Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).  

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru12. ZM - 14.12.2015 (zip)

BOD

název NÁVRHU – téma

Program zastupitelstva

1.

Zahájení

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 12. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

2.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů ve věcech, které nejsou předmětem dalších bodů programu

2.1

ikona souboruNáměty a připomínky občanů

3.

Informace o činnosti Rady města od 11. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.1

ikona souboruNávrh Výboru pro místní části - studie proveditelnosti

3.2

ikona souboruRealitní web města

3.2.1

ikona souboruZápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

3.3

ikona souboruNávrh na personální změnu

3.4

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 549/16,  v  k.ú. Lověšice u Přerova.

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 6750/3,  v  k.ú. Přerov.

4.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 6750/47, p.č. 6750/50, oba  v  k.ú. Přerov.

4.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1280/2 v k.ú. Horní Moštěnice

4.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 820/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova

4.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1137/1, p.č. 1137/3, p.č. 1137/4,  1137/6, 1137/8, p.č. 1138, p.č. 1139, p.č. 1140, p.č. 1141, p.č. 1144/1, p.č. 1144/2, p.č. 1145/2, p.č. 1145/16, p.č. 1143/1, p.č. 1143/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

4.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 239/7 a pozemků p.č. st. 541, p.č. st. 542 vše v k.ú. Předmostí

4.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6577/2 v k.ú. Přerov.

4.2.2

ikona souboruÚplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 5747/11,  v k.ú. Přerov.

4.2.3

ikona souboruÚplatný převod a nájem nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1195 v k.ú. Žeravice. 

4.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 99/2 a p.č. 99/3 oba v k.ú. Penčice 

4.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 24 v k.ú. Penčice. 

4.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 510/11 v k.ú. Předmostí. 

4.2.7

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 656/1, p.č. 657 a p.č. 658 vše v k.ú. Žeravice. 

4.2.8

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3118/3 v k.ú. Přerov

4.2.9

ikona souboruPřevod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2624/2, p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, p.č. 2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/23, p.č. 2626 vše v k.ú. Přerov.

4.2.10

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice

4.2.11

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 2433/101,  v objektu bytový dům č.p. 2433, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 468,  v k.ú. Přerov (Bratrská 20). 

4.2.12

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov

4.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova - části pozemku p.č. 560, ost. plocha , v k.ú. Lověšice u Přerova.

4.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemek  p.č. 6850/1 v k.ú. Přerov

4.3.3

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č. 599  v k.ú.  Přerov

4.3.4

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č. 590/7  v k.ú.  Předmostí

4.3.5

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č. 585/2 v k.ú. Újezdec u Přerova

4.3.6

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2167/3,p.č. 2167/6, a p.č. 4967/2  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov.

4.3.7

ikona souboruPřevod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5738/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Přerov.

4.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

4.6.1

ikona souboruUzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s realizací stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“

4.7.1

ikona souboruŽádost o prominutí poplatku z prodlení

4.7.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 124/6

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtová opatření č. 19 a 20

5.2

ikona souboruRozpočtové opatření č. 21

5.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. ../2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

5.4

ikona souboruUzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s.

5.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace - HELP ME - I HELP YOU

5.6

ikona souboruOdpis pořizovacích nákladů na nerealizované investice

5.7

ikona souboruDodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.

5.8

ikona souboruPřerovská rozvojová, s. r. o. - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci

6.

Návrh rozpočtu Statutárního města Přerova na rok 2016

6.1

ikona souboruNávrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016

7.

Rozvojové záležitosti

7.1

ikona souboruÚzemní plán města Přerova

7.2

ikona souboruProjekt regenerace panelového sídliště Přerov-Budovatelů

8.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

8.1

ikona souboruDodatek č. 1 ke Smlouvám o vzniku společnosti

9.

Školské záležitosti

9.1

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace

10.

Sociální záležitosti

10.1

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova

10.2

ikona souboruStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerov pro období let 2016 - 2019

11.

Různé

11.1

ikona souboruVyhlášení dotačních programů pro rok 2016

11.2

ikona souboruDotace na projekt "Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny ve vybraných lokalitách Přerovska"

11.3

ikona souboruDotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově - doplnění usnesení ZM č. 326/11/8/2015

11.4

ikona souboruCyklobus Bečva – změna ve financování záměru a uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů

11.5

ikona souboruIntegrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace

11.6

ikona souboruČlenství ve spolku HC ZUBR PŘEROV z.s.

11.7

ikona souboruNávrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2016 jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

12.

Projednání návrhů, námětů a připomínek zastupitelů

12.1

ikona souboruNámitky a připomínky zastupitelů. Závěr zasedání

4.1.2016 15:20:47 | přečteno 1161x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 447848
Za den: 47240
Online návštěvníků: 1110
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load