Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Programové prohlášení Rady města Přerova 2018 - 2022

PREAMBULE

Na základě mandátu občanů, získaného ve volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2018, volební Hnutí ANO 2011, volební strana ODS a volební koalice KDU-ČSL a TOP09, vědomy si své odpovědnosti za další udržitelný rozvoj města Přerova i odpovědnosti vůči občanům, vydávají toto programové prohlášení rady města Přerova. 

Při tvorbě společného programového prohlášení všechna tři volební uskupení vycházela z politiky otevřenosti, informovanosti a spolupráce, s cílem dodržovat koncepční přístup k rozvoji města ve všech oblastech, zajistit občanům dobře fungující město, zachovat kvalitu životní úrovně a dále vytvářet podmínky pro harmonický rozvoj obyvatel všech generací. 

Programové prohlášení v bodech popisuje základní vize a představy o budoucím fungování města Přerova a jeho rozvoji v následujících oblastech: 

Oblast strategie a rozvoje

 • nastavení a dodržování koncepčního přístupu k rozvoji města ve všech oblastech

 • rozvoj infrastruktury pro podnikání a bydlení - základ celkového rozvoje města

 • podpora vybudování strategických průmyslových zón jako zdroj hospodářského rozvoje a tvorby pracovních míst

 • maximální spolupráce s Olomouckým krajem, vládou i orgány státní správy

 • nastavení strategie pro nakládání s odpady, s cílem udržet přijatelnou cenu tepla a poplatku za komunální odpad

 • pokračování v regeneraci panelových sídlišť

 • podpora rozvoje místních částí města ve spolupráci s místními výbory a výborem zastupitelstva 

Oblast hospodaření

 • snížení úvěrové zadluženosti bez výrazných dopadů na investice a grantovou politiku

 • rozhodování s péčí řádného hospodáře za svěřený majetek včetně městských společností

 • revize stavu městského majetku a prodej zbytného majetku města

 • využívání národních i evropských dotačních titulů pro rozvoj města 

Oblast dopravy

 • pokračování spolupráce města s ŘSD a Olomouckým krajem v oblasti koordinace projektů dopravní infrastruktury

 • údržba a oprava chodníků a místních komunikací

 • zpracování nové koncepce parkování s důrazem na zvýšení počtu parkovacích míst

 • rozšíření sítě cyklostezek na území města Přerova budovaných s využitím dotačních titulů

 • podpora budování dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrická jízdní kola

 • koordinace dopravních stavebních prací ve městě 

Oblast komunikace s občany – transparentní radnice

 • pravidelné setkávání s občany a podnikateli města, pořádání kulatých stolů a veřejných slyšení

 • aktuální informování občanů o plánovaných uzavírkách, opravách a stavbách ve městě

 • posílení on-line komunikace s občany 

Oblast veřejného pořádku a městské policie

 • aktivní podpora bezpečnostních opatření v krizových místech města

 • restrukturalizace práce městské policie a posílení pochůzkové činnosti

 • rozvoj projektů prevence kriminality a protidrogové prevence

 • snižování počtu ubytoven a počtu v nich ubytovaných osob 

Oblast veřejného prostoru a životního prostředí

 • ochrana a podpora výjimečných přírodních zón v Přerově

 • kultivace a revitalizace významných městských lokalit

 • pokračování spolupráce s Povodím Moravy v přípravě protipovodňových opatření

 • zahájení nové etapy budování kompostárny biologicky rozložitelného komunálního odpadu v areálu skládky Žeravice

 • zlepšení mikroklimatu v městských ulicích a náměstích vysázením více stromů

 • ochrana a obnova kulturního dědictví historického města Přerova

 • pokrytí míst setkávání signálem wi-fi 

Oblast sociálních služeb a zdravotní péče

 • rekonstrukce hotelu Strojař za účelem dostupného bydlení pro seniory a mladé, začínající rodiny

 • navýšení počtu míst v domově pro seniory výstavbou nového pavilonu G

 • zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních služeb pro seniory - denní stacionáře, terénní péče, sociálně aktivizační programy, mobilní / domácí tísňová péče atd.

 • podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením v součinnosti s městskými společnostmi

 • podpora rodin poskytující svým handicapovaným rodinným příslušníkům péči v přirozeném prostředí

 • posílení pracoviště krajské zdravotnické záchranné služby o další sanitní vůz 

Oblast vzdělání a školství

 • vytvoření nové koncepce v oblasti školství pro léta 2019-2024 na území města Přerova

 • zlepšení technických a materiálních podmínek v ZŠ, MŠ a zařízeních školního stravování

 • postupná rekonstrukce školních hřišť (ZŠ Za mlýnem, ZŠ U tenisu, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Němcové)

 • organizační a administrativní podpora škol v čerpání peněz z národních a evropských zdrojů

 • podpora výuky přírodních věd a polytechnického vzdělávání na základních školách

 • vytváření podmínek pro zvyšování kvality i nabídky školního stravování

 • podpora zřízení vyšší odborné školy zdravotnické na území města

 • zapojení škol, přirozených míst setkávání, do městských aktivit

 • umístění nové knihovny 

Oblast sportu, kultury a volného času

 • vytvoření nové strategie správy a optimalizace využití městských sportovišť

 • navýšení peněz určených pro grantové programy pro sport, kulturu a volný čas

 • vybudování městské víceúčelové haly pro kulturu a sport

 • podpora lidové kultury a komunitních občanských aktivit

 • podpora cestovního ruchu a turisticky výjimečných lokalit30.11.2018 13:47:39 - aktualizováno 15.2.2021 7:36:19 | přečteno 2055x | webmaster
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49976754
Za týden: 571816
Za den: 105283
Online návštěvníků: 1531
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load