Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, 13. 6. 2022

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 13. června 2022 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 87. schůzi konané 16. 6. 2022 a přijala následující usnesení: Podněty a připomínky z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Odpovídá: Ing. Petr Měřínský
Termín: 1. 7. 2022


 Bod Podnět Sdělení

1/25

Jan Horký

K usnesení z rady k vyhlášení veřejné zakázky na opravu chodníku Svépomoc 1.

  • Vysoká referenční cena, kdo stanovil takový limit

  • Primátor – rada schválila, kdo navrhl takový limit mu není známo, odpověď bude poskytnuta písemně.  Bude odpovězeno písemně.

Stanovisko rady: Odpověď připraví odbor PRI.

Informace:

Platí ustanovení § 73 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

Pokud zadavatel požaduje prokázání ekonomické nebo technické kvalifikace, musí v zadávací dokumentaci přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky stanovit,

a) která kritéria ekonomické nebo technické kvalifikace požaduje a

b) minimální úroveň pro jejich splnění.

Žádný konkrétní strop (30%, 50%, 70% apod.) zákon č. 134/2016 SB. o zadávání veřejných zakázek nestanovuje:

Zákon ve své obecnosti nestanoví a ani nemůže stanovit podrobnou hranici pro určení, jaké požadavky na technickou kvalifikaci jsou ještě přiměřené a jaké už nikoli. Zadavatel proto musí při vymezení technické kvalifikace zvážit, jaké zkušenosti či schopnosti dodavatele (i dle zkušeností z minulosti) jsou pro úspěšnou realizaci předmětu veřejné zakázky klíčové, a podle nich pak určit vhodné nástroje pro jejich ověření. I při stanovení minimální úrovně technických požadavků je tak nutné vycházet z věcného vymezení a rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky a vymezit přiměřeně „spodní hranici“ pro jejich splnění.“ (rozhodnutí ÚOHS ze dne 6. 4. 2020, č. j.: ÚOHS-10367/2020/542/VHu)

Ačkoliv dle § 73 odst. 6 zákona má zadavatel povinnost stanovit kritérium technické kvalifikace přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky, současně také platí, že způsob kritérií kvalifikace je plně v gesci zadavatele, tak aby došlo k zajištění realizace veřejné zakázky dodavateli, kteří k tomu mají dostatečnou technickou kvalifikaci. Motivací zadavatele je mít pomocí referenčních staveb ověřeno, že vybraný dodavatel je schopen zabezpečit průběh „větší“ stavby, a to např. z důvodu schopnosti (způsobilosti) koordinace stavby, zajištění dodávek materiálu, personálu atd., neboť schopnost zajištění průběhu větší stavby nelze automaticky přirovnat schopnosti zajištění průběhu menší stavby, a to ani za předpokladu, že dodavatel prokáže, že je schopen úspěšně realizovat více menších staveb.

Minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace byla stanovena oddělením INV odboru PRI. Tento požadavek byl stanoven obdobně jako u jiných staveb, s ohledem na předpokládanou hodnotu soutěžené stavby stanovené položkovým rozpočtem. Ke kritériu technické kvalifikace nebyly v zadávacím řízení vzneseny žádné dotazy uchazečů, vítězná nabídka je o cca 1.5 mil. Kč nižší, než předpokládaná hodnota stavby.

Z: H. Mazochová

T: 1. 7. 2022

2/25

Helena Netopilová

K materiálu Rozpočtové opatření č. 8, 9 a 10 - dodatek

Dotaz k výměně oken a výloh v pasáži. Jedná se o velkou částku, zatím není závazné stanovisko, proč se okna nebudou repasovat, ale vyměňovat? H. Mazochová uvedla, že pokud chceme realizovat, je třeba peníze na akci vyčlenit. Primátor doplnil, že bude poskytnuta písemná odpověď.

Stanovisko rady: Odpověď připraví odbor MAJ.

Informace:

Původní okna nemohou plnit po repasi technické požadavky na tepelný odpor. MAJ čeká na vydání závazného stanoviska. Výměna oken bude provedena kompletně, tj. uliční části i pasáž (v pasáži jsou stávající hliníková, dojde i k sjednocení vzhledu jako celku).

Z: H. Mazochová

T: 1. 7. 2022

3/25

Jan Horký

K materiálu: Veřejná zakázka „Přerov – rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku

Požádal o informaci, o jaké byty se jedná. Primátor přislíbil písemnou odpověď s uvedením adres. 

Stanovisko rady: Odpověď připraví odbor PRI.

Informace:

Jedná se o 15 bytů na adresách Gen. Štefánika 1991/6, Nám. Fr. Rasche 1949/3, Jižní čtvrť II 2491/5, Jižní čtvrť II/2534/13. Viz příloha 4.

Z: H. Mazochová

T: 1. 7. 2022

4/25

Jan Horký

K materiálu: Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, rozpočtové opatření.

Uvedl, že v materiálu se hovoří o výsadbě dřevin, požaduje podrobnější informace, včetně druhového složení.

Stanovisko rady: Odpověď připraví odbor PRI.

Informace – viz příloha 1.

Z: H. Mazochová

T: 1. 7. 2022

5/25

Jan Horký

K materiálu Doporučení pracovní skupiny k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově

Žádá o kolaudační rozhodnutí kanceláří KISu, které nejsou zapsány v KN. Dále je třeba potvrdit, kdo byl v době realizace stavby náměstkem kompetenčním na opravu… Bylo řečeno, že M. Zácha, který se oproti tomuto vyjádření ohradil s tím, že v jeho kompetenci nebyly investice, ale majetek.

Stanovisko rady: Odpověď připraví odbor MAJ a KIS.

Informace:

M. Zácha byl náměstkem, v jehož kompetenci byly mj. záležitosti týkající se odboru majetku, od 20. 6. 2011 (před tím J. Havlíčková). Záležitosti odboru rozboje v tomto období spadaly do gesce náměstka J. Kulíška, investice nebyly samostatně vyčleněny.

Kolaudační souhlas + předávací protokol viz příloha 2 a 3.

Z: Primátor

T: 1. 7. 2022

6/25

Elena Grambličková

Dopravní značení Bezručova. V únoru požádala o usazení dopravní značky zákaz vjezdu traktorů s dodatkovou tabulkou kvůli provozu autoškoly. Výsledkem je, že k omezení došlo na základě dohody mezi zástupci města a školy. Toto je pro ni nedostačující, požaduje osazení dopravní značky, případně zdůvodnění, proč toto není možné. Je to opakovaný problém, chce to vyřešit nastálo. Dokonce se domnívá, že by se k tomu měli vyjádřit i památkáři.

Stanovisko rady: Podnětem se bude zabývat a odpověď připraví T. Navrátil.

Informace:

Odbor STAV: Jakékoliv omezení dopravy, která není nezbytná pro dopravní obsluhu území, lze obecně v ochranném pásmu kulturní památky (jakož i městské památkové zóny) z hlediska památkové péče považovat za příznivé opatření, nicméně stávající dopravní značení a užívání ulice Bezručova není v rozporu s podmínkami rozhodnutí o ochranném pásmu kulturní památky parku Michalov ani s podmínkami rozhodnutí o ochranném pásmu  MPZ Přerov.

Oddělení DOPR: Změny dopravního značení jsou řešeny především v případech stabilního zhoršení bezpečnosti silničního provozu. Tím je myšleno především ohrožení chodců, cyklistů a následně provozu automobilové dopravy. V uvedené lokalitě tato situace nenastala, ani není známo či nějak doloženo, že by byly překročeny hygienické limity hluku. S ohledem na uvedené není tedy důvod přistupovat na základě vyslovené žádosti k provedení změny v dopravním značení, a to i z toho pohledu, že se k takovému řešení nepřistupuje ani v lokalitách mnohem více hlukově zatížených.

Z: T. Navrátil

T: 1. 7. 2022

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města a nejsou uvedeny v tomto přehledu.  

Přílohy:


14.7.2022 8:41:21 | přečteno 141x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970823
Za týden: 474761
Za den: 121617
Online návštěvníků: 1098
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load