Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, 9. 12. 2019

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 9. prosince 2019 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 28. schůzi konané 12. 12. 2019 a přijala následující usnesení: Podněty a připomínky z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Ing. Petr Měřínský

Termín: 6. 1. 2020

 Bod Podnět Odpovědná osoba
 

1/10

Radek Pospíšilík

K materiálu Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6577/2 v k.ú. Přerov.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6577/2  ost. plocha o výměře cca 60 m2 v k.ú. Přerov. Navrhuje pozemky dát žadateli do pronájmu nebo propachtovat, dobře se o parčík stará. Bylo by dobré, aby v této činnosti pokračoval.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Závěr: M. Zácha se bude podnětem zabývat.

Stanovisko Rady: Rada doporučila náměstku Záchovi zabývat se možností uzavření smluvního vztahu, který by umožňoval, aby se žadatel o pozemky i nadále staral.

Informace:

S žadatelem bude jednáno o možné výpůjčce části tohoto pozemku za stávajícím účelem. Za současného stavu je vhodné řešení formou výpůjčky vzhledem k tomu, že žadatel pečuje o pozemek na vlastní náklady. V případě jeho souhlasu bude zpracována předloha do orgánů města. 
 

Z: M. Zácha

T: 6. 1. 2020

2/10

Helena Netopilová

Rozpočet – v budově VŠLg jsou plánovány částky na opravu střechy, výměny podlahové krytiny atd.

Dotaz, zda je financování těchto záležitostí z rozpočtu města, v souladu se smlouvou. Dále se dotázala, kdy smlouva s VŠLg končí.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Závěr: bude odpovězeno písemně.

Informace:

Do rozpočtu roku 2020 byly zařazeny položky, které nejsou dle smlouvy povinností nájemce.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s 12-ti měsíční výpovědní lhůtou. Možnost výpovědi je vázaná dobou deseti let od realizace výtahu v budově. Výtah byl realizován v termínu 2009 – 2010, tudíž první možná lhůta pro případnou výpověď nastane v letošním roce, přičemž stále platí 12-ti měsíční výpovědní lhůta.

Z: M. Zácha

T: 6. 1. 2020

3/10

Pavel Galeta

Kryty CO – na základě jakého klíče budou do krytů občané v případě potřeby umísťováni, počet míst neodpovídá počtu obyvatel.

Závěr: bude odpovězeno písemně.

Informace:

Stávající kryty CO v Přerově jsou původně vybudovány jako stálé tlakově odolné úkryty proti účinkům zbraní hromadného ničení v případě ohrožení státu a válečného stavu a to vesměs ve třídě odolnosti 4 s tlakovým zatížením až 100 kPa. Svým účelem jsou určeny k zajištění ochrany ukrývaných osob proti předpokládané tlakové vlně jaderného úderu, radiačního záření, radioaktivnímu zamoření, a proti účinkům biologických a chemických otravných látek. V období tzv. „studené války“ byly v Přerově budovány pro většinu obyvatel města jak samostatné úkryty, tak i úkryty v podnicích, či pod obytnými objekty. Postupně jsou z drtivé většiny tyto úkryty předávány vlastníkům objektů a vyřazeny z evidence stálých úkrytů. V současné době je evidenci již jen 11 úkrytů, které jsou víceméně udržovány v relativně provozuschopném stavu a jsou určeny pro žactvo a obyvatele zařízení sociálních služeb. Předurčení pro daný úkryt je dle situování zařízení v dané lokalitě, např. Střední škola gastronomie a služeb cvičí přesun studentů do krytu Kino Hvězda, Základní škola Jana Amose Komenského a Mateřská škola v Přerově – Předmostí má kryt dislokován přímo v areálu školy apod. Ostatní obyvatelé města si zajišťují ukrytí svépomocí.

V současné době je ukrývání osob a s tím související evakuace aktuální spíše ve spojení s mimořádnou událostí jako je např. únik nebezpečných látek. Zde je stěžejním prvkem dostatečné a včasné informování obyvatel o hrozícím, či vzniklém nebezpečí, možném riziku a případném způsobu ochrany. Nezastupitelnou roli tu má Hasičský záchranný sbor, který ve spolupráci s magistrátem a dalšími složkami IZS vzniklou situaci řeší. Ve svém Havarijním plánu a navazujících dokumentech má HZS rozpracovány postupy při všech předpokládaných krizových situacích. Využití stávajících krytů CO v současné podobě k těmto účelům je však z  hlediska časového postupu havarijní situace a současného stavu některých úkrytových prostor zcela nereálné.

Z: primátor

T: 6. 1. 2020

4/10

Michal Symerský

Předlohy k jednání zastupitelstva - materiál 7.4 (Akce nad 500 tisíc) není na webu města zveřejněn, pravděpodobně technický problém.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Závěr: bude doplněno.

Splněno.

Z: primátor

T: ihned

5/10

Ludmila Tomaníková

Restaurace v Michalově – dotaz, proč je restaurace uzavřená od října do dubna. V roce 2002 bylo ve smlouvě, uzavírané na 20 let uvedeno, že uzavření restaurace již na 14 dní museli hlásit městu.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Závěr: bude prověřeno a poskytnuta písemná odpověď.

Informace:

Byla provedena kontrola Odborem MAJ. Skutečně je objekt uzavřen a informace na objektu, že znovu bude objekt zpřístupněn 1. 4. 2020. Nemovitost je pronajata na základě nájemní smlouvy PMS a.s. a  na základě podnájemní smlouvy podnajata se souhlasem města. Nájemce byl vyzván k jednání, které proběhne ve druhém lednovém týdnu. 

Z: M. Zácha

T: 6. 1. 2020

6/10

Libor Slováček

Podněty k městské autobusové dopravě. Tlumočil stížnost, že na autobusové zastávce na nábř. dr. Beneše není žádný přístřešek a že autobusy často zastavují půl metru od nástupní hrany, což činí značné problémy seniorům, kteří chodí s hůlkami.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Závěr: T. Navrátil se bude podnětem zabývat.

Informace:

Přístřešek bude řešen s odborem majetku.

Stížnost je nejspíš směřována k nesprávnému zastavování autobusů na zastávce Most Legií ve směru k elektrárně. U této zastávky jsou na komunikaci vyjeté koleje v takovém rozsahu, které neumožňují řádné najetí autobusů k nástupní hraně této zastávky.

Autobusy mají problém i s některými jinými zastávkami, zejm. těmi, které byly rekonstruovány dle nových norem. Dopravce podnět projedná s řidiči, tak aby se počet těchto případů eliminoval.Dopravce doporučuje, aby případné další rekonstrukcebyly prováděny ve spolupráci s nimi,  aby pro současné autobusy, které jsou nízkopodlažní, po rekonstrukci bylo umožněno řádné najetí k nástupní hraně zastávky.

Z: T. Navrátil

T: 6. 1. 2020

7/10

Libor Slováček

Pískové chodníky v Michalově, problém s možností využívat park po dešti apod.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Závěr: bude odpovězeno písemně.

Informace:

V 7/2019 byl pokusně opravena část chodníku v areálu parku Michalov spočívající v úpravě povrchu speciální kamennou drtí určenou speciálně pro tyto účely. Bylo dohodnuto, že bude probíhat do jara 2020 zkušební provoz, který bude následně vyhodnocen a v případě pozitivních výsledků bude rozhodnuto o realizaci opravy ve větším měřítku v rámci celého areálu.

Z: M. Zácha

T: 6. 1. 2020

8/10

Radek Pospíšilík

Podnět na provozování letního kina – obrátil se na předsedkyni kulturní komise s dotazem, zda se bude zabývat otázkou možnosti provozování letního kina v Přerově, v jiných městech letní kino mají. L. Galová uvedla, že i v Přerově již omezeně letní promítání funguje, uvedla konkrétní příklady a doplnila, že v Přerově se přes léto koná na letní divadelní scéně divadelní festival Dostavníčko a hudební festival Hudební léto na hradbách. Dodala, že nemusí být ve všech městech vše stejně.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko Rady: Rada doporučila Komisi pro cestovní ruch, kulturu a památky, aby se podnětem zabývala.

Závěr: Komise se bude podnětem zabývat.

Informace:

Komise se bude podnětem zabývat na svém jednání dne 22. 1. 2020. O výsledku budou zastupitelé informováni.

Z: L. Galová

T: leden 2020

9/10

Jan Široký

Dopravní podněty. V Čechově ulici jsou zbytečně dva přechody vedle sebe a bylo by třeba jinde – na okružní křižovatce a na vozovce v prostoru křižovatky z ulice Sušilovy  - Wurmovy.

Dále uvedl, že považuje za vhodné, aby na komunikaci Lipnické do doby realizace Myší díry došlo alespoň k úpravě dopravního značení – snížení rychlosti, upozornění na nebezpečí střetu s chodcem.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Závěr: T. Navrátil se bude podnětem zabývat.

Informace:

K Čechově ulici: Možnost zřízení nového přechodu v ulici Čechova bude řešena ve spolupráci s dopravním inspektorátem PČR.

K Lipnické ulici: Tato záležitost je řešena v souvislosti se sjezdem do budovaného komerčního areálu posunutím značky začátek obce.

Z: T. Navrátil

T: 6. 1. 2020

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města.


9.1.2020 9:06:07 | přečteno 1191x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 403995
Za den: 58599
Online návštěvníků: 1483
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load