Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, 24. 8. 2020

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 24. srpna 2020 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 44. schůzi konané 27. 8. 2020 a přijala následující usnesení: Podněty a připomínky z 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

Odpovídá: Ing. Petr Měřínský,
Termín: 18. 9. 2020


 Bod Podnět Odpovědná osoba

1/14

Radek Pospíšilík

K materiálu schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Revitalizace vodního ekosystému Předmostí“ – doplňující otázka, co je cílem projektu a v jakém je stadiu.

Primátor sdělil, že odpověď bude poskytnuta písemně.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Stanovisko Rady: poskytnout aktuální informaci k projektu.

Informace:

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Revitalizace vodního ekosystému Předmostí“ je revitalizace stávajícího chovného rybníka v lokalitě za zahrádkářskou kolonií mezi Předmostím a Dluhonicemi. V rámci udržovacích prací dojde k odtěžení splavených zemin ze dna, celkové opravě poškozených břehů a hrází a k obnově zpevněných povrchů na hrázích.

Rybářské práce nejsou předmětem plnění dodavatele stavby a nejsou v projektu obsaženy. Vypuštění a slovení rybníku, zajistí v dostatečném předstihu majitel rybníků (MO ČRS Přerov), tyto práce jsou podmínkou pro zahájení stavebních prací v rámci tohoto projektu. Po dostatečném vyschnutí dna bude zahájeno vlastní odbahňování. Splavené zeminy se postupně přemístí od stoky k břehové čáře a do oblasti budovaného litorálního pásma. Část zemin se využije při opravě břehů a přebytek se bude postupně nakládat a odvážet na určený zemědělský pozemek, kde bude rozprostřena a zaorána a část na městskou skládku. Rozpočtové náklady na revitalizaci chovného rybníka jsou dle položkového rozpočtu projektanta 10 473 tis. Kč bez DPH,  12 673 tis. Kč s DPH. Na financování akce se počítá s využitím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP) v rámci vyhlášené 140. výzvy pro specifický cíl 4.3 Posílení přirozené funkce krajiny, kde maximální výše dotace může činit až 85% z celkových způsobilých výdajů projektu s dobou udržitelnosti projektu 10 let od ukončení realizace opatření. Byla podána žádost o poskytnutí dotace. Realizace akce se uskuteční pouze za předpokladu získání dotace. Předpokládané zahájení realizace akce je v ½ pol. roku 2021.

Doplňující informace viz   ikona souborupříloha č.1

Z: M. Zácha, PRI

T: 18. 9. 2020

2/14

Jan František Hrabina

K materiálu Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4740, p.č. 4744, p.č. 4741/4, p.č. 5012/4 vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva

Doplňující informace stavebního úřadu:

Po prověření archivu bylo zjištěno, že oplocení pozemku bylo povoleno už v roce 2002 (schváleno rozhodnutím referátu kultury OkÚ Přerov) a skleník v roce 2004, tedy před vypracováním a schválením aktuálního územního plánu. K bazénu se žádné povolení nedochovalo, stavební úřad bude postupovat v souladu se stavebním zákonem.

Bez dalších sdělení

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města a nejsou součástí tohoto přehledu.

17.9.2020 15:14:00 - aktualizováno 22.9.2020 11:17:27 | přečteno 562x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 402878
Za den: 57291
Online návštěvníků: 1361
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load