Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015

 Jméno Podnět ODPOVĚDNÁ OSOBA

1/7

Bohuslav Přidal

Dotaz k usnesení 467/17/10/2015 - zahraniční pracovní cesta Ing. Arch. Horkého do Švýcarska. Dotaz k tématu, přínosu a nákladům.

Základní informaci přednesl J. Horký. Další informace (náklady) budou poskytnuty  písemně.

Téma: Prohlídka realizovaných opatření pro vsakování dešťové vody. Exkurzi pořádala ZO ČSOP Koniklec v rámci projektu Počítáme s vodou II, jehož cílem je informovat především zástupce veřejné správy a občany (jako majitele soukromých pozemků) o principech přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami (HDV) a prosazovat systémy decentralizovaného odvodnění a využívání dešťové vody.  Informace z daných zahraničních příkladů budou použity pro plánování lepšího hospodaření s dešťovými vodami v rámci dotací Operačního programu životního prostředí, investiční priority 2 prioritní osy 1: "Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik podporou investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů pro zvládání katastrof", Specifický cíl 3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Součástí podpory jsou i aktivity zaměřené na retardaci odtoku v povodí vodních toků a hospodaření se srážkovými vodami. Retardace bude zaměřena na zvýšení retenčního potenciálu v povodí přírodě blízkými opatřeními. Hospodaření se srážkovými vodami zejména v městských aglomeracích je vedeno snahou postupně omezovat vypouštění neznečištěných srážkových vod do kanalizace. Srážkové vody mohou být zadrženy a využívány např. k zavlažování zahrad a parků nebo zasakovány do podloží, v době povodně správná funkce zařízení může pomoci oddálit přetížení kanalizačních systémů a potenciálně snížit možné následky povodně. Výsledný efekt financovaných opatření v rámci specifického cíle by mělo být zlepšení povodňové ochrany sídelních aglomerací.

Náklady  na cestovní výdaje činí  5 124,-Kč.

Viz také ikona souborupříloha č. 1.

Z: J. Horký, D. Novotná

T: 30. 6. 2015

2/7

Bohuslav Přidal

Internetová verze Přerovských listů – zda a kdy bude spuštěna. Je na mysli verze s diskusním fórem, jak o tom hovořil předseda komise pro otevřenou radnici  Švadlenka nebo zastupitel Šlechta.

Písemná odpověď.

Informace: Komise pro otevřenou radnici se na svých jednáních zabývala také touto problematikou, doposud však nebylo radě předloženo žádné doporučení ani návrh. 

Z: D. Novotná

T: 30. 6. 2015

3/7

Michal Zácha

Žádá doručení usnesení z valných hromad jednotlivých společností – Teplo, TSMPr, Přerovská rozvojová. 

Písemná odpověď.

Viz také přílohy 2 – 4.

Z: D. Novotná

T: 30. 6. 2015

4/7

Helena Netopilová

Žádost o omluvu od Marka Dostála, za jeho vyjádření k její osobě, neboť v kauze základní školy v Předmostí nepodnikala žádnou kampaň, do debat se nezapojovala.

Ani přes urgenci nebyla doručena k tomuto podnětu žádná informace.

Z: M. Dostál

T: 30. 6. 2015

5/7

Tomáš Tužín

Opakované přestupkové chování (parkování či stání automobilů) na cyklostezce Komenského – řešení.

O. Teriaki uvedl, že je tento problém  opakovaně řešen, pokud má p. Tužín zájem, sdělí podrobnější informaci.

Bez dalších sdělení

6/7

Petr Kouba

Poděkování za práci Městské policie, zejména preventistům. Dotaz, zda existuje bezpečnostní mapa s vyznačenými kritickými místy.

O. Teriaki – taková mapa neexistuje, v minulosti  žádali o podporu, dle sdělení ministerstva měla být mapa vytvářena centrálně. Vycházejí tedy ve své práci ze znalostí situace. Primátor uvedl, že v jeho kanceláři visí bezpečnostní mapa zpracovaná Městskou policií, která již byla 2x aktualizována.

L. Tomaníková – někde se přestupky tolerují – např. na Palackého chodí strážníci dohlížet k přechodům  a zároveň tam stojí osobní auta na chodníku.

Bez dalších sdělení

7/7

Hana Koukalová

Vyjádření k bodu programu projednávaném pod číslem  7.1 – vystoupila jako předsedkyně školní rady JAK, seznámila přítomné  s usnesením školské rady.

Bez dalších sdělení

8/7

Břetislav Passinger

Doprava města Přerova – není dobrá, má zájem, aby byla bezpečná a nebylo ubližováno lidem. Navrhuje usnesení, včetně zdůvodnění.

T. Tužín – problémy s projednáním na výboru. Je třeba najít konsensus s Dopravním inspektorátem Policie ČR – to je problém. Je třeba nastolit intenzivnější komunikaci. Dle jeho názoru dalším problémem je, že na magistrátu  opravdu chybí odbor dopravy. Takové řešení nevymyslí výbor. P. Vrána – dopravní situace je špatná, avšak neumí se vyjádřit k bezpečnosti dopravní situace. Navíc pan  Passinger navazuje s podnětem na svůj konkrétní problém. B. Passinger – neobhajuje se, pokouší se pomoct městu Přerov.  P. Vrána – doprava je v Přerově problematická, není třeba však situaci dramatizovat mrtvými.

Bez dalších sdělení

- Viz usnesení 182/7/10/2015

9/7

Ludmila Tomaníková

Vyjasnění dotazu k využití Strojaře. Zastupitelstvo odsouhlasilo 3 možnosti pro bezúplatný převod, ptala se na neúplatný převod.

Navrhuje, aby pokud bude dlouhé zasedání zastupitelstva byla vyhlášena půlhodinová občerstvovací přestávka.

Bez dalších sdělení

10/7

Marek Dostál

Tržní řád – konfrontace tržního řádu se skutečností s ohledem na sortiment. Pokud se bude o jeho návrhu hlasovat,  nebude hlasovat. Uvedl, že při organizování trhů povolený sortiment chtějí držet, ale chtěl by radě dát podnět zabývat se novelizací na rozšíření sortimentu např. o  zahrádkářské potřeby, případně další zboží.

Primátor – doporučil M. Dostálovi, aby své podněty zaslal radě.

H. Netopilová - ráda by se zmínila o sortimentu, který jako provozovatel zajišťuje. Měly to být zejména farmářské trhy s regionálními potravinami apod. V posledních týdnech šla úroveň dolů. Požaduje zkvalitnění nabídky. M. Dostál – trhy v dřívější době byly měsíční, takže to byly jednorázové akce a nabídka byla zajímavější. Nyní je trh každý pátek (téměř) – to s sebou nese rizika, není snadné sehnat pravidelně regionální prodejce. Žádá tedy jen drobné rozšíření sortimentu. Navíc nikdy nebylo avizováno, že se jedná o farmářské trhy. Co se týče prodeje textilu, v tomto směru  nebude požadovat rozšíření sortimentu.

Bez dalších sdělení

11/7

Helena Netopilová

Dětská hřiště – před pár týdny jednala se Z. Vojtáškem na toto téma, byla ujištěna, že právě v těchto dnech se provádí kontroly a opravy.

Bez dalších sdělení

12/7

Petr Kouba

K žádosti ohledně prominutí penále v ulici Duhová – dotaz, zda se bude připravovat materiál, také nabíhá penále a minule se zastupitelstvo neusneslo.

V. Puchalský – ano, na příští zasedání bude materiál předložen.

Bez dalších sdělení

13/7

Bohuslav Přidal

 K základní škole Předmostí – zopakování historie celé kauzy.

Bez dalších sdělení

14/7

Bohuslav Přidal

Informace o benefičním koncertu Malý Noe pro Přerov  - výnos na vybavení startovacího bytu pro děti z přerovského dětského domova činily cca 40 tis. Kč.  Primátor uvedl náklady, které byly vynaloženy na zabezpečení koncertu, zejména náklady na vystupující s tím, že pokud by vystoupení byla zdarma, mohly být výnosy vyšší (cca 70 tis. Kč). B. Přidal - doplňující informace k nákladům a sponzorským aktivitám.

Bez dalších sdělení

20.10.2015 13:34:06 | přečteno 1610x | Iva Kohoutová

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 447848
Za den: 47240
Online návštěvníků: 1110
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load