Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 20. 11. 2017

33.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat dne 20. listopadu 2017, v 15.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 10. 11. 2017

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program, složení slibu člena zastupitelstva

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 33. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

ikona souborupříloha 1

1.1.1

ikona souboruSložení slibu člena Zastupitelstva města Přerova

2.

Informace o činnosti Rady města od 32. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruPlán odpadového hospodářství

ikona souborupříloha 1

2.2

ikona souboruPlán udržitelné mobility města Přerova - Akční plán pro období 2017 - 2022

ikona souborupříloha 1

2.3

ikona souboruNávrh na odvolání

2.4

ikona souboruVýsledky kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3


2.5

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – spoluvlastnických  podílů  k  pozemkům p.č. 6505/40 a p.č. 6505/41 oba v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova – objekt bez čp/če, občanská vybavenost na pozemku p.č. 2657/8, venkovní úpravy na pozemku p.č. 2657/7, oba v k.ú.  Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

3.1.3

ikona souboruPředkupní právo dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5781/80 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6749/1 a pozemku p.č. 6747/2, oba  v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  částí pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 5050/1 a části pozemku p.č. 5050/2, oba v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.5

ikona souboruBezúplatné převody nemovitých věcí -  areál  Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova za Střední zdravotní školu v Přerově.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

3.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.7

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 537 v k.ú. Penčice

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.8

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 4788/1, p.č. 4790/4, části p.č. 4789/2 a části p.č. 4790/2 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.2.9

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1000 a p.č. 1002 oba  v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.10

ikona souboruÚplatné převody nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

3.2.11

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov

3.2.12

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  p.č. 3114/3, vše v k.ú. Přerov a pozemků  p.č. St. 913, p.č. St. 914 a p.č. St. 915 vše v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č.  5733/13 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 433/9 v k.ú. Vinary u Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.3.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. st. 541 a částí pozemku p.č. 239/7 oba v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.3.5

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.3.6

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, části  p.č. 6868/163 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 540, 2433/1, p.č. 5027/15 p.č. 5027/16, p.č. 5027/17, p.č. 5027/19, p.č. 5027/20, p.č. 5063/10 a p.č. 5063/11 vše v k.ú. Přerov prominutím povinnosti

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.6.2

ikona souboruDohoda o náhradě škody způsobené provozní činností na věci „Místní komunikace Popovice-Vinary“ SO 120 v rámci stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.6.3

ikona souboruVypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí "Přerov-II/436-most u elektrárny evid. č. 04720-1".

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.7.1

ikona souboruOdpis pohledávky

ikona souborupříloha 1

3.7.2

ikona souboruŽádost o prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení

ikona souborupříloha 1

3.7.3

ikona souboruProminutí úroku z prodlení

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.7.4

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 18

ikona souborupříloha 1

4.2

ikona souboruMimořádná finanční dotace pro TK PRECHEZA PŘEROV, z. s. na akci Zlatý kanár

ikona souborupříloha 1

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruDostavba domova pro seniory-pavilon G

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov“

7.

Sociální záležitosti

7.1

ikona souboruŽádost o dotaci – Charita Prostějov

8.

Různé

8.1

ikona souboruNávrh Obecně závazné vyhlášky č..../2017, o regulaci provozování hazardních her

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

8.2

ikona souboruVyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2018.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

8.3

ikona souboruVyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2018.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

8.4

ikona souboruDotace na očištění fasády objektu Brabansko čp. 566 (sokolovna) v Přerově

ikona souborupříloha 1

8.5

ikona souboruNávrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova a návrh na stanovení  dne,  od  kterého  bude  poskytována  odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova. 

ikona souborupříloha 1

8.6

ikona souboruNávrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší od 1. 1. 2018 jako náhrada výdělku ušlého některým členům Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

8.7

ikona souboruVnitřní předpis č. .../2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 a Vnitřního předpisu č. 17/2015

9.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

13.11.2017 10:23:52 - aktualizováno 13.11.2017 10:25:38 | přečteno 1600x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49978776
Za týden: 427963
Za den: 74030
Online návštěvníků: 1323
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load