Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015


 Jméno PodnětODPOVĚDNÁ OSOBA

1/3

Ing. Tomáš Dostal

Zvát na zasedání zastupitelstva všechny vedoucí odborů a ředitelů organizací.

Primátor – zvát vedoucí není povinnost ze zákona, bude bráno jako podnět při zpracování novely jednacího řádu.

Závěr: pracovat s podnětem při přípravě jednacího řádu.

Bez dalších sdělení.

2/3

Břetislav Passinger

Marek Dostál

Dotaz, kdy bude zvolen tajemník a kdo vykonává funkci tajemníka. Proč není někdo pověřen výkonem funkce.

Primátor uvedl, že se přihlásilo do výběrového řízení prozatím 5 uchazečů, je to otázka 4 – 5 týdnů. Ze zákona vykonává funkci tajemníka primátor.

K problematice se vyjádřil rovněž M. Dostál: Dle jeho informací bylo na post tajemníka 5 kandidátů, do druhého kola postoupili 2 kandidáti a následně již ani nezasedla celá výběrová komise, jen její část. Táže se, proč v druhém kole nezasedla celá komise.

Primátor – ve druhém kole již nezasedala celá komise, výběrové řízení bylo vedeno za účasti primátora, náměstka Měřínského (nejbližší pracovní kontakt) a za účasti s psychologa. Žádný z kandidátů nebyl vybrán. Doplňující informace náměstek Měřínský – celá výběrová komise se shodla na 2 postupujících s tím, že ve druhém kole budou vybírat již jen primátor a náměstek - nejbližší spolupracovníci. M. Dostál: Kdy bude nové výběrové řízení. Primátor uvedl, že k 31. 1. 2015 se přihlásilo do výběrového řízení prozatím 5 uchazečů, cca do konce února by měl být vybrán tajemník (pokud budou vhodní kandidáti). P. Hermély doplnil, že byl členem výběrové komise, která doporučila 2 kandidáty a dále doporučila, aby ve druhém kole pracovala již zúžená komise, která vybere vhodného uchazeče, jelikož se jedná o nejbližší spolupracovníky. Ing. Dostal: bylo by vhodné, aby i opozice byla zastoupena v této výběrové komisi.

Bez dalších sdělení.

3/3

Ludmila Tomaníková

Odpady – odpověď na interpelaci je dle jejího názoru nedostatečná. Navrhuje:

  • provést kontrolu systému nakládání s odpady (včetně placení za odpady) v ubytovnách
  • označit svozové nádoby pro občany a pro podnikatele, dbát, aby i podnikatelé měli dostatečný počet sběrových nádob. Otázka úklidu pozemků.
  • provést novelizaci vyhlášky, kterou zpracuje odbor ekonomiky ve spolupráci s odborem životního prostředí a ředitelem TSMPr

Požaduje účast ředitele TSMPr na každém jednání.

Primátor – návrh, aby se v průběhu příštího týdne sešel tým ve výše uvedeném složení (primátor, L. Tomaníková, zástupce OE, zástupce životního prostředí, TSMPr), který by projednal tyto záležitosti.

L. Tomaníková – souhlas s navrhovaným řešením. 

Závěr: Svolat jednání v uvedené záležitosti.

Jednání se uskutečnilo 9. 2. 2015.

Z: primátor

T: 14. 2. 2015

4/3

Marek Dostal

Plnění úkolů z rady – v materiálu dle jeho názoru nejsou uvedeny všechny úkoly.

Primátor – jsou to informace o usneseních, v nichž byly uvedeny konkrétní termíny. Usnesení jsou kompletně publikována na webových stránkách.

Bez dalších sdělení.

5/3

Břetislav Passinger

Připomínka k času konání zastupitelstva – z minulého zasedání má pocit, že není důstojné konání zasedání do nočních hodin.

Primátor uvedl, že tato připomínka bude řešena v rámci novely jednacího řádu.

Adin Vyhlídka uvedl, že od 16 hodin začíná zastupitelstvo kvůli možné účasti občanů, pokud se nebude jednání protahovat, nebude trvat do noci.

Josef Nekl – zasedání od 16 hodin dle jeho názoru není efektivní, proto předal všem zastupitelům informaci o tom, jak zasedají zastupitelstva v jiných městech. V mnoha městech je vyčleněn čas pro interpelace občanů, kdy mohou vystoupit v jiných záležitostech, než které jsou v programu – opatření, aby nemuseli občané čekat až do závěru zasedání.

František Porč – přiklání se k názoru pana Vyhlídky. Začátek jednání by rozhodně neměl být dříve než od 15 hodin.

Závěr: pracovat s podnětem při přípravě jednacího řádu.

Bez dalších sdělení.

6/3

Občanka Slivková

Předání petice proti odvolání ředitelky Věry Václavíčkové. Poskytla další informace o petičním výboru. Petice 822 podpisů (podepsáno v čase od 13. do 30. ledna 2015). Přečetla text petice, žádající podporu ředitelky, včetně důvodů. 

Petice byla předána veřejně primátorovi, který ji předal k řešení Z. Daňkovi.

Závěr: petice bude projednána v souladu s vnitřním předpisem 2/2006 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Viz příloha 2 a 6

ikona souboruPříloha č.2

ikona souboruPříloha č.6

Z: primátor ve spolupráci s příslušným náměstkem a odbory magistrátu

T: 02/2015

7/3

Diskuse k problematice základní  školy v Předmostí. Různé názory ze strany občanů, zastupitelů, zaměstnanců, rodičů. Vystupující hovořili na podporu ředitelky, obhajovali její práci, vyjadřovali se pro její odvolání, vystupovali k prováděným kontrolám ve škole ze strany magistrátu i školské inspekce, vyjadřovali se k přijatému usnesení rady 136/7/7/2015 (usnesení k zpochybnění usnesení nebylo schváleno).

Podrobně je diskuse uvedena  v zápise.

Bez dalších sdělení.

8/3

Petra Trlidová

Otevřený dopis primátorovi, radě a zastupitelstvu. Dopis je obhajobou činnosti ředitelky, respektive spolupráce týmu ve škole. Pod dopisem jsou podepsáni zaměstnanci, kteří žádají o podporu ředitelky. K otevřenému dopisu jsou připojeny podpisy zaměstnanců – předáno primátorovi, který jej dále předal k řešení magistrátním úředníkům.

Závěr: otevřený dopis bude projednán a připravena odpověď.

Viz příloha 3 a 5.

ikona souboruPříloha č.3

ikona souboruPříloha č.5

Z: primátor ve spolupráci s příslušným náměstkem a odbory magistrátu

T: 02/2015

9/3

Michal Zácha

Obsazení redakční rady – jmenování člena za ODS bylo radou zamítnuto, přes to, že bylo deklarováno poměrné zastoupení, otevřená radnice a opozice je rovnocenný partner.

P. Hermély uvedl, že nezávislí také nemají svého zástupce b redakční radě.

Bez dalších sdělení.

10/3

Michal Zácha

Dopis ministrovi – průtah – před volbami byl průpich zpochybňován a bylo uváděno, že není potřeba. Nyní rada uložila primátorovi zaslat dopis Ministerstvu dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR, že město Přerov nadále trvá na vybudování průtahu městem. V takových a jiných důležitých věcech ( doprava, školství atd.) by město mělo držet názor.

V této souvislosti vystoupil občan Skládal s dotazem, zda již byla zpracována studie na prověření přínosu průpichu pro město tak, jak je uvedeno v Plánu pro Přerov.

Ing. Arch. Horký – nutno rozlišovat průpich a průtah, studie zpracována prozatím není.

Ing. Vrána – informoval o vývoji situace, jsou vyčleněny finanční prostředky na realizaci průtahu, město musí tuto záležitost řešit. Doplňující informace Ing. Tužín –  záměr na otevření projektu městská ulice, městská třída, který by mohl řešit tento brownfield.

Bez dalších sdělení.

11/3

Ludmila Tomaníková

K materiálu rozpočtové opatření - kdy dostaneme dotaci na asistenta prevence kriminality a zda máme částku na finanční spoluúčast, zda půjde na vrub Městské policie. Zda je dotace potvrzena a zda máme zajištěno předfinancování.

J. Kohout – dotace je předjednána, způsob financování je následující: koncem měsíce byl projekt odeslán na kraj, nyní se dolaďují formální záležitosti projektu, do konce února se odešle projekt na ministerstvo vnitra a v březnu by mělo být rozhodnuto – finance by měly být poukázány městu zhruba  v květnu, červnu.

O. Sedláčková – předfinancování bude zajištěno z předpokládaného přebytku hospodaření 2014.

P. Dvorský – podpora projektu.

Bez dalších sdělení.

12/3

Občan Obadálek

Vystoupení ke grantovému programu.  Vystoupení ve smyslu, zda  půjdou peníze opět někomu do kapsy.

Ing. Vrána – pokud má důvodné podezření, že peníze šly někomu do kapes, tam ať mluví otevřeně a pokud má opravdu podezření, ať dá trestní oznámení.

Občan Obadálek v dalším vystoupení hovořil o záležitostech, které nesouvisí s grantovým programem (zimní stadion, domov důchodců).

Od jeho vystoupení se distancoval Petr Štěpánek, starosta SDH s tím, že vystoupení nebylo prohlášením sboru a jednalo se o formulaci myšlenek dotyčné osoby, jako občana, nikoliv jako zástupce sboru.

Viz ikona souborupříloha č.1

Bez dalších sdělení.

13/3

Občan Navařík

Dotaz, jak budou projednávány grantové žádosti.

Primátor – žádosti budou projednány v příslušných výborech a komisích.

Bez dalších sdělení.

14/3

Josef Nekl

Dotaz, zda by nemělo být ve zřizovací listině Technických služeb města Přerova  kromě nakládání s nebezpečným odpadem uvedeno i nakládání se směsným komunálním odpadem.

Ředitel Koněvalík uvedl, že TSMPr má na všechny činnosti živnostenské listy.

Dále se vrátil k požadavku  na poskytnutí informací o členech dozorčí rady (odbornost), v orgánech není zastoupen žádný opoziční zastupitel.

Ing. Šlechta – uvedl, že hospodářský výbor se bude rovněž zabývat kontrolou této organizace.

R. Pospíšilík informoval, že za ně je do dozorčí rady jmenována paní Švestková – odpovídající profese, auditorka, ekonomka.

Bez dalších sdělení.

15/3

Břetislav Passinger

Místní části – ve volbách do místních výborů byla malá účast, důvodem byla nedostatečná propagace.

R. Pospíšilík, B. Střelec – dementovali toto tvrzení, všichni občané v místních částech byli informováni, a to několika způsoby – dopisy do schránek, hlášení rozhlasu, vývěsky, média, webové stránky… Např. v Čekyni se zúčastnilo 3x tolik voličů jako před 4 lety. Totéž potvrdil p. Hermély.

H. Netopilová – v Předmostí vidí rezervy, byla jen 5% účast (zajištění účasti v domě s pečovatelskou službou).

Bez dalších sdělení.

16/3

Ludmila Tomaníková

V únoru končí funkční období  radám škol – zatím neobdrželi požadavek na návrh kandidátů školských rad.

Mgr. Pospíšilová – rada se bude radami škol zabývat v únoru, k nominaci kandidátů byli vyzváni zástupci koaličních klubů. Náměstek Navrátil doplnil, že byli vyzváni jen koaliční zastupitelé.

M. Zácha - mrzí ho, že školské rady budou obsazovány jen členy koalice.

Bez dalších sdělení.

17/3

Ludmila Tomaníková

Jak bude zastupitelstvo projednávat majetkové záležitosti, když komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty bude jedenkrát jednat o majetku, jedenkrát o bytech. Jak bude připravovat materiály do zastupitelstva? Bude i zastupitelstvo projednávat majetkové záležitosti jednou za dvě zasedání?

Primátor – materiály budou předkládány podle toho, jak budou projednávány  a doporučovány radou.

Bez dalších sdělení.

18/3

Michal Zácha

Rozdělení kompetencí náměstkům  – není spokojen s odpovědí na podnět č. 1/2 z minulého zasedání zastupitelstva. Dle jeho názoru mělo být projednáno avizované upřesnění již na dnešním zasedání.

Primátor – je účelově zaměňován úkol a kompetence. Jak bylo uvedeno, bude dořešeno na příštím zasedání zastupitelstva. 

Bez dalších sdělení.

19/3

Michal Zácha

Podnět – zastupitelstvo je plánováno na 13. 7. – navrhuje zvážit tento termín z důvodu prázdnin (usnášeníschopnost)

Bez dalších sdělení.

20/3

Michal Zácha

Jednací řád zastupitelstva – problematika využívání soukromých notebooků v návaznosti na licenční podmínky pořizovaného software.

Uvedl, že za minulé koalice bylo tvrzeno, že nelze používat osobní notebook. Prostě, že to naráží na nějaké licence a že to prostě nejde. Prostě ho nyní zaráží, že najednou to jde?! Jak je to možné? Nyní má již svůj soukromý počítač a materiály dostává bez problémů. To je to, co chce vysvětlit a dostat písemně.

J. Kohout – informoval ve věci licenční politiky, kdy lze řešit licence i na soukromých počítačích

Závěr: pracovat s podnětem při přípravě jednacího řádu (spolupráce s informatiky). Písemnou odpověď na dotaz připraví Mgr. Karola.

Mgr. Petr Karola:

Koncept elektronizace jednání ZM formou vybavení jednotlivých členů ZM výpočetní technikou se prosadil již v roce 2006. V minulém volebním období,  dne 15.11.2010 Zastupitelstvo města Přerova schválilo svým usnesením č. 12/1/9/2010 záměr zakoupit 35 ks pracovních notebooků pro členy Zastupitelstva města Přerova a uložilo Radě města Přerova zrealizovat tuto veřejnou zakázku.

20. prosince 2010 bylo Radou schváleno usnesení č. 151/3/8/2010, kdy Rada města Přerova po projednání rozhodla v souladu se schválenou výzvou o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky "Pracovní notebooky pro členy Zastupitelstva města Přerova" a schválila uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerovem a společností ComIT services, s.r.o., IČ: 276 77 397, se sídlem Jarošova 1236/1, 669 02  Znojmo. Celková nabídková cena včetně DPH činí částku 735.725,-- Kč. 

V r.2011 byl zpracován materiál do RM ohledně distribuce aplikace „Předlohy“, viz příloha a dne 19. ledna 2011 usnesením č. 207/4/8/2011 Rada města Přerova po projednání schválila variantu I dle důvodové zprávy.

Odd. ICT tehdy doporučilo instalovat sw „Předlohy“ výhradně na notebooky, které spadají pod správu odd. ICT (ve vlastnictví SMP), zejména z důvodu nutnosti chránit osobní údaje a výslovně i z bezpečnostních důvodů, protože nemohlo nijak ovlivnit, a tedy ani zodpovídat za to, co mají zastupitelé instalováno na soukromých NTB a co tedy případně mohlo potenciálně ohrozit IT infrastrukturu MMPr.  Př.: jaký mají zastupitelé na svém soukromém NTB operační systém, zda vůbec používají antivir, firewall, případně jaké další rizikové utility, SW si  soukromě kdo instaluje. Při provozu na soukromém NTB jsme nebyli schopni a ani nyní nemůžeme zodpovídat za bez problémový chod  aplikace, v případě, že např. nebude mít zastupitel instalován kancelářský balík MS Office (minimálně se může se rozhazovat formátování), že nebude narušena integrita dat (osobních údajů) při jejich přenosu ze serveru MMPr apod.. Naše původní výhrady tedy stále platí.

Ustavující ZM rozhodlo 10.11.2014 usnesením  č. 12/1/11/2014, že ukládá Radě města zajistit, aby členové ZM, kteří o to požádají do 10.12.2014, mohli užívat notebooky, zejména pro zasílání předloh v elektronické podobě, což jsme s výše uvedenými výhradami splnili. Kancelář primátora na odd. ICT následně zaslala tabulku, kde bylo vyznačeno, kteří zastupitelé chtějí dostávat mat. písemné, kteří budou používat soukromý NTB, a kteří požádali o zápůjčku služebního NTB.

Výše uvedená argumentace byla ZM přijata a bylo nám sděleno, že otázka funkčnosti a minimalizace bezpečnostních rizik je problém zastupitelů používajících soukromý NTB. Za to, že přijdou na jednání ZM připraveni odpovídají tedy sami, stejně jako ti zastupitelé, kteří požadují předlohu v papírové podobě.

Viz též ikona souborupříloha č.4

Z: Mgr. Karola

T: 20. 2. 2015

21/3

Michal Zácha

Výstupy a usnesení rady a protipovodňová opatření. Kvituje přístup radnice k těmto záležitostem.

Bez dalších sdělení.

22/3

Michal Zácha

Střelba v baru Lumír. Mrzí jej, že nebyla svolána tisková konference, aby se zamezilo spekulacím.

Primátor – nebyl důvod svolávat konferenci a jitřit situaci, která byla emočně vypjatá. Primátor se v médiích vyjádřil a komentoval situaci. Do dnešního dne nebylo vzneseno obvinění vůči konkrétní osobě. Navíc primátor učinil preventivní opatření u Městské policie, aby bylo minimalizováno riziko podobné tragédie.

R. Pospíšilík uvedl, že Městská policii je nyní pod obrovským tlakem, měli bychom ji podpořit a vážit si její práce.

Bez dalších sdělení.

23/3

Ing. Petr Vrána

Vznáší - prostřednictvím předsedajícího - námitku na připomínky Marka Dostála,  požaduje věcnost.

Bez dalších sdělení.

24/3

Občan Navařík

Názor, že vyšší účast občanů na zasedání zastupitelstva není díky tomu, že se koná v Městském domě, ale proto, že lidi zajímá některý bod projednávaného  programu (dnes škola). Po projednání převážná většina lidí odešla.

Bez dalších sdělení.

25/3

Občan Navařík

Technické problémy – jednání se prodlužuje i prodlevou v zapínání mikrofonů. Pokud by se uvažovalo o lepším technickém vybavení, mohlo by se jednání zkrátit.

K tomu J. Kohout uvedl, že technika je stejná jako v klubu Teplo a rovněž fungování techniky je stejné jako v minulosti. Čas jednání – i přes velmi dlouhou diskusi k problematice školy se končí zhruba ve stejném čase jako obvykle.

Bez dalších sdělení.

26/3

Občan Navařík

Náměty pro jednání komise pro otevřenou radnici – navrhuje, aby byly zveřejněny životopisy zástupců města v dozorčích radách. Primátor – pokud budou členové orgánů souhlasit, je možné to udělat. Ing. Vrána - projedná záležitosti životopisů a následně by byla zveřejněna základní informace u jednotlivých členů.

V obou společnostech bylo projednáno a po zpracování bude vyvěšeno na stránkách. Po realizaci budou zastupitelé informováni.

Z: Ing. Vrána

T: 02/2015

27/3

Občan Navařík

Komise, výbory – zda se počítá, že budou mít svou e-mailovou adresu pro komunikaci s občany.

R. Šlechta uvedl, že může hovořit jen za dva výbory, dohodli se na společné adrese, předpokládá, že to takto udělají i ostatní komise a výbory.

Bez dalších sdělení.

28/3

František Porč

Reakce na dnešní jednání zastupitelstva – bude vnímáno velmi špatně jako to minulé, a to zejména díky dnešní opozici.

Bez dalších sdělení.

29/3

Občan Skládal

Dotaz ohledně hospodaření města za loňský rok. Zda je pravda, že přebytek hospodaření je cca 100 mil. Kč. Pokud ano, tak jak s tímto přebytkem město naloží.

O. Sedláčková – ano, přebytek činí cca 100 mil. Kč, závěrečný účet bude schvalován v dubnu (po projednání rozborů bude upřesněno)

Bez dalších sdělení.

19.10.2015 15:02:39 | přečteno 471x | Iva Kohoutová

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 617153
Za den: 106433
Online návštěvníků: 2431
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load