Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 26. června 2018 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 100. schůzi konané 6. 9. 2018 a přijala následující usnesení: 4179/100/10/2018  Podněty a připomínky z 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

  1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský

Termín: 14. 9. 2018


 Bod Podnět ODPOVĚDNÁ OSOBA 
1/41Bohuslav PřidalDotaz k 98. schůzi rady, kdy usnesením č. 4063/98/6/2018 rada zrušila zakázku na rekonstrukci školního hřiště ZŠ Za mlýnem 1. Zejména jej zajímá důvod zrušení zakázky, a zda není ohrožen termín realizace na podzim letošního roku. P. Měřínský sdělil, že proti zadávací dokumentaci a zadávacím podmínkám byla vznesena námitka, která byla ve dvou bodech uznána za oprávněnou. Uvedl, o jaké námitky se jednalo s tím, že rada již vypsala nové výběrové řízení. Zadávací podmínky už reflektovaly tyto dvě námitky, takže v říjnu by rekonstrukce mohla začít – bude záležet, zda se nebude zakázka prodlužovat odvoláními. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.Bez dalších sdělení
2/41Radek PospíšilíkDotaz k 96. schůzi rady, kdy se v materiálu 7/1.23 probírala otázka provozu sportovišť (viz také usnesení rady 3986/96/7/2018). Uvedl, že sportoviště jsou provozována 10 let společností Teplo Přerov, posledním dnem roku tato smlouva končí a bude se muset najít nové řešení, jak sportoviště provozovat. Rada se touto problematikou zabývala již v březnu, ale do dnešního dne není řešení nalezeno. Má obavu, aby od nového roku sportoviště měla nového provozovatele. K problematice proběhla široká diskuse, v níž vystoupila řada zastupitelek a zastupitelů. Z diskuse vyplynulo, že je předpoklad, že by měla být v září známa další strategie, v prosinci na zastupitelstvu by měl být projednán materiál na zastupitelstvu a k 1. 1. 2019 bude nový provozovatel znám. Předpokládá se, že by provozovatelem mohla být obchodní společnost založená městem nebo vlastněná společností Teplo. Nová smlouva bude odpovídat všem právním požadavkům.  Pokud by nastal problém, přistoupilo by se ke krizovému řešení – tedy k prodloužení smlouvy se stávajícím provozovatelem na dobu nezbytně nutnou k dořešení.Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.Bez dalších sdělení
3/41Michal ZáchaDotaz k 98. schůzi rady, kdy rada usnesením č. 4012/97/6/2018 zrušila veřejnou zakázku na rekonstrukci opěrné zídky na nábř. Lukaštíka. Již byl vybrán uchazeč, ale rada zakázku zrušila a uložila zpracovat novou dokumentaci, citoval z usnesení a dotázal se, co je vedlo k tomu zrušit zakázku, co s tou starou dok a co s penězi Primátor uvedl, že rada na základě podnětu příslušného odboru schválila odstranění havarijního stavu a schválila projektovou dokumentaci, která měla realizovat zídku v téměř totožné proporci, totožné barevnosti – šedá zídka, co nejjednodušeji, nejlaciněji. Když se tak stalo, navštívil ho občan Kašpárek, který byl nesmírně rozhořčen a poukazoval na mnoho míst, která řešíme šedě, špatně, nevýrazně, neesteticky a přinesl občanský návrh. Primátor na základě tohoto podnětu, po zamyšlení a návštěvě prostoru, když jsem viděl ty proporce na Sokolovnu, na nový most, dal protinávrh zrušit rozhodnutí, rada ho akceptovala jednomyslně a přijala uvedené usnesení.M. Zácha doplnil, že je to typický důkaz, proč by se v podobných případech měla řešení konzultovat na veřejných slyšeních s občany. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.Bez dalších sdělení
4/41Michal ZáchaDotaz na soutěžení údržby komunikace na Vsadsku, Kozlovské a Petřivalského. Je to rozděleno do dvou zakázek, dotazuje se, proč není spojeno v jednu zakázku, když v obou případech, jsou osloveny naprosto stejné firmy a je zde i stejná výběrová komise… P. Měřínský odpověděl, že dnes je problém získat firmy, tento způsob umožňuje firmám, aby se přihlásili pouze na některou ze zakázek nebo na obě, toto zvyšuje pravděpodobnost vysoutěžení. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.Bez dalších sdělení
5/41Marek DostálLedová ploch a na náměstí RGM v průběhu vánočních oslav. V návaznosti na návrh rozpočtového  opatření Na posílení rozpočtu Kulurních a informačních služeb města Přerova ve výši 1.800 tis. Kč proběhla široká diskuse, v níž zazněla celá řada názorů zastupitelů a občana pro a proti umístění kluziště, přítomní získali informace také o technických parametrech kluziště a případném způsobu jeho využití. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.Bez dalších sdělení
6/41Marek DostálElektronické vyřizování záboru – dotaz k usnesení 3998/96/10/2018, na základě kterého měl být předložen návrh na zajištění této možnosti, nenašel pokračování. M. Švadlenka doplnil, že se jednalo o požadavek komise pro otevřenou radnici a tajemník informoval, že bude předloženo do rady v září. Je zpracován výchozí stav, ale je třeba řešit některé technické problémy – např. 30ti denní lhůta na vyjádření dopravního inspektorátu. Uvedl některé doplňující informace a dodal, že se jedná o výkon státní správy. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.Bez dalších sdělení
7/41Radek PospíšilíkVyjádření k fotosoutěži Jeden den v Přerově, které doplnil fotodokumentací objektů v Husově ulici. K tomuto tématu proběhla diskuse zejména k problematice lokality, života komunity v ní. V této souvislosti R. Pospíšilík uvedl, zda by nebylo vhodné, aby se o mašinku (a pořádek v okolí), která je v majetku spolku Okřídlené kolo, nemohlo starat město. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.Bez dalších sdělení
8/41
Michal Zácha
Vystoupení k usnesení 4100/98/10/2018 a 4101/98/10/2018, kterými rada vyjádřila souhlas s projektem Dům nájemního bydlení na Kojetínské ulici č. 764/7 v Přerově, resp. s projektem Výstavba bytového domu se sociálním bydlením Jungmannova Přerov. V diskusi se hovořilo o podmínkách vypsaného dotačního titulu, který by měl být využit investory k realizaci. Diskutovalo se o ubytovnách, sociálním bydlení a souvisejících věcech, zazněla slova o obchodu s chudobou, příspěvku na bydlení, o bezdoplatkové zóně, o konkrétnějších podmínkách uvedeného záměru v návaznosti na možnosti města ovlivnit strukturu nájemníků v těchto domech… V závěru vystoupení T. Navrátil uvedl, že když nastupovali do vedení města, na ubytovnách bylo více než 800 lidí, za 4 roky se počet lidí na ubytovnách snížil na 400. Co se týče těch dvou domů, kterým dala rada souhlas za město – žadatelé by mohli svůj projekt realizovat i bez města, oni si žádají na Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci. Město nedává do projektu žádné peníze. R. Pospíšilík ještě poskytl informace o společnosti Serendipity, která je jedním z investorů. Primátor doplnil, že rada nerozhodovala o ničem, pouze dala souhlas k žádosti, aby získal ten projekt, který chtějí realizovat, body na příslušném dotačním orgánu. Město M. Zácha požádal o prověření a odpověď, zda opravdu město bude mít možnost vyjadřovat se k nájemcům v uvedených domech. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu. Závěr: písemná odpověď Informace: Cílovou skupinou v sociálním bydlení jsou osoby v bytové nouzi. Příjemce projektu musí poskytnout bydlení pouze vyjmenovaným cílovým skupinám v bytové nouzi, mezi které patří mimo jiné i matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě, muži a ženy v seniorském věku, osoby před opuštěním zdravotnického zařízení, osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče, invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě, osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel, osoby, které dostaly výpověď z  nájemního bytu. Osobou v  bytové nouzi musí být osoba v ekonomicky produktivním věku, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy. Příloha č. 13 obsahuje přílohu I. k nájemní smlouvě, kterou je prohlášení o příjmech a vlastnictví nájemce a společně posuzovaných osob. Zmiňovaná příloha č. 14 obsahuje přílohu č. II k nájemní smlouvě, kde nájemce prohlašuje, že k datu uzavření nájemní smlouvy k bytu je v souladu s definicí cílové skupiny a jeho bytová situace před podpisem nové nájemní smlouvy odpovídá definici. Podmínkou žádosti o dotaci na projekt sociálního bydlení není doložení seznamu nájemníků, kteří budou v nájemních bytech bydlet. Zmiňované přílohy jsou přílohami konkrétních nájemních smluv, kterými příjemce dotace bude prokazovat v rámci udržitelnosti projektu naplnění pravidel dotačního programu. Tomuto svědčí i fakt, že většina projektů spočívá v rekonstrukci či výstavbě bytových domů, které mohou být realizovány do roku 2021.   Z: T. Navrátil T: 14. 9. 2018
9/41Marek DostálVyjádření k 6 dodatkům, které byly uzavírány ke smlouvám na modernizaci a vybudování odborných učeben v 6 základních školách v souvislosti s vícepracemi. Některé věci jsou podle jeho názoru zbytečné. P. Měřínský sdělil, že letos o prázdninách město do škol investuje přes 90 mil. Kč díky podpoře z ITI, to se nepodařilo nikomu v Olomouckém kraji. Také ho to netěší, že jsou u těchto incestic vícepráce a méněpráce, ale je to daň za to, že se to stihlo připravit k realizaci o prázdninách. Následovala diskuse týkající se nejen uvedených dodatků, ale zejména ITI obecně – byla zmíněna činnost řídicího výboru, T. Tužín kritizoval způsob využití ITI podpory, která dle jeho názoru měla být využita na strategické rozvojové projekty, primátor uvedl, že strategické dopravní stavby pro Přerov jsou řešeny jiným způsobem a uvedl konkrétní příklady… V této souvislosti vystoupil M. Zácha s kritikou přípravy investice v Základní škole Želatovská – bezbariérový vstup. Kritizoval přípravu této investice s tím, že chybějící bezbariérový vstup skoro za 2 miliony byl  zjištěn až po vysoutěžení a musí se nyní dodělat. P. Měřínský vysvětlil, že zde zřejmě došlo k nepochopení, protože ten boční bezbariérový vstup přímo navazuje na objekt hokejbalového hřiště a vedení školy dospělo k tomu názoru, že je třeba ho dodělat. Projekt byl připravovaný v rámci dotací ITI, ale Želatovská byla ta škola, která bohužel na dotaci nedosáhla. Samozřejmě se to musí spojit se stavbou hřiště, a aby se to stihlo časově, byla zakázka přidělena právě tomu dodavateli, který realizuje to hřiště. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.Bez dalších sdělení
10/41Jitka SeitlovásenátorkaVystoupení v záležitostech nakládání s odpady – spalování odpadů. Ve svém vystoupení hovořila:
  • o situaci s provozem kotlů společnosti Veolia,
  • o přípravě servisní organizace Olomouckého kraje, která má vybrat toho, kdo bude zajišťovat likvidaci zbytkového směsného komunálního odpadu obcí, které jsou ve spolku
Dotázala se na to, zda bude naplněno usnesení zastupitelstva z roku 2016 týkající se vyhlášení referenda ke spalovně či zda město počítá s tím, že bude třeba zbudovat překladiště odpadu  v Přerově. Primátor odpověděl, že usnesení bylo revokováno ve smyslu, že se referendum bude konat za předpokladu, že studie proveditelnosti uvede jako místo ZEVO označí Přerov – zatím tato situace nenastala. P. Vrána doplnil, že město uzavřelo memorandum s cílem, aby občanům nevzrostly náklady na odpady ani na teplo, ale došlo k zlepšení životního prostředí. K problematice spalování odpadů (spalování odpadů, tříděného odpadu, veřejné slyšení, spolupráce s Veolií, řešitelský tým) dále vystoupila H. Netopilová, M. Zácha, B. Střelec. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.
Bez dalších sdělení
11/41Bohuslav PřidalPodnět na úpravu dopravního značeníØPřechod v Kozlovské na cestě odnikud nikam – mělo se řešit v rámci rekonstrukce této ulice, ale je stále stejný, jen natřený. Závěr: Písemně odpoví P. Košutek. Informace: Přechod pro chodce na ul. Kozlovská byl vybudován na základě projektové dokumentace k výstavbě prodejny Albert, přechod  pro chodce na ul. Kozlovská bude řešen v souvislosti s plánovanou projektovou dokumentací rekonstrukce ul. Bayerova.
  • Stopka v ulici Za mlýnem – doleva nelze odbočit, zda by nebylo možné instalovat zrcadlo. Závěr: Písemně odpoví P. Košutek.
Informace: Zrcadlo v křižovatce ul. Za Mlýnem x ul. Kopaniny bylo instalováno v r. 2015.
  • Žerotínovo nám. – chtěli by tam občané nechat vybudovat retardéry kolem kavárny Inkafé. Závěr: Písemně odpoví P. Košutek.
Informace: Dopravní značení je dostatečné, je zde povolena rychlost 30 km/hod. V případě umístění retardéru je vždy nutné projednat tuto záležitost s obyvateli přilehlých obytných domů, kterých se tato záležitost dotýká, neboť jejich nevýhodou je zvýšená hlučnost, na kterou si po instalaci obyvatelé stěžují. Je plánována revitalizace Žerotínova nám., jejíž součástí bude i řešení stávající dopravní situace.   Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je doslovně součástí zápisu.
Z: P. Košutek T: 14. 9. 2018
12/41Tomáš DostalDotaz, v jaké fázi je teď stavba MUK PředmostíPrimátor odpověděl, že stavba bude oficiálně zahájena 2. 10. Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.Bez dalších sdělení
13/41Michal ZáchaRozpočtové opatření na pořízení parkoviště PředmostíP. Košutek se vyjádřil k vyjedbácání o ceně, P. Měřínský sdělil, že rada se tímto rozpočtovým opatřením zabývala na minulé schůzi, takže bude předloženo na příštím zasedání zastupitelstva.Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.Bez dalších sdělení
14/41Marek DostálDotaz k akcím nad 500 tis. Kč – u Hotelu Strojař byla pozastavena příprava, citoval usnesení z února. P. Měřínský objasnil, že to, že se finance nečerpaly, neznamená, že je práce pozastavena. Celé vystoupení je doslovně součástí zápisu.Bez dalších sdělení


19.9.2018 10:26:50 | přečteno 692x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 447367
Za den: 47781
Online návštěvníků: 1175
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load