Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015

 Jméno Podnět ODPOVĚDNÁ OSOBA

1/9

Michal Zácha

Problematika Přerovská rozvojová – výměna jednatele. Co bylo důvodem změny. Primátor uvedl, že ve společnosti se neděje nic mimořádného, po odstoupení jednatele proběhla volba nového jednatele.


Závěr: Žádá písemnou odpověď.

Vzhledem k tomu, že jednatel společnosti odstoupil ze své funkce, musela být provedena změna a proběhla  volba nového jednatele.

Z: P. Měřínský

T: 09/2015

2/9

Michal Zácha

Ulice Kratochvílova a Svisle – po deštích se ukázalo, že komunikace nejsou v uspokojivém stavu. Dotaz, zda máme návrh na řešení, zda je plánována přeložka MHD nebo jiné řešení. Doporučuje projet si po dešti město.

Primátor souhlasí, že tento problém je skutečně dlouhodobý, Kratochvilova ulice se opakovaně předlažďuje, komunikace jsou dlouhodobě zanedbané…  Doplnil také, jakým způsobem byl řešen havarijní stav po deštích ve spolupráci s hasiči.

Závěr: Žádá písemnou odpověď.

V termínu 14. 10 2015 - 18. 10. 2015 bude prozatím  provedena předlažba vozovky (odstranění havarijního stavu) v prostoru zpomalovacího prahu (křižovatka s ul. Jiráskovou) na ploše cca 100 m2.  Tento úsek je, co se týče sjízdnosti, nejhorší. Oprava bude hrazena z finančních prostředků na havárie (cena díla vč. DPH 120 084 Kč). Komplexní řešení ulice Kratochvílovy bude odvislé od výsledků vzešlých z plánu udržitelné mobility, jehož zadání připravuje odbor rozvoje a postupu realizace staveb schválených jako dopravní priority statutárního města Přerova.

Záliv autobusové zastávky v ulici Svisle není v dobrém technickém stavu. Jeho stav bude vyhodnocen a MAJ zhodnotí možnosti nápravy.

Z: P. Košutek

T: 09/2015

3/9

Michal Zácha

Reakce na článek v Přerovském deníku ve věci přerovského letiště ve vztahu na průmyslovou zónu. Pokládá tento záměr za zvlášť významný, mělo by se k němu  vyjádřit i zastupitelstvo.

Primátor k průmyslové zóně uvedl, že rada předběžně rozhodla, že průmyslová zóna bude realizována bez letiště, jelikož s takovým stanoviskem přichází většina dotčených orgánů, vč. premiéra. Dále poskytl informace o jednání v Praze u premiéra, kde bylo uvedeno, že v Přerově se  jedná (její rozlohou) o jedinou a jedinečnou zónu v republice, její atraktivita je podmíněna dálnicí a další infrastrukturou. Bylo dohodnuto, že do konce roku bude nabízena zóna jak s letištěm, tak bez letiště a následně v lednu vláda rozhodne, zda bude budována zóna s letištěm či bez letiště. Toto rozhodnutí bude podloženo projednáním v zastupitelstvu města Přerova i Olomouckého kraje.  Vláda předpokládá náklady na průmyslovou zónu ve výši několika stovek milionů korun. Krajské samosprávné orgány již rozhodly o změně územního plánu - může zde vzniknout i průmyslová zóna bez letiště. Ministr Ťok souhlasil s ustanovením pracovní skupiny pod vedením náměstka Mačáka s cílem řešit investice do komunikací v regionu, které jsou důležité jak pro stavbu dálnice, tak průmyslové zóny. Pracovní skupina se již sešla a dohodla se na preferencích.  

Závěr: Žádá písemnou odpověď.

Viz ikona souborupříloha č. 1

Z: primátor

T: 09/2015

4/9

Marek Dostál

Byla vysoutěžena dálnice Přerov – Lipník, ale občané z našich místních částí dotčení výstavbou této komunikace, nebyli informování, co pro ně bude znamenat samotná výstavba (hluk, dopravní značení a omezení). Považuje za nutné, aby na veřejných shromážděních bylo toto lidem vysvětleno.

Primátor – v pátek ministr Ťok navštíví Dluhonice. Primátor však nemůže za ŘSD závazně slíbit, že se podaří veřejná shromáždění zorganizovat, ale bude s dotčenými  orgány projednáno.

Závěr: Projednat s ŘSD představení projektu a podrobného harmonogramu výstavby dálnice v dotčených místních částech (Vinary, Lýsky, Popovice, Předmostí) na veřejném shromáždění.

Se zástupci dodavatele stavby (Skanska) je dohodnuto, že po upřesnění tras a úložišť skrývky, se uskuteční setkání se zástupci místních výborů Lýsky, Popovice, Předmostí a Vinary. O této skutečnosti byli informováni také členové Výboru pro místní části na 7. zasedání, konaném dne 10. 9. 2015.

Z: P. Košutek

T: 09/2015

5/9

Petr Kouba

Dotaz, proč nebyli zastupitelé seznámeni se záměrem na vybudování průmyslové zóny. Jedná se o zásadní a pozitivní investici, ale dozvídají se o ni až na dotaz na zastupitele. Dále otázka, jak vidí město konkurenci s vybudovanou, leč stále  neobsazenou průmyslovou zónou v Holešově. Primátor uvedl. že při přípravě jednání ohledně průmyslové zóny byl primátor vázán mlčenlivostí. Pokud by dotaz nebyl vznesen, informoval by zastupitele v tomto bodu programu. Jak již uvedl, bude koncem roku projednáváno v zastupitelstvu.  R. Pospíšilík doplnil, že  v Holešově je vysoká hladina pitné spodní vody a jsou tam tedy velmi přísné a limitující podmínky na využití.

Bez dalších sdělení

6/9

Tomáš Tužín

Křižovatka Předmostí – problém špatného nastavení intervalu,  krátká doba zelené směrem z Předmostí.  Občan Navařík  má  jako občan dojíždějící do Olomouce jiný názor. Navrhuje zvážit, zda by nebylo možné řešit v různou denní dobu intervaly řešit různě. T. Tužín – po doplnění informace panem Navaříkem žádá o prověření.

Závěr: prověřit nastavení intervalu na semaforech na této křižovatce a po vyhodnocení  zabezpečit zlepšení stávajícího stavu.

Problém světelného signalizačního zařízení dvou křižovatek Předmostí - před a za podjezdem, konzultoval telefonicky p. Kašpárek s AŽD Praha - pobočka Brno již 4. 9. 2015 (přímo s p. Fibichem). Dle jeho sdělení jsou všechny radiodetektory zcela funkční ze všech směrů příjezdů do těchto křižovatek. Dle jeho názoru není třeba opět měnit signální plány, jelikož s proměnlivou dobou příjezdu vozidel z jednotlivých směrů si automatika do jisté míry dokáže poradit. Poslední úprava signálních plánů těchto křižovatek - před a za podjezdem - byla provedena ve dnech 7. 4. až 15. 5. 2015. Náklady na úpravu signál. plánů byly 19 330 Kč. Problémem je uspokojivě seřídit světelná signalizační zařízení těchto dvou křižovatek. SSZ na křižovatce Předmostí - směr Hranická x Dluhonice x Olomouc x V. Dlážka, byla v minulosti zprovozněna jako dočasné řešení a bohužel bez zásadních změn slouží do této doby.

Vyjádření AŽD Praha – pobočka Brno

Radiodetektory jsou plně funkční na velké křižovatce V. Dlážka - Polní. Zde po úpravě sign. plánu v květnu 2015 má dynamika možnost reagovat ve velkém rozsahu na změnu zátěží ze všech vjezdů.

Problém vjezdu či výjezdu na Olomouc je způsobený kapacitním problémem podjezdu. Nákladní vozidla jej projíždějí pomalu a na tyto intenzity je již jeden jízdní pruh nedostačující. Koordinace s provizorní SSZ Hranická je nastavena ve směru ul. Polní a V. Dlážka směrem z centra na Olomouc.  Je preferovaný tento směr, aby nevznikalo ucpání mezikřižovatkového úseku. Proto i ve směru od Olomouce, jsou vozidla držena na vjezdu, aby vozidla z ul. Hranické z boku měla kam najet.

Změna, tak technický stav detekce prov. SSZ Hranická není jádrem problému. Je částečně funkční a pro řízení dostačující.

Návrh: Velká křižovatka V. Dlážka - Polní, je sice nastavena na velkou dynamiku univerzálně pro všechny směry. Ale kapacitní problém a špunt vzniká v podjezdu na rameni od Olomouce. Za cenu omezení vjezdů z ul. Lipnická, Hranická a částečně Polní se dá vypreferovat v určitou dobu dne směr od Olomouce a opačně. Znamenalo by to doplnění řadiče k univerzálního programu dnes celodennímu o dva preferenční. Ty by byly spouštěny ve vhodnou (časově řízenou) dobu a částečně by problému mohly pomoci. Ale za cenu většího zdržení ostatních směrů a chodců.

Hrubá odhadní cena doplnění dvou programů do řadičů V. Dlážka a Hranická – 65.000,-Kč bez DPH. (provedení dopravních sond během pracovního dne, návrh signálních plánů a koordinačních vazeb, doplnění programů řadičů MR24 a MR28, instalace a kontrola na místě)

Dopravní situaci tohoto uzlu to ale vyřeší jen částečně, zelená na SSZ se nedá natahovat do nekonečna.

Změna intervalů bude řešena na 3. jednání pracovní skupiny pro drobné záležitosti v dopravě dne 1. 10. 2015, následně bude zaslána odpověď k dané věci.

Z: Z. Vojtášek

T: 09/2015

7/9

Tomáš Tužín

Vývoz kontejnerů na plasty – již delší dobu pozoruje přeplňování kontejnerů na plasty, což má negativní důsledek - ukládání plastů do směsného odpadu.

Závěr: prověřit tento podnět a zvážit řešení, vedoucí ke zlepšení.

Informace Z. Vojtáška:

V návaznosti na zavedení svozu biodpadu došlo k redukci svozu tuhého komunálního odpadu, když frekvence jeho vývozu poklesla na jednu polovinu (TKO se vyváží 1 x za 14 dní). Tímto opatřením došlo mimo jiné k pozitivnímu jevu, kterým je navýšení separace odpadu, které se započalo projevovat nedostatečnou kapacitou odpadových nádob pro separovaný odpad (zejména plasty). Odbor správy majetku a komunálních služeb proto ve spolupráci s Technickými službami města Přerova navrhl a zavede častější svoz plastů, a to tak, že svoz plastů bude zvýšen z nynějších 1 x týdně na 2 x týdně s účinností od 10/2015. Do konce roku tento režim pojede jako zkušební a následně dojde k jeho vyhodnocení.

Informace B. Střelce:

Po zhodnocení situace a kapacitních možností TSMPr jsme se rozhodli, že nepůjdeme cestou zvyšování počtu 1.100 l nádob na separovaný odpad (plasty) na stávajících stanovištích, ale posílíme svoz. Od 5.10.2015 budeme svážet plasty ve městě Přerově a v místních částech 2x týdně, a to v cyklech pondělí a čtvrtek nebo úterý a pátek dle jednotlivých svozových tras (doposud byl svoz prováděn pouze jednou a to ve středu). Předpokládáme, že toto opatření bude dostatečné a vyhodnotíme jeho účinnost koncem roku.

Z: Z. Vojtášek, B. Střelec

T: 09/2015

8/9

Tomáš Tužín

Problematika Chemoprojektu – v poslední době se tam (u vstupu) sdružují lidé, kteří ruší noční klid. Volání Městské policie není řešením, jelikož tato situace se nyní opakuje prakticky denně. Navrhuje technické opatření -  typu mříže.

Závěr: prověřit tento podnět a zvážit řešení, vedoucí ke zlepšení.

MAJ zváží možné řešení, před instalací pevné zábrany zváží instalaci jiných zařízení znepříjemňujících využívání těchto prostor, např. instalaci světla  spouštějícího se na fotobuňku.

Z: Z. Vojtášek

T: 09/2015

9/9

Tomáš Dostal

Již v minulosti upozorňoval, že je třeba řešit nevyznačený přechod na Velké Dlážce, lidé v tomto prostoru stále přecházejí, i když byly v prostoru zeleného pásu kolem komunikace umístěny  betonové květináče.

Závěr: prověřit tento podnět a poskytnout informaci.

Místo pro přecházení bude řešeno na 3. jednání pracovní skupiny pro drobné záležitosti v dopravě dne 1. 10. 2015, následně bude zaslána odpověď k dané věci.

Z: Z. Vojtášek

T: 09/2015

10/9

Marek Dostál

Prostor mezi školami - Palackého ulice, v prostoru není stále vidět žádná činnost, táže se tedy, v jaké fázi je realizace úpravy tohoto prostranství.

Závěr: poskytnout  písemnou informaci.

Prostor mezi školami - Palackého ulice – na 25. schůzi RM rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky (usnesení č.727/25/6/2015), poté běžela 15 denní lhůta pro podání námitek, ta skončila 22.9.2015. Námitky nebyly podány, do 15 dnů by měla být uzavřena smlouva na realizaci. Realizace dle smlouvy je do 60 kalendářních dnů od předání staveniště. Po uplynutí lhůty byla dne 23.9.2015 zhotoviteli fy Sates Morava, spol. s r.o. zaslána výzva k předložení dokladů ke kvalifikaci a pojistné smlouvy.

Z: I. Pinkasová

T: 09/2015

11/9

Marek Dostál

Chování cyklistů – apel na Městskou policii. Cyklisté nevyužívají cyklostezky – zejm. v ulicích Velká Dlážka a Komenského.

Závěr: poskytnout  písemnou informaci k této problematice.

Vyjádření O. Teriakiho:

Jsme si vědomi ne zcela korektního chování některých cyklistů. Z toho důvodu byla během měsíce srpna zaměřena činnost strážníků prioritně na porušování dopravních přestupků cyklisty. Bylo zjištěno 169 přestupků, z toho více jak polovina byla nepovolená jízda po chodníku.  Na webových stránkách města je i článek o nekorektnosti některých cyklistů v návaznosti na výše uvedenou kontrolu.

Z: O. Teriaki

T: 09/2015

12/9

Miloslav Skládal

Po roce od voleb nastal čas na dotazy k naplňování předvoleních slibů.

 • Ve školách se děti dusí – jaká opatření a za kolik byla realizována
 • Zdarma i v Přerově - MHD, zejm. dojíždění do škol

Primátor - v rámci koalice doznaly předvolební záměry  změn, ale  v rámci smogových situací se jezdí hromadnou dopravou v Přerově zdarma a lidé nad 70 let platí za MHD 150,-- Kč (dotace města).

J. Horký – v současné době se připravuje projekt na realizaci vzduchotechniky na ZŠ Za mlýnem, jelikož její vyřešení je podmínkou získání dotace na zateplení školy. Bohužel z minulosti přešly projekty bez vzduchotechniky s akuperací, bude nutno je tedy aktualizovat, respektive dopracovat.

Bez dalších sdělení.

13/9

Přemysl Dvorský

Parkování jízdních kol v přednádražním prostoru. Hovořil o nabídce, která byla zastupitelům doručena elektronicky a která jej inspirovala, aby si následně našel další způsoby pro parkování jízdních kol na internetu. Na zastupitelstvu se schvaloval záměr na cyklověž, nezná další vývoj tohoto projektu, ale existují i další možnosti, nebylo by špatné se zabývat nějakou alternativou k cyklověži. Nejde mu o nabídky konkrétní firmy, spíž chce poukázat na využitelnost jiných řešení v přednádražním prostoru i v jiných částech města… J. Horký uvedl, že prezentovaná a jim podobná zařízení jsou vhodná např. u sportovišť pro menší počet kol – 15,20 kusů, pro přednádraží je již nepovažuje za vhodné. P. Dvorský rovněž předložil návrh na usnesení, který však nebyl schválen.

Bez dalších sdělení.

14/9

Marek Dostál

Pochvala Městské policii za informování veřejnosti při úniku naftalenu.  Jako problém však vnímá, že mluvící sirény sice občany o havárii informovaly, ale sdělení nebylo v některých místech rozumět. Považuje za nutné se podívat na technické možnosti zlepšení. Navíc v podobných případech navrhuje shození webu a uvedení informace na celé titulní stránce.

Závěr: prověřit technické nastavení a písemně na podnět reagovat.

Řídící důstojník zásahu rozhodl, že obyvatelé budou prostřednictvím mluvících sirén informováni pouze v lokalitě, v níž došlo k úniku čpavku. Znovu lze jen připomenout možnost bezplatného zasílání sms zpráv – registrace je možná prostřednictvím webových stránek města – na titulní straně je odkaz „přihlášení k odběru sms). Lidé si mohou zaregistrovat zasílán zpráv ve 4 oblastech:
 • T1 - Zastupitelstvo
 • T2 - Smog
 • T3 - Jiné mimořádné události
 • T4 – Povodeň

Postup, jak jsou obyvatelé informováni je upraven vnitřní směrnicí.

Z: Z. Vojtášek, D. Novotná

T: 09/2015

15/9

Ludmila Tomaníková

Minule připomínkovala předzahrádky na Wilsonově ulici. Bylo vyřešeno druhý den – poděkování.

Bez dalších sdělení.

16/9

Jakub Navařík

Vidí jako dobré zařazení diskusního bodu na začátku zasedání, považuje však za dobré zachovat diskusi i v závěru.

Otázka na náměstka Košutka stran předsednictví ve  výboru pro školství a sport – střet zájmu, že volil sám sebe (odměna) a dále, jaké má  zkušenosti z této oblasti.

P. Košutek – hlasoval proto, že se této práci chce věnovat, zkušenosti má podobné jako ostatní občani - není však učitel ani zaměstnanec a je tedy nestranný, není osobně zainteresován v školských záležitostech. A není zainteresován ani ve věcech kolem sportu, jelikož není členem žádného sportovního klubu, sportuje jen rekreačně. Primátor doplnil, že měsíční odměnu za tuto funkci náměstek Košutek nepobírá.

Bez dalších sdělení.

17/9

Bohumil Přidal

Cena města Přerov - chronologicky shrnul výzvy občanům, aby se zapojili a nominovali spoluobčany na cenu města. Proto byl překvapen, že na tiskové konferenci se primátor vyjádřil ve smyslu, že cena ztrácí na prestiži. Předpokládá, že na příštím zasedání budou zastupitelům předloženy návrhy na cenu města. Dále bylo B. Přidalem a primátorem diskutováno, zda primátor na zmiňované tiskové konferenci uvedl jako příklad udělování ceny města Brna nebo udělování čestného občanství. 

Primátor uvedl, že již několikrát vyjádřil myšlenku, že cena by měla být prestižní a na příštím zasedání bude předložen návrh na další postup.

Bez dalších sdělení.

18(9

Adin Vyhlídka

Životní prostředí – po 9 měsících od voleb jsou úředníci magistrátu zakonzervováni – údržba zeleně se provádí nevhodně, upozorňoval na to i telefonicky, např. sečení v době, kdy bylo sucho, prach… Problematická údržba keřů - zkrácení na cca 30 cm, ulice Svisle. Zbytečné kácení stromů, úpravy během vegetačního období  - např. cyklostezka u Žebračky. Požaduje kontrolu ze strany příslušných magistrátních úředníků. Pro zlepšení situace v oblasti životního prostředí navrhuje opět osamostatnit odbor životního prostředí.

Závěr: Informaci ke způsobu provádění údržby zeleně a její kontroly připraví Z. Vojtášek ve spolupráci s B. Střelcem. Informaci ohledně podnětu k vytvoření odboru životního prostředí poskytne P. Mlčoch.

Informace Z. Vojtáška:

Sečení trávníků: v období extrémně vysokých teplot a sucha letos bylo sečení trávníků pozastaveno na cca 3 týdny. Byly pokoseny jen plochy, na kterých vyrostly vytrvalé  plevele. Sečení trávníků opět probíhá dle plánů. Údržba keřů: zkrácení keřů na cca 30 cm je nutné z důvodu zmlazování, což je z hlediska zahradnického běžný technologický postup. Tento zásah je nutné provádět pravidelně, jen tak dosáhneme celistvého hustého zapojení živých plotů. Kácení a ořez kolem cyklostezky u Žebračky: ořez a kácení byl proveden z bezpečnostních důvodů. Dřeviny již zakrývaly dopravní značení, znemožněn bezpečný průjezd. Došlo k odstranění dřevin mimo NPR Žebračka, tyto zásahy byly v dostatečném předstihu konzultovány se zástupcem CHKO Litovelské Pomoraví, který se zásahem souhlasil. Během vegetace probíhaly a probíhají na území města Přerova a v místních částech ořezy živých plotů, stromů a to hlavně z důvodu bezpečnosti provozu.

Informace B. Střelce:

Nepochopil jsem výhrady občana Vyhlídky. Sečení trávy dle mého názoru provádíme v pořádku, sám jsem inicioval na městě pozastavení sečení trávy v letních měsících v době enormních teplot.

Co se týká údržby a ořezy keřů – co člověk, to názor. Tyto porosty upravujeme na základě požadavku města. Co se týká zbytečného kácení stromů – jsou káceny pouze suché stromy a stromy, které by mohly svým stavem ohrozit bezpečí občanů. Tyto stromy se kácí průběžně a vždy je to s povolením města a jeho příslušných orgánů. Pokud má občan Vyhlídka připomínky k jednotlivému kácením, ať se obrátí s konkretizací na pí. Doupalovou.

K údržbě cyklostezky u Žebračky – na základě podnětu jsem nechal tuto vyčistit a odstranit nepořádek a pokácené stromy v lokalitě ulice U žebračky. Pokud toto pan Vyhlídka považuje za neadekvátní, je to jeho názor,  nepořádek, který tam byl, i včetně poházených větví, tam dle mého názoru nemá co dělat. Pokud bude mít město Přerov jiný názor, musí TSMPr vyspecifikovat, jak má pořádek vypadat a následně to sdělit občanům.

Z: Z. Vojtášek, B. Střelec, P.MLčoch

T: 09/2015

19/9

Radovan Rašťák

Nedodržení jednacího řádu – faktická poznámka. Řekl, jak je v novém jednacím řádu definována faktická poznámka. Citoval, že v článku 7 3a) je uvedeno: „u členům Zastupitelstva, kteří namítají nedodržení tohoto Jednacího řádu či platných právních předpisů nebo reagují na průběh rozpravy (faktická poznámka).“

Lze konstatovat, že tato úprava faktické poznámky dále pokračuje: „Nelze v ní však uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce“.

Informace primátora:

Dobrý den pane zastupiteli,

s ohledem na kolizní vývoj na posledním zastupitelstvu kolem tzv. faktické poznámky si dovoluji odkázat na Jednací řád zastupitelstva města Přerova  Čl.7 odst. 3 písm. a/:

Slovu uděluje předsedající v tomto pořadí:

a/ členům Zastupitelstva, kteří namítají nedodržení  tohoto Jednacího řádu či platných právních předpisů nebo reagují na průběh rozpravy / faktická poznámka/.Nelze v ní však uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce.

Podle mého názoru, jak z hlediska gramatického, logického i systematického výkladu celého textu jednacího řádu je třeba faktickou poznámku chápat jako vysvětlivku, cosi vedlejšího, marginálního. Proto je tomuto vstupu zastupitele do věcného jednání zastupitelstva věnována pouze lhůta 30 vteřin. To pojem „faktická poznámka“ jasně a srozumitelně odlišuje od diskuse ve věci k projednávanému návrhu.

Bez dalších sdělení.

20/9

Michal Zácha

Považuje za vhodné, aby některé dotazy a připomínky vznesené v diskusi, byly odpovídány na místě ústně, nikoliv písemně.

Bez dalších sdělení.

21/9

Rudolf Bernart

Je zástupcem firmy Systematica, která dodává zařízení pro parkování kol.  Nabízí, že zodpoví všechny dotazy k této problematice.

Bez dalších sdělení.

22/9

Paní Novotná

Kastrace koček. V červnu a červenci proběhl odchyt koček, spolupracovali s útulkem. Vzorek s návnadou předala Policii ČR a dnes si má převzít obsílku z magistrátu. V srpnu byla položena klec, kočky měly opět koťata a žádná kočka se nechytila. Jádro dotazu: Na jedné straně se má dodržovat vyhláška o nekrmení a na druhé straně útulek po provedení kastrace kočky vrátí zpátky. Žádá vysvětlení.

Z. Vojtášek – kastrace a následné vypuštění je humánní forma regulace počtu toulavých koček. Kočky si najdou jídlo samy, není vhodné, aby se kočky  dokrmovaly, jelikož to následně vede k jejich zdržování na jednom místě.

Bez dalších sdělení.

23/9

Paní Novotná

Úprava Kainarovy ulice – několik let probíhající debaty o nutnosti upravit komunikace ve vnitrobloku Kainarovy ulice, zhruba v roce 2011 byl občanům stavebním úřadem představen projekt na úpravu, který měl být realizován v roce 2012. Táže se tedy, v jakém stadiu rozpracovanosti se nachází tento záměr a zda do 5 let bude úprava realizována.

P. Gala – projekt je zpracován (i na řadu dalších komunikací) a je vždy problém, vybrat dle finančních možností města ty investice, které budou realizovány. Stavební povolení u tohoto projektu se průběžně prodlužuje, je tedy platné a investice je uvedena  v seznamu připravených investičních akcí. Není však schopen nyní říct, kdy bude úprava realizována. 

Bez dalších sdělení.

24/9

Michal Zácha

Navrhuje, aby předsedové výborů informovali o činnosti.

R. Pospíšilík uvedl, že Výbor pro místní části připravuje materiál.

J. Kohout informoval, že vyjádření Finančního a rozpočtového výboru  k materiálům za sebou skrývá množství práce výboru.

P. Kouba – účast na jednáních má zatím 100%, avšak při změně termínu konání jednání nemusí změněný termín vyhovovat každému. Informace o činnosti je věcí předsedy

P. Košutek – informace ke změně termínu - reagoval na předchozí vyjádření a uvedl, že nepovažoval za nutné svolávat ke stejnému materiálu zasedání výboru, čekal na nové materiály, které byly na výboru následně projednány.

P. Vrána – Hospodářský výbor se schází každý měsíc, připraví na zasedání prezentaci o jeho činnosti.

H. Netopilová  – Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování měl 6 schůzek, zabývali na nich se dotacemi, seznamovali se s činností neziskovek a možnostmi rozvíjení spolupráce s nimi, zabývali se problematikou chráněného bydlení a chráněných dílen, od září by měly začít pracovat pracovní skupiny na střednědobém plánu v oblast sociální (péče o seniory, děti, handicapované, etnické menšiny…)

Další diskuse k problematice.

Bez dalších sdělení

25/9

Marek Dostál

Účast na zasedání výboru – A. Prachař má pouze 20% účast, v minulosti bývalo zvykem, že členové, kteří se neúčastnili na práci výboru, byly vyměněni.

P. Vrána – jedná se o člena výboru za ANO – projedná s ním a případně bude iniciována změna. 

Bez dalších sdělení

26/9

Marek Dostál

K usnesení 23. schůze – v jaké fázi je příprava zastávky v Předmostí a cyklopodjezdu v Předmostí.

J. Horký – závěrem první schůzky je, že se oba projekty zapracovávají a termín dopracování je do konce roku, následně bude schvalováno ministerskou komisí. Jedná se o složitý proces – přesnější informace poskytne písemně.

R. Rašťák – z odpovědi vyplynulo, že by se mělo jednat o zastávku pro osobní vlaky,  nikoliv pro rychlíky. Toto potvrdil i J. Horký, s tím, že např. při cestě do Lipníka by se jednalo o časovou úsporu do Lipníka. 

Závěr: J. Horký poskytne doplňující informace.

SŽDC, s.o. zadala v srpnu tohoto roku zpracování aktualizace přípravné dokumentace rekonstrukce žst. Přerov-2. stavba firmě Moravia Consult Olomouc a.s.n (MCO), která je zároveň i tvůrcem dokumentace předcházející. V současné době probíhá zpracování této dokumentace s tím, že zadavatel požaduje, aby její součástí byl cyklistický podjezd pod tratí. Zastávka Přerov-Předmostí a související stavební objekty budou v dokumentaci zapracovány zvlášť jako varianta k dalšímu posouzení k jejich zahrnutí do investice. Zastávka je nyní projektována jako ostrovní s hranou nástupiště 170m, mezi první a druhou traťovou kolejí (tedy Přerov-Prosenice), nikoli kolejemi spojkovými.

Infrastruktura související jak s cyklopodjezdem, tak se zastávkou, která leží mimo drážní těleso, není momentálně projektována a bude investicí města (související chodníky, veřejné osvětlení, parkoviště aj.). Projekční práce na souvisejících stavbách je možné zahájit až po ustálení polohy stavebních objektů dráhy.

Termín dokončení dokumentace je polovina prosince 2015. O realizaci zastávky Přerov-Předmostí bude rozhodnuto Ministerstvem dopravy pravděpodobně v prvním čtvrtletí roku 2016. Jako podklad pro posouzení zastávky bude sloužit jak přípravná dokumentace, tak i posouzení vytíženosti zastávky, jež bude také součástí zadání pro MCO.

Město Přerov a jeho zástupci jsou pravidelně účastni porad k celé stavbě na území města Přerova, nikoli jen zastávky a cyklopodjezdu. Věřím, že všichni zastupitelé chtějí zvýšit atraktivitu a dostupnost železniční dopravy a také pohodlí cestování obyvatel obou velkých obytných celků, a že budou nápomocni při přípravě a výstavbě těchto staveb.

Z: J. Horký

T: 09/2015

27/9

Michal Zácha

Usnesení 595 – záměr přemístění sochařských fragmentů – co bude dál s kašnou Haná.

Závěr: písemnou odpověď zajistí odbor řízení projektů a investic.

Rada města Přerova svým usnesením 479/18/6/2015 ze dne 21.5.2015 pověřila odbor řízení projektů a investic zadáním dokumentace odstranění stavby vodního prvku – kašny u restaurace Haná vč. úprav. Předmětná investice se bude skládat ze dvou částí. První část spočívá ve vypracování dokumentace bouracích prací a uložení sochařských fragmentů a druhá část spočívá ve vypracování dokumentace pro územní souhlas na nové umístění soch dle usnesení Rady města. V současné době je zpracována dokumentace bouracích prací a hydrogeologické posouzení pro vsakování povrchových vod z nově vzniklé úpravy u restaurace Haná. Bourací práce jsou podmíněny demontáži a odvozem kamenných plastik umístěných na betonovém podstavci nad požární nádrží. Tyto plastiky budou demontovány a odvezeny na provizorní skládku pro následné využití. Část stávající koruny vodní nádrže a další betonové prvky budou demolovány, vyklizené provozní šachty budou zasypány. Stavební suť z bouraných částí nádrže bude odvezena na skládku nebo použita pro zásyp nádrže. Dno nádrže je provedeno jako asfaltové. Tato vrstva bude odstraněna a odvezena na skládku nebezpečného odpadu. Po ubourání částí konstrukcí bude proveden zásyp a urovnání terénu na úroveň okolních ploch a následně zatravnění travním semenem. Předpokládané náklady na výše uvedenou činnost jsou dle PD 1 341 tis. Kč vč. DPH.

Druhá část spočívá v přemístění soch do lokality pod hradbami v Přerově, na p.č. 333 v k.ú. Přerov (viz usnesení RM 595/22/6/2015 ze dne 21.7.2015). V současné době probíhá jednání s projektantem ve věci vypracování dokumentace pro územní souhlas pro umístění. Cílem je vypracování jednoduché grafické a textové dokumentace, která bude obsahovat technické řešení uložení a kotvení jednotlivých fragmentů včetně dispozičního uspořádání. Předpokládané náklady na nové umístění se mohou pohybovat v rozmezí 100 - 200 tis. Kč. Dokumentace pro územní souhlas bude vypracována Ing. arch. Pospíšilem, cena za projekt 22 tis. Kč bez DPH. Termín realizace je plánován na jarní období roku 2016, od 03 – 06/2016. Po obdržení všech rozpočtů na realizaci bude předložen orgánům města návrh na rozpočtové opatření.

Z: I. Pinkasová

T: 09/2015

28/9

Michal Zácha

Usnesení 702/24/5/2015 – souhlas s úhradou částí nákladů spojených s přípravou dokumentace pro realizaci převodu souboru nemovitých věcí nacházejících se na ul. Škodova ulice – dle usnesení a zápisu by mělo dojít ke spolupráci s insolvenčním správcem. Co je cílem této spolupráce.

Závěr: písemnou odpověď zajistí Z. Vojtášek

Cílem této spolupráce bude dohodnout s insolvenčním správcem možnost společného postupu při prodeji dotčených budov, tak aby město mělo v případě dohody možnost ovlivnit podmínky, za kterých insolvenční správce případně zpeněží dané budovy.

Z: Z. Vojtášek

T: 09/2015

29/9

Michal Zácha

Usnesení 650/23/5/2015 – veřejná zakázka – provizorní úprava místních komunikací Čekyně (U rybníčka, Vinohrádky, stavební úprava proluky Bratrská, rekonstrukce kontejnerového stání. Toto ho zaráží, jelikož materiál ohledně opravy chodníků v Henčlově byl staženo s tím, že se musí předložit harmonogram oprav.

R. Pospíšilík – každá místní část má přiděleny finanční prostředky „na hlavu“ a tato zakázka bude hrazena právě z těchto prostředků.

Závěr: písemnou odpověď zajistí odbor řízení projektů a investic.

Veřejná zakázka – provizorní úprava místních komunikací Čekyně (U rybníčka, Vinohrádky, stavební úprava proluky Bratrská, rekonstrukce kontejnerového stání –  21.8.2015 odesláno předběžné oznámení do Věstníku veřejných zakázek. Zahájení ZŘ může být nejdříve 1 měsíc po odeslání předběžného oznámení. Zadávací a obchodní podmínky jsou připravené a byly dne 15.9.2015 předloženy k připomínkám Výboru PRID. Po zapracování připomínek Výboru budou RM předloženy zadávací podmínky ke schválení – předloha do RM 1.10.2015, poté zahájení ZŘ.

Z: I. Pinkasová

T: 09/2015

30/9

diskutující

K materiálu 4.3.3. – Strojař

J. Kohout – Finanční a rozpočtový výbor doporučuje, vystoupil i jako manažer prevence kriminality – jsme tlačeni koupit finančně nadhodnocenou nemovitost a nést důsledky o to, jakým způsobe se stát chová. Podobné problémy bude město řešit, pokud stát své chování nezmění. L. Tomaníková – potřebuje řadu dalších informací. Také nechce další ubytovnu v této lokalitě. Dotazy – z jakých finančních zdrojů, jaký účel využití, jak je možné, že se město může přihlásit do uzavřeného výběrového řízení (nemohou se účastníci odvolat?). P. Vrána – MO nabízí s odůvodněním veřejného zájmu za 40.500 tis. Kč, rozpočtové opatření je v materiálu připraveno z rezervy a dále se projednávají další možnosti. Rovněž bude diskutováno využití. S ohledem na termín MO je třeba se rozhodnout již dnes. M. Zácha – rekapitulace kauzy od roku 2013. Jako problém vidí veřejný zájem (dopis z MO neviděl), dle jeho názoru se toho od roku 2013 příliš nezměnilo. Připomněl chronologii jednání všech MO, ZM v průběhu času. B. Passinger – těžká volba v nouzi, problém rozhodnutí správného hospodáře (chybí záměr na využití). P. Hermély – reakce na B. Passingera – zcela se zapomíná na prapočátek problémů se Strojařem, kdy ve smlouvě nebyla žádná pojistka. Je třeba si uvědomit, že limit města pro VŘ byl usnesením stanoven do 40 mil. Kč. Zvolená cesta je jediná nadějná – dnes lze vyřešit riziko vzniku ubytovny ano nebo ne. J. Kohout – pokud to město koupí, zcela jistě nebude objekt demolovat, zajímalo by jej, jak hlasoval v minulosti p. Passinger. Předchozí kroky byly vedeny snahou  snížit cenu a získat Strojař za korunu. R. Rašťák – většina vyjádření hovořila o vývoji, nyní děláme zoufalé rozhodnutí s cílem zachovat tvář tomuto městu. Tato sociální politika je pro určitou část občanů – pracující -  asociální. P. Kouba – chápe, že ubytovna na Dlážce je problém, že jsme v krizové situaci – tomu také rozumí. Avšak koalice nyní hledá viníky, přitom si  rok staví vzdušné zámky a nyní je třeba udělat rozhodnutí o nákupu objektu, aby zde nebyla ubytovna. Rovněž ho udivuje, že najednou peníze v této výši k dispozici jsou. T. Tužín – nevnímá pouze jako zoufalý čin, vnímá to i v souvislosti, že se bude realizovat dálnice, modernizace železnice, průmyslová zóna – slušné ubytování pro zaměstnance firem bude do budoucna třeba a mohl by se za tímto účelem naplnit a díky restauraci by mohl ekonomicky vycházet vyrovnaně nebo i s mírným ziskem. Pokud město bude vlastníkem, bude rozhodovat o tom, kdo bude v tomto objektu bydlet.

L. Tomaníková – dotaz, zda budou stanoveny podmínky na využití ze strany ministerstva obrany. Primátor – nemáme návrh kupní smlouvy ani podrobnější informace k převodu k dispozici. Dále se vyjádřil ke Strojaři a k dalším nemovitostem, které město získalo v minulosti. Nyní je třeba na sebe převzít odpovědnost a rozhodnout se o koupi a následně dalším využití. Po obdržení návrhu smlouvy bude tato smlouva a její podmínky projednány v zastupitelstvu. Za koalici může garantovat, že jednání budou vedena tak, aby podmínky nebyly nevýhodné pro město a zbourání koalice nedopustí. M. Zácha žádá korespondenci s ministerstvem obrany a následně i návrh smlouvy. Z diskuse vyplynulo, že návrh smlouvy bude projednáván v zastupitelstvu.

T. Dostal – úvaha nad postavením města v rozhodování o přidělování dávek, vlastnictví Chemiku apod. J. Navařík – chápe, že se jedná o krizovou situaci, sám jménem svým i řady spoluobčanů žádá, aby zastupitelé zabránili riziku vzniku další ubytovny. Vadí mu, že se otázka Strojaře řeší opakovaně na poslední chvíli.

Průběžně diskuse k problematice, vzájemné reakce na některá méně či více korektní vyjádření.

Závěr: P. Vrána zašle dopis z ministerstva obrany všem zastupitelům. 

Aktuální info ve věci Strojaře:

Ministerstvo obrany  nás vyzvalo k předložení následujících dokumentů, které se nyní kompletují:

 1. Potvrzení Finančního úřadu, že statutární město Přerov (dále jen kupující) nemá daňové nedoplatky.
 2. Potvrzení Státní správy sociálního zabezpečení, že kupující nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 3. Potvrzení zdravotních pojišťoven, že kupující nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění za své zaměstnance.
 4. Čestné prohlášení statutárního zástupce kupujícího o bezdlužnosti vůči orgánům a organizacím státu a výslovně vůči ministerstvu obrany.
 5. Doklady k právní subjektivitě kupujícího (výpis z registru ekonomických  subjektů, resp. jinak právoplatně doložené IČ). 
 6. Doklady  k současně  platné  volbě (příp. určení - jmenování)  statutárního  zástupce  kupujícího, který  bude  podepisovat smlouvu;  při  delegaci  této  pravomoci  na  jinou  osobu  též  doklad o oprávnění delegujícího tak učinit, nevyplývá-li z právních norem nebo předchozich dokladů.
 7. Sdělení, zda tato osoba má na příslušném katastrálním pracovišti  uložen svůj  podpisový  vzor nebo bude svůj podpis na smlouvě úředně   ověřovat.

Po předložení všech potřebných náležitostí nám MO pošle návrh kupní smlouvy, který půjde do Rady města a do Zastupitelstva.

Z: P. Vrána

T:  09/2015

31/9

Michal Zácha

Protipovodňová opatření. Žádá o písemnou informaci, jak to vypadá s dalšími 12 protipovodňovými opatřeními.

Viz příloha 2 – přes úschovnu (velký objem dat)

Z: P. Košutek

T: 09/2015

32/9

diskutující

Dotační program.

L. Tomaníková – na stanovení podmínek mohou být různé názory. Celkově by měly být podmínky podpořeny, nemělo by se odkládat. Kvituje vytvoření pracovní skupiny, která vyhodnotí letošní dotační program a na rok 2017 dopracuje. R. Rašťák – lze souhlasit s paní Tomaníkovou, má pozměňující návrh – slovo maximálně vypustit. Materiál a pravidla jsou příliš složitá a místy málo spravedlivá. M. Zácha – připomínka ke kritériím, spravedlivá kritéria nastavit nelze. Každý přináší městu něco pozitivního – jak sportovní tak kulturní kluby. Pracovní skupina neměla vznikat, je výbor. P. Hermély – při studiu materiálu si uvědomil, že by bylo možné vytvořit i jiná kritéria. Dotaz k R. Rašťákovi – jak přišel na nespravedlivost, neví co udělá vypuštění slovíčka max., stačí mu garance výboru ke kritériím. Doposud se rozhodovalo bez kritérií, což se nyní má změnit. Vyhodnocování zatíží nikoliv žadatele, ale poskytovatele. M. Chromec – musí být materiál schválen, je konfrontován s problematikou financování sportu, rád by se zapojil. V diskusi hovořil také o zdanění elektronického hazardu, zákonu o podpoře sportu a tělovýchovy, přičemž v zákonu není o tělovýchově ani zmínka. Ke kritériím – hovoří se o mládeži, stejný nebo alespoň podobný význam má podpora i u lidí v aktivním věku a seniorů. R. Rašťák – reakce na vystoupení P. Hermélyho. P. Košutek – hodnotících kritérií lze vymyslet nekonečnou řadu, konečné slovo zastupitelstvo. Nevymyslíme nic dokonalého. P. Kouba – několik poznámek – ztotožňuje se s tím, že by měly být finance investovány zejména dětem do 18 let. Dotazuje se, jak bude spolufinancován profesionální sport – hokej. Otevřel problematiku některých kritérií – např.  přínos pro město. Materiál sám je složitý a kontroverzní (řekl předseda výboru) a proto čekal na vyjádření rady. Opět se vyjádřil k vyjádření rady stran jmenování pracovní skupiny, jejímž ustanovením jako by byla zpochybněna transparentnost a spravedlivost. P. Hermély – pracovní skupina se sešla k modelaci aplikace podmínek. R. Pospíšilík – doplnil, že pan Majer navrhuje nějaké další možnosti a návrhy. P. Košutek – musí uvést na pravou míru tvrzení P. Kouby – výbor se na žádném závěru neusnesl. P. Měřínský žádá, aby svůj názor P. Kouba nevydával za názor celého výboru. J. Kohout – doporučuje, aby změny ve financování byly postupné. P. Kouba uvedl, že měly být projednávány na výbory návrhy p. Majera. Uvedl na pravou míru vyjádření o výboru.

J. Navařík – doplnění informací, pracovní skupina není nutná, uvidí se, jak se osvědčí… Doplnění informací o dotaci v oblasti kultury – nemůže se stát, že bude žadateli přidělena vyšší částka, než požaduje. Co se týče složitosti – vypadá program složitě, ale při zpracování jsme se snažili čísly zapsat myšlenkový pochod… Na druhou stranu kritéria mohou žadatelům usnadnit vyplňování žádostí.  Co se týče spravedlivosti – může se stát, že tato změna může některým subjektům přinést zásadní změnu (může některé subjekty „zlikvidovat“ ale možná i vyčistit od „plevele“). 

Bez dalších sdělení.

33/9

Marek Dostál

Dotaz, kam bude přemístěna radnice a jaká je koncepce nakládání s majetkem.

Z diskuse vyplynulo, že nyní nebude uvažováno s přemístěním radnice.

Závěr:  Informaci k nakládání s majetkem písemně poskytne náměstek P. Košutek.

Odbor správy majetku a komunálních služeb zpracoval souhrnný materiál, který se zabýval otázkou zbytnosti / nezbytnosti vlastnictví budov ve vlastnictví statutárního města Přerova, ve kterých nejsou byty. Tento byl předložen k projednání jednotlivým Výborům. MAJ v současné době vyhodnocuje a zpracovává připomínky Výborů, které se k danému materiálu vyjádřily

Z: P. Košutek

T: 09/2015

34/9

Břetislav Passinger

Rozšíření Palckého ulice.

Materiál souvisí s dopravou, má dotaz, co tímto rozšířením získáme – pokud se neodstraní „špunt“ v Předmostí. Zhorší se tam životní prostředí.  P. Košutek – je to solnice I. třídy. Zatím komunikaci rozšíříme - do budoucna by bylo dobré, aby bylo obousměrná pro městskou dopravu, což by ulehčilo Kratochvílově ulici. Nyní by tam mohla jezdit po rozšíření vozidla IZS. J. Lapáček – reakce na článek v dnešním Deníku, kde je primátor citován. Primátor uvedl, že se domnívá, že územní plán podmínky pro zklidnění nevytvořil, ale že zjednosměrnění bylo vyvoláno tlakem obyvatel. Vysvětli další návaznosti do budoucna a zmínil i podmínky možné budoucí realizace. M. Zácha – co se týče převodu by byl opatrný, a to s ohledem na zkušenosti s předáním dokumentace ve věci průtahu města. Chybí mu garance. B. Passinger – položil dotaz, co se zobousměrnění zlepší. Určitě se ale zhorší životní prostředí (2 školy). Primátor doplnil informaci o konkrétní stavby dopravní infrastruktury v jejich vzájemném vztahu. P. Dvorský – rozumí diskusím, žije tam opravdu hodně lidí – jedna věc je MHD a IZS, druhá věc je plnohodnotná obousměrná komunikace. S ohledem na obytné domy má jakési pochybnosti ohledně rozšíření. P. Gala – územní plán r. 83 vůbec dálnici neplánoval, vysvětlil stručně dopravní řešení – v té době nikdo netušil stupeň automobilizace. K zkušenostem s průtahem – probíhají postupně jednání, technická část by měla být dokončena do konce roku, v lednu by měla být dokumentace hotova a následně by se měly řešit majetkoprávní vztahy. Pokud se má Palackého rozšířit, je to státní komunikace a měla by tedy být dokumentace předána. Pokud se budou realizovat velké dopravní stavby, je třeba mít připraveny podmínky převedení dopravy. P. Košutek – obyvatelé Palackého jsou nyní zvýhodněni na úkor obyvatel jiných ulic (zejm. Kratochvílovy).

Průběžná diskuse a vzájemné reakce.

Bez dalších sdělení

35/9

Břetislav Passinger

BRKO. Upozornil na zápach a výskyt vos u kontejnerů na  sběr BRKO. Dotaz, zda neexistuje jiná možnost.  A. Kutálková uvedla, že v pracovní skupině se tato otázka již řešila, pro letošní rok je to takto nastaveno jako pilotní projekt. Ve výběrovém řízení byly vybrány tyto kontejnery, uvedla, že existují i kvalitnější, avšak dražší kontejnery.

M. Dostál – zmínil, že jako možné  řešení se jeví zvýšení frekvence svozu a vznesl podnět, zda by nebylo možné tříděný odpad svážet dle potřeby (v některých místech častěji).

P. Juliš – doplnil informaci, že rozmístění hnědých popelnic na BRKO v sídlištích  je zkušebním provozem (hrozí znehodnocení odpadů a různé stížnosti). Co se týče papíru a plastu – podněty mohou občani podávat přes web, kontrola musí být prováděna i ze strany TSMPr a MAJ. V kritických místech se snaží doplňovat kontejnery (ekonomičtější, než navyšovat svoz). 

Bez dalších sdělení

36/9

Marek Dostál

Pokuty za vyhlášku. Dotázal se na zkušenosti s dodržováním vyhlášky omezující konzumaci alkoholu. Pokuty.

Závěr: Informaci ve věci dodržování vyhlášky a uložených pokutách poskytne Městská policie.

Vyjádření O. Teriakiho:

 • Význam „suché“ vyhlášky je především  v tom, že dává strážníkům nástroj jak "postihnout" osoby, které jsou za své přestupkové jednání většinou nepostižitelné (nemají žádný příjem). V praxi budí v těchto osobách obavu především to, že jim bude zabaven alkohol, na který si "pracně" nažebraly či jinak sehnaly peníze. Ve většině případů se pak k otevřeným lahvím bezdomovci nehlásí (bráno jako nalezená věc), před strážníky jejich obsah vylévají a nebo je tento alkohol zabaven. V případě, že strážníci přijmou oznámení o porušování vyhlášky a piják uschová svou láhev do batohu (či na jiné místo), jsou zákonné možnosti, jak získat i tuto láhev (krabici) a následně ji zabavit.
 • Výkon povinností a oprávnění strážníka nelze provádět v civilním oblečení, jelikož zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii výslovně stanoví, že strážník vykonává svou pracovní činnost ve stejnokroji.

Počet kontrol do 8.9.2015

2012 - 1 (vznik vyhlášky)

2013 - 124

2014 - 296
2015 (k 8.9.2015) 187

Z: O. Teriaki

T: 09/2016

37/9

Primátor

Na M. Dostála:  Co má být obsahem diskuse, o kterou byl rozšířen program zasedání.

M. Dostál – cílem je, aby se mohli všichni přítomní vyjádřit k tomu, co bylo v průběhu zasedání projednáváno a aby prostor k vystoupení mohli dostat i občani, kteří přijdou později. Primátor – všichni mají možnost vystoupit vždy v rámci diskuse k jednotlivým bodům, není vhodné ani účelné, aby se dvakrát jednalo o stejné věci.

Bez dalších sdělení

38/9

Břetislav Passinger

Dotaz, co stalo tak podstatného, že již nepředkládají návrh na zákaz automatů.

Primátor – bylo schváleno s účinností od 1. 1. 2016. Tuto informaci potvrdila a doplnila J. Hrubá.

Bez dalších sdělení

39/9

Břetislav Passinger

Kontrolní výbor má dle jeho názoru dostávat konkrétní úkoly, nikoliv všeobecné. Měly by být úkoly více konkretizovány.

Bez dalších sdělení

40/9

Břetislav Passinger

Pomoc seniorům – cvičící zařízení pro seniory, např. u Michalova.

Závěr: informovat zda a kde jsou v Přerově taková cvičící zařízení, prověřit možnosti  případné realizace dalších.  Při přípravě odpovědi spolupracovat s náměstkem Navrátilem.

S vybudováním sportoviště s cvičebními stroji bylo plánováno při revitalizaci parku na nám. Svobody - nebyly poskytnuty dotace. Fitness stroje jsou součástí hřiště Vaňkova vnitroblok.

Z: Z. Vojtášek

T: 09/2015

41/9

Petr Hermély

Vyjádřil se ke zprávě kontrolního výboru – odstoupení od smlouvy na realizaci obnovy parčíku mezi školami. Na chybu upozornil nikoliv stavební dozor ani dotčený úředník, ale člen rady. Toto by se nemělo opakovat.

Bez dalších sdělení.

42/9

Petr Hermély

Doplatky na bydlení – nezaznamenal právní názor na to, zda není metodika v rozporu s duchem zákona. Uvítal by aktivitu města ve směru žaloby na stát v této věci.

Primátor: k problému tzv. souhlasu ve věcech poskytnutí příspěvku na bydlení /ubytování je složitější/. Původní stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí, že souhlasy obcí v rámci samosprávy budou mít podmiňující charakter, lépe řečeno sílu závazného stanoviska ve smyslu příslušných ustanovení správního řádu, byl vyvrácen Ministerstvem vnitra, které je gesčně povoláno k tomu, aby podávalo tzv. oficiální výklad správního řádu. Ministerstvo vnitra vyložilo postavení obcí ve věcech příspěvku (výkon státní správy), jako stanovisko prosté, snad doporučující, kterým ale příslušný orgán státní správy, tedy Úřad práce, není vázán, z určitého hlediska k němu ani nemusí přihlédnout. Jde tedy o čistý formalismus a „zatlačení“ obcí tam, kde je stát potřebuje mít. Tedy mimo vliv v této věci, neboť by pak musel „bezdomovce“ řešit sám. Jediný kdo může zvrátit tuto výkladovou praxi je příslušný soud.

Z: primátor

T: 09/2015

43/9

Petr Hermély

Dotaz k požívání alkoholu na veřejně přístupném místě - veřejném prostranství v souvislosti s reklamními a propagačními akcemi pivovaru.

Primátor: Platná a účinná vyhláška i po včerejší novele v čl.  4 odst. 2 umožňuje: „Rada města Přerova může rozhodnout o udělení výjimky ze zákazu uvedenému v čl. III vyhlášky pro konání jiných než výše uvedených akcí, a to na základě písemné žádosti podané pořadatelem akce nejméně 30 dnů před jejím konáním.“ Nic nestojí v cestě, aby pivovar požádal o udělení výjimky.

Z: primátor

T: 09/2015

43/9

Petr Kouba

Opakovaný dotaz jak bude financován přerovský hokej.

Písemná odpověď

V oblasti mládežnického hokeje se bude HC Zubr účastnit grantového programu.

Financování A týmu, který po 17 letech postoupil do 1. Ligy chtělo podpořit také město Přerov. Na financování sezóny 2015/2016, budou použity prostředky společností Teplo a.s. Společnost Teplo poskytne částku 1,25 milionu korun do konce roku 2015 a tu samou částku také pro rok 2016. Pokud se hokejisté umístí v tabulce do 10. místa, bude jim doplacena prémie 1 000 000,-  Kč.

Z: T. Navrátil

T: 09/2015

44/9

Jakub Navařík

Náměty a připomínky vznesené na zastupitelstvu:  písemná odpověď už je pro občany neviditelná. Navrhuje, zveřejňovat otázky, náměty a připomínky, včetně odpovědí na webu města.

Závěr: Zveřejnění zajistí Kancelář primátora.

V průběhu měsíce října bude na webových stránkách města zabezpečeno zveřejnění informací k podnětům od počátku volebního období.

Z: D. Novotná

T: 10/2015

45/9

Marek Dostál

Opakovaná obhajoba doplnění programu o závěrečnou diskusi.

Bez dalších sdělení

21.10.2015 9:22:28 | přečteno 2081x | Iva Kohoutová

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 11087
Za týden: 600137
Za den: 60399
Online návštěvníků: 2037
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load