Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, 28. 2. 2022

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 28. února 2022 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 80. schůzi konané 3. 3. 2022 a přijala následující usnesení: Podněty a připomínky z 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

 1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
 2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Ing. Petr Měřínský
Termín: 23. 3. 2022 

 Bod Podnět Sdělění

1/23

Radek Pospíšilík

Helena Netopilová

Protipovodňová opatření. Proč jsou jako náhradní výsadba určeny platany, když to není původní druh. Dále dotaz, kde bude provedena náhradní výsadba a co se stane s pokácenými stromy (s jejich kmeny, dřevem).

Stanovisko rady: Odbor stavební úřad - životní prostředí odpoví písemně.

 

Informace:

Vyjádření odboru stavebního úřadu a životního prostředí (orgánu ochrany přírody a krajiny).

Orgán ochrany přírody se pro náhradní výsadbu stromořadí podél toku Bečvy v zastavěné části města použít platan javorolistý (Platanus acerifolia) zejména z následujících důvodů:

 • snahou orgánu ochrany přírody a cílem této volby bylo v co možno nejkratším termínu dosáhnout plnohodnotné obnovy původního (alespoň jednostranného) stromořadí. Platany jsou relativně rychle rostoucí a zároveň dlouhověké stromy vhodné pro použití v městském prostředí. Svými rychle rostoucími přírůstky a poměrně velkou listovou plochou v relativně brzké době vytvoří novou zelenou kulisu podél řeky a protože se jedná perspektivně o mohutné dominantní stromy, vytvoří na nábřeží novou výraznou kulisu, navíc poskytující v horkých měsících od jihu uživatelům smíšené stezky na koruně hráze komfort zastínění. O tom, že platany tyto uvedené požadavky a předpoklady splňují, svědčí i již realizovaný úsek na nábřeží dr. E. Beneše, kde je již efekt vzniku nového hodnotného stromořadí pozorovatelný;

 • platan je sice geograficky nepůvodní druh stromu, ale nejedná se o druh invazivní (na rozdíl např. od akátu, škumpy, javoru jasanolistého apod.), který by mohl svými konkurenčními vlastnostmi negativně ovlivnit (potlačit) rostlinná společenstva kolem Bečvy, ani ho nelze považovat za hostitele či přenašeče původním rostlinám nebezpečných chorob a škůdců;

 • platan je používán pro výsadby výhradně jen v zastavěném území města, nikoliv ve volné krajině nebo dokonce v přírodě blízkých ekosystémech. S výsadbou platanů jsou dobré zkušenosti – stromy se narozdíl od řady jiných druhů v náročném městském prostředí dobře ujímají, rostou rychle, městské prostředí (exhalace, zasolení, poryvy větru) i probíhající klimatické změny dobře snáší a na místě prosperují. Dobře snáší i ořezy a tvarování koruny, což je důležité nejen z estetických důvodů, ale zejména podél komunikací pro zajištění provozní bezpečnosti;

 • na druhé straně má orgán ochrany přírody opačné zkušenosti, mj. i z nábřeží řeky Bečvy, kdy založení a zejména dlouhodobé udržení provozně bezpečných pravidelných výsadeb výhradně z geograficky původních druhů dřevin se ve městě nedaří. Důvodem je, že životní podmínky v městském ekosystému jsou výrazně odlišné od „geograficky původního prostředí“. Příkladem nepůvodního biotopu je i protipovodňová hráz, resp. přísyp do kterého bude realizována výsadba, který se od původního lužního prostředí přirozeného pro geograficky původní druhy liší vlastnostmi půdy, režimem půdní vody, zápojem porostu, expozicí vůči slunci, nápory větru, zpevněným povrchem komunikace atd. To vše komplikuje ujímání, růst a vývoj vysazených dřevin, činí je náchylnější k chorobám, zhoršuje provozní bezpečnost a v konečném důsledku snižuje jejich životnost;

 • pro výsadby na březích Bečvy budou kromě platanů využity i domácí geograficky původní druhy keřů, které doplní výsadbu stromořadí platanů a zvýší tak i druhovou diverzitu na místě.

Náhradní výsadby nových stromů jsou jako kompenzace za kácené stromy v rámci protipovodňových opatření PPO I pravomocně uloženy v místech stavebních objektů SO 03 a SO 06 takto:

 • v prostoru SO 03 (u elektrárny) je uložena náhradní výsadba v rozsahu 40 ks platan javorolistý (Platanus acerifolia); k výsadbě budou použity sazenice alejových stromů se zapěstovanou korunou s obvodem kmínku nejméně 16-18 cm jako stromořadí oboustranně podél promenádního chodníku, tj. mezi vodním tokem a chodníkem při hraně břehu a mezi ochrannou zídkou a nábřežní komunikací na pozemcích p.č. 4947/5, 4947/14, 4947/15 a 5007/3, vše k.ú. Přerov; v prostoru mezi sjezdem do toku Bečvy a železničním mostem budou odstraněné dřeviny dále nahrazeny skupinovou smíšenou výsadbou keřů mimo plochy přeložených vedení – celkem min. 60 ks keřů (střemcha, kalina, svída, hloh);

 • v prostoru SO 06 (u tenisové haly) je uložena náhradní výsadba v rozsahu min. 75 ks platan javorolistý (Platanus acerifolia) – 50 ks v jedné řadě doplněných o min 25 ks umístěných ve druhé řadě v úsecích, kde to prostorové podmínky umožní; k výsadbě budou opět použity sazenice alejových stromů se zapěstovanou korunou s obvodem kmínku nejméně 16-18 cm jako částečně dvouřadé stromořadí v prostoru stabilizačního přísypu na vzdušné straně hráze na pozemku p.č. 2637/3 k.ú. Přerov; ve svahu stabilizačního přísypu na vzdušné straně hráze prostoru nad výsadbou nového stromořadí bude dále provedena v celé délce SO 06 skupinová smíšená výsadba keřů celkem min. 200 ks keřů (střemcha, kalina, svída, hloh).

Dřevní hmota z pokácených dřevin je majetkem vlastníka pozemku, v tomto případě tedy Povodí Moravy, s.p. Jeho využití není předmětem rozhodnutí orgánu ochrany přírody o povolení kácení. Dle aktuálních informací vlastníka bude odvoz a využití dřeva realizováno třetí osobou na základě uzavřené smlouvy. Na základě dotazu paní zastupitelky Netopilové orgán ochrany přírody prověřoval a konzultoval možnost využití některých stromů např. jako „broukoviště“, ale operativně v blízkosti nenašel pro toto využití vhodné plochy, neboť mj.

 • na upravených plochách městské zeleně, v místech pohybu osob a zejména dětí, je ponechání ležících a následně tlejících kmenů bezpečnostním rizikem;

 • okolní přírodě blízké biotopy se vesměs nacházejí v záplavovém území, kde je ponechání dřevní hmoty v podobě ležících starých kmenů nežádoucí a nevhodné; v aktivní záplavové zóně je jejich instalace dokonce zakázaná, a to z důvodu možného narušení odtokových poměrů tvorbou překážek v záplavovém území nebo přímo v korytě řeky a na mostních konstrukcích;

 • ponechání torz vybraných stromů na místě (podobně bylo již dříve po dohodě s Povodím Moravy realizováno v úseku Rybářské aleje u městského rybníka) není v předmětných úsecích z důvodu stavby ochranné zídky možné;

 • na území NPR Žebračka je ležících stromů takto využitelných dle sdělení Správy CHKO Litovelské Pomoraví dostatek.

Z: primátor

T: 23. 3. 2022

2/23

Jan Horký

Projekt na srážkové vody. Kolik financí se ušetří za stočné za srážkové vody.

Stanovisko rady: Odbor PRI zajistí písemnou informaci.

 

Informace:

Objem navrhované podzemní retenční nádrže je 86,35 m3. Retenční nádrž bude mít bezpečnostní přepad, který je sveden do vsakovacího průlehu a vypočtený objem vsakovaných vod je 127,5 m3.

Dle údajů z loňského roku bylo na Č. odběrného místa 24528, parcela č. 1873/7,8 evidováno 972 m3/rok, při ceně stočného na rok 2022, tj. 39,29 Kč/m3 vč. DPH, to představuje na stočném částku 38.190,- Kč vč. DPH.

Z výše uvedeného vyplývá, že objem navržené retence by měl být dostatečný na veškeré srážkové vody a celá částka za stočné by měla po realizaci stavby být šetřena. 

Z: primátor, H. Mazochová

T: 23. 3. 2022

3/23

Helena Netopilová

K materiálu výpůjčka nemovitosti v ul. B. Němcové romské zaměstnanecké agentuře. Zda si vedení města zjistilo informace o agentuře, zda ví, co je to za agenturu.

Stanovisko rady: Bude připravena písemná odpověď.

 

Informace:

S žádostí o uzavření výpůjčky na objekt B. Němcové 10 v Přerově za účelem využití pro sportovní a hudební činnost a pro činnost ve věci snížení kriminality bylo jednáno s předsedou spolku Miroslavem Geržou.  Správcem budovy je za spolek určen preventista kriminality Pavel Mirga. To je určitou garancí, aby objekt výpůjčky byl provozován v souladu se smlouvou.

Z: primátor

T: 23. 3. 2022

4/23

Jan Horký

Revitalizace vodního systému v Předmostí. Nejdříve šlo o 530 tis. Kč, které neprošly. Na 78. schůzi rady se schválilo 442 tis. Kč, což je o 100 tis. Kč méně. Zajímá ho, kde se stala chyba, aby se příště poučili.

Stanovisko rady: Bude připravena písemná odpověď.

 

Informace:

„V návrhu na dodatek č. 1 SoD na Revitalizaci VE Předmostí byla dodavatelem předložena cena na posekání dna rybníka zarosteného rákosem odlišně od ceny sekání břehového porostu, který byl součástí položkového rozpočtu, proto se také čekalo na zaměření dna rybníka po provedení prací, aby byl zjištěn co nejpřesněji objem víceprací. Po nepřijetí návrhu usnesení na schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byl dodavatel stavebních prací vyzván k přehodnocení své cenové nabídky a to tak, aby byla použita cena z rozpočtu na sekání břehového porostu, který byl součástí nabídky u VZ. Na základě jednání s dodavatelem stavebních prací byl předložen nový návrh, který upravil cenu prací souvisejících s kácením porostu na dně rybníka o -88 480,- Kč. Při úpravě ceny byla použita hodnota položky, která byla deklarována ve smlouvě o dílo v položce č. 11110401 - Sekání vysoké trávy a rákosí křovinořezem včetně naložení, manipulace, odvozu, uložení a poplatku - ztížené pracovní podmínky na břehu rybníka“.

Původní návrh na VCP: 530 880,- Kč bez DPH

Upravený návrh VCP: 442 400,- Kč bez DPH

Na základě výše uvedeného odbor PRI sděluje, že k žádné chybě nedošlo a dohoda s dodavatelem na snížení ceny byla vedena snahou o pokračování realizace díla.

Z: H. Mazochová

T: 23. 3. 2022

5/23

Jan Horký

Vypořádání připomínek vznesených na minulém zasedání zastupitelstva, týkajících se odměn. Uvedl, že  vznášel dotaz na výši odměn pana ředitele Tepla, ale nikoliv absolutní, pouze, zdali byly navýšeny. Dověděl se, že nebyly. Byl by rád, kdyby dostal indexovaný růst vyplacených odměn od jeho nástupu po dnešní dny. Sto procent je nástup a pak jak to roste, aby se mohli podívat, jak to skočilo. Ale není to tak zásadní.

 

Stanovisko rady: Bude oslovena společnost Teplo Přerov s žádostí o doplnění informace a následně bude poskytnuta písemná odpověď.

 

Informace:

Vzhledem k tomu, že ředitel společnosti je zaměstnanec společnosti, tak i u ředitele nárůst jeho mzdy je v souladu s navyšováním mzdy zaměstnanců dle kolektivní smlouvy, tj. o kolik % naroste mzda zaměstnancům, tak o tolik % naroste mzda i řediteli společnosti.

Z: P. Vrána

T: 23. 3. 2022

6/23

Pavel Galeta

Informace o stavu Strojaře – odpady, rozvody, vzduchotechnika, vytápění.

Stanovisko rady: Bude připravena písemná odpověď.

 

Informace:

Vodovodní a odpadní stupačky jsou v relativně dobrém stavu, vedeno v plastu, pravděpodobné opravy v minimálním množství v konkrétních případech. Voda je ve Strojaři řešena jako celek, nelze napustit / vypustit jen část. Ležaté rozvody vody ve špatném stavu.

Topení je vypuštěno cca 4 roky. Není jisté, zda rozvody i instalované litinové radiátory budou díky dlouhodobé odstávce v použitelném stavu.

Elektrické rozvody - v jednotce samostatný elektroměrový rozvaděč, které bude nutné zrevidovat, popř. upravit dle vyměnit a/nebo udělat revize.

A pak samozřejmě tyto „drobnosti“:

 • Z důvodu stáří a dlouhodobého nepoužívání sociálních zařízení není zaručena funkčnost.

 • Akutní potřeba úklidu, zasklení rozbitých oken, výmalba, oprava / výměna několika dveří do jednotlivých bytů (poničené kování, rozbité dveře atp.).

 

Z: M. Zácha

T: 23. 3. 2022

7/23

Marek Dostál

Pavel Galeta

Kryty civilní obrany. Dotazy, v jakém jsou stavu, zda jsou funkční, kde se nacházejí, kolik lidí je schopno město v krytech umístit, jak dlouho v nich lidé vydrží. Návrh umístit na web jejich seznam.

Stanovisko rady: Bude připravena písemná odpověď. Informace o krytech jsou dostupné na webu města.

 

Informace:

Seznam stálých tlakově odolných krytů máme uveden na tomto odkazu na webových stránkách města Přerova:

Seznam stálých tlakově odolných úkrytů v Přerově - Město Přerov (prerov.eu)

Kryty by v případě potřeby v době akutního nebezpečí (i dle vyjádření Ministerstva vnitra ČR) byly využity pro přilehlá školská zařízení – tedy především pro děti. O jejich jiném využití by rozhodoval příslušný krizový orgán, dle situace.

Kryty mají pravidelné revize, avšak jejich využití jako jaderný kryt je značně problematické a na úroveň dnešních jaderných zbraní zřejmě nepostačují. Neznamená to, že by prostor nebyl využitelný například pro krátkodobé ukrytí např. před nálety, či dělostřelectvem v případě války.

V případě nutné potřeby budou všichni občané informováni ohledně postupu ukrytí, či evakuace, a to všemi dostupnými prostředky.

V současné době, nám dle dostupných informací žádné vojenské nebezpečí nehrozí a žádné upozornění nebylo vydáno.

Z: primátor

T: 23. 3. 2022

8/23

Elena Grambličková

Dopravní značení. Požádala, aby se magistrát zabýval osazením značky zákaz vjezdu traktorů do Bezručovy ulice (s výjimkou dopravní obsluhy), ulice se poslední dobou stala cvičištěm pro autoškolu zemědělské školy.

Stanovisko rady: Situace bude prověřena a následně připravena písemná odpověď.

 

Informace:

Problematika byla projednána s vedením školy s cílem zamezit provozu autoškoly (traktory) v této ulici.

Z: T. Navrátil

T: 23. 3. 2022

9/23

Jan Horký

Stromy. Dotaz, zda po kácení stromů na nábřeží PFB budou na jejich místo vysázeny další stromy.

Stanovisko rady: Situace bude prověřena a následně připravena písemná odpověď.

 

Informace:

Problematika byla se zastupitelem osobně projednána. Ano, bude zde provedena náhradní výsadba v počtu 6 kusů a druhově bude navazovat na stávající stromy (javory).

 

Z: M. Zácha

T: 23. 3. 2022

10/23

Jan Horký

Plot u okružní křižovatky. Na plotě u Lidlu jsou vyvěšeny reklamní poutače, přičemž již před lety byl příslib, že se tam nebude reklama umísťovat. Kdy bude sňata.

Stanovisko rady: Situace bude prověřena a následně připravena písemná odpověď.

 

Informace:

Plot je v soukromém vlastnictví, stavba byla povolena stavebním úřadem. Na část pozemku pod plotem je uzavřena nájemní smlouva. Nemáme vliv na umísťování reklamy na soukromém majetku. Dřívější odstranění reklamy bylo dohodnuto s vlastníkem, ale bylo na jeho vůli či tak učiní.

Z: M. Zácha

T: 23. 3. 2022


31.3.2022 8:34:14 | přečteno 178x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (22)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49973045
Za týden: 523666
Za den: 95252
Online návštěvníků: 2272
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load