Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015


 Jméno PodnětODPOVĚDNÁ OSOBA

1/6

Josef Nekl

Připomínky k zápisu z minulého zastupitelstva

  • ve věci revitalizace sídliště Trávník a vyslovených informací na minulém zasedání zastupitelstva (odpověděl T. Tužín)
  • ve věci hotelového domu Strojař, jednání na ministerstvu (odpověděl P. Vrána)

B. Passinger – další diskuse k sídlišti Trávník. Další informace k informacím od ŘSD, nesouhlasné stanovisko bylo k dispozici již před zasedáním zastupitelstva.

Primátor doporučuje, aby stanoviska J. Nekla byla doložena jako oficiální součást zápisu a tím považuje podnět za vyřízený.

Viz ikona souborupříloha (přiloženo i k dotčenému zápisu).

Z: J. Nekl

T: 05/2015

2/6

Jan Balek

K materiálu zmapování brownfieldů – jak tento projekt navazuje na minulé aktivity města a kraje v této oblasti. Zda se uvažuje o zvýšení kapacity magistrátu, aby to neskončilo jen u zmapování.

J. Horký – zatím není vyčleněn nikdo, v první řadě se musí zmapovat tyto informace a následně hledat možnost využití. Mají to ve svém programovém prohlášení.

Bez dalších sdělení

3/6

Adin Vyhlídka

Michal Zácha

Petr Kouba

K materiálu Plán udržitelné mobility

A. Vyhlídka - cesta k parku Michalov by neměla být využívána pro automobilovou dopravu.

M. Zácha – upozornil, aby nedošlo ke zdvojení aktivity (nějaký materiál zpracovával Olomoucký kraj).  J. Horký – nikoliv, jsou v kontaktu se zpracovatelem, není to takto komplexní materiál, je zaměřený jen na některé části.

P. Kouba – kdo bude na plánu pracovat. J. Horký – různé přístupy, jako nejlepší vidí cestou vlastních úředníků ve spolupráci s odbornými poradci. To je  úkol pro radu, určit způsob,  je to dlouhodobý úkol na cca 1 – 2 roky.

J. Lapáček – jaké budou finanční náklady. V. Puchalský – teprve na radě bude projednán základní rámec a personální a finanční náročnost musí rada zvážit. T. Tužín považuje za žádoucí, aby se na díle podíleli společně interní i externí zpracovatelé. Tyto plány by mohly být podmínkou či výhodou pro přidělování některých dotačních titulů.

M. Zácha – považuje za vhodné, aby v záměrových materiálech byly uvedeny finanční náklady (odhady ceny. J. Horký – očekává cenu v řádu jednotek milionů, bude zpracováno komplexně, proběhne projednávání na nejrůznějších úrovních, s různými skupinami (občani, podnikatelé…). 

Bez dalších sdělení

4/6

Marek Dostál

K dopisu R. Šlechty paní I. Lounové, šéfredaktorce Přerovských listů. Citace z dopisu R. Šlechty i M. Skládala.

R. Šlechta: Uvedl, že měl jako opoziční zastupitel s publikováním v Přerovských listech.  Co se týče vyjádření a otištění článku I. Němečka – trvá na tom, že měl být otištěn. Dále uvedl, že Komise pro otevřenou radnici navrhuje radě internetové Přerovské listy s řízenou diskusí. Tak bude umožněno uvést ke každému tématu neomezené množství příspěvků.

I. Lounová, šéfredaktorka PL: Vyjádřila se k problematice reakce na příspěvek pana Skládala. Jiní zastupitelé ji v této záležitosti kontaktovali. Při své práci se řídí manuálem redaktora PL, v němž je uvedeno, že příspěvky občanů se nezveřejňují. Požádala, aby zastupitelé zaujali stanovisko, zda zveřejňovat všechny dopisy a články občanů. Doplnila, že byla oslovena např. občany –petenty z Předmostí, kteří se chtěli prostřednictvím listů také vyjádřit.

Primátor – občané mají právo publikovat a budou se v radě zabývat touto otázkou a s redakční radou konzultovat.

J. Kohout – I. Lounová je stále ve funkci a žádný skandál a nátlak se nekoná.

R. Šlechta – je rád, že se redakční rada bude tímto zabývat a věří, že bude možné na webu zveřejňovat své články  libovolné množství občanů.

H. Netopilová:  V minulém období  byla členkou redakční rady a byly podobné problémy. Bude to jen dobré, když budou v časopise zveřejňovány příspěvky občanů, ale je na šéfredaktorce, aby rozhodla, který příspěvek otisknout a který ne.

J. Navařík -  byly opomenuty 2 důležité aspekty – každý, kdo si přečetl dopis, který je součástí zápisu z redakční rady  vidí, že padla výhrůžka.  A jak je možné, že dopis určený náměstkovi koloval po městě?

Návrh řešení: Bude provedena aktualizace manuálu redaktora Přerovských listů, návrh bude projednán v redakční radě a předložen ke schválení radě.

Materiál bude projednán v redakční radě a na schůzi rady v červnu 2015. Prodloužení termínu. Zásady byly po projednání v příslušných komisích předloženy ke schválení na radě 1. 10. 2015 – viz usnesení  844/27/10/2015.

Z: D. Novotná

T: 06/2015

- viz též usnesení RM 505/18/10/2015

5/6

Marek Dostál

Základní škola JAK Předmostí. Inspekční zpráva, již visí na portálu školy. Citace ze závěru. Dále uvedl, že T. Navrátil dostal úkol informovat zastupitelstvo o výsledcích inspekce a kontrol po projednání v radě.

T. Navrátil: Jak bylo ocitováno z usnesení, materiály budou projednány po projednány v radě města a následně na červnovém zasedání ZM.

Bez dalších sdělení

6/6

Marek Dostál

Romští asistenti – má informace, že měli všichni problémy se zákonem. Dotaz, zda je to pravda.

J. Kohout – rámcová informace k programu prevence kriminality, s určitými (minulými) delikty asistentů se v projektu počítá, byli prověření Policií  ČR.

M. Dostál – zda je vůbec v Přerově některý z Romů, který nebyl trestně stíhaný.

H. Netopilová: Poznámka pana Dostála ohledně asistentů je za hranou (zda někteří Romové jsou v Přerově netrestaní)

Bez dalších sdělení

7/6

Bohumír Střelec

Prezentace - odpadové hospodářství. Navrhuje, aby se lidé chovali tak, aby město bylo čisté, aby nevznikaly černé skládky.

Svoz BRKO – informace o investici do kompostárny. Velkoobjemové kontejnery – hnědé, občané ovšem nerespektují , co je možné do kontejnerů odkládat a na snímcích prezentoval, jakými zbytky a odpady jsou kontejnery zaplněny. Tímto způsobem nelze naplnit literu zákona o BRKO.

Bez dalších sdělení

8/6

Bohumír Střelec

Podnět občanů, hovoří zejména za místní části  Čekyně, Žeravice, Penčice – změna taktu semaforu od Olomouce, problém - příměstské linky mají zpoždění, problém školáků.  Požaduje změnit takt semaforu kolem 6.30  na křižovatce na Hranické.

Písemná odpověď.

Společnost AŽD PRAHA S.R.O. provedla úpravu na SSZ v Předmostí již v první fázi 5.5.2015, kdy byl osazen upravený datový modul s prodloužením maxima o 20s na 49s ve směru od Lipníka. Dne  15.5. 2015 byl  optimalizován program na sousední provizorce, v souvislosti na tvorbu kolon od Olomouce. Dále byly dostaveny detektory od Lipníka a od podjezdu pro lepší dynamiku. V případě přetrvávání problému od Olomouce v ranních hodinách, bychom opět požadovali po společnosti AŽD PRAHA S.R.O. o další úpravu taktu. Cenové náklady na úpravu SSZ křižovatky v Předmostí byly vyčísleny 15 975,-Kč bez DPH. 

Z: Z. Vojtášek

T: 29. 5. 2015

9/6

Milan Passinger

Na jedné z ulic na nám Svobody – Jungmannova x Čechova – mělo dojít od 8. 12. k úpravě svislého dopravního značení. Značky byly osazeny, jsou však zakryty. Žádá písemnou informaci. P. Měřínský - převod prostředků na zjednosměrnění byl schválen na radě.

Písemná odpověď.

V  r. 2014 proběhlo 29. jednání „Pracovní skupiny pro návrh oprav místních komunikací a doprava v klidu“, kde byla předložena PČR DI úprava dopravního režimu, týkající se zjednosměrnění ul. nám. Svobody, která byla většinou odsouhlasena. Na základě stanovení místní úpravy, bylo odborem správy majetku a komunálních služeb, dopravní značení zrealizováno na základě objednávky ze dne 12.11.2014, ale značky byly následně zakryty (tedy neplatné), protože na základě podnětu Ing. Tomáše Tužína, mělo dojít k yahodnocení toho, zda se jedná o vhodnou variantu dopravního značení. V r. 2015 na 3. zasedání „Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu“ bylo rozhodnuto ponechat DZ, dle původního návrhu PČR, ale s podmínkou o doplnění svislého dopravního značení (doplňkové tabulky) umožňující průjezd cyklistů v obou směrech. Odbor majetku a komunálních služeb, zažádal o písemné stanovisko k doplnění dodatkových tabulek, ale dle vyjádření PČR DI – záporné stanovisko, byl požadavek řešit cyklistickou dopravu ve městě komplexně. Předmětná záležitost byla předložena k projednání „Pracovní skupině pro cyklistickou dopravu“ jako kompetentnímu orgánu k řešení uvedené problematiky, která na svém II. jednání dne 30. 3. 2015, odsouhlasila doplnění cyklistického pruhu a ponechání zakrytí dopravního značení na ul. nám. Svobody. Po vyčíslení finančních nákladů na realizaci dopravního značení firmou PRINTES-ATELIER s.r.o., odbor správy majetku a komunálních služeb dne 14. 4. 2015 zažádal o rozpočtové opatření.  Dne 7. 5. 2015 Rada města Přerova schválila finanční prostředky a dne 11. 5. 2015 byla zaslána objednávka na firmu PRINTES-ATELIER s.r.o., ke zpracování projektu k doplnění protisměrného cyklistického pruhu na místní komunikaci ul. nám. Svobody, Přerov.  Po jeho zhotovení bude zažádáno o stanovení místní úpravy a následně proběhne realizace předmětného dopravního značení a odkrytí dopravního značení.

Z: Z. Vojtášek

T: 29. 5. 2015

10/6

Michal Zácha

Benefiční koncert. Výtěžek benefičního koncertu Malý Noe má být využit pro děti z dětského domova.  Jedná se o tutéž Nadaci, kolem které byl v minulosti humbuk.

H. Netopilová: její názor na Nadaci Malý Noe je stále tentýž. Respektuje postoj primátora.

B. Přidal: K Nadaci Malý Noe – důvěřuje této nadaci, benefiční koncert se koná 27. května pod názvem Malý Noe pro Přerov. Stručná informace k oběma etapám projektu i k připravovanému koncertu. Celý výtěžek z prodeje vstupenek bude věnován na startovací byt pro děti z dětského domova.

Bez dalších sdělení

11/6

Helena Netopilová

Dotaz na M. Dostála, zda načerno provozoval v pátek trhy a zda platí městu za reklamu.

M. Dostál – neuvědomil si, že změnou konání trhů na pátek se dopouští chyby, projednal i s primátorem a situace byla narovnána. Reklamní panely („A“)má v pořádku povoleny a zaplaceny – 10,-- Kč za jedno reklamní „A“ denně. I za pronájem náměstí platí, vše může doložit.

Bez dalších sdělení

12/6

Radek Pospíšilík

Jednací řád. Vadí mu, že se zkracuje doba vystoupení v novém jednacím řádu zastupitelstva, v Přerovských listech chceme demokracii rozšířit, na zastupitelstvu ji omezujeme.  Proto nehlasoval.

Bez dalších sdělení

13/6

Jakub Navařík

Nová zastupitelka  hlasovala před složením slibu (program, ověřovatel)

Návrh řešení:  bude prověřeno a pokud je to tak, bude v zápisu uvedeno na pravou míru. Splněno.

Z: D. Novotná

T: ihned

14/6

Jakub Navařík

100 let existence Loutkového divadla – pořádají celostátní přehlídku. Pozvánka přítomným na akce.

Bez dalších sdělení

16/6

Michal Symerský

Poděkování za přihlášení Libosadu Malého Noe do soutěže Má vlast cestami proměn – jedna z 15 proměn Olomouckého kraje je právě libosad, který je prezentovanán v rámci putovní výstavy.

Bez dalších sdělení

20.10.2015 13:21:00 | přečteno 439x | Iva Kohoutová

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 22194
Za týden: 581161
Za den: 106520
Online návštěvníků: 1930
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load