Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015


 Jméno Podnět ODPOVĚDNÁ OSOBA

1/4

Občan Skládal

K usnesení 180/9/6/2015 - veřejná zakázka – cyklostezka P FB. Při jednání rady   P. Vrána navrhl doplnit do seznamu firem firmu PSS, která figuruje v kauze stíhaných politiků a  magistrátních úředníků. Všichni radní souhlasili.  Dotaz na p. Vránu – zda je mu toto známo. Dále uvedl informaci z předvolební kampaně, kdy na objektu ve vlastnictví PSS visel banner SPP. Dle jeho názoru se měli členové SPP zdržet hlasování z důvodu podjatosti.

P. Vrána – PSS je jedna z největších firem na Přerovsku, zaměstnává přerovské lidi, neexistuje žádné soudní rozhodnutí proti této firmě, seznam firem byl rozšířen o 2 firmy. V. Puchalský – dle zákona o veřejných zakázkách nelze firmy diskriminovat. J. Kohout – snaha dehonestovat radu, z procesu výběrového řízení vyjde nejvhodnější nabídka. Čím více firem se VŘ zúčastní, tím lze dosáhnout nižší ceny. H. Netopilová – neúčastnila se jednání rady, hlasovala by podle svého svědomí, nevidí důvod pro diskriminaci firem.  J. Horký – navrhoval k doplnění firmu KKS ze Zlína, VŘ je však otevřené, může se přihlásit každý, není pro diskriminaci.   

Bez dalších sdělení.

2/4

Břetislav Passinger

Příprava využití Strojaře. Vystoupení k čtvrtečnímu semináři pro veřejnost, slabá účast – 4 občané, několik členů KSČM a z koalice pouze J. Horký,  Do konce března má dojít dle jeho názoru k rozhodnutí o dalším osudu Strojaře. Požaduje písemnou odpověď – pokud bude budova Strojaře převedena  na město, kolik budou stát úpravy a opravy, nákladovost provozu a nájem.

V. Puchalský – B. Passinger nebyl přítomen v neděli, kdy byly prezentovány produkty semináře. J. Kohout – rovněž se zúčastnil v neděli, při zadání byl přítomen J. Horký, který prezentoval zadání, včetně informace o výsledcích ankety. J. Horký – ve čtvrtek bylo cílem zajistit pro studenty co nejvíce podkladů a informací, včetně námětů od občanů. Cílem workshopu nebylo vypracovat projekt, ale zpracovat náměty, jak lze objekt využít. Materiál na ministerstvo dopravy bude doručeno v termínu. Zbytek napíše do písemné odpovědi. 

Viz příloha 3 a 4.

ikona souboruPříloha č.3

ikona souboruPříloha č.4

Z: J. Horký

T: 27. 3. 2015

3/4

Břetislav Passinger

Parkoviště Trávník – odmítají bydlet na parkovišti. Požaduje, aby byla v lokalitě ponechána zeleň, navrhuje realizovat po vzoru jiných měst podzemní garáže. J. Horký – cca třetina občanů požaduje zvýšení počtu parkovacích míst. Bude dále projednáváno a řešeno.

Bez dalších sdělení.

4/4

Břetislav Passinger

Tibetská vlajka – nesouhlasí s jejím vyvěšením.

Bez dalších sdělení.

5/4

Michal Zácha

Bohumil Procházka

Připomínky k dodržování programu, souběžná diskuse k několika bodům je pro přítomné občany nesrozumitelná.

Bez dalších sdělení.

6/4

Marek Dostál

K usnesení č.  241/10/8/2015 – k projednávané stížnosti rodičů na postup vyřízení, resp. nevyřízení petice a k usnesení č. 243/10/8/2015-  jmenování zástupců zřizovatele do školských rad. Několikrát byl navštívit tuto základní školu, shrnul dění na škole – inspekce proběhla bez účasti Přerovanů v inspekční skupině. Bylo provedeno 21 hospitací, ve 4. A cca 5-6 krát. K závěru  inspekce proběhlo dvouhodinové ústní projednání, na které byl pozván náměstek a vedoucí odboru, kteří se nezúčastnili. Dotaz – proč nenavštívil náměstek toto projednání.

J. Kohout – on, jako radní ještě nebyl seznámen s výsledky inspekce. Udivuje ho, že opozice má více informací, než koalice. Náměstek T. Navrátil – nedostal pozvánku, za pět minut půl jedné mu bylo telefonicky sděleno, že od 13 hodin se koná toto seznámení a zároveň ve stejném termínu se konala rada.

Bez dalších sdělení.

7/4

Josef Nekl

TSMPr – v dozorčí radě nejsou zástupci opozice, v usnesení rady ani v jiných dokumentech nenašel informace k následujícím dotazům o organizačních změnách připravovaných 1.5.2015:

  1. Bude zrušena funkce ředitele a na jeho místo bude jmenován B. Střelec –jednatel TSMPr, s platem ředitele a bez výběrového řízení? Všichni předcházející jednatelé měli prostor ke své práci (ale ne sekretariát, automobil, plat ředitele).
  2. Zda již o odměnách jednatele od 1. 5. 2015valná hromada jednala.
  3. Žádá, aby odpovědi  - pokud nebude odpovězeno na místě, byly podepsány primátorem.

Primátor – RM ve funkci valné hromady se musí řídit platným zákonem, kontrolním orgánem je dozorčí rada. Rada jednatele neřídí.

B. Střelec – rekapitulace faktů, 3 měsíce se zabýval fingováním a procesy v TSMPr. Na webu jsou uvedeny životopisy nejen jednatele, ale i dalších členů orgánů společnosti. Nejmenoval se do pozice ředitele, udělal reorganizaci k 1. 6. – nabídl stávajícímu řediteli Koněvalíkovi a náměstkyni Švadlenkové, aby se dále účastnili na vedení společnosti. Jednatel se bude s ostatními členy přímo účastnit na řízení společnosti (proto dal výpověď ve svém dosavadní zaměstnání). Jeho příchodem se nezvýší mzdové náklady ani se nebude kupovat nové auto.

M. Zácha – zrekapituloval připravované personální obsazení.  B. Střelec potvrdil,, že  zůstane Ing. Koněvalík jako provozní náměstek, Ing. Švadlenková bude na pozici zaměřené na dotace a kontroling, dojde ke změně ve struktuře oddělení/úseků.

Bez dalších sdělení.

8/4

Michal Symerský

K usnesení 193/9/7/2015 – aplikace inflační doložky v městských bytech.

Žádá o odpověď, kolik smluv je s inflační doložkou a kolik smluv bez tohoto nástroje, a jak nájmy ze smluv bez inflační doložky budou upraveny.

Z. Vojtášek – jedná se o navýšení celkem u 725 bytů, a to:

- o 18 hal. na metr čtvereční u bytů se se sníženou kvalitou, 

- o 20 hal. na metr čtvereční u ostatních bytů.

U smluv, které inflační doložku nemají, musí být řešeno koncepčně, nelze nyní nájem zvyšovat.

Bez dalších sdělení.

9/4

Jiří Kohout

Miloslav Skládal

K materiálu RO - k opakovaně deklarovanému přebytku rozpočtu ve výši 300 mil. Kč ze strany ČSSD. Nejedná se o přebytek,  je třeba interpretovat informace korektně.

M. Skládal uvedl, že na minulém zasedání položil otázku, jaký je přebytek rozpočtu a získal odpověď od paní Sedláčkové, z níž ve svých sděleních vychází.  Pan Kohout ho pomlouvá – nejen v této souvislosti, že je demagog.  Citace z textu – dotazy na pana Kohouta. Odmítavá reakce J. Kohouta.

Bez dalších sdělení.

10/4

Michal Zácha

K materiálu RO

Žádá o vysvětlení částek na notebooky a tablety. Velmi vysoké ceny.

Žádá o vysvětlení ceny protipožárních dveří. Velmi vysoké ceny.

P. Měřínský – ceny nejsou konečné, bude se soutěžit. Doplňující informace Z. Vojtášek.

Viz ikona souborupříloha č. 2

Bez dalších sdělení.

11/4

Marek Dostál

K materiálu RO

Parkoviště Na Marku – výbor nedoporučil realizovat tuto investici, přesto se v přípravě pokračuje.  Primátor – výbor doporučil nezabývat se parkováním Na Marku z estetických důvodů, ovšem výboru nevadí parkování na Horním náměstí a na jiných místech. Uvedl, že Na Marku se s parkováním počítalo.

Oprava bytu po zemřelé ve výši 92 tis. Kč – Denisova ulice.

Dodávka -  switche. Informace doplnil P. Karola.

Kniha Krvavá noc na Švédských šancích  - česko - německý překlad. Informace o připravované knize k 70. Výročí tragédie doplnila D. Novotná.

Bez dalších sdělení.

12/4

Richard Šlechta

K materiálu RO

Zastupitelé mají společný cíl – šetřit. Proto by se kontrolní výbor mohl zabývat podmínkami výběrového řízení, zadanými parametry a kvalifikačními parametry apod.

Bez dalších sdělení.

13/4

Ludmila Tomaníková

Žádá přehled organizací, v nichž město Přerov zůstalo, včetně částky na poplatky.

Viz ikona souborupříloha č. 1

Z: D. Novotná

T: 27. 3. 2015

14/4

Ludmila Tomaníková

Město v minulosti  koupilo 4 byty v Bayerově ulici, jedná se o byty zvláštního určení. Dotaz, zda jsou obsazeny a pokud ano, zda jsou obsazeny občany města.
R. Pospíšilová – 2 byty obsazeny jsou, 2 volné, ale jedná se se zájemci. Informaci doplní písemně.

Informace Mgr. Romany Pospíšilové: Statutární město Přerov je vlastníkem čtyř bezbariérových bytových jednotek na uvedené adrese na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 351/9/3/2011 ze dne 12. prosince 2011 a následného zápisu do katastru nemovitostí.  Aktuálně jsou dva byty (byt č. 735/2 - 3+kk, byt č. 735/4 - 2+kk) obsazeny. Trvalé bydliště nájemců je Přerov, Bayerova 5. Jejich původní trvalé bydliště byly obce Jítrava a Křenovice. Uzavření nájemní smlouvy k oběma těmto bytům s uvedenými nájemci bylo doporučeno příslušnou komisí a Radou města Přerova. (Byt č. 735/2 obývá partnerský pár, kdy pán z tohoto páru měl trvalý pobyt v Přerově již před nastěhováním do předmětného bytu. Byt č. 735/4 obývá paní, která se dlouhodobě angažovala v Přerově.) Další dva byty  (byt č. 735/1 – 1 + kk, byt č. 735/3 – 2 + kk) jsou volné. Odbor v současné době jedná se čtyřmi vážnými zájemci o poskytnutí těchto bytů, všichni jsou občany města Přerova. Předpokládané projednání uzavření nájemních smluv v komisi a Radě města Přerova je duben 2015.

Z: R. Pospíšilová

T: 27. 3. 2015

15/4

Petr Kouba

Byl osloven rektorem VŠLg s žádostí o přečtení dopisu, kterým rektor Barančík seznamuje zastupitele s úspěchy VŠLG, se získaným oceněním.

Bez dalších sdělení.

16/4

Břetislav Passinger

Doplnění informace ohledně lávky u tenisu. Bourání mělo být realizováno  v rámci plánované srážky – s ohledem na přesun termínu do září neodsouhlasila Precheza ani teplárna pozdější termín srážky.

Primátor uvedl, že v současné době probíhá zjišťování na ÚHOSu, o výsledku šetření ÚHOSu budou zastupitelé informováni.

Bez dalších sdělení.

17/4

Petr Kouba

Připomínka ke způsobu vyjadřování náměstka Měřínského. P. Měřínský nesouhlasná reakce. R. Šlechta žádá, aby P. Kouba přestal s útoky na náměstka Měřínského a doporučuje opozici  navrhovat systémová opatření. M. Dostál uvedl, že  není pravda, že opozice jen kritizuje, snaží se pracovat ve výborech, ale problém je, že výstupy z výborů jsou „shazovány“. Opozice se snaží pracovat ve prospěch města. J. Kohout uvedl, že  i oni v minulosti  pracovali v opozici, rozhodovat se bude na konci volebního období.

Bez dalších sdělení.

18/4

Petr Kouba

Helena Netopilová

Pozitivní hodnocení vyvěšení tibetské vlajky.

Bez dalších sdělení.

19/4

Michal Zácha

Dotaz ke Strojaři. Strojař – dle jeho názoru do konce března máme ministerstvu obrany sdělit záměr na další využití objektu. Kdy bude o tomto rozhodovat zastupitelstvo.  Primátor – jednání na ministerstvu proběhne po projednání na dubnovém zastupitelstvu. J. Horký doplnil, že termín jednání na ministerstvu je stanoven na 14. dubna, dne 13. 4. 2015 bude na zasedání zastupitelstva projednán komplexní materiál..

Bez dalších sdělení.

20/4

Michal Zácha

Na jednatele TSMPr. B. Střelce – jarní úklid města. Považuje za nutné zaměřit se na úklid, po zimě ve městě nepořádek. B. Střelec – TSMPr postupně provádí úklid.

21/4

Bohumír Střelec

Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Shrnutí zákonné povinnosti, informace k nově zavedenému systému, který se bude nadále zlepšovat. Na stránkách TSMPr budou vyvěšeny termíny svozu, v místních částech budou k propagaci využity  i  letáky. Žádá podporu zastupitelů směrem k veřejnosti.  J. Nekl – podporuje B. Střelce v této problematice, převzal si hnědou popelnici a třídí. Informoval o důležitosti třídění a připomněl své poslanecké aktivity v rámci třídění odpadů a životního prostředí vůbec.

J. Venský -  proč nedávají TSMPr tyto popelnice a možnost zapojit se např.  stravovnám a firmám apod. Určitě mají více biologicky rozložitelného odpadu než občani.  B.  Střelec – město dostalo dotaci na svoz BRKO - dotace má pevně stanovené podmínky, takže nyní může být realizována  pouze nekomerční část. Probíhají jednání, aby se svážely zbytky ze školních kuchyní škol.  Nyní probíhá první část projektu, svoz a zpracování BRKO se bude postupně rozšiřovat.

Bez dalších sdělení.

22/4

Bohuslav Přidal

K získávání informací ohledně dění na  základní škole  Předmostí -  k dříve uvedené poznámce o informovanosti opozičních zastupitelů v této věci. Informoval o mailu, který mu byl koncem roku doručen ve věci řešení stížnosti školní inspekcí. Tento mail obdržela i H. Netopilová. Jde tedy o komunikaci, paní zastupitelka mohla svým kolegům informace poskytnout. H. Netopilová reagovala, že neví, o jaký mail jde, není si jista, zda veřejným čtením mailu není porušováno listovní tajemství. M. Dostál – považuje tedy H. Netopilová nahrávání bez vědomí zúčastněných lidí za slušné.

Viz též podnět 6/4.

Bez dalších sdělení.

23/4

Vladimír Puchalský

Primátor opakovaně zdůraznil,  že bod „různé“  programu by neměl být arénou pro vyřizování osobních účtů a invektiv.

Bez dalších sdělení.

24/4

Bohuslav Přidal

Vyjádření k městskému plesu a jeho prezentaci v médiích. K svému vyjádření o vztahu k plesům obecně promluvil primátor. Se svým názorem na kvalitu programu vystoupil i občan R. Navařík. V této souvislosti P. Vrána  nabídl  možnost spolupráce na  programu plesu ANO.

Bez dalších sdělení.

25/4

František Hudeček

Informace k vyvěšení tibetské vlajky v kontextu činnosti Prechezy v Číně a vztahů s Čínou. Chtěl by navrhnout, aby zastupitelé zvrátili rozhodnutí a odhlasovali opačný závěr, že se vlajka vyvěšovat nebude.

Viz též podněty 4/4 a 18/4.

Bez dalších sdělení.

26/4

Radek Navařík

ANO od výsledku voleb vytrvale mlčí. P. Vrána - ANO má 3 náměstky a ti zde vedou debatu.

Bez dalších sdělení.

27/4

Vladimír Puchalský

Informace o ukončeném VŘ na tajemníka, tajemníkem magistrátu bude jmenován Mgr. Petr Mlčoch, od 1. 4. 2015.

Bez dalších sdělení.

28/4

Miloslav Skládal

k projektu Přerovský rádce.  Zpochybnil ve svém vystoupení tento projekt s tím, že k petici s 800 podpisy nevěnují pozornost, ale naopak – posílají do školy opakovaně kontroly a inspekce. Když byla loni petice 1700 lidí za obnovení úřadovny policie na nádraží – spolu s policií ČR koalice „smetla“ požadavek ze stolu a budou řešit situaci v lokalitě romskými policisty.

Vyjádří-li se množství lidí, tomu nevěnují pozornost, ale anonymy se zabývají – např. bourání mostu.

J. Kohout – asistenti prevence kriminality vůbec nesouvisí s policií ČR, nechápe, proč P ČR nechce zpět na nádraží. Primátor doplnil, že P ČR uvedla, že volí jinou formu, policisté se budou pohybovat hlavně v terénu, v prostoru vyloučených lokalit – což se i dle jeho zjištění děje…

Bez dalších sdělení.

29/4

Josef. Venský

Vyjádřil se k tomu, jak zastupitelé hlasovali k pokutám v souvislosti s nedodržením podmínek dotací, nezdá se mu přístup k těm, kteří něco nedostavěli ve srovnání s přístupem k těm, kteří pouze nedodali kolaudační zprávu.  P. Měřínský uvedl, že v obou případech zastupitelstvo rozhodlo, že se neuzavře dodatek.

Bez dalších sdělení.

30/4

Jan Horký

Pozvánka na náměstí Svobody – ve středu 11. 3. 2015 od 16. 30 budou mít občané možnost vyjádřit svůj názory k dalšímu osudu parku, je  možnost přihlásit se do grantu Nadace proměny.

Bez dalších sdělení.

31/4

Michal Zácha

Bylo tady řečeno panem radním, že máme nadstav na magistrátu a nadstandardní mzdy. Z toho mi vyplývá, skutečně se chystá nějaká změna organizační struktury? Pokud tomu tak je, tak stačí písemná odpověď a jestli by ta představa mohla být nám zastupitelům klidně písemně představena.

Informace primátora: dne 1. 4. 2015 nastupuje na magistrát tajemník, který se zcela jistě podrobně seznámí se strukturou magistrátu, provede analýzu a případně navrhne radě další změny v organizační struktuře. Na radě dne 12. 3. 2015 byla schválena změna (reorganizace) organizační struktury – byly vytvořeny nové odbory: Kancelář tajemníka a Odbor řízení projektů a investic.

Z: primátor

T: 27.3.2015

19.10.2015 15:34:03 | přečteno 1318x | Iva Kohoutová

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49964753
Za týden: 550362
Za den: 76106
Online návštěvníků: 1623
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load