Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 26. června 2018 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský

Termín: 13.07.2018

 Bod Podnět ODPOVĚDNÁ OSOBA 

1/40

Bohuslav Přidal

K usnesení 3950/94/8/2018, kterým rada vzala na vědomí výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4 a uložila připravit nové vyhlášení a dále k usnesení 3963/95/3/2018, kterým výše uvedené usnesení revokovala a jmenovala ředitele školy. Dotázal se, co bylo důvodem, že 9 radních, kteří hlasovali pro nové konkurzní řízení, změnilo během týdne naprosto názor a dneska je vše opačně. T. Navrátil informoval o jednáních, která po radě vedl se zástupci ředitele této školy, debatovali nad situací, která ve škole panuje, o příslibu podpory z jejich strany… B. Přidal ve svém dalším vystoupení vyslovil své názory k průběhu řízení. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

2/40

Marek Dostál

Náklady na zpracování analýzy GDPR. Sdělil, že byl upozorněn na článek na webu, z něhož plyne, že město Přerov vynaložilo na problematiku spojenou s GDPR v porovnání s jinými městy více finančních prostředků. Ve svém vystoupení se zmínil i o částkách. Dotazuje se, kolik finančních prostředků na posudky a analýzu ICT struktury město vydalo.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Bude poskytnuta písemná odpověď.

Viz ikona souboruPříloha 1

Z: P. Měřínský, P. Mlčoch

T: 13. 7. 2018

3/40

Bohuslav Přidal

Jako člen správní rady Nadačního fondu Přerov Cuijk sdělil, že spolupráce s Cuijkem pokračuje. Ve dnech 14. – 18. 6. byla 3 družstva První FC Viktoria Přerov na velkém turnaji v Cuijku. Třináctka získala první místo, čtrnáctka šesté místo, patnáctka páté místo. Uvedl, že to je ten správný přátelský vztah mezi městy. Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

4/40

Bohuslav Přidal

Informace, že Přerov má mistry České republiky ve vodním póle, obhájili titul, je to vynikající úspěch přerovského sportu. Sdělil, že je škoda, že se vyhlášení nezúčastnil žádný zástupce města. Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Poznámka: Přijetí úspěšného družstva vodního póla primátorem bylo připraveno na 27. 6. 2018 a také se v tomto termínu uskutečnilo. .

Bez dalších sdělení

5/40

Petr Kouba

Jiří Kohout

Tomáš Tužín

Zpráva ředitele Městské policie, problematika asistentů prevence kriminality. Všichni ji dostali po minulém zastupitelstvu do svých schránek. Vyjádřil své poděkování za práci oddělení prevence kriminality, pochválil městské strážníky za jejich terénní práci (jako příklad uvedl jejich práci v souvislosti s nefungujícími semafory a řízením dopravy). Ve zprávě ho zaujalo krátké zhodnocení práce asistentů prevence kriminality, sdělil, že tuto cestu považuje „za slepou uličku“ a nemělo by se v této věci dále pokračovat. Zdůvodnil to jednak problematickým monitoringem jejich činnosti, chybějícími kompetencemi, nutnosti navázanosti mentorů, nutnosti kontroly jejich práce, spíše negativního hodnocení jejich činnosti ze strany občanů, navzdory získaným dotacím vysokou cenou této služby… Vhodnější je podle něj, aby v problematických lokalitách pracovali strážníci, zmínil možnost využití služebny na nádraží. Některé činnosti by mohly být přeneseny na sociální terénní pracovníky, kteří by je - třeba kontrolu docházky dětí do školy - plnili docela dobře v tomto prostoru…

K problematice APK vystoupil v závěru jednání také J. Kohout. Ve svém vystoupení uvedl, že je tato služba velmi potřebná, aby město mohlo v klidu žít. Vyjádřil se jak k výkonu jejich práce, tak ke způsobu financování, hovořil o anketách, které v lokalitě opakovaně probíhají, o pocitu bezpečí v tomto prostoru… Přečetl pozitivně laděný dopis romské poradkyně k činnosti APK, hovořil o pozitivním hodnocení ze strany ministerstva vnitra i policie. K financování APK proběhla ještě další diskuse. K hodnocení činnosti Městské policie se negativně vyjádřil také T. Tužín. Kritizoval např. její přístup při ukládání pokut seniorům za jízdu po chodníku, k parkování, k nočnímu hluku, vybírání popelnic apod.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

6/40

Radek Pospíšilík

Dotaz k organizaci dopravy v průběhu realizace stavby průpichu. Dotazuje se, jak bude probíhat informovanost občanů ohledně dopravy, jestli bude nějaká spolupráce se státní nebo s dopravní policí atd. K situaci v dopravě se vyjádřil primátor, mimo jiné uvedl, že všechny objížďky a výjimky z provozu jsou publikovány na webu města, občan je dobře informován, jsou nasazováni strážníci v součinnosti s republikovou policií. Informace jsou v médiích. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

7/40

Radek Pospíšilík

Vyhodnocení  e-centre. Uvedl, že ještě když byl členem rady, bylo přislíbeno, že po roce bude provedeno vyhodnocení fungování společného nákupu příspěvkových organizací e-centre. Do dneška vyhodnocení není, požaduje tedy, aby na srpnovém nebo zářijovém zasedání zastupitelstva obdrželi hodnotící materiál, včetně uvedení úspor. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Bude poskytnuta písemná odpověď.

Viz ikona souboruPříloha 2

Z: P. Měřínský

T: 13. 7. 2018

8/40

Rudolf Neuls

Dotaz ke stavbě  - třída 17. listopadu. Dotázal se, zda rekonstrukce chodníku na straně, kde je Tesco, je hotová, jestli je stavba předaná, jestli tam byl stavební dozor, protože při vydatnějším dešti je tam vždycky „bazén“. I. Pinkasová odpověděla, že stavba ještě není předána, zatím probíhá. Předána by měla být řádově v horizontu dvou týdnů. Dozor tam samozřejmě je. Uvedla, že prověří situaci a problémy související se stavbou budou před převzetím stavby odstraněny. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Bez dalších sdělení

9/40

Petr Kouba

Petice – Palackého ulice. Ve svém příspěvku hovořil o petici proti zobousměrnění Palackého ulice, zmínil historii rekonstrukce a jejího zobousměrnění (tichý asfalt, městská autobusová doprava, IZS,  cyklisté…), které nastalo bez veřejné diskuse s občany. V současnosti je stále režim zkušebního provozu, město se nechová tak, že by to měl být jenom provoz zkušební, protože plánuje zastávku, vyčlenilo peníze na zastávku, namontovalo nový semafor, upravilo značení na silnici… Dotazuje se, co se změnilo, jestli jsou nějaké nové informace ohledně limitu hluku, emisí, respektive polétavého prachu, kdy se to bude vyhodnocovat a kdy se obyvatelé Palackého ulice dovědí, jestli je zobousměrnění navždy nebo se vrátí jednosměrný provoz. V závěru se znovu ptal, jak to vypadá se zkušebním provozem, kdy končí, jaké jsou limity hluku a limity emisí, co na to hygienická stanice Přerov a hygienická stanice Olomouckého kraje. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Bude poskytnuta písemná odpověď.

Všichni zastupitelé obdrželi na vědomí odpověď na petici občanů ul. Palackého se žádostí o zjednosměrnění ul. Palackého, zrušení zastávky MAD a zrušení příprav výstavby cyklostezky na ul. Palackého. Petice byla projednána a odpověď schválena na 96. Schůzi rady (usnesení 4001/96/10/2018).

Z: P. Košutek

T: 13. 7. 2018

10/40

Pavel Ježík

MV Dluhonice

K usnesení 1131/39/9/2018, kterým zastupitelstvo nesouhlasilo s technickým řešením mimoúrovňového křížení pro pěší, které je navrženo v projektové dokumentaci „Žst. Přerov – 2. stavba“ v lokalitě Dluhonice, ulice U rozvodny. Sdělil, že měl za to, že zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem obce a jeho slovo je závazné. Na minulém zastupitelstvu se usneslo, že nesouhlasí s navrženým řešením a že bude hledáno jiné řešení. Shodou okolností druhý den po zastupitelstvu bylo vyvěšeno na úřední desce územní rozhodnutí. Domníval se, že magistrát naplní toto usnesení a podá v zákonné lhůtě odvolání proti tomuto vydání územního rozhodnutí, kde je rozpor, se kterým zastupitelstvo nesouhlasí. Dnes (25. 6.) v 11 hodin zjistil, že se tak nestalo. Nedovede si vysvětlit, jaký je vztah mezi zastupitelstvem a jeho výkonným úřadem. Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.

Závěr: Bude poskytnuta písemná odpověď.

Zastupitelstvo radě uložilo hledat na základě podnětu zastupitele Tužína návrh řešení, který bude na základě požadavků Plánu udržitelné mobility řešit převedení cyklostezky přes těleso trati v řešené lokalitě. Výsledné řešení má pak být projednáno s investorem stavby (SŽDC s. o.) a v případě prokázání jeho reálnosti bude město požadovat zapracování tohoto řešení do projektové dokumentace stavby. Zastupitelstvo radu implicitně i explicitně v duchu ratio legis uvedeného usnesení – jinými slovy, ani ve slovech ani ve skrytu - nezmocnilo či nepověřilo k podání odvolání. Jakmile bude známo “lepší“ technické řešení zpracované nezávislým projektantem, bude město s investorem v tomto duchu jednat.

Z: V. Puchalský

T: 13. 7. 2018


23.7.2018 15:06:59 | přečteno 952x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 447848
Za den: 47240
Online návštěvníků: 1110
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load