Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, 8. 6. 2020

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. června 2020 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 39. schůzi konané 11. 6. 2020 a přijala následující usnesení: Podněty a připomínky z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

 1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
 2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
Odpovídá: Ing. Petr Měřínský
Termín: 30. 6. 2020

 Bod  Podnět    Odpovědná osoba

1/13

Josef Nekl

Kontrolní výbor. Informace o provedených kontrolách.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

2/13

Jan Horký

K materiálu 3.3.2 - Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 3805/7 v k.ú. Přerov.

Dotaz ke zbývajícímu kusu pozemku 3805/7 v majetku státu, který je také veřejným prostranstvím, jak to vypadá s jednáním. Proč není městu převáděn.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko Rady města: Bude odpovězeno písemně.

Informace MAJ: Bezúplatně bylo možné převést pouze část pod místní komunikací. Bylo dohodnuto, že se nejprve zrealizuje bezúplatný převod. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových považoval zbytek oddělené parcely za potencionálně komerčně využitelný pozemek, a u takových ÚZSVM přistupoval k vyhlášení výběrového řízení. Od 1. 7. 2020 došlo k úpravě pravidel převodů a bude ze strany města opětovně s ÚZSVM jednáno o přímém úplatném převodu. Podmínky pro bezúplatný převod nejsou splněny.

Z: M. Zácha

T: 30. 6. 2020

3/13

Jan Horký

K materiálu 13/3.6.3 - Darování finančních prostředků na realizaci investiční akce „SMN a. s. – o. z. Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací kapacity – 1. etapa“

Na základě proběhlé diskuse požaduje:

 • Vyhodnocení, jakým způsobem parkoviště u Meopty ovlivnilo parkování v lokalitě
 • Pokud bude materiál schválen, požaduje projektovou dokumentaci

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko Rady města: Bude odpovězeno písemně.

Informace: Parkoviště Agel se města týkalo pouze poskytnutím finančního příspěvku. Projektovou dokumentaci zpracovává a vlastní společnost Agel. Vybudováním tohoto parkoviště se podstatně zlepší parkování na ulici Dvořákova.

Odbor ROZ informaci doplnil - Odbor PRI zrealizoval parkoviště u Meopty v celkové kapacitě 93 míst. Vzhledem k tomu, že v uvedeném území se již i dříve parkovalo, tak nárůst parkovacích míst je cca 30 nových parkovacích míst.  Meopta před propouštěním měla cca 2 300 zaměstnanců a nemocnice má cca 650 zaměstnanců. Dle příslušných norem by mělo být na 3 zaměstnance (nemocnice), respektive 4 zaměstnance (Meopta) jedno parkovací místo a pro 3 návštěvníky nemocnice jedno krátkodobé parkovací místo. Z toho je patrné, že nárůst 30 parkovacích míst tuto situaci radikálně nezlepší. Proto, když nemocnice vytvoří s pomocí kraje a města nová parkovací místa ve svém areálu, bude situace lepší.

Z: M. Zácha, T. Navrátil

T: 30. 6. 2020

4/13

Jan Horký

 

K materiálu 13/3.7.1 - Územní energetická koncepce

 • Zda byla stará koncepce vyhodnocena, na kolik a zda vůbec byla naplněna a zda jsme se poučili 

Informace ROZ: Poslední energetická koncepce byla z roku 2008 a byla zpracovávána i z důvodu zahájení energetických opatření na základních a mateřských školách v majetku města, k tomu byla přidána i obě gymnázia, živnostenská škola, vysoká škola logistiky, Domov důchodců Pavlovice a městský dům. Vznikl seznam 22 objektů, na které byly zpracovávány energetické audity a na podkladě kterých se prováděla energetická opatření, která byla spolufinancována z dotačních zdrojů. Na 13 objektech se provedla energetická opatření. U Městského domu a VŠLG se provedla výměna oken, Domov důchodců Pavlovice byl směněn, u živnostenské školy, Smetanovy 7,7a, MŠ U Bečvy, ZŠ B. Němcové (výměna střechy), MŠ Kouřilkova  nebyla opatření provedena.

Informace MAJ: Hodnocení od vzniku původní ÚEK nebylo prováděno (u nové ÚEK se předpokládá nejméně jednou za 5 let zpracování zprávy o uplatňování ÚEK v uplynulém období, tj. počínaje rokem 2023)

 • Proč je vybrána v koncepci varianta konzervativní a ne progresivní, kdo to rozhodl a proč

Informace MAJ: Varianta konzervativní, tj. ekonomicky reálná. Informace jsou k dispozici v Čl. 14 Hodnocení variant (str. 229, 237) - Navržené varianty jsou v souladu s nařízením vlády č. 232/2015 Sb. Byly posouzeny z těchto hledisek: energetická bilance nového stavu, investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením, provozní náklady systému zásobování energií, dopady na účinnost užití energie a množství energetických úspor, požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu ve vztahu k výstavbě energetické infrastruktury a energetických zařízení, dopady na emise znečišťujících látek a CO2 a na kvalitu ovzduší. S ohledem na konkrétní situaci v případě centrálního zdroje tepla byly varianty posouzeny také s ohledem na bezpečnost dodávky tepla. Dále koncepce pracuje v čl. 15 návrhové části s rozvojovou variantou.

 

Primátor odpověděl, že zastupitelé se mohli zapojit do pracovních skupin a mohl se zúčastnit i veřejného projednání. Zda byla končící koncepce vyhodnocena, neví – bude odpovězeno písemně.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko Rady města: Bude odpovězeno písemně – viz odpovědi u jednotlivých odrážek.

Informace jsou uvedeny u jednotlivých odrážek.

Z: P. Měřínský

T: 30. 6. 2020

5/13

Jan Horký

 

K materiálu 13/ 5.1 - Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9

 • Žádá o předložení vyhodnocení jednotlivých pozastavených dotací (analýzu), zda nebylo rozhodováno jen „od stolu“. Primátor sdělil, že právě jeho hodnocení je „od stolu“, odkládá se jen část, který je v havarijním stavu, most v Žeravicích je sice v havarijním stavu, ale místní část má přístup zajištěný o cca 100 m dál přes nově opravený most. Na základě vyjádření některých zastupitelů a občana Čechála, že hala je nepřístupná, pokud nebude opraven mostek, primátor zopakoval, že má přístup zajištěný o cca 100 m dál přes nově opravený most. Dále bylo primátorem i M. Záchou opakovaně vysvětlena investice do elektroinstalace ZŠ Trávník.
 • Co obsahuje 1,2 mil. Kč na projektovou dokumentaci kina – H. Mazochová uvedla, že se jedná o dofinancování PD, jedná se o celou stavbu, měla se dělat i studie – ta by stála 900 tis. Kč, takže se od její realizace upustilo.
 • Co se skrývá ve výši 205 mil. Kč na strategické akce – H. Mazochová odpověděla, že se jedná o akce z programového prohlášení, ale např. i na nové akce - např. Blažkův dům nebo částečně na nákup a rekonstrukci TGM 16. Rezerva je účelově rozdělena.
 • Dotaz, v jakém stavu je směna Husova – bude odpovězeno písemně

J. Horký opakovaně hovořil o vyhodnocení jednotlivých pozastavených dotací, k čemuž H. Mazochová uvedla, že předložený materiál je výsledkem vyhodnocení jednotlivých pozastavených dotací.

A. Prachař se dotázal, jak to tedy bude s mostem v Žeravicích - zda se počítá s úplným uzavřením.  Primátor uvedl, že ano. M. Zácha doplnil, že byla provedena mostní prohlídka, informoval o stavu mostku s tím, že bude muset tedy být uzavřen a znepřístupněn.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko Rady města: Bude odpovězeno písemně, a to k bodu d).

Informace: Jednalo se úplatný převod pozemků, který nebyl zastupitelstvem schválen.

Viz usnesení 1180/41/3/2018 - Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163 vše v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení:

 • zrušit své usnesení č. 971/33/3/2017 ze dne 20.11.2017, kterým schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 6868/154 ost. pl., ost. dopravní pl. o výměře 197 m2, p.č. 6868/155 ost.pl., ost. dopravní pl. o výměře 220 m2 a část pozemku p.č. 6868/83 označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a nově jako pozemek p.č. 6868/163 ost. pl., dráha o výměře 2.872 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního města Přerov.
 • si vyhradit rozhodnout o zřízení věcného břemene - služebnosti uvedené v bodu 4 návrhu na usnesení.
 • schválit úplatný převod pozemků p.č. 6868/154 ost. pl., ost. dopravní pl. o výměře 197 m2, p.č. 6868/155 ost.pl., ost. dopravní pl. o výměře 220 m2 a část pozemku p.č. 6868/83 označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a nově jako pozemek p.č. 6868/163 ost. pl., dráha o výměře 2.872 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu ve výši 2.290.000,-Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.
 • schválit zřízení věcného břemene - služebnosti:
 • stezky a cesty k tíži nově vzniklého pozemku p.č. 6868/163 v k.ú. Přerov ve prospěch prodávajícího společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 (in personam) a zároveň (in rem) ve prospěch prodávajícího jako aktuálního vlastníka, jakož i každého dalšího eventuelně budoucího vlastníka pozemku p.č. 910/1, pozemku p.č. 6868/83 a nově vzniklého pozemku p.č. 6868/166 (panující nemovité věci) v k.ú. Přerov dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a označeného jako služebnost "A",
 • strpět umístění historického vozidla dráhy (železniční vozidlo) k tíži nově vzniklého pozemku p.č. 6868/163 v k.ú. Přerov (služebný pozemek) ve prospěch prodávajícího společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a označeného jako služebnost "B",
 • strpět parkování automobilů k tíži pozemku p.č. 6868/155 v k.ú. Přerov (služebný pozemek) ve prospěch prodávajícího společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 dle geometrického plánu č. 6571-92/2017, ve znění dle přílohy č. 1. Služebnosti budou zřízeny bezúplatně a na dobu neurčitou.
 • pověřit náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 3 a 4 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Z: H. Mazochová, M. Zácha

T: 30. 6. 2020

6/13

Libor Slováček

 

K materiálu 13/8.2 - Pilotní projekt „Zdrojuj kriticky – Emancipace žáků základních škol ve vztahu k médiím“

Zajímal by jej reálný průběh, zajímal by jej záznam z projektu, aby se mohl podívat, jak děti reagovaly, jaký měl projekt efekt. Zastupitelé by měli mít možnost alespoň v sestřizích vidět, jak projekt probíhal. Toto P. Kouba přislíbil.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko Rady města: P. Kouba zajistí, aby se zastupitelé mohli s projektem seznámit (záznamy, sestřihy).

Z: P. Kouba

T: v rámci projektu, resp. po jeho ukončení

7/13

Tomáš Navrátil

Dálnice D1 – potvrzena změna územního rozhodnutí a zamítnutí všech odvolání krajským úřadem.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

8/13

Libor Slováček

Vysokorychlostní koridor.  Měl být v oblasti Lýsek chráněn protihlukovou stěnou, ale šíří se zprávy, že by stěna byla nákladná a tak nebude realizována, i když byla v projektu plánována. T.  Navrátil potvrdil, že v projektové dokumentaci protihluková stěna je, informaci prověří.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko Rady města: T. Navrátil prověří situaci. Písemná informace.

Informace:

Zástupce společnosti Eurovie ( za sdružení firem, které realizují Rekonstrukci železniční stanice Přerov, 2. stavbu) uvedl, že oproti vysoutěženému a schválenému projektu nemají  od zadavatele žádné změny, tudíž platí rozsah realizace z platné projektové dokumentace.

Zástupce investora za Správu železnic, státní organizaci uvedl, že v případě protihlukových opatření stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba“, se jejich rozsah nezměnil a tato opatření budou realizována v souladu s vydaným stavebním povolením.

Z: T. Navrátil

T: 30. 6. 2020

9/13

Martin Čechál

Participativní rozpočet v městě Zlín. Poskytl informace, jak ve Zlíně funguje participativní rozpočet v objemu 5 mil. Kč. V diskusi zazněl názor J. Navaříka, který se vyjádřil k systému uplatňování občanských návrhů v Přerově, k zastupitelské demokracii.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

10/13

Radek Pospíšilík

Komunikace do Vinar. Uvedl, že se dokončuje okolí u D1, ulice U zahradnictví s podjezdem pod dálnicí - komunikace od křižovatky, je ve velmi špatném stavu, počítá se s dodělávkou?

M. Zácha odpověděl, že celá komunikace do Vinar byla používána při stavbě dálnice. Je zpracována diagnostika a na každém kontrolním dnu je do zápisu dáván požadavek na opravu po dokončení stavby.  Nyní město čekají jednání s ŘSD v této věci, bude o výsledku informovat.

R. Pospíšilík doplnil, že část komunikace je zcela zničena a požaduje písemně, jak bude upravena, do jakého stavu. M. Zácha sdělil, že se jedná o více komunikací využívaných při stavbě, na jednání dne  21. 5. zástupce ŘSD uvedl, že pasportizace je dokončena a čeká se na rozhodnutí, jak dál pokračovat. Tento problém se týká více komunikací, než jen té do Vinar.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko Rady města: M. Zácha bude po rozhodnutí ŘSD informovat o výsledku jednání.  Písemná informace.

Informace: Dle zjištění byla dokončena diagnostika, jednání se prozatím neuskutečnilo.

Z: M. Zácha

T: 30. 6. 2020

11/13

Pavel Galeta

Tibetská vlajka.  Vyjádření v návaznosti na diskusi k materiálu „Zdrojuj kriticky – Emancipace žáků základních škol ve vztahu k médiím“ v duchu, že občané mají rovněž kritické myšlení a ptají se, proč radnice vyvěšuje pravidelně tibetskou vlajku, zda to „stojí za to“, zda chce dráždit ČLR?

Primátor odpověděl, že pro většinu lidí a radních je to symbol boje za svobodu. H. Netopilová uvedla, že to „stojí za to“ tibetskou vlajku vyvěšovat, je to symbol lidské svobody a práv, ale i ukazatel toho, jak se na té které radnici přemýšlí.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

12/13

Pavel Galeta

Loňská „drogová aféra“. Dotaz, jak případ dopadl a jaká byla přijata opatření.

P. Kouba odpověděl, že se jednalo o zneužívání léků převážně mladšími ročníky, případ je dořešen, Policie ČR předala ředitelům výsledky, na žádné z jmenovaných škol neprobíhalo dealerství, to se dělo mimo prostory škol. On nemá kompetence podrobněji informovat, ředitelé však mají konkrétnější informace.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

13/13

Helena Netopilová

Pavel Galeta

Prašnost a nepořádek v Předmostí. Byla by ráda, kdyby město začalo věnovat zvýšenou pozornost Předmostí, zejména co se týče vysoké prašnosti v souvislosti s rekonstrukcí železnice, snad by pomohl zvýšený dohled Městské policie.

Primátor odpověděl, že město hlídá stavebníky, pokud je to nedostatečné, je třeba upozorňovat na nedostatky.

Dále uvedla, že vedle panelového domu na Hranické je věčná skládka.

T. Dostal doplnil, že prašností a skládkami se zabývá i výbor místní části Předmostí, postupně se řeší. V Předmostí současně probíhají 4 stavby najednou. Skládka, o níž se mluvilo, je meziskládka a po dokončení stavby bude odstraněna.

P. Galeta sdělil, že kolem sídliště je nepořádek, plánuje se nějaký úklid? Primátor odpověděl, že Přerov není špinavé neuklizené město, za pořádek je zodpovědný odbor MAJ, bude poskytnuta písemná odpověď. B. Střelec doplnil, že někteří občané ve vybraných lokalitách vytvářejí nepořádek a není v silách technických služeb vše pravidelně uklízet, vyjádřil se k úklidu obecně. Požádal, aby lidé poskytovali konkrétní informace – poslali fotku, přes mobilní rozhlas.

M. Zácha informoval o problémech se sběrnými místy a kontejnerovými stáními, upozornil na sběrné dvory, možnost objednat si odvoz nebo přistavení kontejneru za úplatu. Peníze vynaložené navíc na úklid pak chybí jinde.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko Rady města: Město se problematice čistoty města průběžně věnuje, požadovanou odpověď zajistí M. Zácha.

Informace:

 • Prašnost v Předmostí je zapříčiněna vysokou koncentrací dopravních staveb na malé lokalitě, které svou existencí a činností produkují zvýšenou prašnost. Na řešení této situace spolupracujeme s oddělením dopravy a opětovně vyzýváme realizační firmy k sjednání nápravy.

 • Skládka na ul. Hranická není neřízenou skládkou, ale meziskládkou stavby, která slouží pro uložení materiálu stavby, je oficiální a po dokončení stavby bude uklizena a uvedena do původního stavu. Stavebník bude vyzván k udržování tohoto prostoru tak, aby nevznikaly rizika úrazů či možného znečišťování blízkého okolí.

 • K nepořádku na sídlišti Předmostí sděluji, že úklid zde zajišťují na základě smlouvy TSMP, které postupují dle pravidel, které jim tato smlouva ukládá, či na základě podnětů občanů. Bude provedeno místní šetření a případně provedeny kroky k odstranění nedostatků.

Z: M. Zácha

T: 30. 6. 2020

14/13

Helena Netopilová

Zemník Žeravice – dotaz, zda tam již probíhají nějaké práce, potkává docela často náklaďáky s hlínou jakoby směrem od skládky. B. Střelec uvedl, že se nejedná o automobily TSMPr. Primátor přislíbil písemnou odpověď.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko Rady města: Primátor zajistí písemnou informaci.

Informace: Zemník Žeravice byl povolen územním rozhodnutím, které nabylo právní moci 04.03.2020. Provoz je omezen (dle původní žádosti) do 30.11.2020 (lze provádět těžbu). V současné době je přerušeno řízení o změně ÚR; žádáno je právě o změnu termínu ukončení provozu, a to do 31.12.2026.

Z: primátor

T: 30. 6. 2020

15/13

Helena Netopilová

Metso Minerals – uvedla, že v minulých týdnech byl pozorovatelný oblak růžového dýmu, pravděpodobně z této firmy. Dotazuje se, zda je ekologie firmy lepší nebo horší než v minulých letech. Primátor odpověděl že oblak pocházející z Metso Minerals je spekulace,  v letošním roce by měla proběhnout ekologizace technologie. J. Navařík upřesnil, že v letošním roce má být instalována nová technologie – klimatizace, aby stihla odsát prach.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

16/13

Jan Horký

Obchodní centrum Lipnická. Krajský úřad zahájilo zjišťovací řízení  – obchodní centrum na ulici Lipnická, má se vyjádřit i město Přerov. Uvedl, že centrum  bude mít negativní dopad na dopravu, město nepotřebuje dalších 29 prodejen, nová pracovní místa budou vyvážena ztrátou míst v maloobchodech ve městě. Tajemník sdělil, že k takovým projektům se vyjadřuje odbor ROZ, záměr je v souladu s územním plánem.

J. Horký potvrdil soulad s územním plánem a znovu objasnil, proč se záměrem nesouhlasí.

V rámci diskuse zazněla slova na podporu názoru J. Horkého, i slova polemizující. R. Pospíšilík zopakoval, že realizací se odčerpá kupní síla pro centrum města. Vznesl dotaz, zda se pro oživení nezvažuje v centru např. parkování zdarma (alespoň na nějaký čas). Primátor uvedl, že o změně parkování se uvažuje a dodal, že v nákupní zóně budou i jiné druhy obchodů než v centru. Dodal, že všichni hovoří o zájmu oživit centrum, ale když se rozhodovalo o zakoupení objektu TGM 16 pro magistrát, nepřipadalo mu to tak.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

Viz usnesení 504/13/9/2020

17/13

Věra Václavíčková

Řešení podjezdu do Předmostí – opakovaně tam bývá voda, což způsobuje problémy v dopravě.  

T. Navrátil  sdělil, že podjezd je v majetku ŘSD, údržbu zajišťuje Správa silnic OK. Urgovali jsme pravidelné čištění vpustí, aby nedocházelo k jejich zanášení a horšímu odčerpávání přívalových srážek.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

18/13

Pavel Galeta

Hliník. Dotaz, zda se neuvažuje o revitalizaci jezírka Hliník v Předmostí, je pravděpodobně součástí budoucího Mamutova, lidé si to místo pletou se skládkou. M. Zácha odpověděl, že Hliník má ve správě rybářský svaz, jednalo se o tom, i o lagunách a o rybníkách v Předmostí, které se již k revitalizaci připravují.

T. Dostal uvedl, že jej mrzí, že P. Galeta někdy nepřijde na výbor místí části, několikrát se tím zabývali. Rybářský svaz rybník provozuje a čistí, problémem mimo jiné je, že nemá přítok ani odtok.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

19/13

Martin Trhlík

Údržba zeleně. Uvedl, že zeleň ve městě není udržovaná, místy připomíná polovyschlé neudržované plochy, je plná plevele.

B. Střelec odpověděl ve smyslu, že pokud by se měla veřejná zeleň výrazně zlepšit, bude třeba použít jiné technologie, je to otázka financí (pracnost, chemie, dosev…).  Nyní je údržba omezena hlavně na sečení a likvidaci bioodpadu. Dodal, že když se platí odstraňování černých skládek, pak peníze chybí třeba i na lepší péči o veřejnou zeleň.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

20/13

Jan Horký

Glyfosáty a rakovina. Informace z četby odborné literatury. Byl potěšen testováním nových technologií ze strany technických služeb – neví, zda se osvědčily, či zda se bude hledat jiná cesta. Dále poukázal na negativní příklady poškození zeleně při použití herbicidů s tím, že je třeba být při aplikaci pečlivější. Prosí o vyhodnocení nového přípravku a sdělení, jak se bude dále postupovat. B. Střelec potvrdil, že při aplikaci přípravku se vyskytla lidská chyba, bude napraveno.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko Rady města: B. Střelec zajistí písemné vyhodnocení užití nového prostředku a informaci o dalším postupu.

Informace:

V průběhu května testovali pracovníci TSMPr možnost náhrady za chemický postřik Roundup proti plevelům, a to přípravek Beloukha.

V rámci tohoto testování bylo konstatováno:

 • Přípravek Beloukha neobsahuje látku glyfosát, účinná látka je kyselina pelargonová
 • Prostředek funguje hlavně proti nadzemní části rostliny, nezasahuje kořenový systém, proto musí být aplikován častěji než Roundup a z tohoto důvodu je jeho aplikace 5x dražší než u Roundupu
 • Negativním faktorem tohoto postřiku je sekundární projev v podobě kluzké dlažby (připomínající aplikaci mýdlového roztoku). Hrozí tím nebezpečí pro chodce uklouznutím a tudíž možnost zranění a následného vymáhání škody
 • Z tohoto důvodu bylo prozatím užívání tohoto postřiku pozastaveno

TSMPr budou testovat další přípravek, a to postřik přípravkem Roundup Fast, který také neobsahuje glyfosát a účinná látka je kyselina pelargonová. Testování proběhne v měsíci červenci.

V rámci komunikace s ostatními Technickými službami se nepřikláníme k možnosti likvidace plevelů parou, a to z důvodu značné finanční náročnosti a malé efektivitě práce s tím, že plevel i přes aplikaci horkou parou opět vyroste a tato metoda má spoustu provozních nevýhod. TSMPr budou dále testovat likvidaci plevele pomocí infra záření nebo horkým vzduchem.

V rámci těchto alternativních metod je plevel i v současnosti likvidován mechanicky, a to buď ručním okopáváním nebo mechanickou likvidací strunovými sekačkami v rámci blokového čištění jednotlivých ulic. TSMPr již otestovaly několik rotačních mechanických odstraňovačů plevele, bohužel všechny tyto se vyznačují malou účinností a produktivitou práce.

V rámci kompletní činnosti, týkající se likvidace plevele, TSMPr navrhují, aby se nadále používal postřik na bázi Roundupu s informací pro občany o aplikaci tohoto prostředku a na cca 15% ploch, které slouží k většímu shromažďování obyvatel (náměstí, skatepark, Laguna. Městské parky a dětská hřiště), byly aplikovány jiné metody likvidace než postřik Roundupem.

Dále budou jednat s Charitou o možnosti zapojení občanů bez domova do úklidu chodníků od plevele v rámci sociálního programu pro tuto skupinu občanů.

Z: B. Střelec

T: 30. 6. 2020

21/13

Tomáš Dostal

Dopravní situace. Poděkování za práci policie na Velké Dlážce a požádal, aby byli i na Prostějovské ulici, kde rovněž jezdí nákladní auta.

T. Navrátil sdělil, že již žádal dopravní policii, aby se na tuto lokalitu zaměřila.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko Rady města: Primátor zajistí písemnou odpověď.

Informace: Po projednání se zástupci Policie ČR bylo přislíbeno, že v rámci kontrolní činnosti kamionů bude zařazena i ulice Prostějovská.

Bez dalších sdělení

22/13

Pavel Galeta

Dopravní situace mezi Přerovem a Čekyňským kopcem. Uvedl, že hlavně o víkendech je zde velký pohyb lidí. Sdělil, kudy chodí, aby se dostali do lokality Žernavé a na Čekyňský kopec. Po dokončení stavby dálnice musí pěší přejít frekventovanou cestu, je otázka, zda by tam nemohlo být dopravní značení nebo zebra. Tohle téma vyvolalo diskusi, v níž mimo jiné P. Kouba zdůraznil, že lidé nemají chodit přes dálnici e a proto spolek Predmostenzis vyznačil novou trasu, aby lidé chodili bezpečnější cestou. T. Navrátil doplnil, že na dálničním sjezdu bude zvýrazněno dopravní značení, nikoliv vyznačeny přechody. T.  Dostal informoval, že i toto se na výboru probíralo. H.  Netopilová upozornila, že se nejedná pouze o vycházky, ale že zde lidé i bydlí, jsou tam chaty. P. Kouba dodal, že proto apeloval na nové řešení pěší cesty s nevyhovujícím vyústěním na dálnici, proto je vyznačena nová trasa.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

23/13

Libor Slováček

Dopravní značení – podnět na T. Navrátila, aby zajistil odstranění přechodného značení souvisejícího se stavbou na komunikaci I/47 (stavba Emosu).

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Informace: Situace byla vyřešena, dočasné dopravní značení je odstraněno.

Z: T. Navrátil

T: dle možností

24/13

Libor Slováček

Malá laguna – neudržitelná situace, jsou tam odpadky. Bylo by žádoucí, aby se tam častěji objevili strážníci městské policie, i represe by pomohla.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko Rady města: Městská policie zajišťuje pořádek ve městě.

Bez dalších sdělení

25/13

Libor Slováček

Připravovaná cyklostezka mezi Lýskami a Kauflandem. Jaké jsou k dispozici informace.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko Rady města: Bude odpovězeno písemně.  

Informace:

Projektová příprava „Stezky pro chodce a cyklisty podél silnice I/47 ul. Lipnická , Přerov“ je rozdělena na 4 etapy. Na etapy I a III je uloženo odboru PRI zpracovat projektové dokumentace a na etapy II a IV je z důvodů větší komplikovanosti zpracovávána odborem rozvoje studie. Všechny etapy jsou v rozpracovanosti. Synoptická situace ukazuje rozdělení etap a naznačuje vedení stezky – viz níže.

 

Z: T. Navrátil

T: 30. 6. 2020

26/13

Helena Netopilová

Dopravní obslužnost Předmostí.  Chápe prázdninový provoz MHD, okleštění linky 101 je však velké, lidé si stěžují.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko Rady města: Písemně informovat o systému dopravní obslužnosti Předmostí.

Informace:

Tzv. prázdninový režim u linek č. 101 a 102 je nastaven již historicky, podle našeho archivu JŘ, který vedeme od roku 2008, je tento způsob nastaven minimálně od tohoto roku 2008, z důvodu výrazně menšího počtu cestujících, který tuto formu přepravy v Přerově využívají.

Obyvatelé místní části Předmostí můžou k přepravě do Přerova využít nejen linky č. 101 a 102, ale i linky č. 107, 510 a 513, které zajišťují obslužnost návazných místních částí Čekyně, Žeravice, Penčice a obcí Tršice, Kokory, ...

Absence spojů na lince 101 v čase od cca 9 do 12 hod. je zajištěna přestupními možnostmi, které si každý cestující určí sám, podle svých skutečných přepravních potřeb.

Konkrétně to znamená, že ze zastávky Aut.st. na zastávku Předmostí,škola  (nepočítáme zde s výlukou) můžou cestující  využít přímé spoje (bez přestupu) v čase odjezdu v 9:00 (spoj č. 9 linky 510) a čase příjezdu v 9:10; v čase odjezdu 9:40 (spoj č. 18 linky 102) a čase příjezdu v 9:57; v čase odjezdu 9:50 (spoj č. 9 linky 107) a čase příjezdu 10:00;  v čase odjezdu 10:40 (spoj č. 20 linky 102) a čase příjezdu v 10:54; v čase odjezdu 11:05 (spoj č. 13 linky 510) a čase příjezdu 11:12; v čase odjezdu 11:39 (spoj č. 22 linky 102) a čase příjezdu 11:56; v čase odjezdu 11:45 (spoj č. 11 linky 107) a čase příjezdu 11:55; v čase odjezdu 12:35 (spoj č. 24 linky 102) a čase příjezdu 12:52. Cestující s přepravní potřebou od nemocnice, Meopty do Předmostí, můžou z linky 105 na linku 102 přestoupit na zastávce Palackého a to v cca hodinovém taktu. Podobný režim je i u opačného směru.

Cílem MAD není vést shodnou trasou všechny linky. Pro dopravní obsluhu Předmostí jsou určeny zejména páteřní linky 101, 102, 111 a 112, linka 107 a příměstské linky je pouze doplňují. 

Dále viz příloha 1

Z: T. Navrátil

T: 30. 6. 2020

27/13

Libor Slováček

Kanalizace Lýsky. Informoval, že lidé dostali od projektanta dopis, že je osobně navštíví a k podpisu plnou moc. Lidé mají dotazy, o záměru realizovat kanalizaci nemají podrobnější informace, proto považuje za nutné, aby podobně jako v Čekyni bylo svoláno veřejné shromáždění, kde bude občanům vysvětleno, jak bude stavba připravována, co je čeká, co si budou muset zajistit a zaplatit…

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko vedení města: Odbor PRI zajistí veřejné projednání záměru v Lýskách za účasti projektanta, na kterém budou lidé o záměru podrobněji informováni. Za VaK účast i M. Zácha, projektant ať do veřejného projednání své aktivity směrem k občanům pozastaví.

Stanovisko Rady města: Podpora stanoviska vedení.

Informace PRI: Veřejné projednání v rámci zpracování projektové dokumentace kanalizace Lýsky bylo uskutečněno dne 23.6.2020 v místní části Lýsky za účasti zástupců projektanta, společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a pracovníků odboru PRI Magistrátu města Přerova. Občanům bylo vysvětleno zadání projektu s tím, že projektová dokumentace byla  zadána na části – hlavní kanalizační řad včetně odbočení po hranice veřejného prostranství a dále dokumentace domovních kanalizačních přípojek od hranic soukromých pozemků po napojení do jednotlivých objektů. Je postupováno stejně jako v předchozích případech kanalizace Čekyně, Penčice.

Z: H. Mazochová

T: dle možností

27/13

Jan Horký

Auto na chodníku, nám. PP – prezentace. Údajně je to přestupek, řidičem je zastupitel, předseda komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost. Nemyslí, že takový člověk má být předsedou komise – viz usnesení. Diskuse k problematice, včetně poznámky M. Dostála o možnosti realizace pojízdných chodníků v lokalitě.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

Viz usnesení 504/13/9/2020

28/13

Radek Pospíšilík

Letní provoz bazénu. Dotaz, zda na bazéně proběhly všechny plánované opravy a bazén nebude o prázdninách uzavřen. J. Hýzl potvrdil, že všechny opravy jsou hotovy, odstávka nebude, pokud se nestane něco mimořádného.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

29/13

Radek Pospíšilík

Restaurace Městský dům. Po skončení nájemce v restauraci Městského domu nejsou k dispozici WC, jak to vypadá s restaurací do budoucna. Primátor informoval, že rada pověřila ředitele KIS J. Macíčka, aby jednal o možnostech uzavření smlouvy o pronájmu, která bude projednána v radě.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

30/13

Radek Pospíšilík

Staré rybníky – v lokalitě je nedokončený útulek. B. Střelec sdělil, že není součástí útulku, je to údajně chovná stanice.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

31/13

Občan

Pavel Malant

Problematika chování lidí a dodržování vyhlášek na území města.  Ve svém vystoupení hovořil o tom, že lidé nechávají navolno pobíhat psy bez náhubků, v ulicích je nepořádek, cyklisti na chodníku ohrožují chodce, na Velké Dlážce jezdí auta po chodníku… Primátor odpověděl ve smyslu, že město má vyhlášky, které občané nerespektují, a není jednoduché si respekt vynutit. Občané nedodržují nic, ani pořádky, zakládají černé skládky…

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

32/13

Pavel Galeta

Kritika činnosti Městské policie – uvedl, že když byl v koloně v koloně od Tovačova na Kojetínské, viděl shluk Romů cca 15 lidí, neměli roušky a u kasáren stálo auto Městské policie, strážníci nezasáhli. K tomu vystoupil T. Dostal, že je problém s rozvolňováním se orientovat, jaká opatření právě platí.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

33/13

Občan

Pavel Malant

Dopravní značení. Uvedl, že mezi budovami v areálu obchodního centra Kaufland u Strhance je nelogické dopravní značení (cyklostezka, její konec,…). Primátor přislíbil, že se budou zabývat tímto podnětem.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko Rady města: T. Navrátil prověří situaci. Písemná informace.

Informace: Situace byla prověřena a na pozemcích Města Přerova je dopravní značení v pořádku. Dopravní značení mezi budovami je plně v kompetenci vlastníka pozemků i přilehlých budov (soukromá společnost). Vzhledem k bezpečnosti účastníků dopravního provozu nebylo přistoupeno k pokračování stezky pro chodce a cyklisty. Jedná je již o lokalitu soukromého nákupního centra a dopravní značení je instalováno v souladu s TP 179.

Z: T. Navrátil

T: 30. 6. 2020

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města.

Přílohy:

13.7.2020 12:08:04 | přečteno 387x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49972040
Za týden: 475978
Za den: 122834
Online návštěvníků: 1217
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load