Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 3. zasedání ZM, 27. 2. 2023

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 27. února 2023 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 11. schůzi konané 6. 3. 2023 a přijala následující usnesení: Podněty a připomínky z 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

 1. ukládá primátorovi Ing. Petru Vránovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
 2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Odpovídá: Ing. Petr Vrána
Termín: 20. 3. 2023
 Číslo   Podnět   Odpovídá

1/3

Jan Horký

Podnět na kontrolu plnění usnesení pro Kontrolní výbor. Navrhuje zkontrolovat plnění usnesení č. 2466 /23/8/2022.

Stanovisko rady: Kontrola plnění usnesení Kontrolním výborem vychází ze zákona o obcích. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo usnesení v této věci nepřijalo, je zcela v kompetenci výboru rozhodnout se o provedení kontroly.

Bez dalších požadavků.

2/3

Jan Horký

K materiálu Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6463/5 v k.ú. Přerov - podnět, aby k materiálům tohoto typu byl předkládán průnik s územním plánem.

Stanovisko rady: Bylo řešeno již při vypořádání podnětů z 2. zasedání zastupitelstva s tím, že zaměstnanci mají k dispozici Geografický informační systém, kde je jednou z vrstev i územní plán. Zpracovatel předlohy může tento průnik záměru do územního plánu jako přílohu použít k projednávanému materiálu.

Informace:

Dle pokynu pana zastupitele byli pracovníci majetkoprávního oddělení osloveni s požadavkem, aby ke svým materiálům přidávali grafický snímek s promítnutím záměru do územního plánu. Současně MAJ upozorňuje, že každý ze zastupitelů má k dispozici vlastní notebook s neomezeným přístupem do GISu (Geografický informační systém). V případě zájmu je možné poskytnout zastupitelům proškolení ohledně užívání tohoto systému.

Z: předkladatelé

T: průběžně

3/3

Miloslav Skládal

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově – II. etapa“

Požaduje finanční rozvahu.

Stanovisko rady: Finanční rozvaha bude předložena.

Informace:

Finanční rozvaha:

Finanční rozvaha byla nedílnou součástí přípravy projektu Sideloading, jako celkové změny koncepce svozu odpadů ve městě Přerově. Předkládáme tedy jedny ze základních kalkulací jednotlivých systémů svozu, které jsou na evropském trhu dostupné. Ověření lze však provést až po komplexním zavedení systému, kdy se ověřuje v podmínkách kombinace trvalého svozu všech komodit a různých druhů nádob. Svozové prostředky jsou navrženy jako univerzální, pro manipulaci s klasickými nádobami 120l-1100l až po velkokapacitní 2200l-3200l a umožňuje tak plnohodnotnou náhradu stávajícího systému založeného na fyzické manipulaci s nádobami pomocí 2členné obsluhy a 1 řidiče. Momentálně se nacházíme ve fázi cca 70%-tního zavedení, kdy předpokládáme plné a standardizované zavedení v cca druhé polovině tohoto roku. V tuto chvíli však již sbíráme prvotní data pro potřeby ověřovacích kalkulací, v čemž budeme i nadále pokračovat, tak abychom měli k dispozici relevantní data pro prvotní vyhodnocení do konce tohoto roku. Je však potřeba zdůraznit, že finanční podklady byli připravovány v době přelomu roku 2019-2020, nyní jsou již ceny a podmínky reálně odlišné.

Pro potřeby identifikace uvedených systémů v příloze doplňuji, že:

 • Systém 1 – klasický způsob svozu z 1100l nádob

 • Systém 2 – svoz z podzemních, či polopodzemních kontejnerů

 • Systém 3 – tzv. Frontloading (čelní výsysp) – vhodný spíše do průmyslových areálů (nemožnost manipulace se současným typem nádob do 1100l)

 • Systém 4 – tzv. Sideloading (boční výsyp) – vybraný systém pro město Přerov s uzpůsobením pro univerzální použití (nádoby 120l – 3200l)

Prostá návratnost investice byla kalkulována, vzhledem k nutnosti výstavby překládací stanice v podmínkách užití současného systému (1 řidič + 2 obsluhy) pro případ ukončení skládkování. Zvolený systém sám o sobě supluje překládací stanici a nahrazuje tak nutnost výstavby překladiště v případě plného přechodu na tento systém. Prostá návratnost při plném nahrazení předchozího systému je:

 • U technologie (svozové techniky) cca 3,5 let

 • U celkového systému pak cca 1 rok

Výhody pořízených nádob, oproti klasickým 1100l nádobám pak lze nalézt v příloze pod názvem Pro občany a město.docx

Viz přílohy 3A - 3C.

Z: P. Měřínský, M. Dohnal

T: 20. 3. 2023

4/3

Jan Horký

K materiálu Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova.

Uvedl, že se jedná o veřejnou zeleň a dotazuje se, jak je to se sečením – zda zajišťuje město  a pokud ano, tak zda je tato údržba zeleně zpoplatněna.

Stanovisko rady: Bude prověřeno a informace poskytnuta.

Informace:

Ano, tuto lokalitu udržuje město.  Údržba této plochy je zpoplatněna. Nyní bude k sečení cca 1000 m2 a údržba zeleně bude město stát cca 14 500 Kč ročně.

Z: P. Měřínský, M. Dohnal

T: 20. 3. 2023

5/3

Jan Horký

K materiálu Komplexní pozemková úprava v k.ú. Věžky u Přerova - "Plán společných zařízení". Navrhuje, aby byl zapojen také krajinářský architekt, zabývající se krajinou. Alespoň extérní zapojení krajinářského architekta považuje za žádoucí také u dalších projektů souvisejících např. s krajinářskými úpravami po stavbě dálnice.

Stanovisko rady: Bude poskytnuta písemná odpověď.

Informace:

K podnětu se vyjádřil obor rozvoje a odbor majetku:

Město Přerov nemá krajinářského architekta. Společnost městské architektky Ing.arch. Michálkové také nedisponuje touto odborností. Pokud by vyvstala potřeba dalšího posouzení v konkrétním případě ,jistě by obecně šlo nasmlouvat a zaplatit tuto další externí službu. Nejsem v této chvíli schopen určit částku. Záleželo by na konkrétním případě a konkrétní dohodě.

V nějakých případech by se možná mohlo využít i znalostí kolegy ze Stavebního úřadu. Na tomto odboru pracuje krajinný inženýr.

V souvislosti s tímto podnětem byl osloven odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj s dotazem, zda by bylo možné zadávat komplexní pozemkové úpravy zhotoviteli, který má k dispozici i krajinářského architekta. Ve své odpovědi Ing. Bc. Erik Gajdošík sděluje, že zhotovitelé, kteří zpracovávají komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ), mají autorizované osoby, které ověřují jednotlivé etapy pozemkových úprav. Celou KoPÚ ověřuje úředně oprávněná osoba k projektování pozemkových úprav.

Jednotlivé prvky z plánu společných zařízení (PSZ), a to opatření ke zpřístupnění pozemků, vodohospodářská opatření, protierozní opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (ÚSES) rovněž ověřují autorizované osoby. K tomuto nedávají samostatná stanoviska, ale jejich vyjádření je zohledněno v technické zprávě a mapě PSZ.

Z: T. Navrátil

T: 20. 3. 2023

6/3

Helena Netopilová

K materiálu 3.7.1. - Žádost o sepsání splátkového kalendáře.

Dotaz, zda se touto žádostí zabývala Komise pro bezpečnost, sociální věci a zdravotnictví a s jakým stanoviskem. Byla přislíbena písemná odpověď.

Stanovisko rady: Bude poskytnuta písemná odpověď.

Informace:

Tento materiál nebyl na komisi projednáván. Dle článku VIII Vnitřního předpisu č. 3/2020, vydaného Radou města Přerova, o postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při správě a vyřazení (odpisu) pohledávek, ve znění pozdějších předpisů, správce pohledávky - Odbor správy majetku a komunálních služeb předkládá orgánům města předlohu včetně stanoviska Odboru ekonomiky.

Z: M. Stoupa

T: 20. 3. 2023

7/3

Jan Horký

Projekty. Navrhuje prověřovat soulad projektů se schválenými strategiemi, bylo by vhodné projekty opatřit krycími listy, v nichž by bylo uvedeno, zda jsou v souladu se strategiemi a s kterými.

Primátor uvedl, že se podnětem bude zabývat, v této chvíli však není schopen říct, co by znamenalo prověřit veškeré projekty uvedené v materiálu 4.3. Strategických dokumentů je více, budou se tím zabývat.

Stanovisko rady: Bude prověřeno a informace poskytnuta.

Informace:

Město Přerov disponuje velkým množstvím strategických či koncepčních materiálů. V některých materiálech v Zastupitelstvu se objevuje, zda je projekt obsažen ve strategických dokumentech jako např. Bikesharing, či participativní rozpočet. U některých projektů to již tak zřejmé není. Ale to neznamená, že se nemohou realizovat. Vyhledávání, zda veškeré projekty či každá investiční akce jsou součástí některé z níže uvedených strategií či koncepcí by zřejmě bylo časově náročné, a je otázkou, zda účelné. Přehled strategických či koncepčních materiálů s přesahem do dneška:

 • Územní plán města Přerova

 • Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021-2027,

 • Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021-2030,

 • Územní energetická koncepce 2018-2042,

 • Plán odpadového hospodářství 2017-2023,

 • Plán udržitelné městské mobility města Přerov,

 • Pasport veřejného osvětlení a veřejné zeleně

 • Koncepce proseniorské politiky statutárního města Přerova 2021-2024

 • Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2021-2024

 • Koncepce rozvoje školství statutárního města v období 2019-2024

 • Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností,

 • Program regenerace městské památkové zóny 2020-2025

 • Koncepce nabíjecích stanic

 • Program regenerace sídliště v ul. Dvořákova

 • Regenerace sídliště Budovatelů

 • Urbanistická studie v místní části Dluhonice-aktualizace

 • Studie řešení lokality ohraničené ulicemi 9. května a Hostýnskou

 • Návrh sítě cyklistických tras na území města i do místních částí

 • Studie vedení cyklostezky- Velká Dlážka-Lýsky

 • Studie vedení cyklostezky Šířava- Svisle- 9. května-Stoklásková

 • Studie Revitalizace rybníků v Předmostí

 • Regulační plán Přednádraží-Průpich – rozpracované

 • Park na přádelně Juta – koncept řešení

 • Územní studie veřejných prostranství místních částí Žeravice a Kozlovice,

 • Urbanistické studie (Žeravice, Dluhonice, Pod Hvězdárnou, Újezdec- U montáže)

 • Studie veřejných prostranství místních částí Čekyně - náves, Lověšice – náves, Lýsky – náves, Újezdec -náves, Vinary – Skalka,

 • Strategie prevence kriminality města Přerova 2017-2021,

 • Studie IDC Smart City Maturity Scape: Analýza pro město Přerova (2018)

 • Areál Mamutov

 • Koncepce dětských hřišť

 • Koncepce veřejných WC

 • Regenerace městského bloku (jihozápadní strana nám. TGM)

 • Program regenerace Zámku (chybí realizovat parkán, hradní příkop a oprava hradeb)

 • Program regenerace Městského domu a TGM 8

Z: primátor

T: 20. 3. 2023

8/3

Jan Horký

Úpravy ulice Čechova. Dotaz, zda se v rámci úprav počítá s rozšířením chodníku. Primátor uvedl, že bude poskytnuta písemná odpověď.

Stanovisko rady: Bude prověřeno a informace poskytnuta.

Informace:

Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu chodníku v ulici Čechova (viz příloha 4)  v úseku od náměstí Svobody po ulici Sušilova, se připravuje oprava dotčeného chodníku. V současné době je vybraný zhotovitel na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby, bude uzavřena s projektantem smlouva o dílo. Případné rozšíření stávajícího chodníku na úkor zeleně bude předmětem návrhu opravy a vyjádření dotčených stran (správců sítí, oddělení správy majetku a komunálních služeb - zeleň, případně městské architektky).       

Z: P. Lichnovský

T: 20. 3. 2023

9/3

Jan Horký

Objekty TGM 16 – dotazy k veřejné zakázce. Ještě není projektová dokumentace na interiér objektu, nebo nejsou zadávací dokumentace? Kolik bude stát interiér, ITI, případně okolí? Jak jsou řízena rizika tohoto projektu? Bude projektový manažer, který bude mít pravomoc rozhodnout do určité částky o postupu? Kdo připravuje zadávací dokumentace na zakázku? Kdo připravuje žádost o dotaci? Kdo je zodpovědný za realizaci projektu, kdo realizuje projektovou dokumentaci a výběrové řízení, z čeho se platily přepážky a další interiérové vybavení na konci roku.

Stanovisko rady: Bude poskytnuta písemná odpověď.

Informace:

Objekty TGM 16 – dotazy k veřejné zakázce.

Ještě není projektová dokumentace na interiér objektu, nebo nejsou zadávací dokumentace? Kolik bude stát interiér, ITI, případně okolí?

Projektová dokumentace interiéru objektu – myšleno volně stojící vybavení interiéru, pevně zabudovaný interiér je součástí stavby – podle uzavřené smlouvy o dílo se začne zpracovávat koncem března, stejně jako projektová dokumentace na úpravu dvorního traktu. Položkové rozpočty budou zpracovány v rámci DPS.

Jak jsou řízena rizika tohoto projektu? Bude projektový manažer, který bude mít pravomoc rozhodnout do určité částky o postupu?

Rizika stavby jsou řízena obdobně jako u jiných staveb realizovaných SMPr, nepředpokládáme, že by byl najat externí projektový manažer. Jako municipalita nakládáme s veřejnými prostředky, tedy všechny změny vyžadující úpravu finančních nákladů musí odsouhlasit orgány města.  

Kdo připravuje zadávací dokumentace na zakázku?

VZ na rekonstrukci TGM 16 bude realizována prostřednictvím externího administrátora MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, která je význačným odborníkem na VZ, zastoupení externím administrátorem bylo schváleno RM už v únoru 2022.

Kdo připravuje žádost o dotaci?

Dotační management zajišťuje firma Energy Benefit Centre, s.r.o.

Kdo je zodpovědný za realizaci projektu?

Realizaci projektu zařizuje odbor řízení projektů a investic v čele s vedoucí odboru Ing. Pinkasovou, autorizovaným inženýrem ČKAIT, registrační číslo ČKAIT 1101900, zodpovědnost lze dovodit z oprávněnosti schvalovat jednotlivé kroky procesu realizace.

Kdo realizuje projektovou dokumentaci a výběrové řízení?

Této otázce nerozumím, projektovou dokumentaci zpracovala firma Anagram & Gruppa L.L.C., DIČ: CY 10413798B, se sídlem Strovolou 77, Nikósie, Kyperská republika, výběrové řízení, tedy VZ advokátní kancelář MT Legal s.r.o. 

Z čeho se platily přepážky a další interiérové vybavení na konci roku?

Náklady spojené se stěhováním z TGM 16 (2. p.) do Smetanova 7 a 7a byly hrazeny z rozpočtu odboru vnitřní správy.

Z: primátor, P. Lichnovský

T: 20. 3. 2023

10/3

Helena Netopilová

Cyklostezka kolem Žebračky – vjezd u Žebračky u Emosu. Uvedla a na fotografii ukázala, že je zde neúnosná situace - velmi úzká část k obrubníku. Tento stav trvá nejméně rok. T. Navrátil doplnil, toto omezení souvisí s opravou a přeložkou komunikace, a s přeložkou ČEZu, která by měla být realizována na jaře. Následně proběhne úprava cyklostezky. J. Horký navrhl, aby se do realizace konečné úpravy upravilo alespoň provizorně, např. vysypání štěrkem. Primátor přislíbil písemnou odpověď.

Stanovisko rady: Bude prověřen harmonogram prací a navržen způsob a termín provizorní úpravy.

Informace: Vyřešeno.

Z: T. Navrátil

T: 20. 3. 2023

11/3

Jan Horký

Výstavní síň Pasáž. Otevřel diskusi k problematice přerušení činnosti výstavní síně Pasáž z důvodu dočasného využití prostor pro zabezpečení přepážkových agend v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí TGM 16.  Žádá o poskytnutí informace, jaké náklady byly s provozem výstavní síně spojeny v minulém roce a kolik se tedy v souvislosti s přerušením činnosti ušetří. Dle jeho názoru by se tyto finanční prostředky daly využít pro přípravu nového prostoru.

Stanovisko rady: Bude poskytnuta písemná odpověď.

Informace:

Náklady za rok 2022:

 • Provozní náklady (spotřeba materiálu, honoráře, propagace, tisky, revize, opravy) – 257 tis. Kč, pův. plán na rok 2022 činil 200 tis. Kč

 • Energie (plyn, elektřina, voda) – 163 tis. Kč

 • Mzdové náklady – 378 tis. Kč

Vyčerpané mzdové náklady na rok 2023 včetně odstupného – 155 tis. Kč

Z: primátor

T: 20. 3. 2023

12/3

Lenka Jüngling

Participativní rozpočet – v souvislosti s projednáváním dotazu k přípravě participativního rozpočtu na letošní rok se dotázala také na to, v jakém stadiu přípravy jsou schválené projekty z loňska. K realizaci rozhledny byla přislíbena písemná odpověď.

Stanovisko rady: Bude poskytnuta písemná odpověď.

Informace:

V loňském roce vyšel jako jeden z vítězných projektů participativního rozpočtu záměr realizovat rozhlednu, v témže roce rada schválila záměr na vybudování rozhledny na Čekyňském kopci. Proto se zvažuje, jakým způsobem se k budování rozhledny postavit. V participativním rozpočtu je na ni vyčleněno 500 tis. Kč, což by neumožnilo plnohodnotnou stavbu rozhledny s výhledem do okolí. V posledních letech probíhá velmi intenzivní revitalizace celé zóny. Vzhledem k tomu, že v blízkosti místní části Čekyně se nachází turisticky velmi atraktivní lokalita, která je hojně navštěvovaná lidmi všech věkových kategorií, je zde vedeno několik turistických tras a několik tras tzv. Pěškobusu, jsou tu atraktivní místa, mezi která patří například Knejzlíkovy sady, vinice, libosad, socha Mamutíka Toma, skupina malých jeskyní, nebo například dochovaná pozorovatelna civilní obrany, prověřují se technické možnosti umístění takové rozhledny, která by skýtala možnost širokého výhledu a zvýšila atraktivitu území, podpořila turistický ruch a rozvoj návazných služeb. Je třeba také řešit finanční stránku věci – předpokládané náklady na rozhlednu o výšce cca 25 metrů by se pohybovaly ve výši okolo 8 – 10 milionů korun. Zároveň s technickými možnostmi se tedy hledají také možnosti spolufinancování z jiných zdrojů. V průběhu roku 2023 by mělo být o postupu jasno.

Z: M. Dohnal

T: 20. 3. 2023

13/3

Jan Horký

Podnět k autobusové dopravě. V rámci setkávání s Přerovany získává informace o snižování počtu spojů v meziměstské autobusové dopravě (Prostějov, Olomouc, Vsetín). Tento problém pociťují zejména obyvatelé Předmostí, kteří autobusové spojení v minulosti mohli využívat při dojíždění do škol a zaměstnání – nyní je spojení nevyhovující. Z rozpravy vyplynulo, že je to otázka k diskusi. Tyto spoje zřizuje kraj, proto J. Horký předá informace M. Záchovi. M. Zácha a T. Navrátil budou v tomto smyslu jednat na kraji.

Stanovisko rady: M. Zácha a T. Navrátil budou ve věci zlepšení dopravní obslužnosti v rámci meziměstské autobusové dopravy jednat na kraji, bude poskytnuta písemná odpověď.

Z: M. Zácha, T. Navrátil

T: 03-04/2023

14/3

Jan Horký

Teplo Přerov. Ve svém vystoupení se vrátil k obsazení dozorčí rady a představenstva, dotázal se, kde byla informace o výběrovém řízení na ředitele společnosti zveřejněna a požádal o zápisy z valných hromad všech obchodních společností. H. Mazochová sdělila, že zápisy z valných hromad se zveřejňují v obchodním rejstříku. Byla přislíbena písemná odpověď.

Stanovisko rady: Vzhledem k tomu, že zápisy z valných hromad jsou zveřejňovány v obchodním rejstříku, bude poskytnuta písemná odpověď týkající se výběrového řízení.

Informace:

Informace o VŘ na pozici ředitele společnosti Teplo Prerov a.s. byla zveřejněna na stránkách společnosti, které jsou veřejně dostupné. 

Z: primátor

T: 20. 3. 2023

15/3

Lenka Jüngling

Kácení stromů. Dotaz se týká kácení vzrostlého javoru v Kratochvílově ulici, uvedla historii požadavků na kácení. Ptá se, proč byl tento zdravý strom v centru pokácen, požaduje dendrologický posudek a vyčíslení hodnoty stromu podle agentury, 3 javory určené jako náhradní výsadba podle jejího názoru nejsou odpovídající.

Stanovisko rady: Bude poskytnuta písemná odpověď.

Přílohy 1 a 2 obsahují požadované.

Z: M. Dohnal

T: 20. 3. 2023

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města a nejsou uvedeny v tomto přehledu.  

Přílohy:


27.3.2023 8:08:38 | přečteno 231x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 7381
Za týden: 359019
Za den: 68146
Online návštěvníků: 1194
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load