Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, 30. 4. 2019

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 30. dubna 2019 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 15. schůzi konané 2. 5. 2019 a přijala následující usnesení: 475/15/10/2019 Podněty a připomínky z 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání: 

 1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
 2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Ing. Petr Měřínský, Termín: 31.05.2019


 Bod  Podnět   Odpovědná osoba

1/5

Libor Slováček

bod programu č. 2

Zadávací podmínky – autobusová zastávka v Palackého ulici. Cena se mu zdá být přemrštěná, za 1,8 milionu lze postavit dům. K tomu názoru se přiklonil i R. Pospíšilík.

M. Dohnal odpověděl, že projektová dokumentace zahrnuje autobusovou zastávku pro zastavení 2 autobusů, tedy v délce cca 60 m. Cena je odpovídající, obsahuje také projektované náklady na přeložky ve výši cca 160 tis. Kč. Dodal, že např. zastávka v Předmostí stála loni cca 750 tis. Kč a je poloviční, nebyly zde nutné žádné položky.

H. Mazochová doplnila, že si nechala předložit veškeré podklady a rozpočty, bude to zastávka na zelené louce, musí se vybudovat přístřešek, bude tam odvodnění, přeložky.

M. Zácha sdělil, že projekt je k nahlédnutí, ale i jiné stavby, které se plánují na území města Přerova.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

2/5

Ludmila Tomaníková

bod programu č. 2

Na zasedání zastupitelstva 10.12.2018 požádala o informaci, zda dotace na výkon státní správy pro obce pokrývají skutečné náklady. Tuto informaci obdrželi zastupitelé s tím, že rozdíl se pohybuje dle jednotlivých let od 25 mil. Kč až po skutečnost r. 2018 na  47,6 mil. Kč s odpisy. Uvedla, že se o tuto problematiku zajímá Svaz měst a obcí, v parlamentě byla problematika pozastavena, je třeba upravit zákon.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu..

Bez dalších sdělení

3/5

Jan Horký

bod programu č. 2

Zídka na nábř. Lukaštíka – dle jeho názoru by bylo dobré, aby s opakovanými výsledky byla seznámena veřejnost a mělo by si z toho vzít město poučení, aby městská architektka byla u všech obdobných investičních akcí od počátku tak, aby se daly případné spory řešit v průběhu projektových prací.

Primátor sdělil, že architektka bude spolupracovat při přípravě investic.

M. Zácha shrnul, že jistě jako bývalý radní p. Horký průběh monitoroval, jak byla zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení v té jednoduché variantě, bylo finančně pokryto, pak p. primátor rozhodl, že se půjde jinou variantou, a to variantou p. Kašpárka. Přeneslo se to do dalšího volebního období, s tím, že je rozkreslená projektová dokumentace a bylo přistoupeno na základě diskuse s p. architektkou a odborníky z úřadu ke kompromisní variantě, která je schůdná, jak pro veřejnost, tak pro ekonomickou zátěž, měla by být realizovaná v tomto roce.

Doplňující informace:

V současné době byl ustanoven projektový tým, bude dopracována studie, zajištěno stanovisko Povodí Moravy. Po odsouhlasení studie bude veřejnost seznámena.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. 

Bez dalších sdělení

4/5

Jan Horký

bod programu č. 2

Prezentace spolku Odpady Olomouckého kraje. Na radě byla provedena prezentace činnosti tohoto spolku, byl by rád, aby zastupitelům byla zaslána.

Informace:

Prezentaci je přílohou vypořádání podnětů (se souhlasem zpracovatele). Viz ikona souboruPříloha č. 2 Odpady.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z: zapisovatelka

T: 27. 5. 2019

5/5

Jan Horký

bod programu č. 2

Jednací řád komisí. Byl schválen nový jednací řád a on dostal pozvánku na Komisi pro majetkové záležitosti, kde bylo uvedeno, že materiály budou předkládány písemně, což je v  rozporu s jednacím řádem -  požaduje rozesílat materiály jen elektronicky.

Závěr: Předsedům a organizačním pracovníkům komisí bude připomenuto, aby postupovali v souladu s jednacím řádem. Splněno.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z: předsedové a organizačné pracovníci

T: průběžně

6/5

Jan Horký

bod programu č. 2

Oprava chyby v zápisu ze zasedání rady.  T. Navrátil není náměstek, ale uvolněný radní.

Závěr: Oprava bude provedena.

splněno - opraveno

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z: zapisovatelka

T: ihned

7/5

František Jan Hrabina

Jan Horký

bod programu č. 2

Monitoring kamerovým systémem. Dotázal se, kdo schválil tuto investici. Uvedl, že město by dopravu mělo řešit, ne monitorovat, v tom, že ukáže, kde je zácpa nepovažuje za přínos (k tomuto názoru se přiklonil i L. Slováček). Považuje investici za naprosto zbytečnou, navíc existují online navigace. Navrhuje, aby tyto peníze byly přesunuty např. Městské policii na rozvoj stávajícího kamerového systému.

R. Pospíšilík doplnil zkušenost ze Zlína, ve srovnání s Přerovem, zejména s ohledem na „zelenou vlnu“, proto se dotazuje T. Navrátila, zda se touto otázkou zabývali.

M. Dohnal odpověděl, že co se týče inteligentních semaforů, byli se podívat ve Zlíně, částka pro jejich zavedení v Přerově se pohybuje ve výš cca 48 mil. Kč.

F. J. Hrabina se ještě dotázal, zda streamem nenarazí město na GDPR.

P. Měřínský odpověděl, že  GDPR se bralo v úvahu, bude v pořádku vyřešeno.

H. Mazochová sdělila, že na realizaci tohoto záměru nedošlo k navýšení rozpočtu, bylo řešeno z vnitřních úspor VNITR a PRI, zakázka je finančně kryta.

J. Horký – když se vyjednával Jednací řád zastupitelstva, tak žádal, aby u každého materiálu bylo napsáno, zdali je návrh usnesení v souladu se strategickými dokumenty. Naráží na to, že minulé zastupitelstvo schválilo Plán udržitelné mobility, a proto by ho zajímalo, jestli opatření, která navrhuje, jsou vytvářena, ale to lze vidět, a nebo naopak, jestli to, co se navrhuje v radě města, potažmo, co se navrhuje schválit zastupitelstvu města je v souladu s Plánem udržitelné mobility. Dotázal se, zda je tento kamerový systém v souladu s akčním plánem mobility, nebo se zase vybočilo ze strategického dokumentu, který měl dopravu řešit. Požádal, aby se to dodržovalo a vždy bylo napsáno, že je to se strategií, která byla schválena. T. Navrátil zopakoval, že když říkal své vize, jednou z nich bylo zvýšení informovanosti řidičů - a toto je jedna z možností, určená právě pro Přerovany, jedná s ředitelem TV Přerov, že by ten stream byl v infokanálu, částka vychází na 9,7 tis. Kč měsíčně.

Závěr: Informace, zda je materiál v souladu se schváleným plánem mobility, bude sdělena. Ostatní bylo zodpovězeno.

Informace:

Zda monitoring kamerovým systémem je v souladu s Plánem mobility bylo konzultováno i se zpracovatelem tohoto plánu. Dle jeho sdělení se tato aktivita  dá částečně zařadit pod opatření B6, kde je uvedeno, že se zajistí kamerový dohled se záznamem na křižovatkách řízených semafory, byť v plánu se hovoří pro potřeby řešení dopravních nehod. Také by se aktivita dala schovat pod opatření C16 zajištění průjezdnosti složek IZS, pokud by kamerové systém využíval i dispečink IZS, případně záchranka a hasiči. Aktivita je v souladu i s opatřením D3 jako zvýšení informovanosti veřejnosti o dopravní situaci ve městě.

Vlastní akční plán takto konktrétně monitoring nespecifikuje, ale tato aktivita vyvstala na podkladě řešení uzavírek pro realizaci strategických silničních státních investic, jako je v této chvíli silnice I/55 MÚK  s tratí ČD, pro zvýšení informovanosti široké veřejnosti o stavu dopravy na vybraných křižovatek ve městě a jistě není v rozporu s cíli plánu udržitelné mobility. Při aktualizaci akčního plánu je možné tento monitoring do tohoto plánu zařadit.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z: T. Navrátil

T: 27. 5. 2019

8/5

Helena Netopilová

bod programu č. 2

Problematika dopravy. Žádá, aby uvolněný radní pro dopravu na každém zasedání zastupitelstva informoval o výsledcích jeho konkrétní činnosti, jaká je jeho náplň práce a jak se promítá do dopravní situace. Vyjádřila se k špatné dopravní situaci s důrazem na každodenní katastrofální situaci na trase Předmostí – město. Město by mělo dávat lidem na vědomí, že nutně nemusí jezdit autem v rámci města a mohou využít jiný způsob dopravy – pěšky, autobusem, na kole – je to úloha města a p. radního, aby dělali nějakou osvětu a samozřejmě vlastním příkladem. K tomu primátor připomněl, že dopravní situace je a bude těžká, a proto byla tato pozice zřízena.

T. Navrátil sdělil, že bylo dost práce a těžká vyjednávání o objízdných trasách, musel být překonán odpor ze strany starostů okolních obcí, dokonce některých zastupitelů, Olomouckého kraje, Správy silnic OL kraje, policie… Poděkoval Městské policii  i Dopravní policii České republiky, která hlídá u přejezdu v Dluhonicích. Během července se aspoň jednosměrně otevře Polní, situace se zlepší. Teď se zavřela ulice Za mlýnem, taky tady proběhla koordinace – původně měla být uzavřena komplet.

K dopravní situaci se vyjádřil i P. Vrána, vzpomněl, že PROSP v minulosti uváděla k dopravnímu značení, že je vše špatně. On by chtěl T. Navrátilovi a všem dotčeným organizacím poděkovat za nalezení systému při objízdných trasách, není to o zelených vlnách, ale o množství a propustnosti komunikací.

R. Pospíšilík – ještě dodal, že první týden si trasy pochvalovala veřejnost, za posledních 14 dnů – 3 týdny se situace velmi zhoršila. Problém je s odbočením kamionů přes koleje (Dluhonice), zácpy jsou od Galerie Přerov přes centrum, od křižovatky ke křižovatce. Nevěří, že není jiný levnější systém a že systém na hlavní tah by stál 48 mil. Kč.

K tomu T. Navrátil informoval, že opakovaně jednali s předsedou MČ Dluhonice, problémy s kamiony tam jsou, hledá se řešení. Je domluveno, že zhruba do týdne bude instalována na daném místě kamera MP.

L. Slováček k dopravní situaci doplnil, že započetí uzavírky Polní nebylo spojeno s kolapsem, pokazila to uzavírka v ulici Brabansko, zklamalo ho, že se ji nepodařilo odsunout.

Závěr: T. Navrátil bude zastupitele průběžně informovat.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z: T. Navrátil

T: průběžně

9/5

Helena Netopilová

bod programu č. 2

Odvolání L. Tomaníkové z komise – vyjadřuje jí veřejnou podporu, uvedla, že odvedla v komisi kus práce. J. Nekl vystoupil s tím, že je s podivem, jak se politické kluby starají o to, jak rozhodují jiné politické kluby v nominacích. Klub KSČM měl dost důvodů, aby tuto změnu vykonali. Práce L. Tomaníkové si rovněž váží, nechce však důvody rozmazávat, aby nebylo poškozeno dobré jméno i paní Tomaníkové.  Strany by si navzájem měly nominace ctít, klub je svéprávný a požádal o změnu většinou hlasů. Doplnil, že byl k vysvětlení přizván do rady. P. Vrána dodal, že H. Netopilová byla v radě a ví, jak se sestavují komise. Vždy se respektovaly nominace jednotlivých politických stran. Podporu práci L. Tomaníkové v minulých obdobích vyslovila i L. Galová, L. Slováček, …

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

10/5

Helena Netopilová

bod programu č. 2

Dotaz k zamýšlenému provozu spalovny a spolupráce s Veolií, memorandum dle jejich informací neplatí, vznikla krajská akciová společnost.

P. Vrána uvedl, že s Veolií pokračují jednání (Teplo), mají dlouhodobou smlouvu a vyjednávají se podmínky na příští období.

B. Střelec informoval o fungování spolku Odpady Olomouckého kraje, sdružuje většinu obcí a řeší již několik let zákaz skládkování, který by podle stávající legislativy měl nastat k 1. 1. 2024. Spolek nemůže vyvíjet činnosti vedoucí k likvidaci odpadu, byla proto založena akciová společnost servisní organizace Odpady Olomouckého kraje (jediný akcionář je OL kraj), jejíž zástupci navštěvují jednotlivá krajská ORP a obce, které jsou sdruženy v tomto spolku a vysvětlují strategii a politiku, proč byla založena tato servisní organizace. Byla založena proto, aby likvidovala směsný komunál. odpad, a ne proto, aby hledala nějakou spalovnu, ale hledá řešení. Zatím není novela zákona o odpadech.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

 Bez dalších sdělení

11/5

Pavel Ondrůj

bod programu č. 2

Pasáž. Dotaz k M. K Záchovi – zajímají ho výsledky jednání se soukromými vlastníky Pasáž.

M. Zácha sdělil, že se jedná o kombinaci různých typů prostor v různém vlastnictví, stav a majetkoprávní vztahy doložil prezentací. Jednání s vlastníky byla vedena, ještě se bude řešit se stavebním úřadem statika. Dle většinového vlastníka je v pořádku. Hovořilo se i o cenových požadavcích, avšak bude se odvíjet od znaleckých posudků. Hovořilo se o různých variantách – požaduje ještě další čas. Po dalších jednáních bude informovat a následně připraví materiál.

Závěr: V závěru zasedání v bodě 9 „Různé“  bylo zodpovězeno prostřednictvím komentované prezentace náměstkem primátora p. Záchou.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

12/5

Josef Nekl

bod programu č. 2

Informace z kontrolního výboru. Výbor provedl kontrolu plnění usnesení k parkovišti v Komenského ulici, které staví PSS a.s. ohledně likvidace zeleně a její náhradní výsadby, popřípadě úhrady. Pracovní skupina provedla kontrolu a konstatuje, že nebyl porušen zákon a práva města nebyla dotčena.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

13/5

Jan Horký

bod programu č. 2

Vyslovil se k ceně veřejné zakázky na opravu kanalizační přípojky pro restauraci  Michalov za 2 mil. Kč. Zajímala by ho délka této přípojky.

Primátor sdělil, že přesná trasa a hloubka uložení bude prověřena při realizaci, přípojná trasa potrubí korugované 300 mm, celková délka 179 m, v lomech trasy budou osazeny nové kontrolní šachty KŠ1-4 např. tegra 600.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

14/5

občan

Martin Čechál

bod programu č. 2

Fungování finančního výboru. Zmínil, jak to fungovalo v minulém období.  Vyjádřil se k snížené četnosti, materiály členové údajně obdrželi až 24 hodin před zasedáním. Zeptal se, zda je pravda, že se termín zasedání FV 2x měnil.

V. Lichnovský jako předseda výboru uvedl, že termín byl opravdu 2x měněn, ale žádný člen výboru s tím neměl problém. Nikdo také neměl problém s přípravou na jednání, nejobsáhlejší materiál – tedy výroční zprávu - měli všichni členové výboru déle než týden předem.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

15/5

Libor Slováček

bod programu č. 2

Chyba v materiálu k individuálním dotacím v oblasti kultury. Špatné IČO u taneční školy.

Závěr: bude opraveno

Splněno – opraveno

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z: D. Novotná

T: ihned

16/5

Materiál 6.1.1

Pavel Galeta

bod programu č. 6

Prohlídka TGM 16. Žádost zorganizovat v odpoledních hodinách prohlídku TGM 16. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Informace: Na požádání bude zajištěno.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z: P. Karola

T. dle dohody

17/5

Materiál 6.6.1

Jan Horký

občan Martin Čechál

bod programu č. 6

Sportoviště – dotazy k sportovištím. J. Horký dotázal se, proč už se bude platit teď Teplu Přerov za technické zhodnocení majetku, který se mu pronajímá až do konce tohoto roku, proč se to nebude platit až od příštího roku. Rád by viděl dokument, kterým město svolilo, že se nějaké Relaxcentrum bude budovat, protože generuje ztrátu. Dále se zeptal, z jakého důvodu došlo k tomu, že se smlouva musela uzavřít znovu, protože se vrátila nepodepsaná až 11.1. 2019, proč to bylo vráceno tak pozdě a p. ředitel Tepla nečinil dle předem dohodnutých domluv, kdo za to nese zodpovědnost. Dále se zeptal, jaký bude vztah mezi Sportovištěm Přerov a Teplem Přerov, když Teplo Přerov bude mít až do konce roku pronajata všechna sportoviště, proč to není pronajato napřímo nově založené firmě.

M. Zácha se zeptal, proč se to neřešilo v minulém volebním období. Času bylo dost, za 4 měsíce tohoto roku byl projekt odštěpení, kdy standardní cestou trvá až ¾ roku, se zvládl velmi rychle. Chybička se vloudila, smlouvy se nepodepsaly a muselo se velmi operativně jednat na uzavření nových nájemních smluv.

H. Mazochová odpověděla, že k podpisu nedošlo, protože jako představenstvo jednali s městem a měli tam nějaké výhrady, v této chvíli je to naprosto irelevantní, proto byla uzavřena nová smlouva.

Technické zhodnocení, že se bude platit z prostředků města, bylo dohodnuto už v některém z dodatků k nájemní smlouvě a bylo s touto částkou počítáno už do rozpočtu 2019 a bylo dáno do rezervy pouze dokrytí 239 tis. Kč, protože se nedalo přesně určit, když se připravoval rozpočet.

M. Dohnal odpověděl na dotaz technických zhodnocení, kdy se pouze naplňuje ustanovení nájemní smlouvy, která byla uzavřená v r. 2013 vč. dodatků. Co se týká nájemní smlouvy s Teplem, která je uzavřená do konce roku – tato smlouva projde odštěpením, tzn. všechny závazky přebírá nově zřízená společnost Sportoviště Přerov. Následně se ještě bude upravovat cena dle ceny v místě a čase obvyklé, nechá se zpracovat znalecký posudek a bude uzavřena nájemní smlouva mezi st. m. Přerov a Sportoviště Přerov, kde už budou i všechny movité věci zahrnuty.

J.Horký - požadavek na kontrolní výbor, aby zkontroloval tuto věc. K tomu primátor sdělil, že KV není k tomuto účelu zřízen, případně by se tímto materiálem mohl zabývat Finanční výbor.

V. Lichnovský sdělil, že Finanční výbor již se materiálem zabýval, nevidí tam žádné pochybení a jednomyslně doporučil ke schválení.

Občan p. Čechál zeptal, když město 3.12.2018 podepsalo dodatek nájemní smlouvy a předložilo to Teplu k podpisu, které to vrátilo zhruba za měsíc bez podpisu, tak jestli v tomto konal p. ředitel, nebo jestli mu to nařídilo představenstvo, jak to teda vlastně bylo. Dále by ho zajímalo, co bude od 1.5.2019, jak to bude, jestli tuto smlouvu převezme nově zřízená městská společnost.

M. Zácha slíbil stručný přehled, jak to za 4 měsíce probíhalo.

Závěr: písemná odpověď, bude připraven přehled aktivit, výstižná a věcná odpověď

Informace:

 • Rada města Přerova na své 88. schůzi dne 22. 3. 2018 schválila záměr provozování sportovišť (Zimní stadion, Městská sportovní hala, koupaliště Penčice a Plavecký areál Přerov) formou obecného hospodářského zájmu
 • Zastupitelstvo města Přerova na svém 3. zasedání dne 10. 12. 2018 rozhodlo svým usnesením č. 46/3/3/2018 o založení společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov
 • Tato společnost vznikla 15. 1. 2019
 • Zastupitelstvo města Přerova na svém 4. zasedání dne 25.2.2019:
  • pověřila v souladu s  Rozhodnutím Evropské komise 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu poskytováním služby obecného hospodářského zájmu na území statutárního města Přerova pro období od 1. 5. 2019 do 30. 04. 2024  v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle bodu 2 tohoto návrhu usnesení společnost Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov.
  • schválila uzavření smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako poskytovatelem ve znění dle přílohy č. 1. 
 • Ke dni 1. 5. 2019 byl proveden v obchodním rejstříku zápis přeměny části podniku Teplo Přerov a.s. na Sportoviště Přerov s.r.o. tímto krokem převzala nástupnická organizace veškeré právní závazky vázané na objekty sportovišť včetně dodavatelských smluv.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z: M. Zácha, M. Dohnal

T: 27. 5. 2019

18/5

Materiál 6.3.3

Jan Horký

bod programu č. 6

Komunikace pro výstavbu RD – Přerov – Kozlovice J. Horký se dotázal, jakým způsobem bude vykonáván stavební dozor a jaké jsou náklady na budoucí údržbu.

M. Dohnal sdělil, že existuje vnitřní předpis pro přebírání infrastruktury do vlastnictví města, po převodu si město hlídá provedení inženýrských sítí a infrastruktury tak, aby se vědělo po celou dobu, v jakém stavu se přebírá. Dotaz na náklady údržby – poskytne písemnou odpověď.

M. Zácha sdělil, že vždy to bylo bráno jako podpora těmto investorům. V tomto případě se jedná o bezúplatný převod infrastruktury, která byla vybudována na náklady soukromého investora pro stavbu RD, je to zachování podpory bydlení na území města Přerova. Náklady na danou údržbu je nejenom letní a zimní, ale i svoz komunálního odpadu, a pokud by tam v budoucnu došlo k nějakému překopu tak jako vlastník, to bude muset město opravit.

J. Horký vysvětlil, že souhlasí s tímto materiálem, nicméně požádal o podklady, jaké to přinese náklady, protože pak bude k budoucí diskusi, zdali má smysl dál zastavovat ornou půdu a v jakém rozsahu, jestli to má být hustější zástavba nebo řidší apod.

Závěr: písemná odpověď

Informace:

Otázka nákladů za údržbu této komunikace byla konzultována s technickými službami a roční náklady na údržbu komunikace budou maximálně 10 000,- Kč. Tato částka je kalkulována na velmi silnou zimní údržbu. V případě standartního průběhu zimy jsou náklady přibližně na 60% uvedené ceny.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z: M. Zácha, M. Dohnal

T: 27. 5. 2019

19/5

Materiál 6.2.6

Martin Trhlík

bod programu č. 6

Červený kříž a ubytovna. Podnět pro sociální komisi, aby se zabývala možností další spolupráce s ČČK.

P. Kouba uvedl, že tento podnět vítá a chtěl by sdělit, že i on podporuje spolupráci, avšak nemůže je podpořit v rámci provozování ubytoven. ČČK nemá registrovanou službu na provoz ubytovny, jsou zde další 3 organizace, které registraci mají.

K tomu vystoupila H. Netopilová, která podotkla, že některé organizace registrace mají a službu nenabízejí, Červený kříž službu provozuje a léta „tahal trn z paty“ městu.

Závěr: Podnět pro sociální komisi, aby se zabývala možností další spolupráce s ČČK.

Informace:

Na komise  20. 5. se  zabývali problematikou zajištění bydlení pro současné ubytované - viz zápis a usnesení. Problematikou spolupráce s ČČK se budou zabývat na červnovém ev. srpnovém jednání.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z: Komise pro sociální věci a sport,  V. Vránová

T: 06/2019

20/5

Helena Netopilová

bod programu č. 9

Anketa pro seniory. Chtěla by znát výsledky ankety, požaduje, aby je všichni obdrželi.

P. Kouba sdělil, že rada 2. 5. bude s těmito výsledky seznámena a následně budou výsledky zveřejněny. Poděkování za spolupráci všem, kteří se na realizaci ankety spolupodíleli.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Usnesení č. 476/15/11/2019 – 15. schůze Rady města Přerova ze dne 2. 5. 2019

Bez dalších sdělení

21/5

František Jan Hrabina

bod programu č. 9

Dotaz k usnesení 97/4/3/2019 – zemník Žeravice. Byl odsouhlasen vznik pracovní skupiny, dotazuje se, zda vznikla, zda jednala a jaké jsou závěry a výsledky.

Závěr: Bude připravena písemná odpověď.

Informace viz ikona souboruPříloha č. 1 Zemník

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Z: primátor, P. Juliš

T: 27. 5. 2019

22/5

František Jan Hrabina

bod programu č. 9

Dočetl se informaci, že Přerov je město s největším úbytkem obyvatel v Olomouckém kraji. Měli by s tím zastupitelé něco dělat.

P. Ondrůj řekl, že se tím zabývá dlouhodobě, pořádá zde různé kulturní akce a pozval zastupitele na „Kytarový rekord“ – 1. 5. 2019.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

23/5

František Jan Hrabina

bod programu č. 9

Kamera Kozlovská ulice. Informoval o svém názoru, že kamery byly předražené. Dostal podklady o koupi, zjistil přesný tip, kamera tohoto tipu je běžně k dostání v ceně 15 – 20 tis. Kč, město ji zakoupilo za 75 tis. Kč. Proto navrhuje kontrolu Finančním výborem. 

B. Střelec uvedl, že se jedná o účelové vyjádření, mají svůj kontrolní orgán, což je dozorčí rada. Není pravda, že technické služby nakoupily předražené kamery – ke kameře bylo dokupováno další příslušenství, o tyto informace si zastupitel Hrabina nepožádal a zpochybňuje konání jednatele i dozorčí rady. Pokud měli kontrolu, bylo vše v pořádku.

 F. J. Hrabina předložil návrh na usnesení: 184/5/9/2019 Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení uložit Finančnímu výboru provést kontrolu hospodárnosti nakládání s finančními prostředky v Technických službách města Přerova za roky 2017 – 2018.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

Viz usnesení 184/5/9/2019

24/5

Jan Horký

bod programu č. 9

Seč trávy. Uvedl, že není vhodné, aby se seklo, když kvete, je to zdroj pro hmyz, spíše je třeba přijímat opatření proti suchu. Diskuse k nutnosti tolika sečí…

Návrh usnesení : 185/5/9/2019 Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova zabývat se strategií adaptace na změnu klimatu.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

Viz usnesení 185/5/9/2019

25/5

Libor Slováček

bod programu č. 9

Střet zájmu. Minule se ptal, jakými konkrétními kroky bude zajištěno, aby u J. Hýzla nedošlo ke střetu zájmu v rámci společnosti Sportoviště. M. Zácha slíbil, že se to dozví na dnešním zasedání. K tomu vystoupil  J. Hýzl s tím, že 1. 5.  začne činnost společnosti, které je jednatelem a předložil všem výňatek ze zápisu dozorčí rady. Splnil zákonný požadavek – ani dozorčí rada ani rada města neměla připomínek, což primátor potvrdil.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

26/5

Petr Kouba

bod programu č. 9

Pozvánka na 23. 5., kdy se uskuteční v MD veřejné projednání se seniory k otázce bezpečnosti seniorů (Seniorkarta, SOS tlačítka, přednáška o bezpečnosti silničního provozu). Lístky jsou k dispozici v MIC, je to zadarmo, ale na místenky.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

27/5

Marek Dostál

bod programu č. 9

Setkávání předsedů klubů. Dotaz na R. Pospíšilíka, proč se nezúčastňuje setkání předsedů klubů stran zastoupených v zastupitelstvu před konáním ZM.

R. Pospíšilík odpověděl ve smyslu, že nemá důvod na tato setkání chodit, měl by dostat všechny informace na veřejném fóru, je to takto transparentní a čisté. Dále se vyjádřil ve smyslu, že nemá zájem o tutlání informací.  K tomu vystoupil  M. Zácha, který zdůraznil, že to není žádné tutlání, ale domlouvají se na tom, co by se mohlo připravit k projednání, bude se v tom i nadále pokračovat.

P. Kouba se připojil s tím, aby docházeli – např. na minulém setkání vysvětloval obšírněji situaci k ubytovně apod., některé věci se tam proberou podrobněji. V závěru zazněla informace, že se setkání může zúčastnit i jiný člen.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

28/5

Josef Nekl

bod programu č. 9

Nádraží, policie. Uvedl, že na nádraží v Přerově by údajně měla být policie, chodí mu opakovaně stížnosti k dění v tomto prostoru. Schází se zde problémové komunity, vznikají různé problémy… rád by věděl, jak to je, bylo by dobré, kdyby tam byl okrsek státní policie. P. Kouba sdělil, že bezpečnost v okolí nádraží by se měla zlepšit, protože by tam měla mít služebnu Policie ČR v opravených prostorech, termín nezná. V ideálním případě by zde měly být 2 složky, tzn. Policii ČR a zástupce Městské policie – asistenty prevence kriminality, ve druhé části budovy. V současné době se zvažuje o zvýšení počtu asistentů prevence kriminality.

O. Teriaki doplnil, že poslední dobou se více komunikuje přes politiky, místo aby lidé zavolali přímo v aktuálním čase městskou nebo státní policii, tudíž mu chybějí informace o dění. Prostředí je potenciálně rizikové, excesy bývají… informace k zřízení oddělení nemá, podle jeho názoru to bude postupné.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení


Přílohy:


3.6.2019 10:16:22 | přečteno 701x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970694
Za týden: 429818
Za den: 70838
Online návštěvníků: 1318
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load