášená díla do soutěže Přerovská stavba roku  by splnila podmínky stanovené i v minulých ročnících  soutěže Fasáda roku. Z podmínek vyplývá, že vítězem (pokud je vyhlášen) je vždy stavebník (investor), který přebírá i odměnu. Díla jsou posuzována bez uvedení autora projektu.

Rada města Přerova na své 20.schůzi konané dne 11.6.2015 schválila výsledky soutěže, vzala na vědomí podněty členů poroty pro další ročníky soutěže ( pořádání soutěže každé 2 roky, umožnit přihlášeným v kategorii novostavba a interiér přihlásit se i v příštím ročníku, možnost nominovat soutěžící i porotou) a uložila vedoucímu Odboru koncepce a strategického rozvoje připravit vypracování nových zásad soutěže.  Nové soutěžní podmínky budou předloženy Radě města  na její 23.schůzi.

Zpracoval: P. Gala, K. Koryčanová

Z: P. Gala

T: 31. 7. 2015

6/8

Břetislav Passinger

K hlavní inventarizační komisi a k vyřazování projektových dokumentací  – dle jeho názoru by např. neměla být vyřazena dokumentace na přesun radnice na Horní náměstí, jsou v ní „uloženy“ finance. Projekt k Mádrovu projektu rovněž leží na magistrátě. Považuje za vhodné, aby se dokumentace zpracovávaly až po schválení záměru, kdy bude zřejmé, že stavby budou realizovány.

Závěr: Požaduje písemnou odpověď.

Viz ikona souborupříloha č. 1

Z: P. Gala

T: 31. 7. 2015

7/8

Jakub Navařík

K přestěhování radnice na Horní náměstí – materiál bude projednáván na příští radě.

P. Gala – informoval o provedené inventuře projektových dokumentací, na základě které byly následně některé projektové dokumentace předloženy Hlavní inventarizační komisi k vyřazení.

Vzhledem k tomu, že k projektové dokumentaci na přestěhování radnice proběhla diskuse, je radě předkládán materiál. Bude projednáno,

  • zda pokračovat v záměru přemístění radnice na Horní náměstí a zda za předpokladu finančního krytí zajistit projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci dotčených objektů
  • nebo zda  podat návrh zastupitelstvu  nepokračovat v záměru přestěhování a zrušit usnesení č. č.399/16/6/2008, kterým schválilo přemístění radnice na Horní náměstí v Přerově

Co se týče dokumentace k Mádrovu podjezdu  - částečně byl záměr realizován, jedná se o projekty vzniklé před rokem 2006.

Závěr: Požaduje písemnou odpověď.

Viz ikona souborupříloha č. 2

Z: P. Gala

T: 31. 7. 2015

8/8

Břetislav Passinger

K zápisu z Výboru pro místní části – dotaz ohledně výsadby. V zápisu je uvedeno, že mohou v místních částech uvažovat i o výsadbě na cizích pozemcích.

R. Pospíšil – výsadba může být realizována, pokud vlastník pozemku souhlasí.

Bez dalších sdělení

9/8

Ludmila Tomaníková

Požadavek na poskytnutí přehledu privatizovaných bytů za období 2010 – 2014.

Závěr: Požaduje písemnou odpověď, zajistí Z. Vojtášek.

Vzhledem k rozsahu požadovaných informací bude odpověď na dotaz paní Tomaníkové zpracován jako samostatný materiál na příští zasedání ZM. Tento postup byl s paní Tomaníkovou konzultován a odsouhlasen.

Z: Z. Vojtášek

T: 31. 7. 2015

10/8

Michal Zácha

Prověřit, zda je majetkově vypořádána investice – Henčlov, U letiště (UZSVM).

Závěr: Požaduje písemnou odpověď, zajistí I. Pinkasová.

U pana zastupitele Záchy bylo ověřeno, zda se jeho dotaz týkal chodníku U Letiště v Henčlově, který 

se měl realizovat v letošním, eventuálně příštím roce a na který nebylo 8. zasedáním ZM schváleno rozpočtové opatření. Pan zastupitel Zácha potvrdil, že  jeho dotaz týkal této akce.

K investiční akci:

Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby z 09/2014. Na všechny pozemky dotčené stavbou byly s vlastníky uzavřeny smlouvy o právu provést stavbu a nájemní smlouva s SSOK. Úřad pro zastupování státu nevlastní žádný pozemek, který by byl dotčen rekonstrukcí chodníku v ul. U Letiště.

Z: I. Pinkasová

T: 31. 7. 2015

11/8

Radovan Rašťák

Michal Symerský

a další

Požaduje zdůvodnění a vyhodnocení možností parkování kol v přednádraží a na základě tohoto materiálu odůvodnit zvolený způsob řešení (podnikatelský záměr). Znovu se zabývat záměrem a předložit zastupitelstvu fundované záměry. Diskuse, ekonomika projektu. B. Passinger – uvedl své výhrady a podal protinávrh – stáhnout materiál a dopracovat ho, udělat ekonomickou rozvahu.  M. Symerský doplnil předložit monitorovací indikátory projektu. M. Chromec uvedl, že mu chybí v materiálu podnikatelský záměr, způsob ručení a splácení úvěru M. Chromec předkládá protinávrh – dopracovat materiál. P. Vrána – nejde o podnikatelský záměr, ale o projekt, který má uspokojovat potřeby občanů. J. Nekl – dotaz, jaké jsou záruky pro ty, kterým přerovská rozvojová spravuje byty, že nebude tento projekt sanován ze správy bytů? Lze oddělit? P. Vrána – bude podobně oddělené hospodaření, jako např. ve společnosti Teplo. V diskusi vystoupili rovněž občané Vyhlídka, Čechál.

Závěr: Podrobnější informace k projektu (ekonomické aspekty, monitorovací indikátory projetu předloží náměstek Měřínský.

Viz ikona souborupříloha č. 3

Z: P. Měřínský

T: 31. 7. 2015

12/8

Marek Dostál

K obecně závazné vyhlášce, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – dotaz, kde je hranice veřejného zájmu.

Primátor – musí být posuzováno ad hoc u jednotlivých případů.

Bez dalších sdělení

13/8

Petr Hermély

Plánovací smlouva – k materiálu 6.2 - považuje za vhodné, aby smlouva obsahovala i sankční opatření (viz např. bod 7).

Informace Mgr. Hrubé:

podnětu z 8. zasedání ZM č. 13/8 p. Ing. Hermélyho sděluji za odd. právní následující informaci:

Oddělení právní se před konáním ZM ke konkrétnímu návrhu plánovací smlouvy předloženému na 8. zasedání ZM nevyjadřovalo, neboť požadavek na kontrolu nebo úpravu smlouvy na odd. právní nebyl vznesen. V minulosti byl však oddělením právním zpracován vzor plánovací smlouvy s obsahem odpovídajícím příloze č. 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Obecně lze k sankcím v plánovacích smlouvách uvést, že podstatná pro jejich uplatnění a zakomponování do smlouvy je především skutečnost, zda a jakým způsobem se obec podílí na vybudování veřejné infrastruktury, která je předmětem plánovací smlouvy. V daném případě se mají zavázat k veškerým nákladům na vybudování i provoz účelové komunikace a veřejného osvětlení pouze žadatelé jako investor. Vzhledem k této skutečnosti a s přihlédnutím k požadavku vyváženosti a proporcionality povinností smluvních stran a jejich rovnosti je namístě uvažovat o sankci za prodlení žadatelů s realizací veřejné infrastruktury (v čl. V návrhu smlouvy je zakotvena smluvní pokuta ve výši 50,- Kč za každý den prodlení). Oddělení právní dále doporučilo do plánovací smlouvy zakomponovat ujednání o tom, že město má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti žadatelů, ke které se vztahuje smluvní pokuta sjednaná podle smlouvy, tedy ujednání o tom, že se neuplatní § 2050 NOZ. Oddělení právní dále doporučilo prověřit, zda vybudováním infrastruktury na pozemku města dojde k jeho zhodnocení v tom smyslu, že by se infrastruktura stala součástí pozemku města a nikoli samostatnou nemovitou věcí. Na vyhodnocení této skutečnosti by záviselo eventuální uplatnění dalších smluvních sankcí a jejich přiměřenost.  

Z: P. Gala

T. průběžně

14/8

Helena Netopilová

Apel na zástupce města v Olomouckém kraji – aby podporovali jako jiné kraje, podobné aktivity tělesně a zdravotně postižených (v souvislosti s materiálem 9.1. – dotace pro Svaz tělesně postižených).

Bez dalších sdělení

15/8

Michal Zácha

Dotaz, proč ve stanovisku k materiálu 10.2  (Žádost o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši) chybí informace o projednání na dubnové schůzi, kde rada schválila variantu 1. Dle jeho názoru nebylo toto usnesení revokováno a stále platí.

Závěr: Požaduje písemnou odpověď, zajistí P. Karola.

Kompletní informace, včetně výše uvedené je součástí důvodové zprávy, viz str. 5 zprávy, posledních 5 odstavců před odrážkou „Shrnutí“.

Rada města Přerova přijala na své 16. schůzi konané dne 23. 4. 2015 usnesení č. 432/16/10/2015, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit žádost příjemce.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 6. zasedání konaném dne 11. 5. 2015 ve věci žádosti příjemce nepřijalo usnesení (usnesení č. 146/6/8/2015).

Dne 15. 5. 2015 byla podána žádost o opětovné projednání prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků a prominutí povinnosti zaplatit související penále, která je přílohou tohoto materiálu.

Rada města Přerova na své 21. schůzi konané dne 25. 6. 2015 nepřijala usnesení (usnesení č. 573/21/10/2015).

Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále může z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, tj. Zastupitelstvo města Přerova. 

Z: P. Karola

T: 31. 7. 2015

20.10.2015 13:47:49 | přečteno 1240x | Iva Kohoutová

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 402878
Za den: 57291
Online návštěvníků: 1361
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load