Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, 27. 4. 2020

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 27. dubna 2020 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích.

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 36. schůzi konané 30. 4. 2020 a přijala následující usnesení: Podněty a připomínky z 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
Odpovídá: Ing. Petr Měřínský
Termín: 29. 5. 2020

 Bod Podnět Odpovědná osoba

1/12

František Jan Hrabina

Úsporná opatření. Dotaz, proč má primátor s tajemníkem hledat úspory, zda by to nepříslušelo jiným.

Primátor odpověděl, že primátor stojí v čele magistrátu, tajemník je nadřízený všem odborům, proto za připravení úspor nesou zodpovědnost. H. Mazochová doplnila, že již na tomto úkoly odbory i náměstci pracují.  

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

2/12

František Jan Hrabina

Zahraniční pracovní cesty. Dotaz, zda schválené pracovní cesty do zahraničí proběhnou.

Primátor odpověděl, že se neuskuteční.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

3/12

František Jan Hrabina

Rozdílný přístup k rekonstrukci hřišť. Dotazuje se, proč došlo k zamítnutí rekonstrukce hřiště na Hranické a naopak byla schválena rekonstrukce hřiště ve vnitrobloku v ulici Petřivalského. P. Kouba vysvětlil, že se nerozhodovalo o tom, které hřiště zrenovovat a které ne, jsou to různé peníze. V programovém prohlášení se přihlásili k tomu, že budou pokračovat v obnovování hřišť – ukončili školní hřiště Za Mlýnem, bude dokončeno hřiště U Tenisu a další na řadě je hřiště Hranická, které je zařazeno do ITI na léta 2021 – 27.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

4/12

František Jan Hrabina

Nákladní doprava v Přerově – na začátku problematického období se Městská policie aktivně snažila dostat náklaďáky mimo Přerov, teď se však doprava vrátila zpět. Navrhuje, aby se Městská policie na toto opět zaměřila.

Primátor odpověděl, že není v kompetenci zastupitelstva úkolovat Městskou policii.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

5/12

František Jan Hrabina

Dotaz na jméno manažera prevence kriminality. P. Kouba odpověděl, že prevence kriminality má ve své gesci, manažerem kriminality je Bc. Dagmar Krejčířová (SVŠ).

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

6/12

František Jan Hrabina

Retence dešťových vod na hřbitově. Dotaz, jak bude se zachycenými vodami nakládáno.

B. Střelec odpověděl, že v současné době se zalévá pitnou vodou, do budoucna bude tedy dešťová voda jímána a využívána na zalévání (bude napuštěna do systému místo pitné vody, která bude využívána pouze doplňkově při nedostatku dešťovky).

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

7/12

František Jan Hrabina

Výsledky interního auditu za rok 2019. Uvedl, že všichni zastupitelé by měli být s touto zprávou seznámeni.

Primátor odpověděl, že bude všem zastupitelům zaslána.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko rady: Výsledky interního auditu budou zastupitelům zaslány.

Informace UIAK:

Viz příloha 3-3E.

Z: primátor

T: 29. 5. 2020

8/12

Jan Horký

Názvy firem v usneseních. Uvedl, že jsou vypuštěny z usnesení rady názvy firem u veřejných zakázek, dotazuje se proč. Jedná se o právnické osoby, pravděpodobně není důvodem GDPR.

Primátor uvedl, že bude odpovězeno písemně.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko rady: Bude poskytnuta požadovaná informace.

Informace odboru PRI:

Pro všechna výběrová a zadávací řízení platí zásady uvedené v ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, tj. zadavatel musí dodržovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Vyhlášením výběrového nebo zadávacího řízení u veřejných zakázek bez zveřejnění jména uchazečů se dosáhne nižších cen nebo lepší kvality v tom případě, když spolu uchazeči o zakázku skutečně soutěží, to znamená čestně a nezávisle si konkurují o získání zakázky. Případné dohody uzavírané mezi uchazeči o veřejné zakázky zpravidla vedou k neúměrnému navyšování ceny nebo zhoršení kvality plnění. Podstatou těchto případných dohod může být, že se soutěžitelé, u kterých se jinak předpokládá, že si budou konkurovat, tajně dohodnou a zvýší ceny či sníží kvalitu plnění pro kupující, kteří získávají plnění prostřednictvím výběrového, příp. zadávacího řízení. Předcházet takovým praktikám je v zájmu každého veřejného zadavatele, neboť tak šetří veřejné prostředky, které pak mohou být použity na uspokojení více či kvalitnějších veřejných služeb. 

Z: H. Mazochová

T: 29. 5. 2020

9/12

Jan Horký

Odvolání předsedy komise. Prozatím neviděl, že by rada odvolala M. Dostála - odsouzeného zastupitele, z předsednictví výboru. Zda se řešilo.

Primátor odpověděl, že toto rada neřešila a nebudou se tím ani zabývat.

M. Dostal doplnil, že pokud má J. Horký problém s prací komise, ať se vyjádří, jinak ostatní považuje za politický stalking.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

10/12

Tomáš Dostal

Informace o činnosti místního výboru Předmostí. Sdělil, že výbor pracuje i v nouzovém stavu, i když se nescházejí.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

11/12

Ludmila Tomaníková

Úsporná opatření – doplnění. Poděkování za zprávu o přípravě úsporných opatření, požaduje doplnit o informaci o zadluženosti města.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Informace odboru OE:

Přiložena (příloha 2) je tabulka Algoritmy SIMU k 31. 12. 2019, součástí které je i výpočet ukazatele dluhové služby, který činil 2,65 %. K 31. 12. 2019 činil zůstatek nesplacené části úvěru, přijatého od Československé obchodní banky, a. s., 186 744 764,05 Kč, přičemž na splátkách jistiny bylo uhrazeno 26 677 824 Kč. Stejná částka je vyčleněna i v rozpočtu města pro rok 2020 (měsíční splátka jistiny činí 2 223 152 Kč). Úroky jsou hrazeny z nesplacené části úvěru, který k 30.04.2020 činil 177 852 156,05 Kč.

Z: H. Mazochová

T: 29. 5. 2020

12/12

Jan Horký

Podnět pro majetek – kdy byla na magistrát podána žádost od paní Hoffmannové – dle J. Horkého je dle stavebního zákona k projednání lhůta 3 měsíce, což již pravděpodobně uplynulo. Data doručení žádosti požaduje u všech materiálů projednávajících předkupní právo.

Bude odpovězeno písemně.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko rady: Bude poskytnuta požadovaná informace.

Informace odboru MAJ:

Žádost byla doručena dne 2. 12. 2019. Zákonná lhůta pro projednání nebyla dodržena s ohledem na nenavazující termíny zasedání všech požadovaných orgánů města.

Z: M. Zácha

T: 29. 5. 2020

13/12

Jan Horký

K materiálu 3.2.6 – dotaz, zda byl pozemek vyvěšen na realitním webu města.

Bude odpovězeno písemně.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko rady: Bude poskytnuta informace, zda bylo vyvěšeno na realitním webu.

Informace odboru MAJ:

Na realitním webu města nebylo zveřejněno. Nejedná se o prodej pozemku z vůle města, byla podána konkrétní žádost o převod pozemku. Veřejnost byla se záměrem prodeje seznámena na úřední desce města v zákonem požadované době. V případě doručení další žádosti do projednávání prodeje v orgánech města by bylo vyhlášeno výběrové řízení.

Z: M. Zácha

T: 29. 5. 2020

14/12

Ludmila Tomaníková

Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet. Dotaz, zda tito dlužníci z předchozích 6 materiálů pobírali příspěvek na bydlení.

Bude odpovězeno písemně.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko rady: Informace k pobírání příspěvku na bydlení bude poskytnuta.

Informace odboru SVŠ:

Požadovanými informacemi odbor SVŠ nedisponuje, jedná se o odpis pohledávek staršího data. Požadované informace u konkrétních osob navíc spadají do ochrany osobních údajů.

Z: M. Zácha, P. Kouba

T: 29. 5. 2020

15/12

Jan Horký

Projektová dokumentace Blažkův dům – žádá o zaslání zadání této dokumentace.

Bude odpovězeno písemně.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko rady: Zadání bude zasláno.

Informace odboru PRI:

V případě uzavření smlouvy na zpracovatele projektové dokumentace na Rekonstrukci objektu Blažkův dům na inovační centrum se jedná o uzavření smlouvy přímým zadáním formou výjimky z vnitřního předpisu. V tomto případě nebyla zpracována zadávací dokumentace, podkladem pro schválení smluvního vztahu byla cenová nabídka s popisem předmětu plnění - viz příloha 1

Z: H. Mazochová

T: 29. 5. 2020

16/12

Jan Horký

Veřejná zakázka na hřiště Petřivalského. Požadavek, aby k podobným materiálům byl přikládán i situační výkres, z něhož bude zřejmé, o jakou úpravu se jedná.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko rady: Zpracovatelé budou o tomto požadavku informováni.

Informace odboru PRI:

K předlohám na schválení záměru zadat veřejnou zakázku nepřikládáme projektové dokumentace, neboť ty jsou již zpracovány a o nich se nerozhoduje. Dalším důvodem je, že PD každé stavby je součástí zadávacích podmínek a měl by být zachován rovný přístup ke všem uchazečům, tedy zveřejnění dokumentace až v rámci veřejné zakázky. Napříště bude každá tato předloha obsahovat informaci, že projektová dokumentace je k dispozici na příslušném odboru k nahlédnutí. 

Z: M. Zácha, H. Mazochová

T: průběžně

17/12

Ludmila Tomaníková

Upozornění občanů z ulic Bayerova, Trávník na přeplněné kontejnery na textil. Chce vědět, zda firma, která toto zabezpečuje, má ve smlouvě termíny, kdy mají vyvážet… M. Zácha potvrdil problém se svozem, firma byla několikrát urgována, odvezli jen část, 28. 4. by měli svážet další kontejnery.

Bude odpovězeno písemně.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko rady: Bude poskytnuta informace, zda ve smlouvě jsou stanoveny termíny pro svoz.

Informace odboru MAJ:

Ve smlouvě je uvedeno, že se provozovatel zavazuje zajišťovat pravidelné vyprazdňování kontejnerů a přijímat případná upozornění města na potřebu vyprázdnění kontejnerů. Termíny pro svoz stanoveny ve smlouvě nejsou. S provozovatelem nikdy problémy nebyly. Kontejnery byly sváženy, aniž by se přeplňovaly a ze strany občanů nebyly žádné stížnosti. Problémy nastaly s vyhlášením nouzového stavu, kdy občané zůstávali doma a rozhodli se pro čistku domácností a naopak provozovatel kontejnerů musel omezit svou činnost. Problémy nejsou jen v Přerově, ale dá se předpokládat, že se vše v krátké době dostane do normálu a problémy se svozem textilu pominou.

Z: M. Zácha

T: 29. 5. 2020

18/12

Občan

Martin Čechál

Práce magistrátu – vyjádřil se k fungování magistrátu po dobu nouzového stavu v reakci na korespondenci mezi zastupiteli a úřadníky (pozn.: nebyl přímým účastníkem této korespondence, nebyl v rozdělovníku). V diskusi k práci magistrátu se vyjádřili J. Navařík a M. Zácha, primátor  vyslovil pozitivní hodnocení.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

19/12

Jakub Navařík

Tlumočení poděkování TJ Sokol za schválení dotace a informace o pořádání veřejné sbírky na parkety, někteří zastupitelé přispěli.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

20/12

Jan Horký

Požadavek na organizaci zastupitelstva. Žádá dálkový přístup zastupitelů. Kteří se nemohou nebo nechtějí osobně zúčastnit jednání. Dále požaduje přítomnost kamer i v malém sále, kde je veřejnost. Primátor vysvětlil, že při dálkovém jednání zastupitelstva je problémem hlasování (musí hlasovat jednotlivě).

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko rady: Požadavek bude vyhodnocen a v návaznosti na podmínky bude o způsobu zajištění zastupitelstva rozhodnuto.

Informace Kanceláře primátora:

Zasedání zastupitelstva je organizováno v souladu s požadavky zákona o obcích i stávajícími hygienickými požadavky. Při červnovém zasedání budou občané s největší pravděpodobností zastupitelstvo sledovat z předsálí, budou se moct zasedání aktivně účastnit, jejich vystoupení budou snímána kamerami.

Z: primátor

T: 06/2020

21/12

Jan Horký

Blažkův dům. Vrátil se k přímému zadání projektu na rekonstrukci objektu v památkové zóně. Dotázal se, kolik projektantů oslovili a proč byl vybrán tento. Dle jeho názoru dostává mnoho zakázek, zda budou pracovat i na jiných projektech. Primátor vysvětlil, že byli vybráni s ohledem na časové hledisko - chceme žádat o dotaci z ITI a projektová dokumentace musí být hotová do konce srpna, oni to garantovali. Zda budou pracovat i na jiných projektech – neví, budou probíhat výběrová řízení.

Stanovisko rady: Informace, kolik projektantů oslovili a proč byl vybrán tento, bude poskytnuta.

Informace odboru PRI:

Na zpracování projektové dokumentace Blažkův dům byl osloven dle informací odboru PRI jeden projektant, odbor PRI dostal pokyn od vedení města oslovit přímo vybranou projekční firmu. V průběhu prací budou spolupracovat s městskou architektkou i památkáři.

Z: H. Mazochová

T: 29. 5. 2020

22/12

Jan Horký

K materiálu 3.1.7 – dotaz, kdy se schvaloval převod pozemků – 5 garáží Škodova ulice (viz důvodová zpráva) – požádal o písemnou odpověď

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko rady: Bude poskytnuta požadovaná informace.

Informace odboru MAJ:

Jedná se o chybu v psaní. Převod projednáván prozatím nebyl.

Z: M. Zácha

T: 29. 5. 2020

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města.

Přílohy:


29.5.2020 9:52:23 | přečteno 699x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 447848
Za den: 47240
Online návštěvníků: 1110
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load