Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, 25. 10. 2021

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 25. října 2021 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 73. schůzi konané 4. 11. 2021 a přijala následující usnesení:

Podněty a připomínky z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Odpovídá: Ing. Petr Měřínský
Termín: 19. 11. 2021

 Bod Podnět Sdělení

1/21

Jan Horký

Oprava parovodu za horkovody, zejména před Galerií Přerov se dodavatel problematicky chová ke stromům – jakmile se zhutní půda, stromy pak nemohou kořenovým systémem přijímat vláhu. Chtěl by požádat, aby se primátor více zaměřil na vymáhání požadavků na zabezpečení dřevin v rámci stavebního povolení a nápravu stavu.

Stanovisko rady: Na chování stavebníků v rámci probíhajících investičních akcí, se zaměří Městská policie ve spolupráci zejména s odbory PRI a MAJ. Bude se zabývat nejen uvedeným problémem, ale také odstavováním těžké techniky na zeleni a dalších k tomu neurčeným místech.

Informace:

Odbor MAJ k bodu 1/21 sdělil, že proces je neustále monitorován, se stavebníkem se průběžně komunikuje a místně vyzývají k případným sjednáváním nápravy. Stavebník má vyřízeny zábory resp. zvláštní užívání pro stavbu a při zvláštním užívání musí žadatel respektovat normu ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a čl. 5 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 3/2004, o čistotě a o ochraně veřejné zeleně, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2008.

Veškeré dotčené pozemky byly předány prostřednictvím naší servisní organice, která bude taktéž tyto pozemky následně přebírat zpět.

Proběhlo jednání za přítomnosti zástupců investora stavby, Veolia Energie ČR, a. s. (Vrbka, Leták, Gaďourek), hlavního dodavatele stavby, Metrostav, a. s. (Husárik), odboru MAJ (Kašíková, Salaba) a odboru STAV (Juliš, Tesařová).

Zástupce investora seznámil přítomné s aktuálním harmonogramem dokončování poslední etapy stavby. Aktuálně již neprobíhají žádné výkopové práce a většina výkopů je zasypána. Většina ploch bude upravena a připravena k předání v průběhu listopadu. Jako jeden z důvodů, proč při stavbě vznikl větší nepořádek, bylo cca měsíční zdržení zahájení prací (výběr dodavatele) a zároveň nutnost zahájit dodávku tepla v plánovaném termínu (září). V důsledku toho zůstávaly delší úseky výkopů odkryté a plochy neupravené. Práce se soustředily na urychlenou montáž horkovodů. Kompletní stavba bude dokončena do konce roku 2021. Na nezpevněných plochách (veřejná zeleň) bude, po dohodě s odborem MAJ, provedena kontrola na jaře 2022 – bude doplněna zemina, odstraněny kameny a plochy budou osety travou. Záruka na práce bude 5 let. Odbor STAV připomenul nutnost šetrného nakypření zeminy nad kořenovým systémem stromů.

V průběhu října a listopadu 2021 provedl odbor STAV opakovaně kontrolu stavebním úřadem (vč. zápisu do stavebního deníku) se zaměřením na plnění podmínek územního rozhodnutí č. 164/2017, zejména způsob užívání zařízení staveniště a opatření proti prašnosti. Dále provedl kontrolu orgánem ochrany přírody se zaměřením na ochranu dřevin před poškozováním (pojezd techniky a odkládání materiálu v blízkosti kmenů stromů). Poškození dřevin nebylo zaznamenáno. Dodavatel byl upozorněn na nepřípustnost ukládání stavebního materiálu a zeminy těsně u stromů (bylo zaznamenáno svědky, ale v době kontroly nezjištěno). Bylo dohodnuto nakypření zeminy kolem kmenů stromů po skončení prací.

Dodržování dalších podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání veřejného prostranství kontroluje průběžně oddělení správy ostatního majetku odboru MAJ. Pro plochy, které jsou při rekonstrukci horkovodu využívány ke skládce materiálu i k zaparkování techniky, byl povolen zábor pro zařízení staveniště, aby se omezilo přejíždění po městě (zácpy, znečištění komunikací apod). Šlo převážně o bagry, rypadla a podobné stroje. Nákladní automobily apod. parkují po dohodě s HZS na parkovišti před bývalou stanicí. Před předáním ploch dojde k jejich uvedení do řádného stavu (dlažby, asfaltové povrchy, travnaté plochy), přičemž v některých případech budou po dohodě s MAJ upraveny navíc i drobné plochy, které stavbou nebyly dotčeny.

Zástupce dodavatele uvedl další objektivní důvody některých prodlev v pracích (déle trvající výkopy a nezapravené plochy), zejména v důsledku covidu, kdy v pracovní neschopnosti (nemoc, karanténa) zůstávaly kompletní pracovní čety, které nebylo možné operativně nahradit, a dále výrazně narostly dodací lhůty materiálů.

Z: primátor

T: průběžně

2/21

Jan Horký

Náplň práce uvolněného radního pro dopravu a koordinátora – dle jeho názoru se činnosti z cca 50% překrývají, klade si otázku, zda by radní nemohl být neuvolněný.

Stanovisko rady: Jak bylo uvedeno při vypořádání obdobného podnětu J. Horkého z minulého zasedání zastupitelstva, uvolněný radní pro dopravu komunikuje a řeší dopravní problémy v celé šíři a souvislostech, v současné době se jedná zejména o řešení problémů v souvislosti s dopravními stavbami, probíhajícími na území města, s připravovanými dopravními stavbami a také s významnějšími stavbami realizovanými na území města, které mají dopad na dopravu. Jeho činnost spočívá v průběžném jednání s investory a realizátory staveb, v pravidelných jednáních s DI PČR, spolupracuje při řešení dopadů do území a na život lidí, zejména se v tomto ohledu zabývá podáváním návrhů při řešení a stanovování různých objízdných a obchůzných tras, změn dopravního značení, změn v jízdních řádech apod. (v těchto věcech rozhodují správní orgány, nemá zde kompetence, jen může upozorňovat na problémy a navrhovat řešení), nebo řešením problémů  jako např. v Dluhonicích (svoz dětí v návaznosti na výluku autobusové dopravy). Činnosti se nedublují, v některých případech je samozřejmostí spolupráce. Rada nebude změnu navrhovat.

Informace je obsažena ve stanovisku rady.

Z: primátor

T: 19. 11. 2021

3/21

Ludmila Tomaníková

Doprava u nádraží – přechod od pošty vede do plochy využívané řidiči autobusu k výjezdu autobusů. Považuje za vhodné, aby se buď tento přechod zrušil, nebo upravil tak, aby bylo možné přejít do autobusového nádraží.

Stanovisko rady: Radní pro dopravu prověří situaci a možnosti řešení.

Informace:

Vzhledem k tomu, že je uvedený přechod přerušen výjezdovou plochou pro autobusy, je osazen svislým dopravním značením, která přechod pro chodce ruší. Toto dopravní značení je zde umístěno od chvíle, kdy se změnil výjezd autobusů z autobusového nádraží. Svislé dopravní značení je nadřazeno vodorovnému dopravnímu značení (zebra na cestě).

Z: T. Navrátil

T: 10/2021

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města a nejsou uvedeny v tomto přehledu.  


25.11.2021 10:45:28 | přečteno 446x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 11293
Za týden: 375478
Za den: 63702
Online návštěvníků: 479
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load