Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 2. zasedání ZM, 5. 12. 2022

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 5. prosince 2022 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích.

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 5. schůzi konané 9. 12. 2022 a přijala následující usnesení: Podněty a připomínky z 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Ing. Petru Vránovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Ing. Petr Vrána
Termín: 5. 1. 2023


 Číslo Podnět Odpovídá

1/2

Dan Chromec

Zpřístupnění materiálů do rady zastupitelům, kteří nejsou členy rady. Uvedl, že nepovažuje za dostačující a důstojné, aby dostávali informaci o materiálech a důvodových zprávách projednávaných v radě jen prostřednictvím počítače umístěného ve studovně. Navrhuje, aby i zastupitelé, kteří nejsou členy rady, dostávali materiály do vlastních notebooků a nemuseli se s nimi seznamovat pouze ve studovně. Primátor přislíbil, že se bude tímto podnětem zabývat.

Stanovisko rady: Prověřit možnosti, jak mohou být zastupitelé o projednaných materiálech rady informováni.

Informace:

Podnět byl projednán vedením města, kdy bylo konstatováno, že v souladu s § 101 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplnění jsou schůze rady neveřejné a zápis ze schůze rady musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.

Nad rámec uvedeného Rada města Přerova poskytuje všem zastupitelům možnost přístupu v režimu 24/7 do místnosti (studovny), kde vždy po schválení usnesení příslušné schůze Rady města Přerova jsou do zde umístěného PC nahrány všechny materiály (včetně důvodových zpráv a příloh), které byly projednány na Radě města. Dále na webu města jsou zveřejňována přijatá usnesení a zápisy ze schůzí RM.

Zastupitelé jsou dále informováni prostřednictvím svých předsedů klubů, kteří se setkávají s vedením města, kde jsou taktéž informováni o věcech projednávaných na Radě města.

Do této doby byly všechny tyto kroky, které jsou nad rámec zákona, hodnoceny jako dostačující. Z těchto důvodů je vedení města přesvědčeno, že v současné době není nutno tyto nadstandardní služby dále rozšiřovat.

Z: primátor

T: 5. 1. 2023

2/2

Jan Horký

Informace do důvodové zprávy. Pokud se důvodová zpráva odvolává na územní plán, navrhuje dát do důvodové zprávy i průnik záměru a územního plánu.

Stanovisko rady: Prověřit možnosti uvádění do požadovaného do materiálů určených k projednávání v orgánech města.

Informace:

Zaměstnanci mají k dispozici Geografický informační systém, kde je jednou z vrstev i územní plán. Zpracovatel předlohy může tento průnik záměru do územního plánu jako přílohu použít k projednávanému materiálu.

Z: T. Navrátil

T: 5. 1. 2023

3/2

Jan Horký

K materiálu Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov - komunikace v areálu Přerovských strojíren.

Požádal o informaci, kdy bylo poslední jednání se zástupci průmyslového areálu a zda by mohl dostat zápis z tohoto jednání. Primátor poskytnutí zápisu přislíbil.

Stanovisko rady: Náměstek M. Dohnal zajistí předání zápisu.

Informace:

Zápis z jednání mezi zástupci statutárního města a zástupci společností, mající své firmy v areálu bývalých Přerovských strojíren, v rámci kterého byla vedena diskuze ohledně komunikací v areálu (p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov), je uveden v příloze 1.

Z: M. Dohnal

T: 5. 1. 2023

4/2

Jan Horký

Příprava - TGM 16. Požádal o poskytnutíplánu, týkajícího se přípravy rekonstrukce TGM 16, což mu primátor přislíbil.

Stanovisko rady: Náměstek V. Lichnovský zajistí poskytnutí plánu (harmonogramu).

Informace:

V současné době se připravuje zadávací dokumentace k VZ, zahájení VZ v prvních měsících roku 2023, podle průběhu VZ a také jejího výsledku, zejména ceny díla, se předpokládá zahájení vlastní stavby v druhé půlce 2023, doba realizace je podle PD 2 roky, tzn. realizace by měla být dokončena ve druhé půlce 2025.

Podrobný harmonogram realizace stavby bude součástí smlouvy o dílo (pokud bude uzavřena).

Z: V. Lichnovský

T: 5. 1. 2023

5/2

Jan Horký

K materiálu Smlouva o právu provést stavbu – "Vyhlídková plošina sportovní dráha Čekyně" - na části pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí

Požádal o dodání prostorového zobrazení. Dotaz, zda původní plošina se přesune a bude tam stále jen jedna plošina.

Stanovisko rady: Náměstek M. Dohnal zajistí poskytnutí informace.

Informace:

Původní plošina bude demontována a přesunuta do novém umístění dle situace a upravena v rozsahu dle předložené dokumentace. Bude zde tedy jen jedna plošina v novém umístění.

V příloze č. 2 jsou situační výkresy z dokumentace – včetně řezů a půdorysů stavby.

Z: M. Dohnal

T: 5. 1. 2023

6/2

Jan Horký

Rozpočtová opatření. Dotaz, zda u svodnice – ulice Široká, se jedná o realizační dokumentaci nebo studii.

Stanovisko rady: Náměstek M. Dohnal zajistí poskytnutí informace.

Informace:

Jedná se o realizační studii vodohospodářské stavby „Usměrnění toku svodnice v místní části Přerov – Újezdec, ul. Širová“ . Jde o pozemek p.č. 1062 v k.ú. Újezdec  u Přerova, který je ve vlastnictví Statutárního města Přerov. Správce toku je Povodí Moravy.  

Realizační studie bude vypracována ve dvou variantách:

1. varianta – zatrubnění úseku s možností pozdějšího vybudování odstavné plochy pro vozidla v ulici u fotbalového hřiště

2. varianta – zpevnění koryta toku tříděným lomovým kamenem, nebo zpevnění jiným stavebním materiálem

Zpracované varianty budou obsahovat rozpočtové náklady na realizaci. Dále budou varianty předloženy místnímu výboru místní části Újezdec a vybraná varianta řešení bude doplněna o vyjádření, stanoviska dotčených orgánů a organizací (vlastníků a správců sítí), následně bude podána vodoprávnímu úřadu žádost o povolení stavby.  

Dle vybrané varianty řešení doplněné o investorskou činnost a vydání vodohospodářského povolení stavby lze následně stavbu zrealizovat. Způsob financování se bude odvíjet dle zvolené varianty a rozhodnutí, kdo bude investorem.

Záležitost byla odsouhlasena výborem pro místní část Újezdec dne 31.8.2022.

Z: M. Dohnal

T: 5. 1. 2023

7/2

Jan Horký

Vyhláška odpady.

V diskusi požádal o zpracování kalkulace poplatku, abychom odpady ufinancovali i v roce 2029.

Stanovisko rady: Primátor prověří možnost stanovení kalkulace pro rok 2029.

Informace:

Informace k hypotetickému výpočtu sazby poplatku na požadované období jsou v přílohách 3, 3A.

Z: primátor

T: 5. 1. 2023

8/2

Miloslav Skládal

Vyhláška odpady.

V diskusi pozval primátora k návštěvě sídliště Trávník, aby se přesvědčil, jak jsou v reálu služby poskytovány a jak fungují nové kontejnery. Setkání by se mělo uskutečnit některý den po 16. hodině.  Primátor přijal s tím, že s sebou vezme jednatele technických služeb B. Střelce.

Stanovisko rady: Primátor dohodne termín schůzky.

Informace:

Schůzka bude dohodnuta v průběhu měsíce ledna dle časových možností zúčastněných stran.

Z: primátor

T: 5. 1. 2023

9/2

Miloslav Skládal

Servisní společnost Olomouckého kraje – kdo město zastupuje v této společnosti a jaké máme informace k její činnosti. Primátor přislíbil písemnou odpověď.

Stanovisko rady: Primátor ve spolupráci s B. Střelcem poskytne požadované informace.

Informace:

Požadované informace jsou v příloze 5.

Z: primátor

T: 5. 1. 2023

10/2

Jan Horký

K materiálu Veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, schválení úprav rozpočtu

Kdo investici před 18 lety dozoroval a zda je stále zaměstnancem města. Primátor přislíbil písemnou odpověď.

Stanovisko rady: Náměstek V. Lichnovský zajistí poskytnutí informace.

Informace:

Stavbu dle dostupných informací dozoroval referent odboru koncepce a rozvoje MMPr, není již cca 15 let zaměstnancem města. K problematice pro doplnění ještě za odbor PRI sdělení, že stavba byla realizována podle projektové dokumentace z tehdy vyráběných materiálů, např. hřiště u ZŠ Za Mlýnem bylo realizováno o něco později a kompletní rekonstrukcí prošlo už v roce 2019. 

Z: V. Lichnovský

T: 5. 1. 2023

11/2

Jan Horký

Městské lesy. Požádal, zda by mohli zastupitelé dostat zprávu o stavu a vývoji městských lesů? Primátor přislíbil písemnou odpověď.

Stanovisko rady: Náměstek M. Dohnal zajistí poskytnutí informace.

Informace:

Požadované informace jsou:

v příloze 6, tuto informaci předložil odbor majetku,

v příloze 4, tuto informaci předložil ředitel technických služeb.

Z: M. Dohnal

T: 5. 1. 2023

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města a nejsou uvedeny v tomto přehledu.  

Přílohy:


9.1.2023 12:49:31 | přečteno 167x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 5450
Za týden: 341223
Za den: 50976
Online návštěvníků: 856
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load