Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 2. zasedání ZM, 19. 11. 2018

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. listopadu 2018 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 3. schůzi konané 19. 11. 2018 a přijala následující usnesení: 98/3/12/2018 Podněty a připomínky z 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

 1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
 2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
   
 Bod Podnět Odpovědná osoba

1/2

Jan Horký

Zveřejňování zápisu z jednání rady. Není zveřejňováno na stránkách města tak, jak bylo v minulosti zvykem.

V této věci proběhla diskuse, v níž z úst řady zastupitelů zazněly různé informace a názory k nezveřejňování či zveřejňování zápisů z jednání rady, několikrát zaznělo, že by měly být zveřejňovány jmenovitě výsledky hlasování, hovořilo se o otevřenosti... Výsledkem diskuse byl návrh J. Horkého na usnesení, který byl schválen – viz usnesení 13/2/1/2018 - Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Kanceláři primátora zveřejňovat zápisy z jednání Rady města na webových stránkách města Přerova včetně jmenovitých hlasování jejich členů. V této části diskuse se také hovořilo o programovém prohlášení rady, které ještě nebylo zastupitelům předloženo. P. Vrána zopakoval informaci z minulého zasedání, že programové prohlášení bude připraveno do konce listopadu.  Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

2/2

Věra Václavíčková

K usnesení 5/1/6/2018 - Veřejná zakázka „Opravy 7ks bytových jednotek“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek. V diskusi zaznělo několik názorů k ceně rekonstrukce, dalšímu pronájmu zrekonstruovaných bytů, dosažitelnosti tržního nájemného apod. Hovořilo se rovněž o zájmu města opravovat městský bytový fond, o problematice změny vnitřního předpisu i o tom, že v minulém období skončil návrh u ombudsmanky.  H. Netopilová v této souvislosti požaduje, aby byli na novém vnitřním předpisu uvedeni všichni jeho zpracovatelé. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

3/2

Libor Slováček

K usnesení 12/1/7/2018 - Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2 - „Oprava západní a východní lávky v parku Michalov, Přerov“ – navýšení ceny a prodloužení termínu dokončení a předání díla

Jedná se o navýšení ceny díla z původních 336.400,- Kč  na nynějších 701.433,- Kč a o prodloužení termínu dokončení díla z původního 20.10.2018 na nový termín - 31.5.2019. Dotazuje se na důvody.

M. Zácha odpověděl, že byla vysoutěžena firma, po odkrytí kovových prvků bylo zjištěno, že jsou lávky celé ztrouchnivělé a je třeba kompletní výměna. J. Navařík dodal, že se o navýšení také zajímal, informace byla uvolněna do všech médií, odkázal na obsah tiskové zprávy. 

F. J. Hrabina, A. Prachař vyjádřili svůj názor k nutnosti soutěžit zakázku v návaznosti na téměř dvojnásobné zvýšení ceny znovu, M. Dohnal vysvětlil, že se jedná se o zakázku malého rozsahu, tam je jiný režim a je v kompetenci rady ji schválit.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

4/2

Věra Václavíčková

K usnesení 11/1/7/2018 - Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě, kterou uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost Teplo Přerov a.s. jako nájemce dne 30.4.2008 na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova tvořících sportovní areály – plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní stadion v Přerově včetně Městské sportovní haly.

Ve svém vystoupení citovala s diskuse ze srpnového zastupitelstva, dotazuje se, co doporučil audit a jak se k tomu staví nové vedení města. Primátor odpověděl, že tímto materiálem se pouze odkládá nový provozovatel od 1.5., nebude tedy sportoviště provozovat od počátku roku. M. Dohnal podal doplňující informaci, nabídl, že zájemcům bude audit podrobněji představen, v této chvíli se pracuje s oběma návrhy vycházejícími z auditu. V. Václavíčková požádala o předání auditu, M. Dohnal sdělil, že jí již byl v průběhu zasedání přeposlán. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

5/2

Jan Horký

Vypovězení nájemních smluv. Dle sdělení J. Horkého rada 18. 10. vypověděla nájemní smlouvy s reklamními firmami – týká se billboardů v ulici Želatovská, ul. 9. května, ul. Polní. Nová rada zrušila předcházející usnesení, on si myslí, že billboardy zejména v Želatovské ul. nejsou vhodné. Předložil návrh na usnesení ve 3 bodech, které následně po vysvětlující informaci  tajemníka změnil na 2 body  – viz usnesení 33/2/7/2018.

M. Zácha doplnil, že tyto billboardy nejsou v rozporu se zákonem, některé již byly odstraněny. J. Navařík doplnil, že kulturní komise se zabývala koncepcí vizuálního smogu, která má být zpracována - situace s billboardy to předbíhá.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

6/2

Radek Pospíšilík

Vyhodnocení e-centre sdělil, že minule říkal, že mu nebyly poskytnuty materiály, avšak musí uznat, že mu byly zaslány 20.7. Nebyl k tomu žádný komentář a posouzení, nebere materiál jako dostačující. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

7/2

Jan Horký

Odměna uvolněného radního – požaduje informaci o odměně uvolněného radního. Primátor sdělil, že se pohybuje okolo 60 tisíc.

Závěr: Informaci poskytne uvolněný radní.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Informace: odměna je v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. a zhruba odpovídá částce uvedené primátorem (61.636,- Kč).

Z: T. Navrátil

T: 11. 12. 2018

8/2

Jan Horký

Helena Netopilová

Ve svých vystoupeních se svými dotazy zaměřili na M. Dostála, zazněla řada dotazů a informací osobního charakteru - např. k vypořádání závazků; k zjištění, že dle transparentního účtu ODS je největším dárcem v kampani ODS; zda vyvrátí, že se pro něj chystá politická trafika, zda je v současné době obviněn Policií  ČR, zda se zakládá na pravdě, že byl účastníkem autonehody, při které na přechodu srazil chodce a když mělo dojít k finančnímu plnění, tak se k dané věci přestal hlásit. Uvedli, že na tyto věci by měl zcela jasně a pravdivě odpovědět. M. Dostál se k jednotlivým věcem ve stručnosti vyjádřil. V další diskusi vystoupili např. T. Kocourek, J. Slováček, kteří se vyjádřili ve smyslu, že na zastupitelstvu by se měly řešit záležitosti související s chodem města a nikoliv osobní věci, což podpořili další vystupující. M. Zácha dodal, že by se měly projednávat věcné připomínky a ne urážet kolegy. P. Vrána se vyjádřil ve smyslu, že průběh zasedání je nedůstojný. V další části diskuse se hovořilo o presumpci neviny, odstupování z funkcí, morálním kreditu, k trestní bezúhonnosti… V diskusi byla také připomenuta záležitost nepovolené výmalby průchodu pod vedením H. Netopilové, kdy T. Kocourek sdělil, že reakce jsou i negativní, nelze předjímat, že pokud se líbí někomu, tak se líbí všem…

J. Horký podal návrh na usnesení, k jehož hlasovatelnosti se rovněž diskutovalo, mimo jiné z úst primátora zaznělo, že návrh je zmatečný a ať hlasování dopadne jakkoliv, M. Dostál bude stále radním, což potvrdil i J. Horký. Návrh nebyl přijat - viz usnesení č. 32/2/7/2018.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

9/2

Radek Pospíšilík

Dopravní problematika. Dotaz na T. Navrátila, zda se již seznámil s dopravní problematikou města, dotázal se, co nás čeká a jakou má pro Přerov vizi.

T. Navrátil sdělil, že se průběžně s agendou seznamuje, dnes (19. 11.) řešil s dotčenými odbory uzavírky. V. Václavíčková se v této souvislosti dotázala, zda nějakým způsobem bude řešit průjezd městem z Přerova do Předmostí a naopak – je to neúnosná situace, děti dojíždí do školy o 10 -20 minut později. Primátor potvrdil, že uvolněný radní se dopravou zabývat bude, že je město ucpané to víme, návrhy předkládat bude… R. Pospíšilík sdělil, že dnešní odpověď ho neuspokojila. Primátor dodal, že bude zaslána písemná zpráva. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Informace:

 • odbor PRI: byla dokončena Oprava Komunikace Kratochvílova, byly dokončeny Dluhonské mosty, které se dají použít jako náhradní trasa při příjezdu z Předmostí. 

 • uvolněný radní T. Navrátil poskytl písemnou odpověď a další informace podal přímo osobně všem zastupitelům na 3. veřejném zasedání Zastupitelstva konaném dne 10.12.2018

Z: T. Navrátil

T: 11. 12. 2018

10/2

Tomáš Dostal

Požadavek na Městskou policii – kontrolovat namátkově dodržování dopravního značení na Prostějovské ulici v Předmostí, jde o zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z: primátor, O. Teriaki

T: namátkově

11/2

Libor Slováček

Dopravní stavby. Dotaz na T. Navrátila, kdy bude dostavěna dálnice D1 v etapě z Lipníka do Přerova a v jaké fázi je MUK Předmostí. T. Navrátil odpověděl, že stavba O137 by měla být dokončena na podzim 2019. L. Slováček doplnil, že údajně ŘSD nemá vše rozpracované, nejsou vyřešeny smluvní vztahy… T. Navrátil uvedl, že se bude touto věcí zabývat, nemá takové informace. Primátor doplnil, že stavba MUK začala a bude trvat 2,5 roku. M. Zácha dodal, že zástupci města jsou zváni k účasti na kontrolních dnech, s tím budou souviset další stavby a uzavírky, toto vše se bude řešit. V nejbližších letech město bude strašně trpět. Pokud má někdo recept jak zprůjezdnit město, měl  by  dávat podněty, jak začne stavba průtahu, bude situace ještě horší.  Toto je zrovna věc, kdy koalice a opozice by měla být na jedné lodi. F. J. Hrabina uvedl, že dle primátora stavba MUK začala, ale na základě právoplatného územního rozhodnutí, ke kterému nyní byla dána změna… ale stavební povolení není k tomuto objektu vydáno a může se táhnout několik let. Primátor sdělil, že nemá informace, že by stavba neměla být v termínu dokončena.

V. Václavíčková v návaznosti na vydanou tiskovou zprávu v souvislosti s návštěvou A. Babiše v Dluhonicích položila otázku, jak je to tedy s těmi kompenzacemi. K tomu vystoupil primátor, který uvedl, že návštěva A. Babiše nebyla organizována městem, zřejmě ji připravoval někdo z místní části a město ani nebylo přizváno. Komunikace mezi místní částí a městem by dle jeho názoru měla být na jiné úrovni… T. Navrátil podotkl, že je důležité, že hned po ustavujícím zasedání premiér navštívil Dluhonice a vyzval dluhonické občany, ať dají požadavky na kompenzace. Nezazněl žádný konkrétní návrh, ani v Dluhonicích nejsou názory na dobudování dálnice jednotné.

Občan Dluhonic M. Tomeček přečetl § 8 zákona o pozemních komunikacích, hovořil o překračovaných hodnotách v polétavém prachu v různých místních částech, vyjadřoval se k dodržování, resp. nedodržování zákonů… Dodal, že původní záměr na výstavbu dálnice z roku 1985 odpovídal všemu.

Primátor reagoval ve smyslu, že zákony dodržovat zastupitelé budou, ale nemohou je měnit.

Vedoucí odboru rozvoje P. Gala vystoupil s uceleným vyjádřením k dopravě. Vrátil se ke schváleným  dopravním prioritám, vrátil se do historie… zejména k dálnici. Dodal, že vše, co šlo ve městě zprůjezdnit, tak se před realizací připravovaných velkých dopravních staveb zprůjezdnilo.

B. Střelec k dálnici uvedl, že dálnice není stavba města, ale pokud budou Děti země postupovat tak, jak postupují, bude to čím dál horší, je to problém několika desetiletí… A. Prachař dodal, že zastupitelé tam mohou sedět do rána a nevyřeší s dálnicí D1 nic. Uvedl informace k zodpovědnostem, zákonech a spolcích, které jsou dotčenou veřejností. Shrnul věci ohledně stavby dálnice, hovořil o nebezpečích spojených s výjimkou… pokud se nezačne, skončí výjimka v roce 2021.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

12/2

Bohuslav Přidal

B. Přidal vyjádřil obecné proklamace k různým záležitostem. Ve svém vystoupení zmínil např.:

 • Stěhování radnice
 • Objekt na nám. TGM 8
 • Zásady udělování ceny města Přerova,
 • Městská knihovna
 • Koncepce kultury v návaznosti na program pro město
 • Začátek zasedání zastupitelstva

Na vystoupení ve stručnosti reagoval primátor. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

13/2

Bohumír Střelec

Sdělil postřehy z jiných měst, kde se koalice a opozice domluví a řeší společně problémy. Tady ne – zde jsou osobní nenávisti. Lidi v místních částech nezajímají osobní útoky, ale to, jakým způsobem se budou řešit problémy. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

 

 

20.12.2018 8:33:01 - aktualizováno 2.1.2019 10:21:33 | přečteno 659x | Zdeněk Daněk

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970823
Za týden: 474761
Za den: 121617
Online návštěvníků: 1098
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load