Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).   

 Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru33. ZM - 20. 11. 2017

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program, složení slibu člena zastupitelstva

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 33. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

1.1.1

ikona souboruSložení slibu člena Zastupitelstva města Přerova

2.

Informace o činnosti Rady města od 32. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruPlán odpadového hospodářství

2.2

ikona souboruPlán udržitelné mobility města Přerova - Akční plán pro období 2017 - 2022

2.3

ikona souboruNávrh na odvolání

2.4

ikona souboruVýsledky kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

2.5

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – spoluvlastnických  podílů k pozemkům p.č. 6505/40 a p.č. 6505/41 oba v k.ú. Přerov

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova – objekt bez čp/če, občanská vybavenost na pozemku p.č. 2657/8, venkovní úpravy na pozemku p.č. 2657/7, oba v k.ú.  Přerov

3.1.3

ikona souboruPředkupní právo dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5781/80 v k.ú. Přerov.

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6749/1 a pozemku p.č. 6747/2, oba v k.ú. Přerov

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  částí pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 5050/1 a části pozemku p.č. 5050/2, oba v k.ú. Přerov

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně

3.2.5

ikona souboruBezúplatné převody nemovitých věcí -  areál Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova  za  Střední zdravotní školu v Přerově.

3.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov

3.2.7

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 537 v k.ú. Penčice

3.2.8

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 4788/1, p.č. 4790/4, části p.č. 4789/2 a části p.č. 4790/2 vše v k.ú. Přerov

3.2.9

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1000 a p.č. 1002 oba  v k.ú. Žeravice

3.2.10

ikona souboruÚplatné převody nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.

3.2.11

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov

3.2.12

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  p.č. 3114/3, vše v k.ú. Přerov a pozemků  p.č. St. 913, p.č. St. 914 a p.č. St. 915 vše v k.ú. Předmostí

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č.  5733/13 v k.ú. Přerov

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 433/9 v k.ú. Vinary u Přerova

3.3.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. st. 541 a částí pozemku p.č. 239/7 oba v k.ú. Předmostí

3.3.5

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. Přerově

3.3.6

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, části  p.č. 6868/163 vše v k.ú. Přerov

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 540, 2433/1, p.č. 5027/15 p.č. 5027/16, p.č. 5027/17, p.č. 5027/19, p.č. 5027/20, p.č. 5063/10 a p.č. 5063/11 vše v k.ú. Přerov prominutím povinnosti

3.6.2

ikona souboruDohoda o náhradě škody způsobené provozní činností na věci „Místní komunikace Popovice-Vinary“ SO 120 v rámci stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník

3.6.3

ikona souboruVypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí "Přerov-II/436-most u elektrárny evid. č. 04720-1".

3.7.1

ikona souboruOdpis pohledávky

3.7.2

ikona souboruŽádost o prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení

3.7.3

ikona souboruProminutí úroku z prodlení

3.7.4

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 18

4.2

ikona souboruMimořádná finanční dotace pro TK PRECHEZA PŘEROV, z. s. na akci Zlatý kanár

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruDostavba domova pro seniory-pavilon G

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov“

7.

Sociální záležitosti

7.1

ikona souboruŽádost o dotaci – Charita Prostějov

8.

Různé

8.1

ikona souboruNávrh Obecně závazné vyhlášky č..../2017, o regulaci provozování hazardních her

8.2

ikona souboruVyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2018

8.3

ikona souboruVyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2018.

8.4

ikona souboruDotace na očištění fasády objektu Brabansko čp. 566 (sokolovna) v Přerově

8.5

ikona souboruNávrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova a návrh na stanovení dne, od kterého  bude  poskytována  odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova. 

8.6

ikona souboruNávrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší od 1. 1. 2018 jako náhrada výdělku ušlého některým členům Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

8.7

ikona souboruVnitřní předpis č. .../2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 a Vnitřního předpisu č. 17/2015

8.8

ikona souboruDopis Výboru místní části Popovice – doplněný bod

9.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.1

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání

10.1

ikona souboruZávěr zasedání

13.12.2017 12:21:30 | přečteno 540x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 30781
Za týden: 625197
Za den: 131353
Online návštěvníků: 2210
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load