Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, 6. 12. 2021

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6. prosince 2021 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 76. schůzi konané 9. 12. 2021 a přijala následující usnesení:

Podněty a připomínky z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

Odpovídá: Ing. Petr Měřínský
Termín: 30. 12. 2021

 Bod Podnět Sdělení

1/22

Jan Horký

K materiálu Obecně závazná vyhláška č..../2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

V návaznosti na částku 1850,- Kč za tunu v r. 2029, což je poměrně strmý nárůst od 800,- Kč, a což je dnes bez využití slevy, se dotázal, kolik by musel činit poplatek za odpady pro občany, aby výše doplatku ze strany města zůstala stejná.

Stanovisko rady: Odbor ekonomiky provede propočet – kvalifikovaný odhad, v jaké výši by musel být poplatek za odpady, aby se doplatek města nezměnil.

Informace

K podnětu týkajícímu se výše poplatku za odpady v r. 2029, se zachováním doplatku města ve stávající výši, který byl vznesen na 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 26.12.2021 v souvislosti s projednáváním Obecně závazné vyhlášky č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „OZV“) sdělujeme následující:

Odbor ekonomiky, který každoročně připravoval do orgánů města návrh obecně závazné vyhlášky k poplatku za komunální odpad a prováděl výpočet sazby poplatku, tak činil na základě údajů o výši nákladů na komunální odpad poskytnutých Odborem správy majetku a komunálních služeb. K požadovanému výpočtu je nezbytný odhad celkových nákladů spojených s provozováním systému nakládání s komunálním odpadem. O tato data byl předmětný odbor požádán. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že se bude jednat o výpočet zcela hypotetický. Je otázkou, jak přesně lze odhadnout nejen výši růstu nákladů, ale také objemové množství odpadu a počet obyvatel města v roce 2029. Další podstatnou skutečností je fakt, že maximální možná výše poplatku je stanovena zákonem, přičemž od r. 2002 do r. 2012 bylo maximum ve výši 500 Kč, od r. 2013 se zvýšilo na  1 000 Kč, od r.  2022 lze poplatek stanovit až na úrovni 1 200 Kč. Z uvedených dat je zřejmé, že zákonodárce upravuje výši v několikaletých intervalech. Dle příslušných ustanovení novely zákona již není výpočet poplatku požadován.

Za účelem ujasnění dat potřebných ke splnění požadavku se rovněž uskutečnilo jednání zástupců Odboru správy majetku a komunálních služeb a Odboru ekonomiky se zástupci Technických služeb města Přerova, s.r.o. (dále jen „TS“).

Následně byl TS zaslán tabulkový přehled s vyčíslením celkových nákladů na komunální odpad v letech 2022 až 2030 včetně komentáře k vybraným údajům, např. k objemu odpadů, který dle vyjádření nelze odborně odhadnout /vlivem připravovaných změn v systému svozu (sideloader 2021/2022), modernizací třídící linky a zavedení sběru kovů v plastu (4/2022), zavedením systému svozu tříděného odpadu door to door (u RD (2022/2023), změnou přístupu obyvatelstva k separaci odpadů, využívání sběrných dvorů atd./, a proto byl predikován konstantní stav z roku 2020. Náklady na komunální odpad byly ale navýšeny o předpokládanou hodnotu míry inflace a zákonem stanovený poplatek za uložení odpadů na skládku. Dále byl započítán měnící se poměr příjmů města z tohoto poplatku.

Na základě získaných údajů zpracoval Odbor ekonomiky předpokládanou výši sazby poplatku za odpad v letech 2022 až 2029 při zachování celkového doplatku města ve výši 6 400 tis. Kč, viz příloha. Tento doplatek, jak bylo uvedeno v důvodové zprávě návrhu OZV, zahrnoval dvě částky, a to po zaokrouhlení 5 300 tis. Kč /doplatek sazby na 1 poplatníka ve výši 124,29 Kč x počet poplatníků k 31.10.2021 (42 186 osob s pobytem na území města + ohlášených 745 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, kde není nikdo trvale hlášen, tj. celkem 42 931)/ a 1 100 tis. Kč  (1 586 poplatníků osvobozených od poplatku x sazba poplatku na rok 2022 ve výši 700 Kč). Obě tyto hodnoty byly zachovány i ve výhledu a výše sazby dle výpočtu za tímto účelem upravena.

S ohledem na skutečnost, že počet poplatníků se dlouhodobě snižuje, je ve výpočtu uvažováno s ročním poklesem 250 poplatníků.

V příloze je uvedena tabulka předpokládané výše sazby za odpad pro rok 2022 až 2029 se zachováním doplatku ve výši 6,4 mil. Kč.

Viz také příloha

Z: H. Mazochová

T: 30. 12. 2021

2/22

Jan Horký

K materiálu Veřejná zakázka „ZŠ Želatovská – rekonstrukce přípojky kanalizace a zdravotechniky“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku a schválení úpravy rozpočtu

Z diskuse vyplynul dotaz, zda bude provedeno WC bezbariérově, upozornil také, že by sociální zařízení mělo být provedeno na odpovídající úrovni (dlažba, obklady).  Dotázal se také, kdy se zpracovával projekt (kvůli rozdělení zakázky, dotaci). Primátor přislíbil písemnou odpověď.

Stanovisko rady: Odbor PRI poskytne požadovanou informaci.

Informace:

Projektovou dokumentaci na „ZŠ Želatovská – Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení včetně rekonstrukce přípojky kanalizace a zdravotechniky“ zpracovával odbor PRI, byla dokončena 08/2019.

Pokud není projekt zadáván formou „design&build“, projekční práce a vlastní realizace stavby se v rámci VZ nesčítají, takže problém s dělením VZ zde není.

Jak vyplývá z níže uvedeného popisu prací, bude rekonstrukce provedena včetně výměny zařizovacích předmětů a nových dlažeb a obkladů.

Obsah prací soutěžených VZ: 

Projekt Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení řeší kompletní výměnu starých vnitřních  rozvodů vody a kanalizace za  nové. Součástí dokumentace je také oprava stávající trasy vnějšího vodovodu od vodoměrné sestavy v podzemní šachtě do objektu ZŠ, ve stávající trase. Ve vodoměrné šachtě bude doplněna nová samostatná vodoměrná sestava pro SO 02 – Školní družinu.

Stavba bude rozdělena na dva samostatné stavební objekty :

SO 01 – Budova školy a školní družina

SO 02 – Školní jídelna

SO 01 – Budova školy a školní družina

Dle  Přílohy č.1, Vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, se změnami 343/2009 Sb., 465/2016 Sb.,  bude ve škole instalováno :

a) v předsíňkách záchodů dívek 12 umyvadel, v předsíňkách záchodů chlapců 10 umyvadel

b) 12 záchodů pro dívky,

c) 24 pisoárů pro chlapce,

d) 13 záchodů pro chlapce,

e) 3 hygienické kabiny pro dívky – vybavené umyvadlem, klozetem a bidetem

f) 1 hygienické zařízení pro imobilní – vybavené umyvadlem a klozetem v 1. NP

Počet instalovaných zařizovacích předmětů s rezervou splňuje požadavky legislativy.

Hygienická zařízení u tělocvičny jsou již po rekonstrukci a nejsou tedy součástí rekonstrukce  ZTI instalací.Dojde zde jen k přepojení této větve vodovodu na nové páteřní rozvody vody. Kanalizace z objektu tělocvičny je rovněž řešena nově až po vnější revizní šachtu.

Upravované hygienické prostory, budou nově vydlážděny keramickou dlažbou a stěny obloženy novým keram. obkladem. V prostoru WC a předsíně budou stěny obloženy do výšky min. 1,80 m, ve sprchách min. 2,20m a v úklidových místnostech min. 1,50m. Vnitřní prostory  dotčené stavbou budou nově vymalovány.

Samostatná část PD řeší také nové rozvody elektro v opravovaných hygienických zařízeních školy – SO-01.

Stávající otopná tělesa v hygienických zařízeních školy budou demontována a nahrazena novými ocelovými deskovými. Nová otopná tělesa budou přepojena, příp. nově napojena na nejbližší stávající rozvody ÚT.  Stávající hygienická zařízení jsou odvětrána převážně přirozeně, okny. Nevětrané prostory hygienických zařízení budou odvětrány nuceně, pomocí ventilátorů do fasády  objektu. Projekt řeší nové rozvody hydrantové vody. Nový hydrantový systém bude napojen na přípojku vody v 1.PP budovy - která je trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou a plynulou dodávkou vody. Hygienická zařízení budou vybavena také ostatními zařizovacími předměty a doplňky, umyvadla budou doplněna závěsnými dávkovači mýdla - vždy 1 dávkovač mezi 2 umyvadla, nad vybranými umyvadly budou instalována zrcadla - umyvadla v učebnách, umyvadla pro personál, hygienická zařízení dívek - vždy 2 zrcadla, v každé předsíni WC bude umístěn vždy 1 odpadkový koš nášlapný 5 l,v každé předsíni WC bude osazen elektrický osoušeč rukou – napojení viz část elektro, v každé předsíni WC pro personál bude umístěn vždy 1 zásobník skládaných papírových ručníků, v každé kabině WC bude osazen závěsný zásobník toaletního papíru a štětka.

SO 02 – Školní jídelna

Projekt řeší také výměnu vnitřních rozvodů kanalizace. Stávající rozvody budou v největší možné míře demontovány. Nové rozvody jsou vedeny převážně ve stávajících trasách. Nově navržená hygienická zařízení v 1.PP a ve 2.NP (družina), budou  napojena v nových trasách.Také v objektu kuchyně budou řešeny nové rozvody vody a kanalizace. Nově budou řešeny keramické obklady stěn, dlažby podlah a celková výmalba místností.

Zařizovací předměty – keramická umyvadla, výlevka, sprcha a klozet budou nahrazeny novými, s napojením na nové rozvody vody a kanalizace. Nerezové zařizovací předměty kuchyně budou ponechány stávající – pouze budou přepojena na nové rozvody vody a kanalizace, příp. opatřeny novými výtokovými armaturami.

Stavební práce spočívají zejména ve vysekání a zapravení drážek pro  vodovodní a kanalizační potrubí, nové obklady, dlažby a výmalba, prostupy stěnami a stropy. Dále pak výkopy pro uložení vodovodního potrubí pro vnější napojení školy ze stávající vodoměrné šachty a přepojení kanalizace vně objektu na stávající rozvody splaškové kanalizace. Upravované hygienické prostory, budou nově vydlážděny keramickou dlažbou a stěny obloženy novým keram. obkladem. V prostoru WC a předsíně budou stěny obloženy do výšky min. 1,80 m, ve sprchách min. 2,20m a v úklidových místnostech min. 1,50m. V kuchyni je výška obkladu min. 2,0m. Vně objektu bude provedeno přepojení nové kanalizace na stávající šachty(rozvody) z objektu. Po montáži kanalizace budou výkopy zavezeny a povrchy uvedeny do původního stavu.

V rámci opravy školní jídelny dojde k přemístění 1 ks varného kotle.  Hygienická zařízení budou vybavena také ostatními zařizovacími předměty a doplňky, umyvadla budou doplněna závěsnými dávkovači mýdla » vždy 1 dávkovač mezi 2 umyvadla, nad vybranými umyvadly budou instalována zrcadla - umyvadla v učebnách, umyvadla pro personál, hygienická zařízení dívek - vždy 2 zrcadla, v každé předsíni WC bude umístěn vždy 1 odpadkový koš nášlapný 5 l,v každé předsíni WC bude osazen elektrický osoušeč rukou – napojení viz část elektro, v každé předsíni WC pro personál bude umístěn vždy 1 zásobník skládaných papírových ručníků, v každé kabině WC bude osazen závěsný zásobník toaletního papíru a štětka. Projektantem předpokládaná doba  realizace je 10 kalendářních týdnů.

Projekt Oprava kanalizačních přípojek, ZŠ Želatovská - pracovníky  VaK Přerov bylo zjištěno že stávající přípojné trasy jsou propadlé a vyžadují opravu. Na těchto trasách byl proveden kamerový průzkum. Nové rozvody kanalizace jsou vedeny ve stávajících trasách a hloubkách. Přesné umístění bude upřesněno při realizaci po odkrytí hloubky stávajících místních rozvodů. Projekt řeší opravu kanalizačních rozvodů okolo objektu  ZŠ . Jedná se o materiálovou výměnu vnějších rozvodů kanalizace( vč. stavebních prací). Nové rozvody kanalizace jsou vedeny ve stávajících trasách a hloubkách. Stávající trasy budou kompletně vybourány vč. stávajících betonových šachet. Materiál nových rozvodů -potrubí PVC-KG, SN8, celková délka cca 260 bm. Na místě původních šachet budou osazeny nové plastové kontrolní šachty D 1000. Nové trasy budou kopírovat ty původní vč. napojení na místní kanalizaci ve správě  VaK Přerov. Z důvodu eliminace zásahu do místní asfaltové komunikace ul. Petřivalského, bude část nové trasy ukončena novou revizní šachtou osazenou v travnaté ploše. Ponechaná část trasy původních přípojek bude vyčištěna a prověřeny průchodnost. V případě jejich havarijního stavu budou nahrazeny novým potrubí PVC KG, SN8. Realizací oprav kanalizačních přípojek dojde k překopu stávající asfaltové plochy, dlážděného chodníku a panelové plochy. Veškeré povrchy dotčené stavbou, budou po provedení opravy kanalizační přípojky uvedeny do původního stavu.

Projektantem předpokládaná doba  realizace je 10 kalendářních týdnů.

Z: H. Mazochová

T: 30. 12. 2021

3/22

Helena Netopilová

Deponie  stavební suti apod. v prostoru u cihelny se objevují opakovaně, nyní přímo na turistické cestě využívané rodinami s dětmi a cyklisty. Prosí město, aby odbor MAJ dovoloval ukládat tento odpad jinam nejlépe do průmyslových zón, nikoliv do obytné zástavby.

T. Dostal jako předseda místního výboru Předmostí poznamenal, že několikrát zaznamenali tyto skládky, předpokládá i nyní provizorní uložení a následné odvezení, předpokládá, že toto dočasné umístění povoluje úřad. R. Pospíšilík informoval, že v rámci akce ukliďme Česko byl tento prostor uklizen za spolupráce občanů z Předmostí. Má informaci, že nějaké mezideponie tam vždy budou, ale měly by se umísťovat tak, aby nepřekážely v cestě.

Stanovisko rady: Odbor MAJ poskytne informaci, o jakou skládku se jedná a jakým způsobem je umísťování deponií v tomto prostoru povolováno.

 

Informace:

Deponie byla na odstavné ploše par. č. 216/1 v k.ú. Předmostí zřízena v souladu s udělením souhlasu vlastníka pozemku v rámci realizace akce „Cyklostezka ul. Palackého Přerov“. Materiál zde může být složen v termínu od 1. 10. 2021 do 1. 4. 2022. Předání a převzetí pozemku bude provedeno na základě předávacího protokolu mezi Technickými službami města Přerova a společností INGDOP s.r.o

Z: M. Zácha

T: 30. 12. 2021

4/22

Tomáš Dostal

Prostor příjezdu do Předmostí – po stavbě železničního svršku zůstalyneodvezené kamenné kvádry. V místech, kde byl provizorní přechod přes Lipnickou není dána do pořádku suť, která sloužila jako nájezd. Mělo by se dořešit se zhotovitelem stavby.

Stanovisko rady: T. Navrátil projedná odstranění těchto nedostatků se zhotovitelem staveb a bude o řešení informovat.

Informace:

Podnět byl předán zhotoviteli.

Z: T. Navrátil

T: 30. 11. 2021

5/22

Irena Hanzlová

Umístění odpadkových košů – občan z rodinných domků v ulici 9. května (od Penny marketu po pravé straně) si stěžují, že tam není veřejné osvětlení a chodníky jsou v dezolátním stavu. Uvítali by alespoň umístění odpadkových košů v ulici.

Stanovisko rady: Odbor MAJ projedná umístění košů s technickými službami.

Informace:

Bylo provedeno místní šetření a na základě toho budou na ulici 9. května instalovány dva odpadkové koše dle personálních a klimatických podmínek na začátku roku 2022.

Z: M. Zácha

T: 30. 12. 2021

6/22

Jan Horký

Lípy na Horním náměstí mají být pokáceny, následně mají být vysazeny 3 nové lípy se vzrůstem do 8 metrů. Do prostoru navrhuje zvážit použití jiného kultivaru.

Stanovisko rady: Odbor MAJ bude informován o tomto podnětu.

Bez dalších sdělení.

Z: M. Zácha

T: 30. 12. 2021

7/22

Jan Horký

Dotaz, jaké jsou odměny předsedy představenstva společnosti VaK Přerov, a.s.

Stanovisko rady: V souladu s § 82 písm. b) zákona o obcích poskytne odpověď J. Horkému statutární orgán společnosti VaK Přerov. Kancelář primátora požádá o zajištění informace.

Informace:

Dne 9. 12. 2021 byl Kanceláří primátora osloven ředitel společnosti, aby k tomuto podnětu poskytl zastupiteli J. Horkému informaci.

Z: primátor

T: 30. 12. 2021

8/22

Jan Horký

Dotaz, zda byly sníženy odměny řediteli společnosti Teplo Přerov, a.s., když již tato společnost nespravuje sportoviště.

Stanovisko rady: Bude poskytnuta požadovaná informace k odměnám (nikoliv výše odměny).

Informace:

Řediteli společnosti nebyla v souvislosti s ukončením správy sportovišť města snížena odměna, analogicky, jako mu nebyla zvýšena odměna za správu sportovišť, když byly začleněny pod Teplo Přerov a.s.

Z: P. Vrána

T: 30. 12. 2021

9/22

Jan Horký

K materiálu Koncepce prorodinné politiky statutárního města Přerova 2022 - 2024

Hovořil o tom, že ve světe jsou ulice bez aut, například od 7 hodin do 7.30 hodin. Jde o Paříž, Barcelonu, Vídeň a dokonce i Praha zavádí krátkodobé uzavření ulic tam, kde to jde tak, aby děti došly bezpečně do kritického místa vstupu do školy pěšky i s rodiči. Možná by se to v Přerově mohlo zkusit alespoň na Evropský den bez aut, nebo na Evropský týden mobility, vyzkoušet, co to v Přerově udělá a mít to jako malý pilotní projekt, který se může do nové verze  koncepce rodinné politiky po roce 2024 zapracovat. Možná by se pár škol našlo, které by měly odvahu to zkusit a šly vstříc pěší chůzi.

Informace:

Podnět byl zaznamenán, bude s ním naloženo dle uvážení politické reprezentace města.

Bez dalších sdělení

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města a nejsou uvedeny v tomto přehledu.  

5.1.2022 13:28:45 | přečteno 1297x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 616088
Za den: 106546
Online návštěvníků: 2453
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load