Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru41. ZM - 27. 8. 2018

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu1.2.

Schválení ověřovatelů a zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 40. zasedání Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů

2.1

Výsledek kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova2.2

Informace o činnosti Rady města Přerova od 40. zasedání Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova –  p.č. 807/1, p.č. 808/3, p.č. 813, p.č. 814/1,p.č. 814/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 814/4, p.č. 814/5, p.č. 879/1- součástí je stavba bez čp/če, p.č. 879/2 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1, p.č. 880/3 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/5 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/6 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/9, p.č. 881/3 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 882/1 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 883/1 – na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 883/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 884/1 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 885 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 892/2, p.č. 897/1, p.č. 897/3, p.č. 897/4 - součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov3.1.2

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 5307/3 v k.ú. Přerov3.1.3

Převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č. 6552/22 v k.ú. Přerov3.1.4

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 404 v k.ú. Čekyně3.2.1

Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku  statutárního města Přerova – nebytového prostoru v domě Bratrská 21-25 v k.ú. Přerov3.2.2

Převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – budovy občanské vybavenosti č.p. 387,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov (Čechova 43)3.2.3

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 500/1 v k.ú. Dluhonice3.3.1

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163 vše v k.ú. Přerov3.3.2

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 542/2 a p.č. 552/8  oba v k.ú. Přerov.3.3.3

Úplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 542/3 v k.ú. Přerov.3.3.4

Úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov – částí  pozemků  p.č. 6651/1  a p.č. 6651/6 oba v k.ú. Přerov.3.3.5

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č.  6868/162 v k.ú. Přerov3.3.6

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 7166/116 a p.č. 7166/136 v k.ú. Přerov3.3.7

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. st. 1 v k.ú. Vinary u Přerova a zrušení věcných břemen váznoucích na převáděné části pozemku p.č. st. 1 v k.ú. Vinary u Přerova3.3.8

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 182, p.č. 183 a p.č. 184 vše v k.ú. Henčlov3.3.9

Úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova3.4.1

Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 588/2, p.č. 589/2 za pozemky  p.č. 593/3 a p.č. 593/4 a p.č. 593/5, vše v k.ú.  Újezdec u Přerova.3.6.1

Souhlas s demolicí  stavby bez čp/če , která je součástí pozemku p.č. 807/2 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova3.6.2

Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 18 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova a uzavření darovací smlouvy3.6.3

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerov k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva3.6.4

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6590/75 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva.3.6.5

1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – veřejného osvětlení vybudovaného na částech pozemků p.č. 1247/4, p.č. 1249/1, p.č. 1249/3, p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5 p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova 2. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - komunikace do majetku statutárního města Přerova vybudované na pozemcích p.č. 1249/3, p.č. 1249/1, p.č. 1260/4, p.č. 1258/3, p.č. 1258/2, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1, p.č. 1260/1, p.č. 1259, p.č. 1260/5, p.č. 1260/9, p.č. 1260/6 vše v k.ú. Újezdec u Přerova

3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - částí pozemků p.č. 1258/3, p.č. 1258/4, p.č. 1258/5, p.č. 1258/6, p.č. 1258/7, p.č. 1258/1, p.č. 1260/6, p.č. 1260/9, p.č. 1258/2, p.č. 1260/1, p.č. 1260/5 všechny v k.ú. Újezdec u Přerova4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 13, 14 a 154.2

Rozpočtové opatření č. 13, 14 a 15 - dodatek4.3

Mimořádná dotace - podpora de minimis na doplňkovou činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova4.4

Dotace pro Dechový orchestr Haná Přerov, z. s.5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

Vymáhání smluvní pokuty za společnostmi TESCO SW a.s. a O2 Czech Republic a.s. – návrh na uzavření dohody o narovnání5.2

Akce nad 500 tis. Kč 20185.3

Stavební objekty SO 121.2 Cyklostezka nová a SO 122.2 Chodníky nové v rámci stavby "I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská" - spolufinancování5.4

Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa v roce 20195.5

Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“ - schválení Dodatku č. 1 „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání“6.

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2019

6.1

Vyhlášení dotačních programů pro rok 20197.

Školské záležitosti

7.1

Harmonogram rekonstrukce školních hřišť7.2

Záměr vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská7.3

Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok 2018/20197.4

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Fantasy Přerov z.s.7.5

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Česká federace mažoretkového sportu, z. s.8.

Různé

8.1

Pokuta za správní delikt - Ke Tmeni8.2

Smlouva s partnerským městem Kędzierzyn-Koźle9.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.1

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu10.

Závěr zasedání

10.1

Závěr zasedání21.9.2018 13:22:33 | přečteno 534x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 41. ZM Přerova, 27. 8. 2018 Zvukový záznam 40. ZM Přerova, 25. 6. 2018 Zvukový záznam 39. ZM Přerova, 21. 5. 2018 Zvukový záznam 38. ZM Přerova, 23. 4. 2018 Zvukový záznam 37. ZM Přerova, 19. 3. 2018 Zvukový záznam 36. ZM Přerova, 19. 2. 2018 Zvukový záznam 35. ZM Přerova, 22. 1. 2018 Zvukový záznam 34. ZM Přerova, 15. 12. 2017 Zvukový záznam 33. ZM Přerova, 20. 11. 2017 Zvukový záznam 32. ZM Přerova, 24. 10. 2017 Zvukový záznam 31. ZM Přerova, 18. 9. 2017 Zvukový záznam 30. ZM Přerova, 21. 8. 2017 Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017 Zvukový záznam 28. ZM Přerova, 22. 5. 2017 Zvukový záznam 27. ZM Přerova, 24. 4. 2017 Zvukový záznam 26. ZM Přerova, 20. 3. 2017 Zvukový záznam 25. ZM Přerova, 20. 2. 2017 Zvukový záznam 24. ZM Přerova, 23. 1. 2017 Zvukový záznam 23. ZM Přerova, 12. 12. 2016 Zvukový záznam 22. ZM Přerova, 14. 11. 2016 Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016 Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016 Zvukový záznam 19. ZM Přerova, 22. 8. 2016 Zvukový záznam 18. ZM Přerova, 20. 6. 2016 Zvukový záznam 17. ZM Přerova, 16. 5. 2016 Zvukový záznam 16. ZM Přerova, 18. 4. 2016 Zvukový záznam 15. ZM Přerova, 14. 3. 2016 Zvukový záznam 14. ZM Přerova, 15. 2. 2016 Zvukový záznam 13. ZM Přerova, 18. 1. 2016 Zvukový záznam 12. ZM Přerova, 14. 12. 2015 Zvukový záznam 11. ZM Přerova, 16. 11. 2015 Zvukový záznam 10. ZM Přerova, 12. 10. 2015 Zvukový záznam 9. ZM Přerova, 7. 9. 2015 Zvukový záznam 8. ZM Přerova, 13. 7. 2015 Zvukový záznam 7. ZM Přerova, 8. 6. 2015 Zvukový záznam 6. ZM Přerova, 11. 5. 2015 Zvukový záznam 5. ZM Přerova, 13. 4. 2015 Zvukový záznam 4. ZM Přerova, 9. 3. 2015 Zvukový záznam 3. ZM Přerova, 2. 2. 2015 Zvukový záznam 2. ZM Přerova, 29.12. 2014 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10.11. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49972054
Za týden: 431178
Za den: 72198
Online návštěvníků: 1360
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load