Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

 Jméno Podnět Odpovědná osoba

1/2

Michal Zácha

Rozdělení kompetencí – dle rozdělení kompetencí schválených na ustavujícím zasedání zastupitelstva není v souladu. Navrhuje přeschválení s ohledem na předkládání materiálů majetkoprávních ve věci.

Primátor přislíbil písemnou odpověď.

S ohledem na možnou nejasnost při plnění úkolů svěřených zastupitelstvem se konalo dne 23.1.2015 jednání za účasti náměstků primátora Ing. Měřínského a p. Košutka, na kterém bylo dohodnuto, že na jednání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 9.3.2015 bude předložen návrh na usnesení, kterým bude precizováno znění usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 7/1/7/2014 z ustavujícího zasedání konaného dne 10.11.2014 tak, aby do budoucna byly zcela vyloučeny eventuální kompetenční nejasnosti mezi jednotlivými náměstky primátora (konkrétně jde o detailnější vymezení úkolů náměstků primátora v oblasti majetkových záležitostí ve vztahu k oblasti strategie a rozvoje města).

Z: Mgr. Hrubá

T: 29. 1. 2015

2/2

Michal Zácha

Jednací řád – problematika vlastní výpočetní techniky.

Primátor: Jednací řád bude v průběhu  cca 2 měsíců přepracován.

Splněno – usnesení 148/6/8/2015

Z: Ing. Novotná ve spolupráci s Mgr. Hrubou

T: ZM 03/2015

3/2

Břetislav Passinger

Program, pořad jednání – není používána jednotná terminologie.

Primátor uvedl, že program byl publikován a obdrželi jej všichni.

Bez dalších sdělení.

4/2

Břetislav Passinger Přemysl Dvorský

Za bod po slibu nového zastupitele vložit bod – informace o činnosti rady města Přerova. Doporučuje nadále takto dávat do programu na každé zasedání zastupitelstva.

Primátor souhlasí s tímto návrhem. Hlasováno o protinávrhu.

Bez dalších sdělení.

5/2

Ing. Tomáš Dostal

Jednací řád – přítomnost vedoucích odborů a ředitelů-

Primátor uvedl, že se jedná o pořádkovou změnu, nebyli přizváni ti, kteří nezpracovávali materiál. Jednací řád bude v průběhu  cca 2  měsíců přepracován.

Viz podnět 2/2

Bez dalších sdělení.

6/2

Marek Dostál

Jednací řád – v různém mohou být kladeny dotazy vedoucím a ředitelům-

Primátor – pokud nebudou přítomní schopni odpovědět na místě všechny dotazy, dostanou zastupitelé písemnou odpověď.

Viz také podnět 2/2

Bez dalších sdělení.

7/2

Ing. Tomáš Dostal

Žádost, aby mohl složit slib ještě před hlasováním o programu.

Odsouhlaseno.

Bez dalších sdělení.

8/2

Břetislav Passinger

Pokud dojde k změně usnesení, tak musí být předchozí usnesení zrušeno. Toto se nestalo (komise)

Primátor uvedl, že zjistili totéž, komise byla opravdu schválena v 9 osobách, následující usnesení ve svém důsledku ruší předcházející usnesení. Redakční rada bude doplněna, budou tuto záležitost řešit na nejbližší schůzi rady.

B. Pasinger trvá na svém stanovisku, že rada měla své usnesení zrušit.

Bez dalších sdělení.

9/2

Břetislav Passinger

Prevence kriminality. Souhlasí s návrhem Mgr. Netopilové, aby na manažera prevence kriminality bylo vyhlášeno výběrové řízení.

Primátor uvedl, že i na radě padaly názory, že by měl být preventista zaměstnancem magistrátu. Ovšem zvolené řešení není v rozporu se zákony a pan Kohout se této problematice věnuje na 100%. Proto nebude přijímána v současnosti žádná změna.

B. Passinger: Navrhuje zrušit usnesení rady a navrhnout vyhlášení výběrového řízení. Toto je jeho protinávrh a požaduje o něm hlasovat a přehlasovat usnesení rady. – viz návrh usnesení a výsledky hlasování.

Ing. Kohout před hlasováním informoval o rozpracovaném materiálu, který by měl do města dovést asistenty prevence kriminality. Tato navrhovaná změna by mohla zbrzdit tyto aktivity.

Bez dalších sdělení.

10/2

Břetislav Passinger

Jakub Navařík

Marek Dostál

Problematika rušení vánočního programu na náměstí. Občané se na něj obracejí s dotazem, proč se tak stalo. Někteří si stěžují i na újmu na zisku.

Primátor – tak, jak se obracejí lidé na něj, tak se také na magistrát a na vedení města obracejí lidé se stížnostmi na hluk. On osobně odpovídal i panu Zapletalovi – primátor citoval svou odpověď.

J. Navařík: Dle jeho informací magistrát neeviduje žádnou oficiální stížnost.

Primátor uvedl, že oficiálnost občan chápe jen velmi úzce, ovšem primátor jako zastupitel chápe oficiálnost šířeji a reaguje při své činnosti i na osobní jednání  a požadavky občanů

M. Dostál: Navrhuje vyváženější program, více gospelu, prezentace dětských souborů, divadla apod. Problematika provozovatele stánků (TSMPr) a výše nájmu (a zisku). Navrhuje, aby město samo vyhlašovalo nájem stánků – mohla by být pro nájemce nižší cena, více tematického zboží.

Dále k diskusi (na internetu) p. Kohouta – uváděl překračování hladiny hluku, ale neodpověděl, jak bylo měřeno. V této souvislosti požaduje zakázat hlučné Romy a hlučnou mládež. Otevřel také otázku, kde je v tomto případě  kamerový systém a posílení hlídek MP.

Reakce Ing. Kohouta: souhlas s návrhem na převod rozhodování o pronájmu stánků na město – resp. na radu. On osobně není strůjcem zákazu programu, pouze se v médiích vyjadřoval k limitům hluku. Připomíná, že se jednalo s krajskou hygienickou stanicí, která konstatovala, že je hluk nadlimitní.

Závěr: Pracovní skupina pro přípravu oslav při zpracování koncepce přihlédne k uvedeným názorům. 

Pracovní skupina byla na svém jednání 27. 1. 2015 o vznesených podnětech informována, záležitosti vánočního programu budou projednávány v dubnu, záležitosti technického zabezpečení budou projednány se zástupci TSMPr na jednání 3. 2. 2015. 

Bez dalších sdělení.

Z: D. Novotná

T: při zpracování koncepce oslav

11/2

Ing. Tomáš Dostal

Jednání rady – 3/1/5/2014 – komise – některé komise jsou personálně obsazeny v rozporu s přijatým usnesením – Komise pro kulturu a cestovní ruch a dále pro Komisi redakční rady Přerovských listů.

Viz též podnět 8/2

Bez dalších sdělení.

12/2

Ing. Tomáš Dostal

Pověření pana Prachaře do funkce koordinátora státních staveb v oblasti dopravy, dle jeho názoru je v rozporu s programem SPP.

Primátor uvedl, že město zanedbalo vztah ke státu, v minulosti volilo jen písemnou formu komunikace a výsledek se nedostavil. Takže pro další období byl stanoven pan Prachař, aby jednal s orgány státu za město v záležitostech dopravních staveb osobně.

RSDr. Josef Nekl: Poznámka k jednání rady – myslí, že není vhodné, aby vše bylo zahazováno. Považuje za vhodné, aby pan Prachař byl zástupcem města, dle jeho zkušeností byl i dobrým ministrem. Ale musí uvést, že není pravda, že si město v dopravních záležitostech jen dopisovalo, on osobně byl mnohokrát přítomen jednáním na nejrůznějších úrovních za účasti zástupců města (primátora, náměstků, vedoucích úředníků)…

Bez dalších sdělení.

13/2

Michal Zácha

Dotaz, zda bude zřízena komise prevence kriminality.

Primátor: Ing. Kohout nebude mít k dispozici komisi, jen bude určen ke spolupráci úředník magistrátu, který bude spolupracovat při administraci žádostí.

Bez dalších sdělení.

14/2

Michal Zácha

Dotaz k problematice Strojaře. Pracovní skupina byla zřízena bez zastoupení opozice, ale dle předvolebního slibu mělo být poměrné zastoupení.

Primátor – všechny materiály budou projednávány v orgánech města.

Ing. Arch. Jan Horký: informace k složení pracovní skupiny ke Strojaři, která bude zasedat v lednu – do té doby proběhne např. stavební, geologický průzkum, proběhne prověření různých legislativních záležitostí a pracovní workshop.

Pokud budou zastupitelé požadovat, bude jim zápisy zasílat mailem.

Mgr. Radovan Rašťák: Již minulé zastupitelstvo schválilo úplatný převod Strojaře za maximálně 40 mil. Kč. Hned na 1. jednání rady bylo náměstkům uloženo zjistit možnosti převodu, předpokládá, že za nulovou hodnotu. Když nemohou být zástupci opozice v pracovní skupině zastoupeni, chtějí být průběžně informováni

Bez dalších sdělení.

15/2

Michal Zácha

Dotaz k soudnímu sporu s Opera Bohemia.

Primátor - zastupitel Zácha dobře ví, v jakém stavu je tato kauza. Dle jeho názoru zřejmě bude třeba stáhnout všechny žaloby, neboť město je v těchto sporech bez šancí.

Bez dalších sdělení.

16/2

Michal Zácha

Pracovní skupina pro ITI. Pracovní skupina bez opozice – dle předvolebního slibu poměrné zastoupení.

Ing. Měřínský – pracovních skupin bylo zřízeno několik, do všech byli nominováni lidé, které považuje koalice za nejvhodnější. V každé skupině má město jedno dvě místa, nebylo možné nominovat zástupce z různých politických stran.

Bez dalších sdělení.

17/2

Michal Zácha

Galerie Kratochvilova – dotaz, zda nová nájemkyně byla prověřena s ohledem na solventnost, aby město nedopadlo jako v minulosti.

Mgr. Vojtášek – bylo postupováno standardně (solventnost nebývá prověřována).

Bez dalších sdělení.

18/2

Ing. Tomáš Dostal

Místní výbor Předmostí – v dopise bylo uvedeno 5 členů, správně v souladu s usnesením mělo být správně 7.

D. Novotná: v souladu s usnesením bude provedena volba 7členného místního výboru. Omluva za chybu.

Bez dalších sdělení.

19/2

Mgr. Radovan Rašťák

Na radě byl projednáván stav finančních prostředků města Přerova k 1. 12. 2014 – na účtech částka přes 300 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že daňové příjmy se jeví pozitivně, vidí finanční kondici města docela dobře a myslí, že v příštím roce bude mít město k dispozici cca 60 mil. Kč na investice.

Ing. Měřínský – město není v dobré finanční kondici, dluhová služba na příští rok je 19%.

Bez dalších sdělení.

20/2

Mgr. Helena Netopilová

S potěšením konstatuje, že opozice je aktivní, jen prosí, aby zastupitelé neztráceli paměť – na každé radě se potýkají s dědictvím minulé koalice a např. kauza Opera Bohemia je spjata s ODS, M. Zácha měl v gesci majetek a zchátralost budov VŠLg je i důsledkem jeho práce. Mgr. Rašťák je zároveň také zastupitelem kraje, který hlasuje ve věci dotací VŠLg.

M. Zácha – v době, kdy se podepisovala smlouva s Opera Bohemia, on nebyl politicky činný. Nechce, aby jednání bylo vedeno v osobní rovině.

M. Dostal – navrhuje dívat se dopředu a jednat věcně.

Bez dalších sdělení.

21/2

RSDr. Josef Nekl

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.

K materiálu 4.1.5 – jakmile budou zřízeni asistenti prevence kriminality – měli by být usídleni v blízkosti problémové lokality. Kde tedy budou s tím strážníkem sídlit.

Ing. Kohout – tahle věc je v řešení, neuvažuje se ani s nájmem ani s koupením budovy. Strážník s asistentem má být zejména v terénu, docházková vzdálenost z nám. ZGM je cca 10 minut. 

Primátor uvedl, že několikrát jednal s p. Lebduškou, kdy vyšlo najevo, že Policie ČR nemá zájem využívat prostory na vlakovém náměstí. Došli k závěru, že by tyto prostory mohly být potenciálně využívány právě k navrhovanému účelu.

Mgr. Dvorský: V návaznosti na majetkový materiál – odkup budovy na Škodově ulici – zazněla informace, že státní policie nemá zájem o prostor v budově ČD. Ptá se, jelikož tato věc se řešila a bojovalo se za obnovení stálé služby policie v této lokalitě. Při jednáních s Policií ČR bylo deklarováno, že budou tyto prostory využívány nejen Policií  ČR, ale i Městskou policií a asistenty prevence.

Primátor: k 1. 12. 2014  Policie ČR změnila režim a prostřednictvím ředitele Lebdušky navrhla, že by jednu z těchto místností dala k dispozici pro potřeby Městské policie. Projekt obnovení služebny se nezdařil, Policie ČR nadále neposiluje pochůzkové hlídky. Tato služba bude brzy doplněna o romské příslušníky policie (nyní ve výcviku) a město na tento režim naváže svou koncepcí prevence kriminality.

Reakce Ing. Kohouta – není vyloučeno, že činnost na nádraží bude využita na činnost romských asistentů. Pokud má Mgr. Dvorský zájem o spolupráci v oblasti prevence kriminality, vítá jej.

Bez dalších sdělení.

22/2

Ing. Richard Šlechta

Poplatky za odpady:

Požaduje zjistit, kolik provozovatelé ubytoven platí TSMPr za odpad (jako právnické osoby) v návaznosti na počet ubytovaných obyvatel.

ikona souboruPříloha č. 3

Z: Ing. Střelec

T: 29. 1. 2015

23/2

Břetislav Passinger

K rozpočtu:

Požaduje informaci, kolik město stály služby CITYFINANCE.

Informace O. Sedláčkové: S firmou REGIONSERVIS a firmou CITYFINANCE - Luděk Tesař spolupracujeme nejméně od roku 2010. Každoročně nám zpracovávají predikci daňových příjmů, která je podkladem pro návrh rozpočtu na následující rok. V roce 2014 jsme uhradili za tuto službu 2 420,- Kč, v minulých letech byla tato částka obdobná

Z: O. Sedláčková

T: 29. 1. 2015

24/2

Ing. Richard Šlechta

K výborům:

na webu uvést u jednotlivých členů, i za kterou stranu byli delegováni.

Splněno.

Z: D. Novotná

T: 29. 1. 2015

25/2

Ing. Petr Hermély

Smlouva o poskytnutí příspěvku (DLS) – ve smlouvě chybí dle jeho názoru podstatné náležitosti a při konstrukci smluv požaduje dbát na to, aby ustanovení o porušení, době trvání apod. nechyběla.

Informace Mgr. Jany Hrubé:

Dne 17.9.2014 oddělení právní zpracovalo k návrhu smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje připomínky týkající se rozsahu služeb dopravní obslužnosti, stanovení výše příspěvku, účelu smlouvy, možnosti kontroly využití příspěvku v návaznosti na povinnosti podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doby trvání smlouvy a možnosti jejího ukončení. Připomínky byly zaslány na odbor ESŽ s tím, že budou dále zaslány na Olomoucký kraj (ještě před schválením smlouvy v Zastupitelstvu Olomouckého kraje). Dne 8.10.2014 obdrželo odd. právní od odboru ESŽ informaci, že Olomoucký kraj - KIDSOK připomínky neakceptuje, neboť smlouva je nastavena pro všechny obce stejně - univerzálně a její textace byla schválena orgány kraje.

Pokud jde obecně  o obsah aktuálních smluv,jejichž jednou smluvní stranou je statutární město Přerov, pak lze konstatovat, že sankční a zajišťovací ujednání či možnost předčasného ukončení z předvídaných důvodů jsou jejich standardní součástí; zajištěním oprávnění města a povinností druhé smluvní strany je obvykle věnována značná pozornost (např. součástí smluv o dílo na stavební práce je propracovaný systém sankčních ujednání pro určité případy porušení povinností zhotovitelem apod.)

Z: odpovědní pracovníci

T: průběžně

26/2

Břetislav Passinger

Návrh, aby do budoucna se stanovil limit, do kdy bude zasedání zastupitelstva trvat (navrhuje max. do 20.00 hodin). Nebo by bylo možné začít dříve, nebo stanovit, že zasedání skončí ve 20 hodin a druhý den bude pokračovat.

Viz podnět 2/2

Bez dalších sdělení.

27/2

Ludmila Tomaníková

Přání do nového roku.

Bez dalších sdělení.

28/2

Michal Zácha

Požaduje vyčíslení nákladů za papírové materiály do ZM – včetně práce úředníků. Žádá písemnou odpověď.

V příloze 1 a 2 je uvedeno  vyčíslení nákladů spojených se zabezpečením materiálů pro jednání 1. a 2. ZM v písemné podobě. Vzhledem k tomu, že materiály byly připravovány napříč celým MMPr a na různých technických zařízeních s rozdílnými náklady, nejsme schopni dát dohromady ideálně přesná čísla. Jedná se tedy o  výpočet, který je kvalifikovaným odhadem průměru skutečných nákladů ve vazbě na různé typy technických zařízení provozovaných MMPr. Personální náklady jsou vyčísleny s pomocí sazebníku určeného pro účely poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V případě jakýchkoliv dalších dotazů jsme Vám samozřejmě k dispozici.

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

Z: Mgr. Karola

T: 29. 1. 2015

29/2

Michal Zácha

Ledová kalamita – proč první informace ze sirén byla až ve 23 hodin, proč nebyli občani informováni dřív. Žádá písemnou odpověď.

Viz Příloha 5 Kopie - hlášení do elektronických sirén_HZS OLK, která jasně dokazuje časy provedeného hlášení do sirén dne 1.- 3.12.2014. Není tedy pravdou, že první hlášení bylo provedeno až ve 23 hod.

Mimo tato hlášení byly ještě posílány SMS přes info kanál, takže občané byli včas a v dostatečné míře informováni již od 16.45 hod. dne 1.12.2014.

ikona souboruPříloha č.5

Z: primátor

T: 29. 1. 2015

30/2

Michal Zácha

Ing. Tomáš Dostal

Požaduje vyčíslení nákladů 1 dne městské autobusové dopravy zdarma při smogové situaci. Žádá písemnou odpověď.

Ing. Dostal: Jaký byl efekt z toho, že MHD jezdila zdarma v době smogové situace.

Informace Ing. Kočicové:

Po projednání dotazů vznesených na zastupitelstvu s dopravcem, tj. Dopravní a logistickou společností, s.r.o., se sídlem Přerov,  U Žebračky 18a, sdělujeme, že byla vybrána za dny 5. - 7. 12. 2014 tržba ve výši 23 775,-. Za srovnatelná období (pátek - neděle) bývá tržba průměrně 55 tisíc. 

Rozdíl mezi vybranou tržbou je tedy cca 32 tisíc, ale je nutno počítat s tím, že z této částky dopravce odvádí 15 % DPH, tudíž doplatek města za víkend 5. - 7. 12. 2015 bude vyšší jen o cca 27 tisíc, nikoliv 32 tis. Tento propad tržeb bude dopravcem zahrnut do pololetního vyúčtování za období 7. - 12. 2014.  

Pokud se týká efektu z dopravy zdarma, tak hodnotit jej není lehké. V době vyhlášení MAD zdarma není evidován počet cestujících - nejsou vydávány jednotlivé jízdenky a jsou přepravováni i cestující s dlouhodobými jízdními doklady (měsíční, čtvrtletní, roční). Dle individuálního odhadu řidičů bylo přepravováno cca o 20 % cestujících více. Jinak je však nutno hodnotit pátek 5. 12. 2014, kdy se konaly Mikulášské oslavy na náměstí T. G. Masaryka - zde není jasné, zda by daný počet cestujících byl i při placené MAD. Dle dopravce stav dopravy o daném víkendu byl slabý, řidiči zaznamenali oproti předchozím víkendovým provozům menší počet automobilů ve městě. Smyslem opatření ve formě MAD zdarma v době smogové situace není jen cíl snížit počet automobilů, ale také ochránit zdraví těch, kdo se běžně pohybují po městě jako pěší. Tyto osoby mohou v době nevyhovujících rozptylových podmínek bez vynaložených vlastních nákladů využítjízdu autobusy, a to i na kratší vzdálenosti, což běžně nevyužívají.

Z: Ing. Kočicová

T: 29. 1. 2015

31/2

Michal Zácha

Požaduje informaci, proč byla z náměstí odvezena zvonička se zvonem.

Žádá písemnou odpověď.

Informace Mgr. Macíčka:

Zvonička byla na nám.TGM instalována v prvním prosincovém týdnu. Vzhledem k tomu, že od 14.12. do 24.12. probíhal na náměstí program denně a zvonička se v tyto dny vždy zamykala, chtěli jsme ji přemístit do prostoru Galerie města Přerova, kde by byla umístěna vedle vyřezávaného betlému. Bohužel neprošla obloukem do dvorního traktu galerie, nechal jsem ji tedy odvézt dočasně do Technických služeb. Poté jsem ji, vzhledem k redukci pořadů na náměstí a stížnostem na nadměrný hluk, již na původní místo nenechal umístit s tím, že pro příští roky se pokusíme nalézt jiné místo pro její plnohodnotné využití. Děkuji za pochopení.

Z: Mgr. Macíček

T: 29. 1. 2015

32/2

Ing. Tomáš Dostal

Spoluobčany zajímají nové orgány společností Teplo Přerov a TSMPr, žádá jejich přehled, aby mohli být občané informováni.

TSMPr:

Jednatelem je Ing. Bohumír Střelec,

členy dozorčí rady: Roman Kozák - předseda,  Petr Turanec, Valérie Švestková, Ing. Martin Mlčák, MBA,  Jitka Korejzová

Teplo Přerov a.s.:

představenstvo - Ing. Petr Vrána - předseda, Ing. Hana Mazochová, JUDr. Tomáš Čejna, Ing. Martin Macháček, MBA, Ing. Martin Švarc, MBA.

Dozorčí rada - Ing. Vladimír Samek - předseda, Karel Bořuta, Milan Passinger, Ing. Robert Beneš, Ing. Martin Čechál

Z: primátor

T: 29. 1. 2015

33/2

Ing. Tomáš Dostal

Ve městě jsou „černé“ výlepy a různě vyvěšené bannery – žádá, aby město zasáhlo. Podnikatelé si stěžují, že za svou reklamu musí platit a některým je trpěno vyvěšování bez patřičného povolení. Žádá písemnou odpověď.

Tato problematika je opakovaně řešena, na posledním jednání v říjnu 2014 bylo domluveno:

Pokud jsou reklamy v ulicích města umístěny bez patřičného povolení, je páchán přestupek a tyto poutače budou odstraněny strážníky MP. Je však nutné připravit materiál ve věci nepovolených reklam s vymezením lokalit, typu reklamních médií a určením příslušného správního orgánu.

Na jednání bylo dohodnuto následující:

A) Řešení nepovolených reklam a poutačů.

  1. Pokud jsou umístěny na majetku města – kontrolu provádí Městská policie a Odbor ekonomiky. Tato činnost funguje bez problémů.
  2. Pokud se zjistí nedostatek, Městská policie podá na odd. ochrany životního prostředí a památkové péče, odboru STAV ohlášení problému s příslušnou dokumentací přestupku a totéž na Odbor ekonomiky.

B) Nepovolené reklamy a poutače, které jsou umístěny jinde než na majetku města – stejné řešení.

C) Oddělení právní odboru VNITŘ provede možnost regulace některých typů reklam prostřednictvím vydání nařízení o regulaci reklamy v přenesené působnosti na základě zmocnění v zákoně č. 40/199 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na to pak i nezbytnou úpravu příslušných částí OZV č. 3/2004 o čistotě a ochraně veřejné zeleně, která je v současné době platná a účinná a je možno podle ní postupovat.

D) V případě, že na reklamních poutačích avizovaná akce je již ukončena a tyto předměty nadále zůstávají na území města Přerova, Městská policie opět  předá zjištěný stav odd. ochrany životního prostředí a památkové péče, odboru STAV a na Odbor ekonomiky k příslušným sankcím.

E) Na pracovní schůzce bylo dohodnuto, že akce města a případné reklamní akce politických stran zůstávají bez regulace.

Odbor sociálních věcí a služeb: doplňující  informace -  byly řešeny i reklamní poutače na plotech základních a mateřských škol. Umístění je možné vždy po předchozím projednání s ředitelem dotčené školské organizace a při dlouhodobém umístění je sepisována smlouva. Pokud dojde k neoprávněnému využití plotu školy (cirkusy), ředitel zajistí odstranění a to výzvou vlastníka reklamy nebo prostřednictvím Městské policie. Ve školách a školských zařízeních dle § 32 školského zákona platí zákaz propagace politických stran a hnutí a toto omezení vztahujeme i na oplocení areálů škol. 

Mgr. Hrubá k problematice černého výlepu plakátů uvedla, že po uvedeném jednání zjišťovala možnosti regulace černého výlepu plakátů prostřednictvím nařízení vydaném obcí v přenesené působnosti podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Výsledek je ovšem po konzultaci s MV ČR takový, že je vhodnější regulovat nelegální plakátování prostřednictvím OZV. Stále tedy máme v platnosti OZV č. 3/2004 o čistotě a o ochraně veřejné zeleně, která tuto problematiku řeší. Do budoucna je nicméně vhodné tuto OZV aktualizovat (upřesnit terminologicky apod.).

Z: primátor ve spolupráci s příslušnými vedoucími odboru

T: 29. 1. 2015

34/2

Ing. Tomáš Dostal

Ulice Velká Dlážka – „přechod“, který je lidmi využíván k přecházení komunikace, ale není vyznačený jako přechod pro chodce, s ohledem na vzrostlou zeleň je nebezpečné – buď udělat přechod nebo přechodu zabránit.

Žádá písemnou odpověď.

Odbor správy majetku a komunálních služeb zajistil prostřednictvím správce komunikací (TSMP) odstranění dlažby a umístění 2 ks betonových váz jako překážku proti vstupu na vozovku. Jakmile to klimatické podmínky dovolí, bude v předmětném prostoru provedena výsadba keřů.

Z: Mgr. Vojtášek

T: 29. 1. 2015

35/2

Ing. Tomáš Dostal

Podchod Předmostí není správně odvodněn a vzniká námraza, je třeba řešit se správcem komunikace.

Splněno. Viz ikona souborupříloha č. 4

Z: P. Košutek ve spolupráci s Mgr. Vojtáškem

T: 29. 1. 2015

36/2

Marek Dostál

Dotaz, zda bude na náměstí silvestrovský program na náměstí.

Primátor uvedl, že silvestrovský program zrušen nebyl. V současné době se s ohledem na stížnosti připravuje vyhláška ohledně hluku nejen v centru města, ale i v Kozlovicích a jinde. Primátor byl svědkem mobilního měření hluku na náměstí v jeho kanceláři – 77 dB.

Viz též podnět 10/2

Bez dalších sdělení.

37/2

Marek Dostál

Přání do nového roku.

Bez dalších sdělení.

38/2

Miloslav Skládal

Dotaz se týká plánované revitalizace sídliště Trávník (v návaznosti na veřejné projednání).

  • Budova Chemoprojektu, jaký je plán s touto budovou (není součástí revitalizace)
  • Zásuvné podzemní kontejnery – p. Tužín o tom hovořil, dle jeho názoru je to dobrá cesta, zajišťující pořádek v lokalitě – zajímá jej názor na tuto záležitost

Primátor – tazatel byl kooptován do pracovní skupiny, takže veškeré informace bude mít průběžně k dispozici. V současné době zpracovává odbor správy majetku strategický materiál, jak naložit s nepotřebným majetkem města, a to i v souvislosti se strategickým plánem. Materiál má být dokončen do konce března a následně bude projednán.

Bez dalších sdělení.

39/2

Jakub Navařík

Komise pro otevřenou radnici – jedna z diskusí se vyhrotila až na nechutné výpady na jednoho člena rady, podobné reakce i na některé členy orgánů společností. Navrhuje, aby byly u takových osob zveřejněny profesní životopisy.

Závěr: Jedná se zřejmě o reakci na některou diskusi na některých z internetových novin. Naznačeným reakcím diskutujících nelze zabránit.

Bez dalších sdělení.

15.10.2015 13:04:45 | přečteno 457x | Iva Kohoutová

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 617153
Za den: 106433
Online návštěvníků: 2431
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load